Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Sut i Ddeisebu'r Cynulliad

Cyflwyno Deiseb

Gallwch gyflwyno deiseb yn electronig gan ddefnyddio system ddeisebau ar-lein y Cynulliad Cenedlaethol neu yn y ffordd draddodiadol - ar bapur. 

Os ydych yn ystyried casglu llofnodion ar bapur, dylech gysylltu â ni ymlaen llaw i gael cyngor ar eiriad y ddeiseb. Bydd hyn yn helpu i sicrhau ei bod yn bodloni ein meini prawf ar gyfer derbynioldeb ac y gall gael ei hystyried gan y Pwyllgor Deisebau.

Dylai deisebau gael eu cyflwyno yn ddidwyll ac wedi'u cyfeirio at Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Dylent alw ar y Cynulliad neu Lywodraeth Cymru i gymryd rhai camau penodol. Er enghraifft:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i...
NEU

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i...

Mae llunio deisebau yn y modd hwn yn fan cychwyn da tuag at helpu eich deiseb i nodi'n glir ac yn ddirwystr yr hyn yr hoffech ei gyflawni. Mae'r tîm deisebau yn hapus i roi cyngor am eiriad deiseb, yn enwedig ynghylch p'un a yw deiseb yn dderbyniadwy. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y ddeiseb yn eich geiriau eich hun fel ei bod yn adlewyrchu'n briodol yr hyn yr hoffech chi i'r ddeiseb ei gyflawni. 

Derbynioldeb

Gall y Pwyllgor Deisebau ystyried deisebau derbyniadwy yn unig. Rhaid i o leiaf 50 o bobl arwyddo deiseb. Mae hyn yn berthnasol i ddeisebau a gyflwynir gan unigolyn neu gan sefydliad. Rhaid i ddeisebau ymwneud â rhywbeth y gall y Cynulliad neu Lywodraeth Cymru ei newid.

Mae rheolau'r Cynulliad ar gyfer y ffurflen briodol a derbynioldeb deisebau ar gael yn yma.

Cewch wybod mwy am beth sydd wedi'i ddatganoli i Gymru a beth sydd wedi'i gadw gan Senedd y DU a Llywodraeth y DU drwy ymweld â Tudalen ein Model pwerau a gadwyd yn ôl.

Deisebau Annerbyniadwy

Efallai y byddwch am ddeisebu am rywbeth nad yw'n bosibl ymdrin ag ef drwy broses ddeisebau'r Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys materion nad yw'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdanynt, megis polisi tramor, cyfiawnder troseddol a phlismona a darparu budd-daliadau nawdd cymdeithasol a phensiynau'r wladwriaeth. Mae hefyd yn cynnwys materion sy'n gyfrifoldeb gweithredol cyrff etholedig eraill megis awdurdodau lleol - fel penderfyniadau cynllunio unigol ac ad-drefnu a chau ysgolion.

Mae rhestr o ddeisebau annerbyniadwy wedi'i chyhoeddi ar ein gwefan.

Cyflwyno Deiseb gan Ddefnyddio System ar-lein y Cynulliad

Efallai mai'r ffordd fwyaf syml i gyflwyno deiseb yw ar-lein, gan ddefnyddio system e-ddeisebau'r Cynulliad. Bydd gofyn i chi fewnbynnu teitl a thestun eich deiseb ynghyd â rhai manylion ychwanegol megis eich enw a gwybodaeth gyswllt. Bydd gofyn hefyd i chi ddewis dyddiad i'ch deiseb roi'r gorau i gasglu llofnodion. Gall deisebau gasglu llofnodion am gyfnod o hyd at chwe mis. Gallai fod yn werth cadw mewn cof na fydd y Pwyllgor yn ystyried eich deiseb tan ar ôl iddi orffen casglu llofnodion.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich deiseb, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau ei bod wedi cael ei derbyn. Yna bydd y tîm deisebau yn ei hystyried mewn perthynas â'r rheolau ar gyfer deisebu'r Cynulliad a bydd yn cysylltu cyn gynted â phosibl i roi gwybod i chi a yw'r ddeiseb yn dderbyniadwy a beth fydd yn digwydd nesaf.

​Deisebau papur

Rydym hefyd yn derbyn deisebau derbyniadwy ar bapur. Dylai geiriad y ddeiseb gael ei osod yn llawn ar bob dalen (neu ochr dalen) lle gofynnir am lofnodion. Dylai deisebau papur hefyd gynnwys enwau a chyfeiriadau unrhyw un sy'n cefnogi'r ddeiseb. Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon am 6 mis. Ar ôl hynny bydd yn cael ei dinistrio yn ddiogel. Mae templed ar fformat Word sy'n cynnwys y wybodaeth sylfaenol sy'n ofynnol dan ein rheolau ar gael.

Systemau Deisebau Electronig Amgen

Ni dderbynnir deisebau o systemau deisebau ar-lein eraill.

Y camau nesaf

Os yw eich deiseb yn annerbyniadwy, byddwn yn rhoi gwybod i chi a dweud wrthych beth yw'r rheswm pam na all fynd ymlaen i'w hystyried gan y Pwyllgor Deisebau. Bydd teitl a thestun y ddeiseb yn cael eu cyhoeddi fel rhan o restr o ddeisebau annerbyniadwy, ynghyd ag eglurhad ynghylch pam nad oedd yn dderbyniol.

Os yw eich deiseb yn dderbyniadwy fel yr ydych wedi'i geirio, byddwn yn trefnu iddi gael ei chyfieithu i'r Gymraeg neu'r Saesneg fel y bo'n briodol. Bydd wedyn yn cael ei chyhoeddi ar ein gwefan a gellir dechrau casglu llofnodion. Byddwn yn anfon y linc i'r wefan atoch chi ar gyfer eich deiseb, a byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth sylfaenol amdani ar gael ar Twitter a chyfryngau cymdeithasol eraill.

Gallai fod y mater a godwyd yn eich deiseb yn dderbyniadwy mewn egwyddor, ond bod rhai agweddau ar y geiriad nad ydynt yn gweddu i'r rheolau. Yn y sefyllfaoedd hyn, bydd y tîm clercio yn cysylltu â chi i awgrymu ffyrdd y gallwch newid y geiriad fel ei fod yn cydymffurfio'n llawn â'r rheolau. Unwaith y byddwch yn fodlon ar y geiriad terfynol, bydd eich deiseb yn cael ei chyhoeddi a byddwch yn gallu dechrau casglu llofnodion.

​Cyflwyno Eich Deiseb

Rydym yn cynnig y cyfle i chi gyflwyno eich deiseb unwaith y bydd wedi stopio casglu llofnodion. Mae hwn yn achlysur anffurfiol pryd y gallwch siarad â'r Cadeirydd ac Aelodau eraill y Pwyllgor Deisebau ynghylch eich deiseb a'ch rhesymau dros ei chyflwyno. Bydd lluniau'n cael eu tynnu a'u cyhoeddi drwy gyfrifon y Cynulliad ar y cyfryngau cymdeithasol, fel Twitter a Flickr, felly gallai helpu i roi cyhoeddusrwydd i'r ddeiseb hefyd.

Bydd y ddeiseb yn cael ei chyflwyno naill ai ar risiau'r Senedd neu yn y brif dderbynfa am 12:30pm ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher, pan fo'r Cynulliad yn cyfarfod, a bydd y cyflwyniad yn para tua 10-15 munud.

Mae pobl yn manteisio ar y cyfleoedd hyn yn gyflym, felly os hoffech ystyried trefnu gwneud hyn, dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosibl.

Cysylltu â ni

Gall y Pwyllgor Deisebau helpu i’ch tywys drwy'r broses ddeisebu. Os oes angen cymorth neu ragor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Ffôn ar: 0300 200 6379

E-bost: seneddpetitions@assembly.wales

Twitter:@SeneddDeisebau

I gael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd y Pwyllgor Deisebau, gan gynnwys dyddiadau cyfarfodydd, papurau, a chamau gweithredu y cytunwyd arnynt, gweler tudalennau’r Pwyllgor Deisebau.

Partners & Help