Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi. C.A.R.I.A.D. 31/01/2020 1668
Pob Canolfan Gofalwyr yng Nghymru i gymryd rheolaeth o bob cam o'r Asesiadau Gofalwyr Richard Mylan 04/02/2020 11
Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo Claire-Louise Walker 04/02/2020 98
Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru Initiative for Nature Conservation Cymru (INCC) 14/02/2020 825
Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch Ralph Rees 20/02/2020 61
Caniatáu i feiri yng Nghymru gael eu hethol yn uniongyrchol gan y bobl ac nid gan y Cyngor Connor David Jones 27/02/2020 14
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog Carron Jones 28/02/2020 2589
Gwrthdroi’r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru Dr Mihela Erjavec 29/02/2020 319
Adolygu’r Dreth Incwm Paul King 29/02/2020 3
Gwthio amser dechrau ysgolion uwchradd ymlaen i 10:30 Oliver Brownnutt 29/02/2020 2
Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru Coed Cadw - The Woodland Trust in Wales 02/03/2020 3781
Codi Lwfans Cynhaliaeth Addysg o £30 i £50 yr wythnos Lucy Evans 06/03/2020 9
Rheoleiddio gosodiadau paneli solar Mr G King 12/03/2020 0
Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr William Bremner 14/03/2020 21
CF3 yn erbyn y Llosgydd Andrew Evans 20/03/2020 2158
Gwlad ein Plant: Lleisiau Pobl Ifanc yng Nghymru Andrew Jenkins 20/03/2020 8
Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion Osian Hedd Harries 23/03/2020 79
Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru. Dinah Mulholland 31/03/2020 209
Dylid mynd yn ôl i sillafu enwau lleoedd Cymraeg yn y ffordd Gymraeg Jonathan Parsons 31/03/2020 1019
Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion St Aidan's Church in Wales VA School 10/04/2020 325
Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30 Rachel Candy 08/05/2020 47
Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad Peter Leigh-Robinson 11/05/2020 26
STOPIWCH yr isafbris am alcohol RAYMOND mainwaring 18/05/2020 9
Grwpiau Cymraeg i Blant ar gyfer Cas-gwent a Chil-y-coed Katie Banwell 27/05/2020 23
Gorlifdiroedd Sian Delaney 02/06/2020 5
Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd Camilla Watts 07/06/2020 1
Creu dull adalw ar gyfer Aelodau’r Cynulliad Wilson Owen 03/07/2020 3
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu Elfed Wyn Jones 18/07/2020 1650
Dylai pob sefydliad bwyd, o dan y gyfraith, gadw amrywiaeth o gynhyrchion heb glwten Brendan Roberts 19/07/2020 3

Partners & Help