Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Caffael

Ein dull o gynnal busnes

Ein gwerthoedd

  • Rydym yn dymuno i’n gwasanaeth caffael fod yn wasanaeth o’r radd flaenaf - yn fodern, yn effeithlon ac yn gymdeithasol  gyfrifol;

  • Rhoddwn gynaliadwyedd wrth wraidd popeth a wnawn;

  • Ein nod yw cyflwyno gwasanaethau sydd yn diwallu i’r eithaf ddisgwyliadau cyfiawn Aelodau’r Cynulliad a’r cyhoedd;

  • Rydym wrthi’n datblygu ffyrdd cyflenwi amrywiol a byddwn yn helpu cyflenwyr bychain i gystadlu;

  • Mynnwn sicrhau gwerth arian y trethdalwyr - ond nid drwy brynu’n rhad yn unig;

  • Wrth drafod ein cyflenwyr a’r cyhoedd, byddwn yn hollol agored ac arddelwn y safonau proffesiynol uchaf posibl;

  • Byddwn yn sicrhau bod ein prosesau i gyd yn arddel amrywiaeth a chydraddoldeb.

Ein cyflenwyr

Disgwyliwn ichi rannu’n dymuniadau i ddarparu nwyddau a gwasanaethau o safon uchel i Aelodau’r Cynulliad ac i bobl Cymru.

Arian y trethdalwr yw’r arian a wariwn, felly mae’n rhaid ichi gynnig gwerth da am arian - nid pris rhad yn syml ond adlewyrchiad cytbwys o ansawdd yr eitem a’r gost wedi’i hasesu dros oes yr eitem.

Disgwyliwn ichi rannu gweledigaeth y Cynulliad ar gyfer dyfodol Cymru drwy ddangos eich bod yn gallu gweithredu’n gynaliadwy. Byddwch yn ein helpu ni i wella canlyniadau amgylcheddol a chymdeithasol ein contractau gan barchu a hyrwyddo amrywiaeth yn eich gweithlu a’ch cyflenwyr.

Byddwn ninnau’n cydweithredu â chi i sefydlu disgwyliadau a safonau pendant, i weithio’n rhesymol ac i gyfathrebu’n agored.

Ein nod yw bod yn gwsmer delfrydol ichi.

Sut i gynnig am gontract gyda’r Cynulliad

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am ein busnes, cysylltwch â Jan Koziel, Pennaeth Caffael, ar 02920 898633, a bydd yn mynd drwy’r broses gyda chi, ac yn trafod cyfleoedd a allai godi ar gyfer eich cwmni yn y dyfodol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am gontractau’r sector cyhoeddus yn gyffredinol, buasem yn awgrymu eich bod yn cofrestru gyda GwerthwchiGymru.

 

Bydd GwerthwchiGymru yn anfon e-bost atoch pan fydd cyfle am gontract addas yn codi. Mae’r gwasanaeth hwn i’w gael am ddim ac, os oes gennych ddiddordeb mewn contractau’r sector cyhoeddus, mae’n hanfodol ar gyfer eich busnes.

Darllenwch hefyd ein Canllaw Cyflym (PDF, 834KB) wrth gynnig am gontract gyda’r Cynulliad.

Busnesau bach a chanolig   

Rydym am wneud busnes â busnesau bach a chanolig a deallwn y gall rhwystrau ei gwneud yn anodd i fusnesau bach a chanolig dendro yn effeithiol.

Gweler yma ein polisi ar wneud busnes â busnesau bach a chanolig. Dywed beth sydd i’w ddisgwyl oddi wrthym a beth a ddisgwyliwn ni oddi wrthych chi.           

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am y polisi hwn cysylltwch â Raz Roap ar  029 20 89 8607

Hoffem glywed eich syniadau

Wrth geisio gwella, rydym bob amser yn barod i wrando ar eich syniadau chi. Rhowch ganiad  i ni ar 029 2082 1832

Cysylltiadau caffael

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynulliad Gogledd Iwerddon

Senedd yr Alban


Partners & Help