Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Creu Senedd i Gymru - Polisi Preifatrwydd

Sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth

Cyhoeddedig 10 Gorffennaf 2018

Pwy ydym ni

Comisiwn y Cynulliad yw rheolydd data’r wybodaeth rydych yn ei darparu, a bydd yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio’n unol â deddfwriaeth diogelu data.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio at Swyddog Diogelu Data y Cynulliad ar diogelu.data@cynulliad.cymru neu drwy ffonio ar 0300 200 6565

Pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu?

Eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, a'ch sefydliad.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â’ch gwybodaeth

Defnyddir eich manylion cyswllt, gan gynnwys manylion am eich sefydliad neu deitl eich swydd, i roi gwybod i chi am waith Comisiwn y Cynulliad ar ddiwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru, er enghraifft mewn perthynas â maint y Cynulliad a'i drefniadau etholiadol, gweithredol a mewnol.

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar ein rhwydwaith TGCh (sy'n cynnwys gwasanaethau cymylau trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw waith trosglwyddo data gan Microsoft y tu allan i'r AEE wedi'i gwmpasu gan gymalau cytundebol y mae Microsoft yn eu defnyddio i sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd).

Anfonir ein diweddariadau e-bost at eich cyfeiriad e-bost trwy gais trydydd parti o'r enw MailChimp. Gellir edrych ar eu gwefan i gael manylion ynghylch sut y byddant yn defnyddio'ch gwybodaeth: https://mailchimp.com/legal/privacy Er mwyn defnyddio neu storio data y tu allan i'r AEE, ardystir Survey Monkey i Fframwaith Tarian Preifatrwydd yr UE-UDA.

Am faint o amser y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw nes y bydd Comisiwn y Cynulliad wedi cwblhau ei waith diwygio, neu nes y byddwch yn dad-danysgrifio o'r rhestr bostio. Cewch ddad-danysgrifio o gyswllt pellach ar unrhyw adeg trwy roi gwybod i ni neu drwy newid eich dewis drwy MailChimp.
Eich hawliau
Ein sail gyfreithiol ar gyfer casglu, a defnyddio eich data personol yw bod prosesu'r data hyn yn angenrheidiol i gyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu fudd cyhoeddus sylweddol. Bydd y dasg yn hwyluso'r gwaith o ymgysylltu â phobl Cymru ynghylch diwygio'r Cynulliad.

Mae gennych hawliau penodol dros y wybodaeth sydd gennym. Mae'r rhain yn cynnwys:

  1. yr hawl i wneud cais i gael gweld eich gwybodaeth;
  2. yr hawl i ofyn inni ddiweddaru, cwblhau neu gywiro eich gwybodaeth os ydyw'n anghywir neu'n anghyflawn;
  3. yr hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio eich gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau; a'r
  4. hawl i ofyn i ni gyfyngu ar ein defnydd o'r wybodaeth hon mewn rhai amgylchiadau.

Os hoffech chi: ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn; neu gwyno am y ffordd y caiff y wybodaeth amdanoch ei defnyddio, cysylltwch â diogelu.data@cynulliad.cymru.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu ein bod wedi defnyddio eich gwybodaeth yn groes i'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei wefan: https://ico.org.uk/concerns/

Ceisiadau i'r Cynulliad am wybodaeth

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, gall fod angen datgelu'r cyfan neu rywfaint o'r wybodaeth a roddir gennych. Dim ond os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

Partners & Help