Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Brexit yng Nghymru

 

Brexit - y diweddaraf yn y Cynulliad

Diweddarwyd ar 15 Hydref 2018

  • I gychwyn wythnos brysur arall, ar fore Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol yn clywed gan George Hollingbery AS, Gweinidog Gwladol y DU dros Bolisi Masnach. Byddan nhw'n gofyn cwestiynau am ddatblygiad polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, sut y bydd anghenion Cymru yn cael eu hystyried a sut y gellir cynnwys Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau ar Fil Masnach Llywodraeth y DU.

  • Y diwrnod canlynol yn y Cyfarfod Llawn, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn gwneud datganiad ar fuddsoddiad rhanbarthol ar ôl Brexit. Mae hyn yn dilyn cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ym mis Medi ar ddisodli ffrydiau cyllido'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r blog hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn edrych ar beth a allai gymryd lle ffrydiau cyllido'r UE yn y dyfodol, yn amlinellu cynigion Llywodraeth Cymru, ac yn sôn am oblygiadau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ar gyfer Cymru.

  • Ar ddydd Iau, bydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal cyfarfod undydd ar oblygiadau Brexit yn y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt. Bydd y sesiynau yn ystyried sut y bydd gadael yr UE yn effeithio ar y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, y sector treftadaeth a'r iaith Gymraeg. Bydd y pwyllgor hefyd yn holi'r Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon am beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit yn y maes yma. 

  • I gael golwg fanylach ar y datblygiadau diweddaraf, darllenwch adroddiad monitro Brexit y mis yma, sy'n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Brexit rhwng Llywodraeth y DU a’r Undeb Ewropeaidd.

 

Y diweddaraf gan y Pwyllgorau

Paratoi ar gyfer disodli cyllid yr UE

Ym mis Medi 2018, cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar baratoadau ar gyfer disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru ar ôl i'r DU adael yr UE.

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae'r pwyllgor yn cynnal sawl darn o waith ar y goblygiadau i Gymru o dynnu'n ôl y DU o'r Undeb Ewropeaidd..

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae'r pwyllgor yn gweithio ar wahanol agweddau ar Brexit sydd yn ei gylch gwaith, gan gynnwys amaethyddiaeth, yr amgylchedd a physgodfeydd.

 
  
Addysg Uwch ac Addysg Bellach
Mae'r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cymryd tystiolaeth ar eu hymchwiliad i effaith Brexit ar y sectorau hyn.
Deddfwriaeth Brexit

Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn canolbwyntio ar ddeddfwriaeth, gan gynnwys goblygiadaul Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 
Deddfwriaeth Brexit

Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn canolbwyntio ar ddeddfwriaeth, gan gynnwys goblygiadaul Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 
 

Y D​iweddaraf​

 
Papurau briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Darllenwch y papurau briffio diweddaraf ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y broses o ymadael â’r UE.

 
Dadleuon a chwestiynau​

Darllenwch am y dadleuon diweddaraf ar Brexit yn y Cyfarfod Llawn.

 
Blogiau​

Darllenwch y dadansoddiadau a’r erthyglau diweddaraf ar Brexit gan ein Gwasanaeth Ymchwil

 
 
 

Eich Cynulliad Cenedlaethol​

Darllenwch ragor am bwy sy’n eich cynrychioli a sut y gallwch ddylanwadu ar y broses ddeddfu yng Nghymru.​

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi. Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

 
Effeithio ar fywyd yng Nghymru

Mae Aelodau’r Cynulliad yn trafod, dadlau a deddfu gan effeithio ar fywyd yng Nghymru. Dewch i wybod pa feysydd o fywyd yng Nghymru y mae gennym y pwerau i’w newid​.

 
Pwy sy’n eich cynrychioli chi?

Fe’ch cynrychiolir gan bum Aelod Cynulliad. Chi sy’n eu dewis, ac maent yn gyfrifol am bethau sy’n effeithio ar eich bywyd chi.

 

 

Partners & Help