Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Sut mae fy Aelod Cynulliad yn fy nghynrychioli i?

Cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r fforwm ar gyfer trafod materion sy’n bwysig i Gymru a’i phobl. Mae’n ddyletswydd ar Aelodau Rhanbarthol ac Aelodau Etholaeth i fod ar gael i’r bobl y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Gall yr Aelodau godi materion yn y Cynulliad ar ran y bobl a gaiff eu cynrychioli ganddynt. Hefyd, mae llawer o ffyrdd y gall pobl Cymru godi materion gyda’r Cynulliad Cenedlaethol a dylanwadu ar ei waith.

Codi materion: ar ran unigolion

Mae gan bob un o Aelodau’r Cynulliad swyddfeydd yn eu rhanbarthau a’u hetholaethau ac mae’r rhan fwyaf yn cynnal cymorthfeydd yn rheolaidd. Mae hyn yn gyfle i bobl Cymru wyntyllu pob math o faterion a mynegi barn. Mae hyn hefyd yn gyfle i’r Aelodau weithio’n uniongyrchol ar ran eu hetholwyr. Gall yr etholwyr gysylltu ag unrhyw un o’u pum Aelod Cynulliad; gall Aelodau Rhanbarthol neu Aelodau Etholaeth godi materion ar ran y bobl a gaiff eu cynrychioli ganddynt.

Codi materion: ar ran sefydliadau

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn cwrdd â grwpiau pwyso a sefydliadau cymunedol ac yn aml yn eu croesawu i’r Senedd ar ymweliadau neu i gyfarfodydd. Mae gan y Cynulliad lyfrgell fach y gall yr Aelodau ei defnyddio; gall sefydliadau anfon gwybodaeth i’r llyfrgell fel ei bod yn hawdd i’r Aelodau Cynulliad ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Un o nodweddion deng mlynedd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol yw ei ymrwymiad i fod yn agored a chroesawgar. Mae rhai sefydliadau gwirfoddol wedi penodi swyddogion cyswllt i gadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r Aelodau Cynulliad ac mae rhai cwmnïau lobïo proffesiynol hefyd yn helpu eu cleientiaid i lunio achos neu fynegi barn ar amrywiaeth eang o faterion. Hyd yn oed heb y cymhorthion hyn mae’n ddigon rhwydd i unigolion neu sefydliadau godi materion drwy ddefnyddio dulliau fel deisebau i dynnu sylw’r Cynulliad at faterion penodol.

Cymryd rhan

Gallwch anfon e-bost at eich Aelodau Cynulliad yn eu swyddfeydd yn y Cynulliad neu gysylltu â hwy yn eu swyddfa etholaeth neu swyddfa ranbarthol. Mae’r holl fanylion cysylltu ar ein gwefan. Fel arall, mae croeso i chi ffonio ein llinell wybodaeth ar 0300 200 6565 a bydd un o’n Swyddogion Cysylltiadau Cwsmeriaid yn eich cysylltu â hwy.

Dewch i’r Senedd i’n gweld

Cewch ffonio 0300 200 6565 neu anfon e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru  i drefnu taith neu i drefnu o flaen llaw i wylio’r trafodion.

 

Partners & Help