Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Mae angen gweithredu ar frys i osgoi argyfwng cyllido wrth ofalu am y boblogaeth hŷn yng Nghymru 12/10/2018
Aelodau'r Cynulliad yn pleidleisio i gyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau. 10/10/2018
Dylai Iaith Arwyddion Prydain gael ei chydnabod yn iaith gyntaf llawer o blant byddar yng Nghymru 05/10/2018
Comisiwn y Cynulliad yn ceisio cymeradwyaeth i gyflwyno Bil newydd ar gyfer Senedd Cymru ac Etholiadau  02/10/2018
Paentiadau prin Kyffin Williams mewn arddangosfa canmlwyddiant yn y Senedd 01/10/2018
Mae angen Gweinidog Masnach a Chysylltiadau Rhyngwladol newydd er mwyn gwerthu Cymru i'r byd 27/09/2018
Llywodraeth Cymru ddylai reoli’r ffrydiau cyllido fydd yn disdodli cronfeydd yr UE yng Nghymru 26/09/2018
Darlith Goffa Flynyddol Rhodri Morgan 20/09/2018
Gweithleoedd sy’n cefnogi teuluoedd – Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cadw ei le fel un o gyflogwyr gorau’r DU 18/09/2018
Creu'r Diwylliant Cywir: Un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn argymell gweithdrefnau urddas a pharch newydd 13/09/2018
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 10/09/2018
Mae prentisiaethau'r heddlu yn disgyn drwy'r rhwyd datganoli, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 24/08/2018
Mae angen i Gymru ddarparu technolegau newydd, yn hytrach na'u defnyddio yn unig, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 17/08/2018
Ymchwiliad newydd gan y Cynulliad ynghylch cefnogi a hyrwyddo'r Gymraeg 10/08/2018
Croesawu'r arwr Geraint Thomas i'r Senedd 07/08/2018
Chi sy'n penderfynu pa fater y dylai un o bwyllgorau'r Cynulliad ei ystyried – lansio arolwg newydd 06/08/2018
Helen Mary Jones yn dychwelyd fel Aelod Cynulliad ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru 02/08/2018
Mae'n rhaid ôl-osod cartrefi sydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru er mwyn cyrraedd safonau di-garbon, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 02/08/2018
Cyllid yr UE yng Nghymru – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 01/08/2018
Yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Senedd 30/07/2018
Arweinyddiaeth, uchelgais a gyriant ‘ar goll yn anffodus’ mewn ymdrech i wella gwasanaethau addasu tai i bobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru 26/07/2018
Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth ffotograffau cyflwr y ffyrdd 23/07/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn y Sioe Fawr 20/07/2018
Gall prinder adnoddau cael effaith wirioneddol ar addysg disgyblion yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 19/07/2018
Creu Senedd sy'n addas i Gymru 18/07/2018
Rhaid dysgu gwersi am y cynnig gofal plant i Gymru yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 18/07/2018
Comisiwn y Cynulliad yn cyhoeddi cyfrifon ag adroddiad blynyddol 2017-18 17/07/2018
Faint o gymorth sydd ar gael i ofalwyr yng Nghymru? – ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad 17/07/2018
Pwyllgor y Cynulliad yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 16/07/2018
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dal i ddangos cynnydd fel sefydliad cynhwysol 16/07/2018
Mae angen gwella trefniadau gweithio oriau hyblyg a threfniadau gofal plant, a datblygu diwylliant newydd i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gwaith 16/07/2018
Yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol, mae canfod yn gynnar yn allweddol i fynd i'r afael â diabetes math 1 mewn plant a phobl ifanc 13/07/2018
Gwariant ysgolion fesul disgybl yng Nghymru a Lloegr: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 12/07/2018
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 12/07/2018
Faint ydych yn ei wybod am Gymhwyster Bagloriaeth Cymru? Un o Bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn lansio ymchwiliad 03/07/2018
Morlyn Llanw Bae Abertawe – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 25/06/2018
Mae angen i'r Grant Datblygu Disgyblion gael ei dargedu a'i fonitro'n well er mwyn sicrhau gwerth am arian, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 20/06/2018
NODYN I’R DYDDIADUR: Prif Weinidog Cymru yn Aberystwyth 19/06/2018
Ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r Arolwg Urddas a Pharch 19/06/2018
Ymgynghoriad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 15/06/2018
Anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y Cynulliad 14/06/2018
Mae angen i gorff cenedlaethol achub cerddoriaeth mewn addysg rhag argyfwng - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 14/06/2018
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn anelu am Delyn 06/06/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn arwain y ffordd ar blastig untro 05/06/2018
Ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried y rhwystrau sy'n effeithio ar amrywiaeth mewn llywodraeth leol 04/06/2018
Nid oes digon o ffocws ar fanteision ehangach y trefniadau caffael bwyd gwerth £74m ar gyfer ysbytai ac ysgolion Cymru, yn ôl Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 04/06/2018
Agor y broses gofrestru i bleidleisio ar gyfer Senedd Ieuenctid newydd i Gymru 31/05/2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau newid hinsawdd ei hun, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 25/05/2018
Wythnos i fynd - Cyfrif y dyddiau cyn lansio Senedd Ieuenctid newydd Cymru 24/05/2018
Mae angen arweinyddiaeth well a llawer mwy o arian i annog y cyhoedd i feicio a cherdded mwy 24/05/2018

Partners & Help