Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Sut i gynnig am gontract gan y Cynulliad - canllaw cyflym

Cystadleuaeth

Er mwyn sicrhau gwerth am arian i’r trethdalwr, mae ein contractau ni fel rheol yn amodol ar gystadleuaeth.

Isel eu gwerth (o dan £5 mil)

Caniateir eithriadau yn achos contractau isel eu gwerth wrth inni geisio cadw ein costau gweinyddol mor isel â phosibl. Pan fydd amcan werth y contract o dan £5000, bydd ein staff yn gwneud ymholiadau ynghylch y pris a’r ansawdd cyn dyfarnu contract. Cadarnheir dyfarnu contract drwy orchymyn prynu.

Mae Telerau ac Amodau Safonol Contractau’r Cynulliad yn gymwys bob amser.

Dyfynbrisiau (£5 mil ond o dan £25mil)

Byddwn yn gofyn am Ddyfynbrisiau ffurfiol ar gyfer contractau sydd â’u hamcan werth rhwng £5000 a £25,000. Mae hyn yn golygu gofyn am dri Dyfynbris ysgrifenedig o leiaf.

Os gwahoddir chi i roi Dyfynbris am gontract, gallwch ddisgwyl cael eich hysbysu ynghylch y meini prawf sy’n berthnasol wrth asesu’ch Dyfynbris a phwysigrwydd cymharol (pwysoliadau) pob maen prawf. Mae hyn yn gadael ichi farnu ynghylch costau ac ansawdd wrth ichi bennu’ch Dyfynbris.

Asesir y dyfynbrisiau yn erbyn y meini prawf. Dyfernir y contract am y  Dyfynbris sydd yn ennill y sgôr uchaf a chadarnheir hyn drwy lythyr a thrwy orchymyn prynu. Bydd y llythyr cadarnhau yn dangos sut y bu inni sgorio ac asesu’ch Dyfynbris.

Os nad oedd eich Dyfynbris yn llwyddiannus, byddwn yn dweud wrthych i bwy y dyfarnwyd y contract, a beth oedd ei sgôr gymharol. Hefyd, byddwn yn cynnig manylu ymhellach os ydych yn dymuno hynny.

Mae Telerau ac Amodau Safonol Contractau’r Cynulliad yn gymwys bob amser.

Tendrau (dros £25K)

Unwaith bydd gwerth y cytundeb yn codi dros £25,000 rydym yn mabwysiadu proses tendro fwy ffurfiol.

Gwahoddiad i dendro

Anfonir gwahoddiadau i dendro at nifer o gwmnïau sy’n bodloni ein gofynion orau, yn ein barn ni. Os byddwch yn aflwyddiannus, mae modd i chi ofyn i ni egluro pam. Bydd y dogfennau tendro yn nodi’r meini prawf a ddefnyddir i asesu eich cynnig, a phwysigrwydd perthynol pob maen prawf. Bydd hyn yn hwyluso pethau o ran barnu rhwng cost ac ansawdd wrth ichi lunio eich tendr. Bydd y dogfennau tendro yn cynnwys label ar gyfer ateb, a byddant yn nodi dyddiad cau ar gyfer dychwelyd y dogfennau. Mae’r dyddiad cau yn sefydlog. Gwrthodir tendrau hwyr fel arfer. Asesir y tendrau (gan banel o’n staff fel arfer) ac yna byddwn yn dyfarnu’r contract, drwy anfon llythyr dyfarnu contract ffurfiol, ac archeb brynu. Noder, y caiff y contract ei ffurfio cyn gynted ag y caiff y llythyr dyfarnu ei anfon. Os byddwch yn aflwyddiannus, dywedir wrthych sut y gwnaethom sgorio a graddio eich dyfynbris. Byddwn yn dweud wrthych i bwy y dyfarnwyd y contract, a sut y gwnaethant sgorio, a byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi os bydd angen. Bydd Telerau ac Amodau Safonol y Cynulliad ar gyfer Contractau, yn berthnasol bob amser.

Contractau’r UE (dros £122,976 o fis Ionawr 2020)

Ar gyfer contractau â’u hamcan werth uwchben  Trothwyon yr UE byddwn yn gosod hysbysebion yn yr Official Journal of the European Community drwy GwerthwchiGymru.

Mae’r trefniadau tendro’n debyg i’r uchod ond bod amserlen y contract wedi’i phennu gan Reoliadau’r UE. Caniateir cryn dipyn mwy o amser ar gyfer mynegi diddordeb a thendro.

Hefyd

Mae Telerau ac Amodau Safonol Contractau’r Cynulliad yn gymwys bob amser;

 

Partners & Help