Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Eisiau bwyd yn yr ysgol Richard Taylor 19/12/2019 1
Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru Susanna Kenyon 20/12/2019 79
Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg Mair Edwards 31/12/2019 126
Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch Ralph Rees 31/12/2019 39
Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi Ferryside Village Forum 31/12/2019 115
Eli haul mewn ysgolion Leigh O'Connor 03/01/2020 119
Grwpiau Cymraeg i Blant ar gyfer Cas-gwent a Chil-y-coed Katie Banwell 06/01/2020 20
Cyfyngu ar brisiau tocynnau bws lleol i blant (5-16) i uchafswm o £1 ar gyfer taith sengl. Natasha Baker 09/01/2020 5
Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol Archie’s Allergies 14/01/2020 71
Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish Holly Rosalie Homer 15/01/2020 472
Y dreth gyngor - nid ‘dim ond rhifau’ yw pobl: methiant awdurdodau lleol i arfer disgresiwn mewn achosion sy’n ymwneud â’r dreth gyngor Angela Richards 19/01/2020 7
Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed Andrew Lye 24/01/2020 56
Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise) Rhian Morris 24/01/2020 332
Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati) Cardiff Animal Rights 25/01/2020 669
Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch Bronwen Rosie Clatworthy 25/01/2020 43
Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru Coed Cadw - The Woodland Trust in Wales 31/01/2020 2523
Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi. C.A.R.I.A.D. 31/01/2020 1633
Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad Peter Leigh-Robinson 31/01/2020 9
Pob Canolfan Gofalwyr yng Nghymru i gymryd rheolaeth o bob cam o'r Asesiadau Gofalwyr Richard Mylan 04/02/2020 8
Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo Claire-Louise Walker 04/02/2020 11
Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru Initiative for Nature Conservation Cymru (INCC) 14/02/2020 791
Caniatáu i feiri yng Nghymru gael eu hethol yn uniongyrchol gan y bobl ac nid gan y Cyngor Connor David Jones 27/02/2020 9
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog Carron Jones 28/02/2020 1383
Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru Dr Mihela Erjavec 29/02/2020 94
Codi Lwfans Cynhaliaeth Addysg o £30 i £50 yr wythnos Lucy Evans 06/03/2020 8
Rheoleiddio gosodiadau paneli solar Mr G King 12/03/2020 0
CF3 yn erbyn y Llosgydd Andrew Evans 20/03/2020 2005
Gwlad ein Plant: Lleisiau Pobl Ifanc yng Nghymru Andrew Jenkins 20/03/2020 7
Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion Osian Hedd Harries 23/03/2020 72
Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru. Dinah Mulholland 31/03/2020 193
Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion St Aidan's Church in Wales VA School 10/04/2020 272
Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30 Rachel Candy 08/05/2020 34
STOPIWCH yr isafbris am alcohol RAYMOND mainwaring 18/05/2020 1
Gorlifdiroedd Sian Delaney 02/06/2020 1

Partners & Help