Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Trefnu bod cyfleusterau newid cewynnau ar gael mewn toiledau i ddynion a thoiledau i fenywod Antony Esposti 25/03/2019 125
Egluro’r meini prawf ar gyfer llety diogel a ddefnyddir gan awdurdodau lleol Levi Rees 28/03/2019 15
Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru Sheryl Callard 29/03/2019 91
Gwahardd gwerthu nwyddau sydd wedi eu pecynnu mewn plastig untro ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru Lydia Jackson 31/03/2019 121
Capio Codiadau Treth Gyngor yng Nghymru Tom MacLean 31/03/2019 51
Gwneud is-etholiadau’n orfodol pan fo Aelodau’r Cynulliad yn ymddiswyddo o’u plaid yng nghanol tymor Steve Heaney 31/03/2019 23
Dylid gwneud cadw cŵn y tu allan drwy'r nos pan fydd hi'n rhewi yn anghyfreithlon Suzanne Wareham 04/04/2019 35
Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant Rachael Mackay (Topaz class, Monnow Primary School) 10/04/2019 43
Diogelu Capel Rehoboth, Nant Peris, i'r genedl Eilian Williams 21/04/2019 2
Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi Matthew Misiak 23/04/2019 4775
Amddiffyn rhywogaethau rhestredig Coch ac Amber yng Nghymru Chris Evans 27/04/2019 143
Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni Jonathan Burton 11/05/2019 87
Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru Annie Harris 14/05/2019 1693
Meddygon teulu ac Ysbytai i roi Bathodynnau Glas dros dro i’r rhai sy’n dod allan o’r ysbyty ar ôl cyflwr sy’n achosi anabledd neu salwch Gaynor Reid 14/05/2019 21
Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth Active Music Services 17/05/2019 1613
Er mwyn cael capasiti rheilffyrdd gwell mae angen mwy o iardiau trên ledled Cymru David Netherwood 17/05/2019 1
Trwsio ein system gynllunio Ruth Parker 20/05/2019 65
Dylai Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion gael ei roi i Golegau Addysg Bellach Howard GUNN B.Ed.,M.Ed., 31/05/2019 9
Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu Sarah Wydall 31/05/2019 121
Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru Phil Rowe 31/05/2019 67
Newid dull Etholiadau Cynulliad Cymru o bleidleisio i ‘Gynrychiolaeth Gyfrannol’ Owain Thomas Kipling 31/05/2019 5
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/06/2019 14
Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494) Robert Hodgkinson 09/06/2019 335
Rhoi’r gorau i gyflwyno isafbris am alcohol Hywel Dyer 20/06/2019 32
Trethu Ail Gartrefi Mr Alun Roberts 01/07/2019 934
Achub Ein Parciau yng Nghymru Crispian Huggill 17/07/2019 216
Dechrau cynllun fel Nyth, ond ar gyfer insiwleiddio rhag sŵn rhwng tai teras Cassian Lodge 07/08/2019 4
Newidiwch enwau’r gorsafoedd trên newydd i adlewyrchu enw’r gymuned Rhys Williams 12/08/2019 6
Mwy o ymdrechion i atal bwlio LHDT mewn ysgolion Aled Thomas 13/08/2019 20
Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru Your Pontypridd Business Improvement District 13/08/2019 26
Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes Linda Joyce Jones 20/08/2019 77
Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau Beverly Gillespie 20/08/2019 187
Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru Cardiff Animal Rights 06/09/2019 172
Dylid ailadeiladu Synagog Merthyr Tudful yn San Ffagan Mr Lewis Rees 27/09/2019 29
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 285
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 8

Partners & Help