Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Cefnogwch y Llwybr Du o ran Ffordd Liniaru’r M4 South Wales Chamber of Commerce 28/09/2018 1340
Cysylltwch ffibr i'r safle i gael band eang cyflym iawn Michael Nugent 28/09/2018 7
Dylid troi canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch llygredd aer yn gyfraith yng Nghymru a chyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru British Heart Foundation Cymru 01/10/2018 146
Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) a phob Awdurdod Lleol arall Unison 01/10/2018 216
Cynnwys cynnig amgen ‘Pont Benidgeidfran’ ar gyfer trydedd bont dros y Fenai yn y broses asesu ffurfiol Benji Poulton 08/10/2018 208
Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru Changing Minds Campaign Group 09/10/2018 580
Mwy o hawliau trydydd parti mewn apeliadau cynllunio Emma Eynon 10/10/2018 58
Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot ar unwaith Emma Eynon 10/10/2018 56
Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol Emma Eynon 10/10/2018 56
Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig Tereza Tothova 31/10/2018 136
Rhowch gyfle i Fyfyrwyr Cymru ddewis yr opsiwn astudio gorau ar eu cyfer hwy Mrs Sharon Ellis 31/10/2018 95
Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad. Stuart Davies 30/11/2018 5834
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/12/2018 7
Cyflwyno trwydded i reoli tir ar gyfer saethu adar hela mewn ymgais i roi terfyn ar erlid adar ysglyfaethus Anthony Britner 07/12/2018 101
Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai The Paul Ridd Foundation 28/12/2018 1709
Dylid gwarchod tafodieithoedd Cymru mewn ysgolion yng Nghymru Aled Thomas 31/12/2018 19
Cael Gwared â’r Cyfyngiadau Cyflymder yn Nhwneli Bryn Glas Philip James 31/12/2018 15
Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach Endaf Cooke & Gavin Owen 31/12/2018 209
Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy) C.A.R.I.A.D. 31/12/2018 1860
Creu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Gymru o dan arweiniad maer a etholwyd yn uniongyrchol Professor Doctor Joseph Chikelue Obi 01/01/2019 9
Dylai Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion gael ei roi i Golegau Addysg Bellach Howard GUNN B.Ed.,M.Ed., 01/01/2019 0
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel. Malpas Women's Institute 01/02/2019 128
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 16
Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' People Over Profit 25/02/2019 92
Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid Louise Davies 28/02/2019 66
Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru Carmarthenshire Water Safety Partnership 12/03/2019 316
Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru! Sheryl Callard 29/03/2019 8
Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu Sarah Wydall 31/05/2019 31
Rhoi’r gorau i gyflwyno isafbris am alcohol Hywel Dyer 20/06/2019 21
Newidiwch enwau’r gorsafoedd trên newydd i adlewyrchu enw’r gymuned Rhys Williams 12/08/2019 1
Mwy o ymdrechion i atal bwlio LHDT mewn ysgolion Aled Thomas 13/08/2019 2
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 58

Partners & Help