Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deisebau dan ystyriaeth

Rhif ddeiseb Teitl y ddeiseb
P-05-934 Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent
P-05-933 Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish
P-05-932 Addysg ar alergeddau bwyd mewn ysgolion a hyfforddiant EPI-PEN gorfodol
P-05-931 Eli haul mewn ysgolion
P-05-930 Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi
P-05-929 Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg
P-05-928 Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru
P-05-927 Cyfleusterau toiled Changing Places
P-05-926 Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru
P-05-925 Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl
P-05-924 Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru
P-05-923 Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!
P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref
P-05-921 Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau
P-05-920 Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY
P-05-919 Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir
P-05-918 Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth
P-05-916 Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru
P-05-915 Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru
P-05-914 Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl
P-05-913 Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn
P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl
P-05-911 Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru
P-05-910 Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru
P-05-909 Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru
P-05-907 Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya
P-05-906 Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri
P-05-905 Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf
P-05-904 Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru
P-05-903 Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor
P-05-902 Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)
P-05-901 Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru
P-05-898 Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru
P-05-897 Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed
P-05-896 Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau
P-05-895 Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes
P-05-894 Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru
P-05-893 Achub Ein Parciau yng Nghymru
P-05-892 Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru
P-05-891 Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith
P-05-890 Trethu Ail Gartrefi
P-05-889 Labelu cig o anifeiliaid sydd wedi’u lladd mewn modd crefyddol
P-05-888 Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru
P-05-887 Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau
P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)
P-05-884 Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor
P-05-883 Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru
P-05-882 Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu
P-05-881 Trwsio ein system gynllunio
P-05-880 Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth
P-05-879 Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru
P-05-877 Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant
P-05-876 Amddiffyn rhywogaethau rhestredig Coch ac Amber yng Nghymru
P-05-873 Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru
P-05-871 Trefnu bod cyfleusterau newid cewynnau ar gael mewn toiledau i ddynion a thoiledau i fenywod
P-05-870 Gadewch i ni Sicrhau y Caiff Calon Pob Person Ifanc (10-35 oed) ei Sgrinio
P-05-869 Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi
P-05-868 Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru
P-05-865 Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid
P-05-864 Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus'
P-05-863 Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel.
P-05-862 Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion
P-05-861 Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd
P-05-860 Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm
P-05-859 Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol
P-05-857 Dylid creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Plant
P-05-856 Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy)
P-05-853 Na i gau Cyffordd 41 o gwbl
P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.
P-05-846 Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli
P-05-842 Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru
P-05-839 Dylid troi canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch llygredd aer yn gyfraith yng Nghymru a chyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru
P-05-835 Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru
P-05-832 Diwygio’r Cod Derbyn i Ysgolion ynghylch Plant a Anwyd yn ystod yr Haf
P-05-831 Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru
P-05-829 Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru
P-05-828 Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig
P-05-826 Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!
P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol
P-05-822 Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion
P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru
P-05-815 Rheoli'r Diwydiant Dofednod Dwys Sy'n Ehangu'n Gyflym Yng Nghymru
P-05-814 Pob Adeilad Newydd yng Nghymru i Gael Paneli Solar
P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol
P-05-807 Dylid adolygu a newid y canllawiau o ran gwobrau am bresenoldeb mewn ysgolion yng Nghymru
P-05-806 Rydym yn galw am roi rhif Tystysgrif Mynediad i bob safle busnes yng Nghymru, yn debyg i'r Dystysgrif Hylendid Bwyd.
P-05-805 Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi
P-05-804 Mae angen cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwarae!!
P-05-803 Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth!
P-05-801 Rhaid achub y coed a'r tir yng NJgerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath cyn iddi fynd yn rhy hwyr
P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol
P-05-795 Achosi Niwsans neu Aflonyddwch ar safleoedd y GIG
P-05-786 Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1
P-05-783 Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg e.e. Seicoleg TGAU
P-05-778 Amddiffyn Cyllyll Môr ar Draeth Llanfairfechan
P-05-775 Caewch y bwlch sy'n ymwneud â gweithio trawsffiniol ac is-gontractio yn y gyfraith trwyddedu tacsis.
P-05-774 Ewch Heibio’n Llydan ac yn Araf (Cymru)
P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol
P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol
P-05-764 Gwell Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Oedolion
P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol
P-05-754 Diffyg Cymorth i Blant ag Anableddau Mewn Argyfwng
P-05-751 Cydnabod achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant
P-05-750 Ar Gyfer Eitemau Untro: Cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar Gyfer Cynwysyddion Diodydd a Sicrhau y Gellir Compostio Cynwysyddion Bwyd Cyflym a'r Offer sy'n Gysylltiedig â Hwy.
P-05-743 Rhowch derfyn ar fasnachu anifeiliaid anwes egsotig yng Nghymru
P-05-736 Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy Hygyrch
P-05-724 Hawliau i ofal iechyd sylfaenol yn Gymraeg
P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075
P-04-606 Sicrhau bod ysgolion yn defnyddio eu pwerau statudol o dan reoliad 7 o Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 heb unrhyw ymyrraeth neu ragfarn.
P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol
P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion
P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru
P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)
P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai
P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc

Partners & Help