Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
Good afternoon. I call the National Assembly for Wales to order.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Cyflog ac Amodau Athrawon
Teachers’ Pay and Conditions
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ynglŷn â datganoli pwerau dros gyflog ac amodau athrawon? OAQ(4)1927(FM)
1. Will the First Minister make a statement regarding the devolution of powers over teachers' pay and conditions? OAQ(4)1927(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rwy’n croesawu argymhellion comisiwn Silk ar y cyfan i ddatganoli pwerau dros gyflog ac amodau athrawon. Fodd bynnag, mae'n rhaid imi bwysleisio bod yn rhaid i unrhyw broses i drosglwyddo pwerau gynnwys hefyd neilltuo adnoddau priodol.
I broadly welcome the recommendation of the Silk commission to devolve powers over teachers’ pay and conditions. However, I must stress that any such transfer of powers must include an appropriate allocation of resources.
 
13:30
Diolch, Brif Weinidog. Mewn cyfarfod ymylol yng nghynhadledd Plaid Cymru yn Llangollen wythnos yn ôl, roedd dwy o undebau Cymru wedi’u cynrychioli ac yn trafod y mater yma. Er bod gwahaniaeth barn, mae’n rhaid dweud, roedd y ddwy yn unfrydol ei bod yn well ein bod yn sefydlu proses ’nawr ar y lefel genedlaethol Gymraeg i drafod y materion hyn yn hytrach nag aros i San Steffan benderfynu a mynnu datganoli heb, o reidrwydd, yr adnoddau i gyflawni hynny wrth gwrs. Felly, a wnewch chi, fel Llywodraeth, sefydlu’r broses yma o drafod gydag athrawon a'r undebau fel bod modd inni edrych ar y math o system genedlaethol dros gyflog ac amodau gwaith athrawon y gallem ni ei chael yng Nghymru?
Thank you, First Minister. At a fringe meeting of the Plaid Cymru conference in Llangollen a week ago, two of the Welsh unions were represented and were discussing this issue. Although there was a difference of opinion, it must be said that both were agreed that it would be better to establish a process now at the national Welsh level to discuss these issues rather than waiting for Westminster to decide and to insist upon devolution without providing adequate resources. So, will you, as a Government, put in train this process of discussing with teachers and the unions so that we can look at the kind of national system for teachers' pay and conditions that we could establish in Wales?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hyn yn rhywbeth y mae’r Gweinidog wedi’i godi ’nawr ac yn y man gyda’r undebau. Mae gwahaniaethau rhwng yr undebau ynglŷn â pha un a ydyn nhw’n cefnogi’r syniad ai peidio, ond, fel Llywodraeth, gallwn weld bod manteision i gael system i Gymru, fel y mae system i’r Alban, ond beth sy’n hollbwysig yw sicrhau bod digon o arian ac adnoddau ar gael er mwyn gallu gweithredu unrhyw system newydd.
This is something that the Minister has raised from time to time with the unions. There are differences of opinion among the unions as to whether they support the idea or not, but, as a Government, we can see that there would be benefits to having such a system for Wales, as there is in Scotland. However, what is crucially important is ensuring that sufficient funding and resources are available so that we can implement any new system.
 
13:32
Y llynedd, darganfu ymchwiliad fod athrawon cyflenwi yn cael eu talu yn llawer llai pan y’u cyflogwyd drwy asiantaeth yn hytrach na chan yr ysgol yn uniongyrchol. O ystyried bod 5,000 o athrawon cyflenwi yma yng Nghymru, a bod tua 40 o asiantaethau yn recriwtio, a allwch chi ddweud wrthym ba drafodaethau y mae eich Llywodraeth chi wedi eu cael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig am y mater penodol hwn?
Last year, an inquiry found that supply teachers are paid far less when they are employed through agencies rather than directly by schools. Given that there are 5,000 supply teachers here in Wales and that there are around 40 agencies recruiting these teachers, can you tell us what discussions your Government has had with the UK Government on this specific issue?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn bersonol, nid wyf wedi cael trafodaethau ar hynny, ond mae modd delio gyda hyn, sef drwy sicrhau bod y pwerau ynglŷn ag amodau a thâl yma yn y Cynulliad a gyda Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, fe wnaf i ofyn i’r Gweinidog ysgrifennu atoch chi gydag unrhyw fanylion sydd gydag ef.
Personally, I have had no such discussions, but there is a means of dealing with this, namely by ensuring that the powers over teachers’ pay and conditions reside here in the Assembly and with the Welsh Government. However, I will ask the Minister to write to you with any details that he may have.
 
13:32
Brif Weinidog, mae’n siŵr bod pob un ohonom yn credu y dylai adnoddau digonol gael eu trosglwyddo ar yr un adeg, ond a oes gan y Llywodraeth unrhyw fwriad i wneud unrhyw waith paratoadol ar gyfer hyn ac asesu yn union beth yw eich gofynion, wrth ystyried, wrth gwrs, y trafodaethau sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd?
First Minister, I am sure that each and every one of us would agree that adequate resources should be transferred with the powers, but does the Government have any intention to do any preparatory work in this area and to assess exactly what your requirements would be, given, of course, the negotiations currently ongoing?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hyn wedi cael ei wneud o’r blaen ac mae cynigion wedi cael eu rhoi i’r Llywodraeth yn y gorffennol i gymryd hyn drosodd, ond heb yr adnoddau priodol. Fodd bynnag, mae gwaith wedi cael ei wneud ynglŷn â faint o bobl ychwanegol a fyddai’n gorfod cael eu cyflogi er mwyn gallu gweithredu’r system, ac, ar ben hynny, byddai hi lan i bob plaid wleidyddol i sicrhau eu bod nhw’n penderfynu ym mha ffordd y byddent am ddefnyddio’r pwerau newydd a fyddai’n dod i Gymru, ac rwy’n siŵr y bydd hynny’n rhywbeth i’r maniffestos ymhen dwy flynedd.
This has been done previously, and proposals have been put to the Government in the past to take on these powers, but without the appropriate resources. However, some work has been done as to how many additional people would have to be employed in order put this system in train, and, on top of that, it would be up to every political party to ensure that they decide how they would use the new powers provided to Wales, and I am sure that that will be something for the manifestos in two years’ time.
 
Menter Ardal Adfywio Cymoedd y Gorllewin
Western Valley Regeneration Area Initiative
 
13:33
2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r hyn a gyflawnwyd gan fenter Ardal Adfywio Cymoedd y Gorllewin yng Nghastell-nedd? OAQ(4)1932(FM)
2. Will the First Minister outline the achievements of the Western Valley Regeneration Area initiative in Neath? OAQ(4)1932(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The area has provided almost £2.6 million to facilitate various projects in Neath supporting employment, leisure, businesses, improved access and transport, and it has, in fact, drawn down over £10 million in match funding.
Mae'r ardal wedi darparu bron i £2.6 miliwn i hwyluso gwahanol brosiectau yng Nghastell-nedd gan gefnogi cyflogaeth, hamdden, busnesau, gwell mynediad a thrafnidiaeth ac mae, mewn gwirionedd, wedi sicrhau dros £10 miliwn o arian cyfatebol.
 
13:34
Thank you for that response. In my constituency, Glynneath has benefited from £360,000 of funding that has vastly improved the town centre and this vital valley hub. The local labour councillor described the regeneration scheme as absolutely first-class. Now that the heavy lifting is complete, what we would like to see is targeted support to maintain the momentum of improvement. First Minister, is the Welsh Government undertaking to focus the Support Your High Street campaign and Small Business Saturday, and other such programmes, on towns like Glynneath, so that we can build on the successes of the western valleys initiative?
Diolch am yr ymateb yna. Yn fy etholaeth i, mae Glyn-nedd wedi elwa o £360,000 o gyllid sydd wedi gwella canol y dref a’r canolbwynt hollbwysig hwn yn y cwm. Dywedodd y cynghorydd Llafur lleol bod y cynllun adfywio o’r radd flaenaf. Gan fod y codi trwm wedi ei gwblhau erbyn hyn, yr hyn y byddem yn hoffi ei weld yw cymorth wedi ei dargedu er mwyn cynnal momentwm y gwelliant. Brif Weinidog, a yw Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ganolbwyntio ymgyrch Cefnogwch Eich Stryd Fawr a Dydd Sadwrn y Busnes Bach, a rhaglenni eraill o’r fath, ar drefi fel Glyn-nedd, fel y gallwn adeiladu ar lwyddiant menter cymoedd y gorllewin?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am pleased to say that the high street campaign last September was a success, with activities across Wales, including in the town of Neath. It is important to build on the successes that we have seen in Glynneath, and, of course, in Neath, further down the valley. We are supporting Neath to establish a business improvement district, which will be important for all those who live in the Neath and Dulais valleys. I can also say that Neath was successful in its town centre partnership application; it will receive £40,000 over the next two years to enhance its marketing and promotion, and to develop digital technology, such as a smartphone app and an events programme, to build of course on its existing food and drink festival. This is the sort of creative thinking that we want to see across the whole of Wales.
Rwy’n falch o ddweud bod ymgyrch y stryd fawr fis Medi diwethaf yn llwyddiant, gyda gweithgareddau ledled Cymru, gan gynnwys yn nhref Castell-nedd. Mae'n bwysig adeiladu ar y llwyddiannau yr ydym ni wedi eu gweld yng Nglyn-nedd, ac, wrth gwrs, yng Nghastell-nedd, ymhellach i lawr y cwm. Rydym ni’n cefnogi Castell-nedd i sefydlu ardal gwella busnes, a fydd yn bwysig i bawb sy'n byw yng nghymoedd Nedd a Dulais. Gallaf hefyd ddweud bod Castell-nedd wedi bod yn llwyddiannus o ran ei gais partneriaeth canol y dref; bydd yn derbyn £40,000 dros y ddwy flynedd nesaf i wella ei waith marchnata a hyrwyddo, ac i ddatblygu technoleg ddigidol, fel ap ffôn clyfar a rhaglen o ddigwyddiadau, i adeiladu, wrth gwrs, ar ei gŵyl fwyd a diod sy’n bodoli eisoes. Dyma’r math o feddwl creadigol yr ydym ni eisiau ei weld ar draws Cymru gyfan.
 
13:35
First Minister, your vision for the western valleys is that, by 2015, the western valleys will embrace a network of distinctive, vibrant, sustainable communities, that are confident and secure in themselves, and with their relationship to the wider world. Now, Neath Port Talbot council seems determined to cut itself off from the wider world, having axed all its funding for tourism. Is that a responsible decision for a local council, when tourism is a key economic driver, and will the Well-being of Future Generations (Wales) Bill, as drafted, secure a more considered approach to tourism from councils that have access to this kind of money?
Brif Weinidog, eich gweledigaeth ar gyfer cymoedd y gorllewin yw, erbyn 2015, y bydd cymoedd y gorllewin yn croesawu rhwydwaith o gymunedau unigryw, bywiog a chynaliadwy, sy’n hyderus ac yn sicr o’u hunain, ac yn eu perthynas â'r byd ehangach. Nawr, mae’n ymddangos bod Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn benderfynol o ynysu ei hun oddi wrth y byd ehangach, ar ôl diddymu ei holl gyllid ar gyfer twristiaeth. A yw hwnnw’n benderfyniad cyfrifol i gyngor lleol, pan fo twristiaeth yn sbardun economaidd allweddol, ac a fydd Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), fel y'i drafftiwyd, yn sicrhau agwedd fwy ystyriol at dwristiaeth gan gynghorau sydd â mynediad at y math hwn o arian?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, these are matters, of course, for Neath Port Talbot council. However, what it has done is to secure loan funding of £13 million from the Government’s regeneration investment fund for Wales, to deliver a new retail-led development in Neath town centre. I do not think that Neath Port Talbot council can be accused of sitting on the fence.
Wel, materion i Gyngor Castell-nedd Port Talbot yw'r rhain, wrth gwrs. Fodd bynnag, yr hyn y mae wedi ei wneud yw sicrhau cyllid benthyciad, o £13 miliwn o gronfa buddsoddi Cymru mewn adfywio y Llywodraeth, i ddarparu datblygiad newydd a arweinir gan fanwerthu yng nghanol tref Castell-nedd. Nid wyf yn credu y gellir cyhuddo Cyngor Castell-nedd Port Talbot o eistedd ar y ffens.
 
13:36
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Fel rhywun sy’n byw yn agos i Lyn-nedd, rwy’n croesawu’r ffaith ei fod yn edrych yn dda, ’nawr fod y datblygiadau wedi digwydd. Fodd bynnag, yr hyn sydd yn fy mhoeni i yw bod y datganiad y mae Suzy Davies wedi datgan yn defnyddio’r gair ‘cynaliadwy’. Fel yr ydych yn gwybod, mae lot o geisiadau ar gyfer glo brig yn ardal Glyn-nedd. Sut ydych chi fel Llywodraeth yn mynd i sicrhau bod pobl yn mynd i fod eisiau dod i mewn i weithio yn y sector dwristiaeth tra bod datblygiadau sy’n mynd yn erbyn yr agenda gynaliadwy yn yr ardal honno?
As someone who lives close to Glynneath, I welcome the fact that things have been regenerated, given that developments have now taken place. However, what concerns me is that the statement that Suzy Davies referred to uses the word 'sustainable'. As you know, there are a number of opencast planning applications in the Glynneath area. How will you, as a Government, ensure that people will want to come to work in the tourism sector while there are developments that run contrary to the sustainable agenda in that area?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddwn i’n erfyn, wrth gwrs, i unrhyw geisiadau cynllunio ynglŷn â glo i ddilyn y canllawiau sydd mewn lle ar hyn o bryd ac sydd yn eithaf sicr ynglŷn â phryd a ble y dylai unrhyw ddatblygiadau gael eu hystyried.
I would expect, of course, for any planning applications relating to coal to follow the guidance that is in place at present and which is quite robust in terms of when and where any developments should be considered.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Yn gyntaf, arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
I first call the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, today in the Public Accounts Committee, a letter was submitted to the Chairman, and Members, around the escalation status that three of the health boards have found themselves in here in Wales. Betsi Cadwaladr, in particular, was identified as being in the highest category of escalation status. This involves interference, if you like, in the running of the health board by the Welsh Government, because you do not believe that the health board is in a suitable place to be able to deliver the services that you have charged it to deliver in that area. Is not the British Medical Association’s assertion that the Welsh NHS is facing imminent meltdown now becoming a reality, when such letters are being delivered to the Public Accounts Committee about local health boards in escalated status?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, yn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus heddiw, cyflwynwyd llythyr i'r Cadeirydd, a'r Aelodau, yn ymwneud â’r statws uwchgyfeirio y mae tri o'r byrddau iechyd wedi canfod eu hunain ynddo yma yng Nghymru. Nodwyd bod Betsi Cadwaladr yn benodol yn y categori uchaf o statws uwchgyfeirio. Mae hyn yn cynnwys ymyrraeth, os mynnwch chi, yn y gwaith o redeg y bwrdd iechyd gan Lywodraeth Cymru, gan nad ydych chi’n credu bod y bwrdd iechyd mewn sefyllfa briodol i allu darparu'r gwasanaethau yr ydych chi wedi ei wneud yn gyfrifol am eu darparu yn yr ardal honno. Onid yw honiad Cymdeithas Feddygol Prydain bod y GIG yng Nghymru ar fin wynebu argyfwng yn dod yn wir erbyn hyn, pan fo llythyrau o'r fath yn cael eu hanfon i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am fyrddau iechyd lleol yn y statws uwchgyfeirio?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
You see, this is the main difference between us and him: when we see a problem, we deal with it; he sits back and wants an inquiry, and to do absolutely nothing about it at all—sit back and spend a few years navel gazing, in my view. The difference is this: when we see a problem, we deal with it. This is what has happened with Betsi Cadwaladr—that is why it is having this extra help. We would not want, would we, our hospitals to be like Hereford County Hospital, under his party, which is in special measures and which has been described as inadequate and unsafe? Yet, he does not call for an inquiry into the English NHS—I wonder why.
Dyma'r prif wahaniaeth rhyngom ni a fe: pan fyddwn ni’n gweld problem, rydym ni’n ei datrys; mae e’n eistedd yn ôl ac eisiau ymchwiliad, a gwneud dim byd o gwbl am y peth—eistedd yn ôl a threulio ychydig o flynyddoedd o syllu ar ei fogail, yn fy nhyb i. Y gwahaniaeth yw hyn: pan fyddwn ni’n gweld problem, rydym ni’n ei datrys. Dyna sydd wedi digwydd gyda Betsi Cadwaladr—dyna pam mae’n cael y cymorth ychwanegol hwn. Ni fyddem yn dymuno, oni fyddem, i’n hysbytai fod fel Ysbyty Sirol Henffordd, dan ei blaid ef, sydd mewn mesurau arbennig ac sydd wedi ei ddisgrifio fel bod yn annigonol ac anniogel? Eto i gyd, nid yw'n galw am ymchwiliad i’r GIG yn Lloegr— pam tybed.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
What a remarkable answer. At the end of the day, if we take—
Am ateb rhyfeddol. Yn y pen draw, os cymerwn ni—
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Thank you. [Laughter.]
Diolch. [Chwerthin.]
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
It is remarkable for its flippancy, to be honest with you, First Minister.
Mae'n rhyfeddol oherwydd ei ysmaldod, a bod yn onest gyda chi, Brif Weinidog.
 
If we take one example in Betsi Cadwaladr’s area, that of urology, a report was published recently, and which was in the board minutes—so this is not a confidential document that I am quoting from—which said that urology patients were facing the most difficult waiting times in the United Kingdom, that there was a lack of grip and that there was a significant lack of understanding around the issues that led to these waiting times. It also said that there were hundreds—hundreds—of bladder cancer cases waiting for an appointment time. It went on to say that the outcomes were very negative for resolving this issue within the health board. When you talk about imminent collapse, when we talk about difficulties within the health service, what do those hundreds of urology patients feel when they see a report that has been drafted by that particular health board and, in particular, the director of the cancer networks about the service that they can expect in Wales and the lack of action from you and your Government?
Os cymerwn ni un enghraifft yn ardal Betsi Cadwaladr, sef wroleg, cyhoeddwyd adroddiad yn ddiweddar, ac a oedd yng nghofnodion y bwrdd—felly nid yw hon yn ddogfen gyfrinachol rwy’n dyfynnu ohoni—a oedd yn dweud bod cleifion wroleg yn wynebu’r amseroedd aros anoddaf yn y Deyrnas Unedig, bod yna ddiffyg gafael, a bod yna ddiffyg dealltwriaeth sylweddol o’r materion a arweiniodd at yr amseroedd aros hyn. Dywedodd hefyd fod cannoedd—cannoedd—o achosion canser y bledren yn aros am amser apwyntiad. Aeth ymlaen i ddweud bod y canlyniadau'n negyddol iawn ar gyfer datrys y mater hwn yn y bwrdd iechyd. Pan eich bod yn siarad am argyfwng sydd ar fin digwydd, pan rydym ni’n sôn am anawsterau yn y gwasanaeth iechyd, beth mae’r cannoedd o gleifion wroleg hynny’n ei deimlo pan fyddant yn gweld adroddiad wedi ei ddrafftio gan y bwrdd iechyd arbennig hwnnw ac, yn benodol, cyfarwyddwr y rhwydweithiau canser am y gwasanaeth y gallant eu disgwyl yng Nghymru a'r diffyg gweithredu gennych chi a'ch Llywodraeth?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
What I would say to them is this: cancer treatment times are better in Wales in every regard. We spend more on cancer treatment in Wales per head than is the case in England. Let us be quite clear that the issue that he has referred to in Betsi Cadwaladr is a particular issue that has been caused by the retirement of one consultant and the sudden death of another. That has caused a difficulty, which is short term, but it is a difficulty for the health board in order to cover the services that it provides, and it is, at present, looking to recruit, given the fact that, through those unforeseen circumstances, it has lost two consultants. It is working with neighbouring urology providers in England to ensure that patients are treated in order of clinical priority until replacement consultants are appointed. It is important that people get access to the treatment that they require. They get that in Wales when it comes to cancer treatment, but there will be occasions, because of retirement and a sudden death, unfortunately, where there are short-term problems that need to be resolved, but we are confident that they are being resolved.
Yw hyn y byddwn yn ei ddweud wrthynt yw hyn: mae amseroedd trin canser yn well yng Nghymru ym mhob ffordd. Rydym ni’n gwario mwy ar driniaeth canser yng Nghymru fesul pen na’r hyn sy'n wir yn Lloegr. Gadewch i ni fod yn gwbl eglur bod y mater y mae wedi cyfeirio ato yn Betsi Cadwaladr yn fater penodol a achoswyd gan ymddeoliad un meddyg ymgynghorol a marwolaeth sydyn un arall. Mae hynny wedi achosi anhawster, sy’n fyrdymor, ond mae'n anhawster i’r bwrdd iechyd o ran y cymorth wrth gefn sydd ar gael ar gyfer y gwasanaethau y mae'n eu darparu, ac, ar hyn o bryd, mae’n bwriadu recriwtio, o ystyried y ffaith, drwy’r amgylchiadau annisgwyl hynny, ei fod wedi colli dau feddyg ymgynghorol. Mae'n gweithio gyda darparwyr wroleg cyfagos yn Lloegr i sicrhau bod cleifion yn cael eu trin yn nhrefn eu blaenoriaeth glinigol tan i feddygon ymgynghorol newydd gael eu penodi. Mae'n bwysig bod pobl yn cael mynediad at y driniaeth sydd ei hangen arnynt. Maen nhw’n cael hynny yng Nghymru pan ddaw i drin canser, ond bydd achlysuron, oherwydd ymddeoliad a marwolaeth sydyn, yn anffodus, pryd y ceir problemau byrdymor y mae angen eu datrys, ond rydym yn hyderus eu bod yn cael eu datrys.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, when a tragedy like a death happens, that is truly a tragedy that no-one can foresee, but, ultimately, when you look at this report, which the board itself has considered, and which has pointed not to tens of people waiting on these waiting lists, but hundreds, there is something far more deep-seated about the issues that are going on in the north Wales health board. Ultimately, First Minister, you can rant and rave as much as you want here, but when a letter is delivered—[Interruption.] When a letter is delivered that says that three of the seven health boards in Wales are facing escalation status, and one of those health boards is at the most severe status in the grid that you have put forward, there is something very seriously wrong with the health service in Wales. However, as you want to stand there week in, week out and deny that there is anything wrong, will you commit to the Organisation for Economic Co-operation and Development coming over and comparing the Welsh NHS against all the other health services in England, Scotland and Northern Ireland, so that we can see, genuinely, who is on the right side of this argument? Is it the doctors and the British Medical Association or is it the Labour politicians sitting around that failed Cabinet table?
Brif Weinidog, pan fydd trasiedi fel marwolaeth yn digwydd, mae hynny wir yn drasiedi na all unrhyw un ei ragweld, ond, yn y pen draw, pan edrychwch chi ar yr adroddiad hwn, y mae’r bwrdd ei hun wedi ei ystyried, ac sydd wedi nodi nid degau o bobl yn aros ar y rhestrau aros hyn, ond cannoedd, mae rhywbeth llawer mwy dwfn ynglŷn â’r problemau sy’n bodoli ym mwrdd iechyd y gogledd. Yn y pen draw, Brif Weinidog, gallwch refru a rafio gymaint ag y mynnwch yma, ond pan fydd llythyr yn cael ei ddanfon—[Torri ar draws.] Pan fydd llythyr yn cael ei ddanfon sy'n dweud bod tri o'r saith bwrdd iechyd yng Nghymru yn wynebu statws uwchgyfeirio, a bod un o'r byrddau iechyd hynny ar y statws mwyaf difrifol yn y grid yr ydych chi wedi ei gyflwyno, mae rhywbeth difrifol iawn o'i le ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Fodd bynnag, gan eich bod chi eisiau sefyll yn y fan yna wythnos ar ôl wythnos a gwadu bod unrhyw beth o'i le, a wnewch chi ymrwymo i’r Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad ddod draw a chymharu’r GIG yng Nghymru â’r holl wasanaethau iechyd eraill yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, fel y gallwn ni weld, mewn gwirionedd, pwy sydd ar yr ochr iawn yn y ddadl hon? Ai’r meddygon a Chymdeithas Feddygol Prydain neu’r gwleidyddion Llafur sy’n eistedd o gwmpas y bwrdd Cabinet yna sydd wedi methu?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can guarantee him that if I spoke to most doctors in Wales—and I tread on difficult ground again—they would prefer to be in Wales than under his party in the NHS in England. That much I can promise him. The other thing that he must understand—when he talks about ‘ranting and raving’, he has had an irony transplant yet again—is that he did not know the circumstances in urology in Betsi Cadwaladr, did he? He did not understand that it was a short-term problem; he just leapt in, a bull at a gate as ever, without checking the circumstances. If he looks at his party’s handling of the NHS in England, he will see hospitals in England in special measures, he will see trusts that are bankrupt, he will see cancer treatment times that are worse than those in Wales, but does he call for an inquiry in England? No, he does not. We all see this for what it is: a politically inspired attack on the NHS in Wales and NHS staff in Wales.
Gallaf ei sicrhau pe bawn i’n siarad â’r rhan fwyaf o feddygon yng Nghymru—ac rwy’n troedio tir anodd eto—y byddai'n well ganddynt fod yng Nghymru nag o dan ei blaid ef yn y GIG yn Lloegr. Gallaf addo cymaint â hynny iddo. Y peth arall y mae'n rhaid iddo ei ddeall—pan fo’n sôn am 'refru a rafio', mae wedi cael trawsblaniad o eironi unwaith eto—yw nad oedd yn gwybod yr amgylchiadau o ran wroleg yn Betsi Cadwaladr, oedd e? Nid oedd yn deall mai problem fyrdymor oedd hi; y cwbl wnaeth ef oedd neidio i mewn, gan ruthro i siarad, fel bob amser, heb edrych ar yr amgylchiadau. Pe byddai’n edrych ar driniaeth ei blaid ef o’r GIG yn Lloegr, bydd yn gweld ysbytai yn Lloegr sy’n destun mesurau arbennig, bydd yn gweld ymddiriedolaethau sy’n fethdalwyr, bydd yn gweld amseroedd trin canser sy’n waeth na'r rhai yng Nghymru, ond a yw’n galw am ymchwiliad yn Lloegr? Nac ydy siŵr iawn. Rydym ni i gyd yn gweld hyn am yr hyn ydyw: ymosodiad wedi ei ysbrydoli gan wleidyddiaeth ar y GIG yng Nghymru ac aelodau staff y GIG yng Nghymru.
 
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Nesaf, arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
Next is the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:43
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, I think that we share concerns about the dangers to Wales that would come about from an European Union exit. Just last week, it was confirmed that this country will receive another £2 billion of EU investment up to 2020, and you will be aware that many businesses have expressed concerns about their future in the event of an EU exit. Has the Welsh Government undertaken an assessment of the impact on Wales of a UK withdrawal from the European Union?
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, rwy’n meddwl ein bod ni’n rhannu pryderon am y peryglon i Gymru a fyddai'n deillio o adael yr Undeb Ewropeaidd. Dim ond yr wythnos diwethaf, cadarnhawyd y bydd y wlad hon yn derbyn £2 biliwn arall o fuddsoddiad gan yr UE hyd at 2020, a byddwch yn ymwybodol bod llawer o fusnesau wedi mynegi pryderon am eu dyfodol pe byddem yn gadael yr UE. A yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal asesiad o'r effaith ar Gymru pe byddai’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, we have. It would leave us worse off; at the very minimum, we would be £150 million worse off in terms of spending. That is the bare minimum. About 150,000 jobs in Wales depend on our free access to the European market. Farming, of course, gets £200 million a year from the European Union, without which farming in Wales would collapse; it would not exist. It is absolutely essential for us to remain part of that larger market. I was in India, as Members will know, last week, and the Minister for economy was in Japan, and one of the main questions that we were asked was, ‘What’s happening with the UK’s membership of the EU?’. Not being part of that larger market would be exceptionally difficult—and that is an underestimate—for the Welsh economy to cope with. It is absolutely essential that Wales remains part of the EU.
Ydym. Byddai'n ein gadael ni’n waeth ein byd; o edrych ar y sefyllfa orau bosibl, byddem ni £150 miliwn yn waeth ein byd o ran gwario. Dyna'r sefyllfa orau bosibl. Mae tua 150,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar ein mynediad rhydd at y farchnad Ewropeaidd. Mae ffermio, wrth gwrs, yn cael £200 miliwn y flwyddyn gan yr Undeb Ewropeaidd, a heb hynny byddai ffermio yng Nghymru yn chwalu; ni fyddai'n bodoli. Mae'n gwbl hanfodol ein bod yn parhau i fod yn rhan o'r farchnad fwy honno. Roeddwn i yn India, fel y gŵyr yr Aelodau, yr wythnos diwethaf, ac roedd Gweinidog yr economi yn Japan, ac yn un o'r prif gwestiynau a ofynnwyd i ni oedd, 'Beth sy'n digwydd gydag aelodaeth y DU o'r UE?'. Byddai peidio â bod yn rhan o'r farchnad fwy honno yn eithriadol o anodd—a dweud y lleiaf—i economi Cymru ymdopi ag ef. Mae'n gwbl hanfodol bod Cymru’n parhau i fod yn rhan o'r UE.
 
13:45
Thank you, First Minister. The German Chancellor has described the Prime Minister’s statements on this as getting to the point of no return—or so it is reported, anyway. I am sure that the First Minister will agree with me that it would be wholly unacceptable for Wales to be dragged out of the European Union against the will of the people of Wales. If he does agree with me on that point, will his Government and his party support a clause in legislation requiring a majority in each nation of the UK before withdrawal from the EU can be triggered?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Mae Canghellor yr Almaen wedi disgrifio datganiadau Prif Weinidog y DU ar hyn fel cyrraedd y pwynt lle nad oes troi’n ôl—neu felly yr adroddwyd, beth bynnag. Rwy’n siŵr y bydd y Prif Weinidog yn cytuno â mi y byddai'n gwbl annerbyniol i Gymru gael ei llusgo allan o'r Undeb Ewropeaidd yn groes i ewyllys pobl Cymru. Os yw'n cytuno â mi ar y pwynt hwnnw, a wnaiff ei Lywodraeth a'i blaid gefnogi cymal yn y ddeddfwriaeth sy'n gofyn am fwyafrif ym mhob un o wledydd y DU cyn y gellir rhoi penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd ar waith?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think that that is worth considering. I do not think that the UK will leave the EU. Given the opinion polling that we have seen recently, it is unlikely. When people are not sure of something, they tend to stick with the status quo. We have had more referenda in Wales since 1961 than in Switzerland, probably, and we have experience of this. If the UK leaves the EU on the basis of English votes, it would trigger a constitutional crisis the likes of which we have not seen. I think that, in Scotland, it would lead to demands for another referendum because, in Scotland, one of the issues that caused people to vote ‘no’ was uncertainty over EU membership. If that is removed, I have no doubt that that will be the dynamic in Scotland. In Northern Ireland, where EU membership is an exceptionally important part of the peace process, let us remember that the UK has a large, open land border with the Republic of Ireland. It is impossible to count people in and out, because that border has a motorway running across it—unless you want to build a Berlin wall around it to keep people out. The reality is that that will become, according to some in the Conservative Party and UKIP, the border between the UK and the EU. So, there are much wider dimensions here. I think that it is exceptionally important that the UK remains in the EU. However, if English votes take the UK out, it creates immense problems in Scotland, Wales and Northern Ireland.
Rwy'n meddwl ei bod yn werth ystyried hynny. Nid wyf yn credu y bydd y DU yn gadael yr UE. O ystyried y polau piniwn yr ydym ni wedi eu gweld yn ddiweddar, mae'n annhebygol. Pan nad yw pobl yn sicr o rywbeth, maen nhw’n tueddu i gadw at y sefyllfa bresennol. Rydym ni wedi cael mwy o refferenda yng Nghymru ers 1961 nag yn y Swistir, yn ôl pob tebyg, ac mae gennym brofiad o hyn. Pe byddai’r DU yn gadael yr UE ar sail pleidleisiau Lloegr, byddai'n sbarduno argyfwng cyfansoddiadol o fath nad ydym wedi ei weld o’r blaen. Rwy’n credu, yn yr Alban, y byddai’n arwain at alwadau am refferendwm arall oherwydd, yn yr Alban, un o'r materion a achosodd pobl i bleidleisio 'na' oedd ansicrwydd ynghylch aelodaeth o'r UE. Pe byddai hynny’n diflannu, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth mai dyna fydd y deinamig yn yr Alban. Yng Ngogledd Iwerddon, lle mae aelodaeth o'r UE yn rhan eithriadol o bwysig o'r broses heddwch, gadewch i ni gofio bod gan y DU ffin fawr, agored ar y tir gyda Gweriniaeth Iwerddon. Mae'n amhosibl cyfrif pobl i mewn ac allan, gan fod traffordd yn rhedeg ar draws y ffin honno—oni bai eich bod eisiau adeiladu wal Berlin o'i chwmpas i gadw pobl allan. Y gwir amdani yw, yn ôl rhai yn y Blaid Geidwadol ac UKIP, y bydd yn troi’n ffin rhwng y DU a'r UE. Felly, ceir ystyriaethau llawer ehangach yma. Rwy’n credu ei bod yn eithriadol o bwysig bod y DU yn aros yn yr UE. Fodd bynnag, os bydd pleidleisiau Lloegr yn tynnu’r DU allan, mae'n creu problemau enfawr yn yr Alban, yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.
 
13:47
I welcome the First Minister’s response. I would ask him, therefore, to join me in exploring the possibility of a cross-party, all-Wales position on this question. Would he agree with me, therefore, that if we can get to speak as one strong voice in the interests of Wales on this question, we could avoid Wales being dragged out of the EU against the will of the people here?
Rwy'n croesawu ymateb y Prif Weinidog. Byddwn yn gofyn iddo, felly, i ymuno â mi i archwilio'r posibilrwydd o safbwynt trawsbleidiol, Cymru gyfan ar y cwestiwn hwn. A fyddai'n cytuno â mi, felly, pe gallwn siarad fel un llais cryf er budd Cymru ar y cwestiwn hwn, y gallem atal Cymru rhag cael ei llusgo allan o'r UE yn groes i ewyllys y bobl sydd yma?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of Plaid Cymru makes the assumption that the Conservatives will win with a majority in May. [Interruption.] It is an assumption. I do not know whether that was a yawn or a roar of approval from the leader of the opposition; it sounded like a bit of both. [Laughter.] I will take it as the latter, to be generous to him. I do not accept that that will be the outcome of the general election. We have to see, first of all, whether there will be a referendum, but I think that it will be important for all who believe that Wales is stronger within the EU to get together and articulate that position very clearly if such a referendum is called.
Mae arweinydd Plaid Cymru yn rhagdybio y bydd y Ceidwadwyr yn ennill gyda mwyafrif ym mis Mai. [Torri ar draws.] Rhagdybiaeth yw hynny. Nid wyf yn gwybod ai dylyfu gên neu floeddio ei gymeradwyaeth oedd arweinydd yr wrthblaid; roedd yn swnio fel ychydig o'r ddau. [Chwerthin.] Byddaf yn ei gymryd fel yr olaf, i fod yn hael wrtho. Nid wyf yn derbyn mai dyna fydd canlyniad yr etholiad cyffredinol. Mae'n rhaid i ni weld, yn gyntaf oll, pa un a fydd refferendwm, ond credaf y bydd yn bwysig i bawb sy'n credu bod Cymru’n gryfach yn yr UE i ddod at ei gilydd a mynegi’r safbwynt hwnnw’n eglur iawn os gelwir refferendwm o'r fath.
 
13:48
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Ac yn olaf, arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
Finally, the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, last year the Welsh Government received over £8.5 million as a result of the pharmaceutical price regulation scheme. Could you tell us what that money was spent on?
Brif Weinidog, y llynedd, derbyniodd Llywodraeth Cymru dros £8.5 miliwn o ganlyniad i’r cynllun rheoleiddio prisiau fferyllol. A allech chi ddweud wrthym ar beth y gwariwyd yr arian hwnnw?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That money, of course, as with all moneys, goes into the block grant. Then, of course, it is a matter for the Assembly to decide, via the budget process, how that money is spent.
Mae'r arian hwnnw, wrth gwrs, fel pob arian, yn mynd i mewn i'r grant bloc. Yna, wrth gwrs, mater i'r Cynulliad yw penderfynu, trwy broses y gyllideb, sut mae'r arian hwnnw’n cael ei wario.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, your Government says that new medicines should be available within three months of approval from the National Institute for Health and Clinical Excellence or from the all Wales medicines strategy group. Could you outline to the Chamber what you are doing to ensure that those medicines are not simply listed on formulary by local health boards, but are actually available for clinicians to prescribe to their patients? Would you consider using the moneys from PPRS to prioritise the uptake of new medicines that have been approved by NICE and the all Wales medicines strategy group?
Brif Weinidog, mae eich Llywodraeth yn dweud y dylai meddyginiaethau newydd fod ar gael o fewn tri mis o dderbyn cymeradwyaeth gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol neu gan grŵp strategaeth feddyginiaethau Cymru gyfan. A allech chi amlinellu i'r Siambr beth yr ydych chi’n ei wneud i sicrhau nad yw’r meddyginiaethau hynny ddim ond yn cael eu rhestru ar y fformiwlari gan fyrddau iechyd lleol, ond eu bod ar gael mewn gwirionedd i glinigwyr i’w rhoi ar bresgripsiwn i gleifion? A fyddech chi’n ystyried defnyddio'r arian o’r Cynllun Rheoleiddio Prisiau Fferyllol i flaenoriaethu'r defnydd o feddyginiaethau newydd sydd wedi eu cymeradwyo gan NICE a grŵp strategaeth feddyginiaethau Cymru gyfan?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If there is no bar on GPs prescribing a particular medicine, they are able to do it. That is my understanding of it. For example, as of this month, the all Wales medicines strategy group had appraised and recommended 19 new cancer medicines for use in the NHS in Wales. Of course, they are now routinely available to eligible patients. If they are routinely available and have been approved, there is no reason why they should not be prescribed.
Os nad oes cyfyngiad ar feddygon teulu o ran rhagnodi meddyginiaeth arbennig, gallant wneud hynny. Dyna fy nealltwriaeth i o hyn. Er enghraifft, erbyn y mis hwn, roedd grŵp strategaeth feddyginiaethau Cymru gyfan wedi gwerthuso ac argymell 19 o feddyginiaethau canser newydd i’w defnyddio yn y GIG yng Nghymru. Wrth gwrs, maen nhw ar gael fel mater o drefn i gleifion cymwys erbyn hyn. Os ydynt ar gael fel mater o drefn ac wedi eu cymeradwyo, nid oes unrhyw reswm pam na ddylen nhw gael eu rhagnodi.
 
13:49
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I think that there is a world of difference between technically being able to prescribe and the reality on the ground for clinicians and for their patients. Academic evidence from the Centre for Health Economics and Medicines Evaluation at Bangor University has highlighted issues in the prescribing of new drugs—for instance, the new generation of oral anticoagulants. Despite being approved for usage, the report found that they are being introduced in a more constrained manner because, and I quote the report, if they introduce the guidance to its fullest extent, that would have a crippling effect on the finances of the local health board. I ask you again: what will your Government do to ensure that your guidance is implemented by local health boards and that patients and clinicians are able to use drugs that have been approved and they want to use for their patients?
Rwy’n credu bod byd o wahaniaeth rhwng gallu rhagnodi’n dechnegol a’r gwirionedd ar lawr gwlad i glinigwyr a’u cleifion. Mae tystiolaeth academaidd gan y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Bangor wedi tynnu sylw at faterion o ran rhagnodi cyffuriau newydd—er enghraifft, y genhedlaeth newydd o foddion gwrthgeulo trwy'r geg. Er gwaethaf cael eu cymeradwyo i’w defnyddio, canfu'r adroddiad eu bod yn cael eu cyflwyno mewn ffordd fwy cyfyngedig oherwydd, a dyfynnaf yr adroddiad, pe byddent yn cyflwyno'r canllawiau yn llawn, byddai hynny'n cael effaith andwyol ar gyllid y bwrdd iechyd lleol. Gofynnaf ichi eto: beth fydd eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod eich canllawiau yn cael eu rhoi ar waith gan fyrddau iechyd lleol ac y gall cleifion a chlinigwyr ddefnyddio cyffuriau sydd wedi eu cymeradwyo ac y maen nhw eisiau eu defnyddio ar gyfer eu cleifion?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am not aware of the study that she mentions, but, as I say, we would expect that, where drugs are approved and where guidance is issued, those drugs should be available. I remember being told this by Dr Brian Gibbons when he was here that, as a GP, he could prescribe anything unless it was specifically not allowed. I remember that he said to me that it was technically possible for doctors to prescribe, in the past anyway, things like Oxo, and that it is a question not of what you are able to prescribe but of what you are not able to prescribe. On that basis, then, I would expect those drugs that are available through the usual processes, whether it is through NICE or through the AWMSG, to be then made available to the general public via prescribing physicians. If there is evidence that that is not happening, I would be grateful to see it.
Nid wyf yn ymwybodol o'r astudiaeth y mae hi’n sôn amdani, ond, fel y dywedais, byddem yn disgwyl, pan fo cyffuriau wedi eu cymeradwyo a phan fo canllawiau wedi eu cyflwyno, y dylai’r cyffuriau hynny fod ar gael. Rwy’n cofio Dr Brian Gibbons, pan roedd ef yma, yn dweud wrthyf y gallai ef, fel meddyg teulu, ragnodi unrhyw beth oni bai na chaniatawyd hynny’n benodol. Rwy’n cofio iddo ddweud wrthyf ei bod yn dechnegol bosibl i feddygon ragnodi, yn y gorffennol beth bynnag, pethau fel Oxo, ac mae hynny’n gwestiwn nid am yr hyn y cewch ei ragnodi, ond yr hyn na chewch ei ragnodi. Ar y sail honno, felly, byddwn yn disgwyl i’r cyffuriau hynny sydd ar gael drwy'r prosesau arferol, boed hynny drwy NICE neu drwy'r AWMSG, i gael eu rhoi ar gael i'r cyhoedd yn gyffredinol wedyn trwy gyfrwng meddygon sy’n rhagnodi. Os oes tystiolaeth nad yw hynny'n digwydd, byddwn yn ddiolchgar o gael ei g weld.
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the agenda and question 3 is from Janet Finch-Saunders.
Symudwn yn ôl nawr at gwestiynau ar yr agenda a daw cwestiwn 3 gan Janet Finch-Saunders.
 
Cynlluniau Sifil Wrth Gefn a Chynllunio ar gyfer Argyfyngau
Civil Contingency and Emergency Planning
 
13:51
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar gynlluniau sifil wrth gefn a chynllunio ar gyfer argyfyngau yng Nghymru? OAQ(4)1935(FM)
3. Will the First Minister make a statement on civil contingency and emergency planning in Wales? OAQ(4)1935(FM)
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We provide de facto national leadership in civil contingency and emergency planning, although much of it, of course, de jure is not devolved.
Gwnaf. Rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol de facto mewn argyfyngau sifil posibl a chynllunio at argyfwng, er nad yw llawer ohono, wrth gwrs, wedi ei ddatganoli de jure.
 
13:51
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. According to the Wales Audit Office environmental health services are becoming unstable in Wales, with spending down to less than 0.5%, shrinking budgets since 2011, combined with further cuts to communicable disease budgets. It maintains that our authorities will be unable to complete their statutory duties. Against this is the backdrop of previous E. coli cases, the norovirus and now the potentially life-threatening Ebola pandemic. As the First Minister, you are charged with the ultimate responsibility for our public safety here in Wales. Given the threat of Ebola against a backdrop of such cuts, what assurances can you give me today that this is not a disaster waiting to happen and that all contingency plans will not be adversely affected by these cuts?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru, mae gwasanaethau iechyd yr amgylchedd yn mynd yn ansefydlog yng Nghymru, gyda gwario i lawr i lai na 0.5%, cyllidebau’n crebachu ers 2011, ynghyd â thoriadau pellach i gyllidebau clefydau trosglwyddadwy. Mae'n dadlau na fydd ein hawdurdodau yn gallu cwblhau eu dyletswyddau statudol. Yn erbyn hyn, ceir y cefndir o achosion E. coli blaenorol, y norofirws a’r pandemig Ebola nawr a allai fygwth bywydau. Fel y Prif Weinidog, chi sy’n bennaf gyfrifol am ein diogelwch cyhoeddus yma yng Nghymru. O ystyried bygythiad Ebola yn erbyn cefndir o doriadau o'r fath, pa sicrwydd allwch chi ei roi i mi heddiw nad yw hwn yn argyfwng sydd ar fin digwydd ac na fydd pob cynllun wrth gefn yn cael e effeithio'n andwyol gan y toriadau hyn?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am quite stunned by that question—the way it was phrased. She will know that, some two weeks ago, I gave a very full answer in terms of our preparations for Ebola. It is something ultimately for Public Health Wales, not for local authorities; they are charged with environmental health and with trading standards. Public health is not a matter that they would deal with. That is a matter for Public Health Wales, funded through the Government. She will know, of course, that there is a public health Bill that the Minister will seek to promote through this Assembly in due course. There is no evidence to suggest that the preparations for communicable diseases, and she mentioned Ebola particularly, are anything other than utterly robust, and that is the case, I have to say, not just in Wales but across the rest of the UK as well.
Mae’r cwestiwn yna’n fy syfrdanu’n llwyr—y ffordd y cafodd ei eirio. Bydd hi’n gwybod, tua pythefnos yn ôl, i mi roi ateb llawn iawn o ran ein paratoadau ar gyfer Ebola. Mater i Iechyd Cyhoeddus Cymru yw hwn yn y pen draw, nid i awdurdodau lleol; nhw sy’n gyfrifol am iechyd yr amgylchedd a safonau masnach. Nid yw iechyd y cyhoedd yn fater y byddent yn ymdrin ag ef. Mater i Iechyd Cyhoeddus Cymru yw hwnnw, wedi ei ariannu drwy’r Llywodraeth. Bydd hi’n gwybod, wrth gwrs, bod yna Fil iechyd y cyhoedd y bydd y Gweinidog yn ceisio ei hyrwyddo drwy'r Cynulliad hwn maes o law. Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y paratoadau ar gyfer clefydau trosglwyddadwy, a soniodd am Ebola yn benodol, yn unrhyw beth heblaw hollol gadarn, a dyna yw’r gwirionedd, mae’n rhaid i mi ddweud, nid yn unig yng Nghymru ond ar draws gweddill y DU hefyd.
 
13:53
First Minister, the fire service is an integral part of any civil contingency system and any emergency planning across Wales. Therefore, may I say thanks, on behalf of communities across Wales, to those fire services that remained working over the last weekend, unlike those in England that have had to go out on strike action because of the inactions of the Tory Government over the ongoing dispute with the Fire Brigades Union? May I pay tribute to you and to your Government Ministers for the way in which they opened negotiations with the Fire Brigades Union to avert that strike action here in Wales? Will you join me in saying thank you to the fire service, in the run-up to bonfire night, which is one of their busiest times, but also throughout the years, year in year out, because we know that we can rely on the fire service here in Wales, under your leadership as a Welsh Government? Will you talk to the England Government, to the Department for Communities and Local Government, to get it round the table as well?
Brif Weinidog, mae'r gwasanaeth tân yn rhan annatod o unrhyw system wrth gefn sifil ac unrhyw gynllunio brys ledled Cymru. Felly, a gaf i ddweud diolch, ar ran cymunedau ledled Cymru, i’r gwasanaethau tân hynny a barhaodd i weithio dros y penwythnos diwethaf, yn wahanol i'r rhai yn Lloegr sydd wedi gorfod mynd allan ar streic oherwydd diffyg gweithrediad y Llywodraeth Dorïaidd dros yr anghydfod parhaus gydag Undeb y Brigadau Tân? A gaf i dalu teyrnged i chi a Gweinidogion eich Llywodraeth am y ffordd maen nhw wedi agor trafodaethau gydag Undeb y Brigadau Tân i osgoi streic yma yng Nghymru? A wnewch chi ymuno â mi i ddweud diolch wrth y gwasanaeth tân, yn y cyfnod yn arwain at noson tân gwyllt, sy'n un o’i amseroedd prysuraf, ond hefyd ar hyd y blynyddoedd, flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan ein bod yn gwybod y gallwn ddibynnu ar y gwasanaeth tân yma yng Nghymru, dan eich arweiniad chi fel Llywodraeth Cymru? A wnewch chi siarad â Llywodraeth Lloegr, â'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, i'w chael o amgylch y bwrdd hefyd?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I have to be careful with the last point. If someone was invited in the House of Commons to get the UK Government to talk to the Welsh Government, the answer might be quite short. So, I will leave that as a matter for DCLG. However, I welcome her comments. We have bonfire night, which is tomorrow night, of course, and we know that there are often great calls on the fire service at that time of year. Our room for manoeuvre with regard to this issue has been quite limited due to the funding structure that we have in place for the fire service, but, nevertheless, we are pleased with the fact that the fire service and the FBU representatives feel that there is much to discuss. We will continue those discussions.
Wel, mae’n rhaid i mi fod yn ofalus gyda'r pwynt olaf. Pe byddai rhywun yn cael ei wahodd yn Nhŷ'r Cyffredin i gael Llywodraeth y DU i siarad â Llywodraeth Cymru, gallai'r ateb fod yn eithaf cryno. Felly, gadawaf hynny fel mater i’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. Fodd bynnag, croesawaf ei sylwadau. Mae noson tân gwyllt, gennym nos yfory, wrth gwrs, a gwyddom fod galw mawr yn aml ar y gwasanaeth tân ar yr adeg honno o'r flwyddyn. Mae ein hyblygrwydd o ran y mater hwn wedi bod braidd yn gyfyngedig oherwydd y strwythur ariannu sydd gennym ar waith ar gyfer y gwasanaeth tân, ond, serch hynny, rydym ni’n falch o'r ffaith bod y gwasanaeth tân a chynrychiolwyr Undeb y Brigadau Tân yn teimlo bod llawer i'w drafod. Byddwn yn parhau â'r trafodaethau hynny.
 
13:54
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, with winter approaching, we will soon be marking the first anniversary of last year’s storms, which hit our coastline with such devastating consequences. In that context, in the clean-up efforts in towns such as Aberystwyth, it became evermore clear how important the role is of local champions in co-ordinating the response, but also, in the longer term, in encouraging continued investment in flood defence—sometimes measures as simple as shutters within properties facing the coast. In that context, First Minister, and given that we are likely to experience further storms in the time to come, what specific actions have the Welsh Government and Natural Resources Wales taken during the course of the last 12 months to enhance community resilience in the face of the threats that we will face in the future?
Brif Weinidog, â’r gaeaf yn nesáu, bydd blwyddyn wedi mynd heibio ers stormydd y llynedd, a darodd ein harfordir gyda chanlyniadau mor ddinistriol. Yn y cyd-destun hwnnw, yn yr ymdrechion glanhau mewn trefi fel Aberystwyth, daeth yn fwyfwy eglur pa mor bwysig yw swyddogaeth hyrwyddwyr lleol o ran cydgysylltu’r ymateb, ond hefyd, yn y tymor hwy, o ran annog buddsoddiad parhaus mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd—mesurau mor syml â chaeadau ar adeiladau sy'n wynebu'r arfordir weithiau. Yn y cyd-destun hwnnw, Brif Weinidog, ac o gofio ein bod yn debygol o ddioddef stormydd pellach yn y cyfnod i ddod, pa gamau penodol mae Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi eu cymryd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i wella cydnerthu cymunedol yn wyneb y bygythiadau y byddwn yn eu hwynebu yn y dyfodol?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, of course, we provided over £10 million to local authorities and NRW to repair the damages of last winter. There has been investment, of course, in property level protection by Natural Resources Wales, but the key to flood management in terms of the coastline is via shoreline management plans. Local authorities, NRW and other bodies are involved in that process. Those plans, as with plans for flooding inland, have to be reviewed periodically, given climate change. I remember introducing technical advice note 15, if I remember, in this Chamber in 2005 or 2006, and it was seen as an extreme response: that we were going too far in terms of prohibiting building on flood plains that were subject to what was then regarded as a one in 1,000 year flood risk. Now, that is seen as having been surpassed, given the events that we have seen last year and in years gone by. So, the shoreline management plans, the work that NRW has done, and the investment that it has made in flood prevention: all of these things will help us to be as secure as we can be with the winter coming.
Yn gyntaf oll, wrth gwrs, darparwyd dros £10 miliwn gennym i awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i drwsio difrod y gaeaf diwethaf. Cafwyd buddsoddiad, wrth gwrs, o ran amddiffyn lefel eiddo trwy Cyfoeth Naturiol Cymru, ond yr hyn sy’n allweddol i reoli llifogydd o ran yr arfordir yw trwy gyfrwng cynlluniau rheoli’r draethlin. Mae awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill yn rhan o’r broses honno. Mae’n rhaid adolygu’r cynlluniau hynny, yn yr un modd â chynlluniau ar gyfer llifogydd mewndirol, o bryd i'w gilydd, o ystyried y newid yn yr hinsawdd. Rwy’n cofio cyflwyno nodyn cyngor technegol 15, os cofiaf yn iawn, yn y Siambr hon yn 2005 neu 2006, ac fe’i hystyriwyd yn ymateb eithafol: ein bod ni’n mynd yn rhy bell o ran gwahardd adeiladu ar orlifdiroedd a oedd yn destun yr hyn a ystyriwyd ar y pryd yn berygl llifogydd yn ystod un flwyddyn mewn 1,000. Erbyn hyn, ystyrir ein bod wedi mynd y tu hwnt i hynny, o ystyried y digwyddiadau i ni eu gweld y llynedd ac yn y blynyddoedd cynt. Felly, mae'r cynlluniau rheoli’r draethlin, y gwaith mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ei wneud, a'r buddsoddiad y mae wedi ei wneud mewn atal llifogydd: bydd yr holl bethau hyn yn ein helpu i fod mor ddiogel ag y gallwn fod â'r gaeaf yn nesáu.
 
Cyfleoedd Cyfartal
Equality of Opportunity
 
13:57
John GriffithsBywgraffiadBiography
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar effaith strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau mwy o gyfleoedd cyfartal yng Nghymru? OAQ(4)1925(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the impact of the Welsh Government's strategy to deliver greater equality of opportunity in Wales? OAQ(4)1925(FM)
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Our strategic equality plan is focused on tackling inequality and achieving greater fairness through delivering on eight outcome-focused equality objectives. We will publish the next annual report in March of next year.
Gwnaf. Mae ein cynllun cydraddoldeb strategol yn canolbwyntio ar fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a sicrhau mwy o degwch trwy gyflawni wyth o amcanion cydraddoldeb sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Byddwn yn cyhoeddi'r adroddiad blynyddol nesaf ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf.
 
13:57
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, the Labour movement is about social justice and equality of opportunity and outcome. Will you agree with me that the living wage campaign will further these objectives, if realised, and that employers have much to gain in terms of better staff retention and a more productive and committed workforce, for example? Will you commit the Welsh Government to working with the campaign, with the Living Wage Foundation, the trade unions, employers and civic society to make Wales a living wage nation? Also, would you agree that the UK Government needs to recognise and reward employers who become living wage employers, understanding that the UK Government will pay less in benefits and receive more in taxation as a result?
Brif Weinidog, diben y mudiad Llafur yw sicrhau cyfiawnder cymdeithasol a chyfle a chanlyniad cyfartal. A wnewch chi gytuno â mi y bydd yr ymgyrch cyflog byw yn hyrwyddo'r amcanion hyn, os caiff ei wireddu, a bod gan gyflogwyr lawer i'w ennill o ran cadw aelodau staff yn well a sicrhau gweithlu mwy cynhyrchiol ac ymroddedig, er enghraifft? A wnewch chi ymrwymo Llywodraeth Cymru i weithio gyda'r ymgyrch, gyda'r Sefydliad Cyflog Byw, yr undebau llafur, cyflogwyr a chymdeithas ddinesig i wneud Cymru yn genedl cyflog byw? Hefyd, a fyddech chi’n cytuno bod angen i Lywodraeth y DU gydnabod a gwobrwyo cyflogwyr sy'n dod yn gyflogwyr cyflog byw, gan ddeall y bydd Llywodraeth y DU yn talu llai mewn budd-daliadau ac yn derbyn mwy mewn trethi o ganlyniad?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Very true, and the Member, of course, summarises what we stand for on these benches, particularly. I can say that our programme for government does set out a commitment to work with trade unions, employers and other stakeholders to explore ways of ensuring a living wage for every worker in Wales. We remain committed to that approach. The workforce partnership council is, in my view, the right platform for these discussions to take place, and that is where we will continue in our quest to make sure, with the minimum wage having been won, that the next challenge of the living wage is faced and met.
Gwir iawn, ac mae'r Aelod, wrth gwrs, yn crynhoi'r hyn yr ydym ni’n sefyll drosto ar y meinciau hyn, yn arbennig. Gallaf ddweud bod ein rhaglen lywodraethu yn nodi ymrwymiad i weithio gydag undebau llafur, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill i archwilio ffyrdd o sicrhau cyflog byw i bob gweithiwr yng Nghymru. Rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i'r dull gweithredu hwnnw. Cyngor partneriaeth y gweithlu, yn fy marn i, yw’r platfform cywir ar gyfer cynnal y trafodaethau hyn, a dyna ble y byddwn yn parhau â’n hymgais i wneud yn siŵr, wedi sicrhau’r isafswm cyflog, bod her nesaf y cyflog byw yn cael ei hwynebu a'i bodloni.
 
13:58
Mohammad Asghar