Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deisebau a gwblhawyd

Rhif ddeiseb Teitl y ddeiseb
P-05-930 Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi
P-05-928 Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru
P-05-921 Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau
P-05-917 Dim enw dwyieithog i’r Senedd
P-05-902 Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)
P-05-900 Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus
P-05-899 Bysiau i bobl nid er elw
P-05-897 Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed
P-05-896 Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau
P-05-894 Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru
P-05-892 Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru
P-05-891 Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith
P-05-888 Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru
P-05-887 Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau
P-05-885 Trafnidiaeth Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol ar gyfer Dinasyddion ag Anableddau Dysgu yng Nghymru
P-05-879 Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru
P-05-878 Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni
P-05-876 Amddiffyn rhywogaethau rhestredig Coch ac Amber yng Nghymru
P-05-875 Capio Codiadau Treth Gyngor yng Nghymru
P-05-874 Gwahardd gwerthu nwyddau sydd wedi eu pecynnu mewn plastig untro ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru
P-05-873 Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru
P-05-872 Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau
P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig
P-05-866 Ymgyrch Ymwybyddiaeth Gyhoeddus Sepsis - Cymru
P-05-861 Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd
P-05-860 Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm
P-05-858 Taenellwyr Dŵr i arbed bywydau nid i wneud arian!
P-05-855 Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach
P-05-854 Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai
P-05-852 Cyflwyno trwydded i reoli tir ar gyfer saethu adar hela mewn ymgais i roi terfyn ar erlid adar ysglyfaethus
P-05-851 Dileu’r cyfyngiadau amser ar y gilfan i’r dwyrain o Grucywel
P-05-850 Amddiffyn Gwastatir Gwent ac atal traffordd arfaethedig yr M4
P-05-848 Rhowch gyfle i Fyfyrwyr Cymru ddewis yr opsiwn astudio gorau ar eu cyfer hwy
P-05-847 Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig
P-05-845 Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol
P-05-844 Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot ar unwaith
P-05-843 Mwy o hawliau trydydd parti mewn apeliadau cynllunio
P-05-842 Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru
P-05-841 Cynnwys cynnig amgen ‘Pont Benidgeidfran’ ar gyfer trydedd bont dros y Fenai yn y broses asesu ffurfiol
P-05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) a phob Awdurdod Lleol arall
P-05-839 Dylid troi canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch llygredd aer yn gyfraith yng Nghymru a chyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru
P-05-838 Cefnogwch y Llwybr Du o ran Ffordd Liniaru’r M4
P-05-837 Ynni Gwyrdd er Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru
P-05-836 Adroddiadau ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhyweddau
P-05-835 Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru
P-05-834 Dylai Pob Ysgol Fod yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg ac Addysgu Hanes Cymru
P-05-833 Gwella gwasanaethau rheilffordd i Gas-gwent
P-05-830 Ailagor Canolfan Feddygol Dewi Sant, Pentwyn, yn Amser Llawn
P-05-829 Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru
P-05-828 Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig
P-05-827 Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa
P-05-824 Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd
P-05-823 Gostwng y terfyn cyflymder ar yr A487 ym Mhenparcau
P-05-822 Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion
P-05-821 Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr
P-05-820 Peidiwch â chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd
P-05-819 Enwau Lleoedd Cymru – Bil Diogelu a Hyrwyddo
P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru
P-05-817 Aelodau prosthetig arbenigol i blant
P-05-816 Dywedwch ‘NA’ i saethu ffesantod ar dir cyhoeddus Cymru
P-05-813 Gwahardd y DEFNYDD O FAGLAU LARSEN (maglau dal sawl math o frân)
P-05-811 Rhoi'r gorau i ddefnyddio ardystiad gweithwyr ar brosiectau Llywodraeth Cymru
P-05-810 Rhowch Gyfle i Glybiau Pysgota Cymru ac Eog a Brithyll y Môr
P-05-809 Is-ddeddfau Pysgota arfaethedig Newydd a methiannau Cyfoeth Naturiol Cymru
P-05-808 Ni ddylai Cymraeg fod yn orfodol i blant â dyslecsia ac anghenion arbennig
P-05-807 Dylid adolygu a newid y canllawiau o ran gwobrau am bresenoldeb mewn ysgolion yng Nghymru
P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg
P-05-800 Apêl Brys am Gomisiynydd Cyn-filwyr Cymru i ofalu am iechyd a lles cyn-filwyr sydd wedi’u hanafu, sy’n sâl neu sy’n ddigartref
P-05-799 Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.
P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys
P-05-796 Galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd yr arfer o ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru
P-05-794 Gostwng yr Oedran Pleidleisio i Un ar Bymtheg
P-05-793 Band eang cyflym i bentref Llangenni
P-05-792 Deiseb i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya ym Mlaenporth.
P-05-791 Diddymu contractau parcio preifat yn ysbytai Cymru
P-05-790 Mynd i'r afael â chysgu ar y stryd
P-05-789 Adolygu cymorth i geiswyr lloches sy’n ymgymryd ag addysg bellach
P-05-788 Cael gwared ar agwedd orfodol Bagloriaeth Cymru
P-05-787 Achub Cenhedlaeth y Dyfodol yng Nghymru
P-05-785 Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd
P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth
P-05-782 Adeiladu Ffordd Osgoi Cas-gwent i Gael Gwared ar y Tagfeydd oddi ar yr M48 i'r A48
P-05-781 Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar
P-05-780 Ailagor Gorsaf Carno
P-05-779 Sganio gorfodol gan gynghorau am ficrosglodion mewn anifeiliaid anwes
P-05-777 Cymhwyso’r Ddeddfwriaeth Systemau Llethu Tân Awtomatig o fewn y Rheoliadau Adeiladu cyfredol ar gyfer Cymru.
P-05-776 Cydnabod tri chan mlwyddiant Williams Pantycelyn
P-05-775 Caewch y bwlch sy'n ymwneud â gweithio trawsffiniol ac is-gontractio yn y gyfraith trwyddedu tacsis.
P-05-773 Peidiwch â Llenwi Safleoedd Tirlenwi!
P-05-772 Na i Gylch Haearn arfaethedig Castell y Fflint
P-05-770 Ailagor gorsaf Drenau Crymlyn
P-05-769 Canolfan Trawma Difrifol De Cymru – Caerdydd ac Abertawe
P-05-768 Galwad i ddychwelyd darpariaeth Pediatreg, Obstetreg dan arweiniad Ymgynghorydd ac Uned Gofal Arbennig Babanod 24 awr i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Llwynhelyg
P-05-767 Cefnffordd yr A487 Trwy Dre Taliesin: Angen Brys am Fesurau Effeithiol i Arafu Traffig
P-05-766 Dylid Gwneud Opsiwn Fegan yn Orfodol Mewn Ffreuturiau Cyhoeddus
P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol
P-05-764 Gwell Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Oedolion
P-05-763 Diweddaru’r cyngor a roddir ynghylch strôc – B.E.F.A.S.T. – a helpu i achub bywydau a bywoliaethau
P-05-762 Symud Cynulliad Cymru o Gaerdydd
P-05-761 Mynnu cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Autism Spectrum Connections Cymru
P-05-760 Atal TGAU Cymraeg Gorfodol
P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018
P-05-758 Cerflun i Anrhydeddu Billy Boston
P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol
P-05-756 Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru
P-05-755 Galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod yr A48 ger Trelales, Broadlands a Merthyr Mawr yn ddiogel i holl ddefnyddwyr y ffyrdd ac i gerddwyr
P-05-754 Diffyg Cymorth i Blant ag Anableddau Mewn Argyfwng
P-05-753 Cryfhau’r Fframwaith Deddfwriaethol a Rheoleiddiol Ynghylch Cyfleusterau Prosesu Pren Gwastraff
P-05-752 Meithrin gallu plant i wrthsefyll seiberfwlio
P-05-749 Adfer Gwasanaeth Deintyddol Symudol Corwen
P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol
P-05-747 Cynnal Profion TB ar Wartheg
P-05-746 Cludiant Ysgol am Ddim i Holl Blant Cymru
P-05-745 Mwy o darpariaeth ar gyfer chwaraeon moduro oddi ar y ffordd
P-05-744 Atal gasympio; dilyn y broses brynu yn yr Alban
P-05-742 Peidiwch â gadael i Forsythia gau!
P-05-741 Mae Angen Cyfyngiadau Llymach ar Cyfoeth Naturiol Cymru.
P-05-740 Deiseb i Warchod Ein Stryd Fawr
P-05-739 Achub Gwasanaethau TWF
P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys
P-05-737 Achubwch ein bws
P-05-736 Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy Hygyrch
P-05-735 Gwneud y cyfnod sylfaen yn fwy effeithiol ar gyfer ein plant, darparu mwy o athrawon a dileu y TASau blwyddyn 2.
P-05-734 Gwahardd Codi Ffioedd Asiant Gosod ar Denantiaid
P-05-733 Dim gweithredu pellach ar Barthau Perygl Nitradau (NVZ) yng Nghymru o gwbl
P-05-732 Amseroedd Aros Annerbyniol ar gyfer Cleifion y GIG yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys Wrecsam/Ysbyty Wrecsam Maelor.
P-05-731 Gwerthu Tir a Lonydd Mynediad yn Abercwmboi
P-05-730 Cyllid ac Ariannu Llywodraeth Leol
P-05-729 Cael Gwared ar Gyfyngiadau Cyflymder ar yr M4 wrth Dwnelau Bryn-glas
P-05-728 Diogelu Cyllid Teuluoedd yn Gyntaf
P-05-727 Arian i dalu ffi cofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg ar ran Gweithwyr Cymorth Dysgu mewn Ysgolion
P-05-726 Rhoi Rhyddhad Ardrethi i Awdurdodau Lleol ar gyfer Cyfleusterau Hamdden a Diwylliannol
P-05-725 Ehangu'r A470 o Bontypridd i gyfnewidfa Coryton, i fod â thair lôn
P-05-724 Hawliau i ofal iechyd sylfaenol yn Gymraeg
P-05-723 Sefydlu System Bleidleisio Cynrychiolaeth Gyfrannol ar gyfer Etholiadau Cynghorau Lleol Cymru.
P-05-722 Diogelu Anghenion Addysgol Arbennig
P-05-721 Deiseb Terfyn Cyflymder Penegoes
P-05-720 Deiseb Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn i Osod Band Eang opteg Ffibr yn y Pentref
P-05-719 Cyllid gan Gynulliad Cymru ar gyfer Gwasanaethau
P-05-718 Cyflogau GIG Cymru
P-05-717 Sefydlu hawliau mynediad cyhoeddus statudol i dir a dŵr mewndirol at ddibenion hamdden a dibenion eraill.
P-05-716 Cludiant am Ddim ar y Trenau i Ddisgyblion Ysgol gyda Threnau Arriva Cymru
P-05-715 Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau yng Nghymru
P-05-714 Cynnwys Gorsaf ar Gyfer Mynachdy a Thal-y-bont fel Rhan o Unrhyw Gynnig ar Gyfer Metro Caerdydd.
P-05-713 The Wildlife Warriors
P-05-712 Byddai Adran Ewrop o fewn Llywodraeth Cymru yn Sicrhau Llais Clir, Strategol ac Atebol i Gymru yn y Trafodaethau Parhaus
P-05-711 Sicrhau bod Anghenion Pobl Anabl am Addasiadau i Dai yn cael eu Diwallu’n Ddigonol
P-05-710 Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt
P-05-709 Cylchffordd Cymru
P-05-708 Gwneud Iechyd Meddwl yn Rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol
P-05-707 Rhaid i Hyfforddiant Athrawon Gynnwys Hyfforddiant Statudol ar Awtistiaeth
P-05-706 Sicrhau bod ein Cynghorau yn cael eu Hadfywio drwy Gyflwyno Tymor Sefydlog
P-05-705 Annog Pwyllgorau Cynllunio i Sicrhau bod Penderfyniadau ar Faterion Cynllunio yn Rhoi sylw Dyledus i’r Effaith ar Grwpiau Ymunedol a Sefydliadau Gwirfoddol neu i’r Posibilrwydd y Bydd y Grwpiau a’r Sefydliadau hyn yn Cau
P-05-704 Dod ag Arholiadau mis Ionawr yn ôl ar gyfer Myfyrwyr Safon Uwch/Uwch Gyfrannol
P-05-703 Cynnig i ohirio'r Cyfyngiadau ar Bysgota yn Afonydd Cymru.
P-05-702 Gofynion presenoldeb y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr
P-05-701 Gwelliannau i Ddiogelwch y Ffordd ar Hyd Cefnffordd yr A487 Rhwng Aberteifi ac Aberystwyth, i Gynnwys Mannau Pasio
P-05-699 Cronfa Driniaeth i Gymru - rhaid dod â’r Loteri Cod Post ynghylch Iechyd i ben
P-05-698 Ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn Maes Awyr Rhyngwladol y Dywysoges Diana
P-05-697 45,000 o Resymau Pam bod ar Gymru Angen Strategaeth ar Ddementia
P-05-696 Y Trên Rhithiol
P-05-695 Cyflwyno Addysg Iechyd Meddwl Orfodol mewn Ysgolion Uwchradd
P-05-694 Amseroedd Ysgol Awr yn Hwyrach
P-05-693 Rhowch y Brechlyn Llid yr Ymennydd B i Bob Plentyn yng Nghymru am ddim
P-05-692 Adeiladu Cofeb Mamieithoedd Rhyngwladol ym Mae Caerdydd
P-05-691 Bargen Deg ar gyfer Ralïo mewn Coedwigoedd yng Nghymru
P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni
P-05-689 Gwelliannau i’r Ddarpariaeth Reilffyrdd yng Nghydweli Sir Gaerfyrddin
​P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot
P-04-687 Adolygiad o Bysgota Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion
P-04-686 Dylid Gosod System Goleuadau Traffig yng Nghylchfan Cross Hands
P-04-685 Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru - Mae Angen Model Taliad Rhanbarthol Tecach
P-04-684 Galwn am Ddeddfwriaeth Cynllunio Well a Mwy Effeithiol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth ac am Orchymyn Dosbarthiadau Defnydd Newydd
P-04-683 Coed mewn Trefi
P-04-682 Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc.
P-04-681 Caniatáu i’r Cyhoedd Recordio Cyfarfodydd Llywodraeth Leol yng Nghymru
P-04-679 Dileu’r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
P-04-678 Offer i Helpu Pobl Eiddil
P-04-677 Mynediad Cyfartal i’r Iaith Gymraeg
P-04-676 Creu Pencampwr yr Iaith Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghymru
P-04-675 Talwch Gost y Dreth Ystafell Wely yng Nghymru
P-04-674 Dyfed, DIM DIOLCH
P-04-673 Galw ar bob Plaid Wleidyddol Gymreig i Gynnig Popeth yn Ddwyieithog
P-04-672 Dod â Defnydd o’r Gymraeg i Ben.
P-04-671 Cyfreithloni Cymorth i Farw
P-04-670 Ffilm am Owain Glyndwr
​P-04-669 Diddymwch Ddeddfwriaeth Rhentu Doeth Cymru
P-04-668 Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari (CA125)
P-04-666 Democratiaeth mewn Llywodraeth Leol
P-04-664 Datblygwch Fferm Tynton yn Ganolfan Ymwelwyr a Gwybodaeth
P-04-663 Bwyd yn Ysbytai Cymru
P-04-662 Mae’n anodd amgyffred sut y byddai bywyd wedi bod heb fy Ngweithiwr Cymorth
P-04-661 Gwahardd Defnydd Ar-lein a Phleidleisio Electronig gan Aelodau Cynulliad yn Siambr y Senedd
P-04-660 Y Pwysau Ychwanegol sy’n Wynebu Ardaloedd Gwledig Prin eu Poblogaeth
P-04-659 Talwch Gostau Teithio Llawn Myfyrwyr Nyrsio
P-04-658 Derwen Brimmon
P-04-657 Codi Tâl am Barcio a'r Berthynas â'r Stryd Fawr a'i Llwyddiant
P-04-656 Sefydlu Diwrnod Gwrthwynebwyr Cydwybodol yng Nghymru
P-04-655 Mynnu ein Hawliau i'r Gymraeg yn y Sector Breifat
P-04-653 Gwahardd y Defnydd o Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau yng Nghymru
P-04-652 Android ac iOS, Cymraeg yn yr 21ain Ganrif?
P-04-651 Gweithio i Amddiffyn Llywodraeth Leol wrth Bennnu Cyllidebau yn yr Hydref
P-04-650 Cael Gwared ar Gyflogau Cynghorwyr Llywodraeth Leol
P-04-649 Addysg Gymraeg: Bendith neu Felltith?
P-04-648 Ceisiadau cynllunio nwy ac olew anghonfensiynol.
P-04-647 Newid yr Oedran y mae’n Rhaid Talu am Docyn Oedolyn o 16 i 18.
P-04-646 Deiseb yn Erbyn Canllawiau Anstatudol yng Nghymru ar Gyfer Awdurdodau lleol ar Addysg Ddewisol yn y Cartref
P-04-645 Achub Dechrau’n Deg Glyncorrwg
P-04-644 Dyfodol Addysg Bellach
P-04-643 Diogelu Dechrau’n Deg yng Nghroeserw
P-04-642 Achubwch Brosiect Filter - Ymgyrch a Sefydlwyd i Atal Pobl Ifanc Rhag Ysmygu ac i'w Helpu i Roi'r Gorau Iddi.
P-04-641 Perchnogion Tir nad yw wedi cael ei Ddatblygu.
P-04-640 Gostwng yr Oedran ar gyfer Profion Ceg y Groth i 18.
P-04-639 Achubwch Addysg Bellach ym Mhowys
P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad
P-04-637 Diogelu Dyfodol Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru
P-04-636 Addysg Rhyw a Chydberthynas (SRE) statudol i bob ysgol a sefydliad addysgol yng Nghymru
P-04-635 James Bond yn y Cynulliad Cenedlaethol
P-04-634 Rhoi terfyn ar wahaniaethu yn erbyn plant heb grefydd mewn ysgolion
P-04-633 Codi Ymwybyddiaeth o'r Band Eang Gwael yn Ein Hardal
P-04-632 Mynyddoedd Pawb
P-04-631 Achub ein Gwasanaeth - Achub Anifeiliaid Mawr yng Ngogledd Cymru
P-04-630 Rheoliadau Facebook ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal
P-04-629 Adolygu a gorfodi Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014
P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb
P-04-627 Gwell Gwasanaethau Trên i Gymudwyr ar gyfer Trigolion Gogledd Cymru
P-04-626 Israddio Ffordd yr A487 drwy Penparcau, Trefechan a chanol tref Aberystwyth
P-04-625 Cefnogaeth i Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)
P-04-624 Caniatáu i Ofalwyr Maeth Gofrestru gyda Mwy Nag Un Awdurdod Lleol
P-04-623 Deiseb i Wella’r Ddarpariaeth o Dai sy’n Addas i Bobl Anabl yng Nghymru
P-04-621 Cadw’r Uned Famolaeth dan Arweiniad Ymgynghorwyr yn Ysbyty Glan Clwyd ar Agor
P-04-619 LLEOLIAETH O RAN CYNLLUNIO AC IAWNDAL AR GYFER TRYDYDD PARTÏON O RAN PROSIECTAU SEILWAITH
P-04-618 Diogelu gwasanaethau bancio mewn cymunedau hawdd eu targedu
P-04-617 Stopiwch y Troslgwyddo Dilyffethair o Lyfrgelloedd Cyhoeddus i'r Sector Gwirfoddol
P-04-616 Rhaid Atal Gwerthu Tân Gwyllt i’r Cyhoedd
P-04-615 Taliad Benthyciad Teg i Fyfyrwyr yn y Flwyddyn Olaf o Hyfforddiant
P-04-614 Cefnogi Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf Arriva Trains Cymru
P-04-613 Dylai Aelodau’r Cynulliad wrthod yr argymhelliad i gynyddu eu cyflogau 18%
P-04-612 Dŵr Potel Gwladol
P-04-610 Gwrthdroi’r Toriadau i Gronfa Arian Wrth Gefn Prifysgolion
P-04-609 Cefnogwch Fusnesau Bach - Cefnogwch ein Strydoedd Mawr
P-04-608 Ymchwiliad i’r GIG yng Nghymru
P-04-607 Galw ar Lywodraeth Cymru i brynu Garth Celyn
P-04-606 Sicrhau bod ysgolion yn defnyddio eu pwerau statudol o dan reoliad 7 o Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 heb unrhyw ymyrraeth neu ragfarn.
P-04-605 Achub Ffordd Goedwig Cwmcarn Rhag Cael ei Chau am Gyfnod Amhenodol neu’n Barhaol
P-04-604 Diddymu Grwpiau Cyfeirio Cleifion â Diabetes a chanslo cyfarfodydd y Grŵp Cynllunio a Chyflawni Gwasanaethau Diabetig ym Mhowys.
P-04-603 Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi.
P-04-602 Personoleiddio Beddau
P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts Mewn Mannau Cyhoeddus
P-04-600 Deiseb i Achub y Gwasanaeth Meddygon Teulu
P-04-599 Effaith Ardrethi Domestig ar Lety Hunan Arlwyo
P-04-598 Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anabledd
P-04-597 Diogelu dyfodol Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru
P-04-596 Achub Gorsaf Dân y Porth – MAE’R EILIADAU’N CYFRIF!
P-04-595 Llwybr Foresight
P-04-594 Apêl Cyngor Cymuned Cilmeri ynghylch y Gofeb i’r Tywysog Llywelyn
P-04-593 Rhoi cyngor i ysgolion ar ymweliadau â Noah’s Ark Zoo Farm
P-04-592 Pleidleisiau gan Ddinasyddion sy’n Rhwymol yn Ddemocrataidd ar Lefel Llywodraeth Leol
P-04-591 Cyllid Teg ar gyfer Llywodraeth Leol
P-04-590 Cyllid ar gyfer gwasanaeth bws arfordirol y Cardi Bach
P-04-589 Lleihau Nifer y Cynghorwyr ac Aelodau Gweithredol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
P-04-588 Siarter ar gyfer Plant a Tadau
P-04-587 Tîm Cymorth pwrpasol ar gyfer dioddefwyr Enseffalomyelitis Myalgig (ME), Syndrom Blinder Cronig a Ffibromyalgia yn ne-ddwyrain Cymru
P-04-586 Holl staff GIG Cymru i gael eu talu ar y gyfradd Cyflog Byw o £7.65 yr awr o leiaf .
P-04-585 Newidiadau i gyffordd yr A494/A470 yn Nolgellau
P-04-584 Bil Cynllunio Cymru i Ddiogelu Meysydd Tref a Phentref yng Nghymru.
P-04-583 Gwahardd Tyfu a Gwerthu unrhyw Hadau / Bwydydd a Phorthiant Anifeiliaid / Pysgod GM yng Nghymru
P-04-582 Newid Mawr ei Angen i’r Rheolau yn ein Hysgolion o ran Llau Pen a Nedd
P-04-581 Gwrthwynebu’r Toriadau yn y Ddarpariaeth ar gyfer Dysgwyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol
P-04-580 Cyfyngiadau ar Roi Gwaed
P-04-579 Adfer cyllid ar gyfer monitro Gwylogod Ynys Sgomer
P-04-578 Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gymryd camau i leihau’r sŵn o draffordd yr M4, i’r gorllewin o gyffordd 32, wrth iddi basio dros ddyffryn afon Taf.
P-04-577 Adfer Cyllid i’r Prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol
P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol
P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig
P-04-574 Bws ym Mhorth Tywyn
P-04-573 Galwad ar Lywodraeth Cymru i Ymchwilio i’r System Lesddaliadau Preswyl yng Nghymru.
P-04-572 Grantiau ar gyfer Gwrthsefyll Llifogydd
P-04-571 Trin Anemia Niweidiol
P-04-570 Argaeledd Anghyfartal o Ran Triniaethau Nad Ydynt Wedi’u Harfarnu’n Genedlaethol Gan GIG Cymru
P-04-569 Rhowch y Gorau i Gynnal y Profion Cenedlaethol ar gyfer Plant Ysgolion Cynradd
P-04-568 Ymchwiliad Cyhoeddus i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
P-04-567 Chwarae Teg i Fyfyrwyr Cymru
P-04-566 Adolygu’r Cod Derbyn i Ysgolion
P-04-565 Adfywio hen reilffyrdd segur at ddibenion hamdden.
P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog
P-04-563 Ddarpariaeth o wasanaethau yng ngorsaf dân Pontypridd
P-04-562 Canolfan Etifeddiaeth Caernarfon
P-04-561 Hyrwyddo rygbi ar lawr gwlad yng Nghymru i annog pobl i gymryd rhan.
P-04-560 Gwasanaethau Clefyd Llid y Coluddyn yng Nghymru
P-04-559 Ymwybyddiaeth mewn Ysgolion Uwchradd o Hunan-niweidio
P-04-558 GWAHARDD E-SIGARÉTS I BOBL IFANC O DAN 18 OED
P-04-557 Y Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio
P-04-556 Na i gau Cyffordd 41
P-04-555 Rhwystrwch y cynlluniau anfoesol a llym arfaethedig i’w gwneud yn orfodol i ficrosglodynnu cŵn
P-04-554 Polisi swyddogol gan Lywodraeth Cymru sy’n gwahardd sefydliadau nad ydynt yn dryloyw rhag gweithio mewn cyrff cyhoeddus.
P-04-553 Ymchwiliad llawn ac annibynnol i’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â thechnolegau diwifr a ffonau symudol yng Nghymru, gan gynnwys yr holl ysgolion.
P-04-552 Diogelu Plant
P-04-551 Dysgu Cymorth Cyntaf Sylfaenol Mewn Ysgolion
P-04-550 Pwerau Cynllunio
P-04-549 Gwnewch ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ yn Anthem Genedlaethol Swyddogol Cymru
P-04-548 Ailgyflwyno dosbarthiadau Cymraeg ym Mhrifysgol
P-04-547 Gwahardd Deunydd Pacio Polystyren ar gyfer Bwyd a Diod Cyflym
P-04-546 Magu anifeiliaid dan amodau annaturiol
P-04-545 Gweithdrefnau Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan.
P-04-544 Gwahardd Saethu Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las
P-04-543 Dim cynnydd mewn ffioedd dysgu prifysgolion
P-04-542 Cyfleoedd Ymarferol i Bobl Ifanc
P-04-541 Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith
P-04-540 Stopio rhagfarn ar sail rhyw mewn cam-drin domestig
P-04-539 Achub Cyfnewidfa Glo Caerdydd
P-04-538 Cynnwys darlithwyr i sicrhau Fframwaith Arolygu Addysg Bellach sy’n addas at y diben
P-04-537 Plannu Coed i Leihau Llifogydd
P-04-536 Rhoi’r Gorau i Ffatrioedd Ffermio Gwartheg Godro yng Nghymru
P-04-535 Achubwch ein Gorsafoedd Tân
P-04-534 Ymgyrch i ddiogelu YSBYTY ABERTEIFI
P-04-533 Cynllunio Amgylcheddol ar gyfer Safleoedd Tyrbinau Gwynt ar Raddfa Fach
P-04-532 Gwella Gwasanaethau Niwrogyhyrol Arbenigol yng Nghymru
P-04-531 Ailenwi Maes Awyr Caerdydd ar ôl Eicon o Gymru
P-04-530 Labelu Dwyieithog
P-04-529 Ombwdsmon Asiantaethau Gosod Tai ar gyfer Cymru
P-04-528 Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru
P-04-527 Ymgyrch i gael Cronfa Cyffuriau Canser Arbennig yng Nghymru
P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn Hygyrch i Bobl Fyddar
P-04-525 Ariannu Gwobrau CREST yng Nghymru
P-04-524 Rheolaeth Gynllunio a’r Gymraeg
P-04-523 Diogelu’r henoed a phobl sy’n agored i niwed mewn cartrefi gofal
P-04-521 Rheoleiddio Safleoedd Carafannau
P-04-520 Parthed Canslo pob Llawdriniaeth Orthopedig Ddewisol gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda dros y Gaeaf 2013/14
P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth Werthu Cartrefi mewn Parciau
P-04-518 Ciniawau ysgol am ddim yn gyffredinol
P-04-517 Atal Llywodraeth Cymru rhag cyflwyno system i fonitro plant sy’n dewis cael eu haddysgu gartref o dan wedd diogelu
P-04-516 I Wneud Gwyddor Gwleidyddiaeth yn rhan Orfodol o Dddysg
P-04-515 Darparu Rhagor o Arian ar Gyfer Gwasanaethau Bysiau Cymru
P-04-514 Dylid adeiladu gorsaf bŵer sy’n defnyddio glo glân o Gymru a/neu gorsaf ynni adnewyddadwy yn hytrach na gorsaf niwclear arfaethedig Wylfa B ar Ynys Môn.
P-04-513 Achub gwasanaeth bws X94 Wrecsam/Abermo
P-04-512 Rhoi terfyn ar y "Cynigion i gwtogi staff" ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
P-04-511 Cefnogi’r safonau cyfranogaeth plant a phobl Ifanc
P-04-510 Ymchwiliad Cyhoeddus i achos Breckman yn Sir Gaerfyrddin
P-04-509 Achub Canolfan Tenis Genedlaethol Cymru
P-04-508 Rhaid adfer yr Olygfa o Landyfi
P-04-507 Mesur iawnderau yng Nghymru ar gyfer menywod a merched: ymlynu wrth y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Gwahaniaethu o bob math yn Erbyn Menywod (CEDAW)
P-04-506 Pasys bws am ddim / teithio rhatach i’r rhai sy’n hawlio budd-daliadau, myfyrwyr a phobl o dan 18 oed
P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru
P-04-504 Diogelwch Cyffordd Pont Maerdy A483
P-04-503 Adfywio Tonpentre a Phentre
P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru
P-04-501 Gwneud canolfannau dydd ar gyfer pobl hŷn yn ofyniad statudol yng Nghymru
P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru
P-04-499 Rhoi Hwb i Gwricwlwm yr Iaith Gymraeg
P-04-498 Addysgu Cymru
P-04-495 Rhoi Terfyn ar Fasnachu mewn Pobl a Chaethwaesiaeth yng Nghymru
P-04-494 Rhaid sicrhau bod prostadectomi laparosgopig gyda chymorth robotig ar gael i ddynion yng Nghymru yn awr
P-04-493 Moratoriwm ar Gynlluniau Datblygu Lleol mewn Rhanbarthau Dinesig posibl
P-04-492 Diagnosis o awtistiaeth ymysg plant
P-04-491 Banc Cenedlaethol ac arian cyflenwol i Gymru.
P-04-490 Meddyginiaeth Gwrth-retrofeirysol yng Nghaerdydd
P-04-489 Deddf genedlaethol i Gymru ar dai fforddiadwy ac â blaenoriaeth
P-04-488 Yr hawl i benderfynu: diwedd ar astudiaeth orfodol o’r Gymraeg hyd at lefel TGAU
P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru
P-04-485 Camddefnyddio contractau dros dro yn y sector Addysg Bellach
P-04-484 Lwfans Cynhaliaeth Addysg i bawb!
P-04-483 Polisi Cymraeg Clir / Plain English ar gyfer pob cyfathrebiad y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru
P-04-482 Hysbysfyrddau cyhoeddus ar draws Cymru i rhoi wybod i’r cyhoedd pwy yw eu cynrychiolwyr gwleidyddol
P-04-481 Cau'r bwlch ar gyfer disgyblion byddar yng Nghymru
P-04-480 Mynd i’r afael â Safon Tai Myfyrwyr yn y Sector Preifat
P-04-479 Deiseb Adran Pelydr-X ac Uned Man Anafiadau Ysbyty Tywyn
P-04-478 Pecyn gwybodaeth syml i bawb yng Nghymru yn esbonio sut y gallant sefyll fel ymgeisydd
P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)
P-04-476 Ailstrwythuro Amgueddfa Cymru
P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd
P-04-474 Cefnogaeth i wasanaethau caplaniaeth y GIG
P-04-473 Cymorth Ariannol ar gyfer yr Ymchwiliad Cyhoeddus i Ffermydd Gwynt
P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf
P-04-471 Deddfwriaeth Orfodol i Sicrahau Bod Diffibrilwyr ar Gael Ym Mhob Man Cyhoeddus
P-04-470 Yn erbyn gwladoli Maes Awyr Caerdydd
P-04-469 Dileu’r Cap Rhanbarthol ar Brisiau mewn Perthynas â’r Cynllun Hawl i Brynu
P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent
P-04-467 Arholiadau ym mis Ionawr
P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru.
P-04-465 Achub llaeth Cymru, a seilwaith a swyddi’r diwydiant
P-04-464 Gwneud Wenglish yn iaith gydnabyddedig swyddogol yng Nghymru, fel Sgoteg yn yr Alban!
P-04-463 Lleihau Lefelau Halen mewn Bwyd
P-04-462 Gwahardd codi baner y Deyrnas Unedig ar adeiladau swyddogol yng Nghymru
P-04-461 Achub Pwll Padlo Pontypridd
P-04-460 Moddion nid Maes Awyr
P-04-459 Cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru
P-04-458 Cadwch Addysg Bellach yn y Sector Cyhoeddus
P-04-457 Yr Ymgyrch Caplaniaeth Elusennol
P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi
P-04-455 Achub adran achosion brys yn Ysbyty’r Tywysog Philip
P-04-454 Gwahardd yr Arfer o Ddal Swyddi fel Cynghorydd ac fel Aelod Cynulliad ar yr un Pryd
P-04-453 Gwelliannau ym Maes Awyr Caerdydd
P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig
P-04-451 Achub Gwasanaethau Ysbyty Brenhinol Morgannwg
P-04-450 Mae Angen Ysbyty Cwbl Weithredol ar y Barri a Bro Morgannwg
P-04-449 Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr - Achub ein Gwasanaethau - Atal yr Israddio!
P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro
P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro
P-04-446 Rhyddhad Ardrethi Busnes i siopau elusen yng Nghymru
P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd
P-04-444 Ymgyrch ’DIG FOR VICTORY’
P-04-443 Hanes Cymru
P-04-442 Sicrhau cymorth da i blant anabl a'u teuluoedd sy’n agos i’w cartrefi
P-04-441 Gwaith i Gymru - Work for Wales
P-04-440 Dywedwch ‘Na’ i werthu asedau Ysbyty Bronllys
P-04-439 Diogelu coed hynafol a choed treftadaeth Cymru ymhellach
P-04-438 Hygyrchedd wrth Siopa
P-04-437 Gwrthwynebu cofrestru gorfodol ar gyfer plant sy’n derbyn addysg yn y cartref
P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru
P-04-435 Gweithredu Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau 2018 ar Sail Ddi-ddifidend
P-04-434 Mae’r Cymry a’r Somalïaid fel ei gilydd yn caru barddoniaeth
P-04-432 Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion
P-04-431 Preswylwyr Sir Benfro yn erbyn Toriadau i Wasanaethau Iechyd
P-04-430 Y bwriad i gau Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod
P-04-429 Ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth
P-04-428 Ynni amgen ar gyfer goleuadau stryd
P-04-427 Cyfraith newydd ynghylch y Gymraeg
P-04-426 null
P-04-425 Tîm Cymru
P-04-424 Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
P-04-423 Cartref Nyrsio Brooklands
P-04-422 Ffracio
P-04-421 Rhwystro Trident rhag dod i Gymru
P-04-420 Adeiladu Cofeb i Owain Glyndŵr
P-04-419 Moratoriwm ar Ddatblygu Ffermydd Gwynt
P-04-418 Enwi’r A470 yn ’Brif Ffordd Tywysog Owain Glyndwr’
P-04-417 Achubwch Draeth Morfa ac ataliwch Lwybrau Troed Cyhoeddus 92 a 93 rhag cau
P-04-416 Gwasanaethau Rheilffordd Gogledd-De
P-04-415 Cefnogaeth am bennu Parthau Cadwraeth Morol Lefel Gwarchodaeth Uchel
P-04-414 Swyddi Cymreig
P-04-413 Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghwm Cynon
P-04-412 Galw i Addoli ar y cyd gael ei Ddiddymu
P-04-411 Deiseb yn Erbyn Parthau Cadwraeth Morol yn Sir Benfro
P-04-410 Cofeb Barhaol i Weithwyr Cymru
P-04-409 Enwau Cymraeg i bob cefnffordd newydd yng Nghymru
P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc
P-04-407 Achub Llety Gwarchod Kennard Court ar gyfer Pobl Hŷn
P-04-406 Yn erbyn Safle yng Ngogledd Cymru yn y Cynllun Parthau Cadwraeth Morol
P-04-405 Llawysgrif ganoloesol o Gyfreithiau Hywel Dda
P-04-404 Awyrennau Di-Beilot Aberporth
P-04-403 Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-Dy Dolgellau
P-04-402 Gweddïau Cyngor
P-04-401 Y Gymraeg yn ein Cynulliad ni
P-04-400 Safon Ansawdd NICE ym Maes Iechyd Meddwl
P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid
P-04-398 Ymgyrch dros gael cofrestr ar gyfer pobl sy’n cam-drin anifeiliaid yng Nghymru
P-04-397 Cyflog Byw
P-04-396 Sgiliau Triniaeth Cynnal Bywyd Brys i Blant Ysgol
P-04-395 Dylai Ambiwlans Awyr Cymru gael arian gan y llywodraeth
P-04-394 Achub ein Gwasanaethau - Ysbyty Tywysog Philip
P-04-393 Grŵp Gweithredu Ffordd Osgoi Llanymynech a Phant
P-04-392 Deiseb Cynlluniau Trafnidiaeth
P-04-390 Dynodi Gwarchodfa Natur Penrhos Caergybi (parc arfordir) yn Warchodfa Natur Genedlaethol.’
P-04-389 Y Celfyddydau, Amaethyddiaeth a Dafad y Cynulliad
P-04-388 Diogelu’r arfer o addoli ar y cyd fel gofyniad cyfreithiol
P-04-387 Arwyddion a System Ddraenio ar yr A467
P-04-385 Deiseb ynghylch rhyddhau balwnau a llusernau
P-04-384 Linc i’r M48 o B4245 Cadico/Rogiet
P-04-382 Costau teithio i fyfyrwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus
P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru
P-04-380 Dewch yn ôl a’n Bws! Deiseb yn erbyn diddymu’r gwasanaethau bws o ddwyrain Llanbedr Pont Steffan, Cwm-ann a Phencarreg
P-04-379 Diwrnod Coffau Hil-laddiad yr Armeniaid
P-04-377 Parhau Tocynnau Teithio Rhad ar Gludiant Cymunedol
P-04-376 Ad-drefnu Addysg ym Mhowys
P-04-375 Stopio’r system optio allan ar gyfer rhoi organau
P-04-374 Pob ci fod o dan reolaeth tennyn mewn mannau cyhoeddus
P-04-373 Atal Faniau Symudol Bwydydd Cyflym rhag gweithredu mewn ardaloedd Ysgolion
P-04-372 Mwy o Doiledau i Ferched mewn Lleoliadau Adloniant
P-04-371 Tocynnau Teithio Rhatach ar gyfer Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus sy’n Iau na 18 Oed
P-04-370 Deiseb yn galw am wella gwasanaethau seicig a sythweledol yng Nghymru
P-04-369 Deiseb yn erbyn y Llwybr Arfordirol o Gaerdydd i Gasnewydd a thu hwnt.
P-04-368 Annog gweithgarwch corfforol ac iechyd mewn colegau Addysg Bellach
P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty
P-04-365 Diogelu yr adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru
P-04-364 Ffibr optig i ardaloedd gwledig
P-04-363 Cynllun i Wella Canol Tref Abergwaun
P-04-362 Gwasanaethau Ambiwlans ym Mynwy
P-04-359 Problemau gyda’r GIG ar gyfer y Byddar
P-04-358 Ailgyflwyno Cymorth Cartref ar gyfer plant sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig a’u teuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili
P-04-357 Dyrannu Tai Cymdeithasol yng Nghymru
P-04-356 Galwad i’r Materion a Osodwyd yn yr Adroddiad ar Bêl-droed yng Nghymru a Gyhoeddwyd yn 2007 Gael eu Hadolygu.
P-04-355 Cymru nid Wales
P-04-354 Datganiad cyhoeddus yn cefnogi Bradley Manning
P-04-353 Ymgyrch yn erbyn troseddau casineb yng Nghymru
P-04-352 Galwad i Achub Golchdy Stêm y Rhath
P-04-351 Adalw CDLl (Cynlluniau Datblygu Lleol)
P-04-350 Cadw’r gwasanaethau y mae Sporttrain yn eu darparu yn y Rhondda a Chaerdydd
P-04-349 Cynllun am Addysg Gymraeg - Caerffili
P-04-348 Targedau Ailgylchu ar gyfer Byrddau Iechyd
P-04-347 Adolygiad Asedau ac Eiddo
P-04-346 Gofal Di-dâl i Blant 3 a 4 yng Nghymru
P-04-345 Cysylltiadau bws a rheilffyrdd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin
P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin
P-04-339 Gorfodi Safonau Lles Anifeiliaid yn y Diwydiant Ffermio Cŵn Bach yn Ne-orllewin Cymru.
P-04-336 Papur Cymraeg dyddiol i Gymru
P-04-335 Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru
P-04-334 Uned Arennol Newydd yn Ysbyty Tywysog Siarl
P-04-333 Rhoi diwedd ar esgeuluso a gadael ceffylau a merlod drwy orfodi deddfwriaeth ar ddefnyddio microsglodion.
P-04-332 Manylion Gwariant dros £500 gan Awdurdodau Lleol
P-04-331 Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cynghorau
P-04-330 Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni
P-04-329 Rheoli sŵn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod
P-04-328 Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau: Cynigion i foderneiddio gwasanaethau gwylwyr y glannau
P-04-327 Cadwch Ein Hysbyty Cymuned
P-04-326 Na i losgyddion
P-04-325 Arian a fyddai’n galluogi disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffwrd
P-04-324 Dywedwch Na i Tan 8 – Mae ffermydd gwynt a llinellau pŵer foltedd uchel yn difetha ein cymuned
P-04-323 Achubwch ein hysgolion bach
P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi yng Nghymru
P-04-321 Gwasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng de-orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru
P-04-320 Polisi Tai Cymdeithasol

Partners & Help