Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 9 Chwefror 2017

i'w hateb ar 14 Chwefror 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.
 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynd i'r afael â thwyllo yng Nghymru? OAQ(5)0443(FM)
 
2. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i annog datblygu economaidd yn ne-ddwyrain Cymru? OAQ(5)0451(FM)
 
3. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynorthwyo busnesau yng Nghanol De Cymru? OAQ(5)0450(FM)
 
4. Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo creu swyddi yng Nghasnewydd?  OAQ(5)0458(FM)
 
5. Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl y trydydd sector yng Nghymru? OAQ(5)0446(FM)
 
6. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau rheilffyrdd yn ne-ddwyrain Cymru? OAQ(5)0461(FM)
 
7. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth i'r diwydiant pysgod cregyn yn sgil y penderfyniad i adael yr UE? OAQ(5)0456(FM)W
 
8. Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Nhorfaen? OAQ(5)0459(FM)
 
9. Rhianon Passmore (Islwyn): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol? OAQ(5)0455(FM)
 
10. Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth i fusnesau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(5)0453(FM)
 
11. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau sydd wedi cael eu cynnal rhwng Llywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru parthed effaith sefydlu corff ymchwil ac arloesi y DU ar gyllid ymchwil yng Nghymru? OAQ(5)0452(FM)W
 
12. Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am werth canolfannau cychwyn busnesau bach yng Nghymru? OAQ(5)0462(FM)
 
13. Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol canolfannau cyswllt clinigol Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru? OAQ(5)0454(FM)
 
14. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd yng ngorllewin Cymru?  OAQ(5)0444(FM)
 
15. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol y diwydiant dŵr yng Nghymru? OAQ(5)0460(FM)W
 

Partners & Help