Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hysbysiad Preifatrwydd Deisebau a help i gyflwyno deisebau

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n rheoli data'r wybodaeth rydych yn ei rhoi, a bydd y Cynulliad yn sicrhau y caiff y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio mewn ffordd sy'n dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data.

Dylai unrhyw gwestiynau am y ffordd y byddwn yn defnyddio eich  gwybodaeth gael eu hanfon at y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, sef alison.bond@cynulliad.cymru neu ffoniwch  0300 200 6494. Dylid anfon ymholiadau am y system ddeisebau at senedddeisebau@cynulliad.cymru neu 0300 200 7352.

 

Gwybodaeth sydd ei hangen arnom gan bobl sy'n defnyddio'r broses ddeisebau

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a'n defnydd ohoni yn wahanol, yn dibynnu a ydych chi'n brif ddeisebydd neu'n rhywun sy'n llofnodi i gefnogi deiseb.

Os ydych chi'n brif ddeisebydd, rhaid ichi roi eich enw a'ch manylion cyswllt. Mae'n ofynnol hefyd i brif ddeisebwyr roi cyfeiriad yng Nghymru gan mai dyma un o'r meini prawf derbynioldeb ar gyfer cyflwyno deiseb.

Mae'n rhaid i unrhyw berson sy'n llofnodi deiseb roi ei enw, cod post a chyfeiriad e-bost.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i hwyluso a gweinyddu proses ddeisebau'r Cynulliad.

 

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â'ch gwybodaeth

Caiff enw ac etholaeth prif ddeisebwyr eu cyhoeddi ochr yn ochr â'r ddeiseb ar wefan y Cynulliad.

Yn ogystal, byddwn yn defnyddio manylion cyswllt i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y ddeiseb ac i gael cyfraniadau rheolaidd i gefnogi trafodaethau'r Pwyllgor Deisebau ohoni.

Caiff enwau ac etholaethau'r bobl sy'n llofnodi deisebau eu cyhoeddi ochr yn ochr â'r ddeiseb nes y bydd wedi gorffen casglu llofnodion, oni bai fod pobl yn nodi y byddent yn hoffi bod yn anhsybys. Pan fydd llofnodwyr yn dewis bod yn anhysbys, dim ond eu hetholaeth fydd yn cael ei chyhoeddi. Os nad ydych yn fodlon i'r wybodaeth hon gael ei chyhoeddi, ni ddylech lofnodi'r ddeiseb.

Gall pobl sy'n llofnodi deisebau nodi eu bod yn hapus i dderbyn diweddariadau achlysurol trwy e-bost ynglŷn â chynnydd y ddeiseb y maent wedi'i llofnodi. Fodd bynnag, nid oes angen iddynt wneud hynny. Neu, os ydynt yn dewis derbyn diweddariadau ac yna newid eu meddwl, byddwn yn rhoi'r gorau i'w hanfon.

Efallai y byddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt yn achlysurol i ofyn eich barn am broses ddeisebau'r Cynulliad.

Heblaw am gyhoeddi eich manylion fel yr amlinellwyd uchod, ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw berson y tu allan i'r Cynulliad.

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel, naill ai ar ein rhwydwaith TGCh (sy'n cynnwys gwasanaethau cymylau trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw waith trosglwyddo data gan Microsoft y tu allan i'r AEE wedi'i gwmpasu gan gymalau cytundebol y mae Microsoft yn eu defnyddio i sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd), neu yn ein swyddfeydd diogel.

 

Pa mor hir y byddwn yn cadw'r wybodaeth a gawn gennych

Bydd enw ac etholaeth Cynulliad prif ddeisebwyr yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cynulliad fel rhan o gofnod swyddogol y broses ddeisebau. Bydd manylion cyswllt y deisebwyr arweiniol yn cael eu dileu cyn pen pum mlynedd ar ôl i'r ddeiseb gael ei chau gan y Pwyllgor Deisebau.

Caiff gwybodaeth yn ymwneud â phobl a lofnododd ddeiseb ei chadw am hyd at flwyddyn ar ôl i'r ddeiseb gael ei chau gan y Pwyllgor Deisebau, pan gaiff ei dileu.

Rydym weithiau'n derbyn gwybodaeth yn ymwneud â phobl sydd wedi llofnodi deisebau ar bapur neu drwy wefan ddeisebau amgen. Byddwn yn trin a chadw'r wybodaeth hon yn yr un modd â'r wybodaeth a gawn drwy ein system ddeisebau ein hunain.

 

Eich hawliau

Caiff eich data personol eu prosesu i'n galluogi i gyflawni proses ddeisebau gyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym o'r farn bod y dasg hon yn hanfodol i'n rôl o alluogi aelodau'r cyhoedd i ddylanwadu ar waith y Cynulliad, codi materion sy'n peri pryder neu gynigion ar gyfer atebion polisi newydd.

Mae gennych rai hawliau dros y wybodaeth sydd gennym. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • yr hawl i wneud cais i gael gweld eich gwybodaeth;
  • yr hawl i ofyn inni ddiweddaru, cwblhau neu gywiro eich gwybodaeth os ydyw'n anghywir neu'n anghyflawn;
  • yr hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio eich gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau; a
  • yr hawl i ofyn i ni ddefnyddio dim ond ychydig o'r wybodaeth amdanoch mewn rhai amgylchiadau.

Os hoffech chi: ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennyt o dan y ddeddfwriaeth diogelu data; gofyn cwestiwn; neu gwyno am y ffordd y caiff y wybodaeth amdanoch ei defnyddio; dylech gysylltu â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth y Cynulliad.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu ein bod wedi defnyddio eich gwybodaeth yn groes i'r gyfraith. Mae manylion cyswllt y Swyddfa ar y wefan.

 

Cyflwyno ceisiadau i weld gwybodaeth gan y Comisiwn

Os bydd rhywun yn gofyn am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni roi'r wybodaeth rydych wedi ei rhoi i ni. Efallai y bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a gafodd ei dileu gan y Cynulliad Cenedlaethol o'r blaen wrth gyhoeddi rhywbeth. Dim ond os yw'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni rannu'r wybodaeth y byddwn yn gwneud hynny.

 

Pwy all lofnodi deisebau

Nid oes cyfyngiad daearyddol ar bwy all lofnodi deiseb. Fodd bynnag, mae'r broses ar gyfer llofnodi ychydig yn wahanol i bobl â chyfeiriadau y tu allan i Gymru:

  • Pan fyddwch wedi rhoi eich cod post, cliciwch ar 'Dod o Hyd i'm Etholaeth'. Bydd eich etholaeth Cynulliad yn cael ei phoblogi'n awtomatig os ydych  wedi rhoi cod post dilys yng Nghymru.
  • Os nad ydych chi'n breswylydd yng Nghymru, cewch gais i lenwi'r maes 'Ardal Breswyl'. Cwblhewch y maes hwn gyda disgrifydd daearyddol o'ch dewis (e.e. tref neu ranbarth).
  • Cwblhewch weddill y dudalen we a chliciwch 'Llofnodi'r ddeiseb hon'.
  • Nodwch y bydd eich 'Maes Preswyl' (neu 'Etholaeth' os ydych yn ddinesydd o Gymru) yn cael ei gyhoeddi o dan y ddeiseb felly peidiwch â rhoi unrhyw beth na fyddech yn dymuno ei weld (megis cod post).

 

Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost?

Gallwch lofnodi deiseb beth bynnag, drwy gysylltu â ni.

 

Pam rydych yn cael gwiriad diogelwch?

Mae'r ReCAPTCHA ar y dudalen yn nodwedd ddiogelwch, a all ddweud a yw defnyddiwr yn ddynol neu'n gyfrifiadur. Mae hyn yn ceisio atal safleoedd ac unigolion rhag cael negeseuon sbam.

Os ydych yn cael anawsterau gyda hyn, neu ag unrhyw agwedd arall ar y ffurflen, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r ffurflen gysylltu.

Partners & Help