Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 19 Hydref 2017 i'w hateb ar 24 Hydref 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.


(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru
 

1. Rhianon Passmore (Islwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella diogelwch ar y ffyrdd? (OAQ51256)
 
2. Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau diogelwch cleifion yng Nghymru? (OAQ51245)
 
3. Vikki Howells (Cwm Cynon): Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghwm Cynon? (OAQ51248)
 
4. Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio prosesau caffael cyhoeddus i gynyddu lefelau cynhyrchu'r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru? (OAQ51250)
 
5. Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am batrymau hunan-gyflogaeth yng Nghymru? (OAQ51252)R
 
6. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r sector gofal lliniarol yng Nghymru? (OAQ51226)
 
7. David Rowlands (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd unrhyw newidiadau i reolaethau mewnfudo yn dilyn Brexit yn ei chael ar y GIG yng Nghymru? (OAQ51229)
 
8. Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth leoli Llywodraeth Cymru? (OAQ51234)W
 
9. Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa sicrwydd y mae'r Prif Weinidog wedi'i gael gan Lywodraeth y DU yn ystod trafodaethau Brexit mewn perthynas â sicrhau hawliau dynol? (OAQ51249)
 
10. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fudd cymunedol o gynlluniau ynni? (OAQ51253)W
 
11. David Rees (Aberafan): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i recriwtio meddygon teulu i bractisiau mewn ardaloedd difreintiedig ledled Cymru? (OAQ51254)
 
12. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd economaidd yng ngogledd Cymru? (OAQ51223)
 
13. Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd ymgynghori cyhoeddus ar gynlluniau awdurdodau lleol ar gyfer ad-drefnu ysgolion yng Nghymru? (OAQ51255)
 
14. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pryd oedd y tro diwethaf i'r Prif Weinidog gynnal trafodaethau ynghylch Brexit gydag arweinwyr rhanbarthol Ewropeaidd eraill? (OAQ51246)
 
15. David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cynnydd yn y niferoedd sy'n cysgu ar y stryd yng Nghanol De Cymru? (OAQ51251)
 
 

Partners & Help