Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 9 Hydref 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gweithredu'r Cynllun ar gyfer Ataliad y Galon y Tu Allan i'r Ysbyty (45 munud)
 • Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018 (15 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Ffyniant i Bawb a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Canolfan Lywodraethiant Cymru - Carcharu yng Nghymru, Ffeil Ffeithiau (60 munud)

 

Dydd Mercher 10 Hydref 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (45 munud)
 • Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (45 munud) 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Meithrin Cydnerthedd – Ymchwiliad i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau (60 munud)
 • Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru) (30 munud)
 • Dadl ar NNDM6813 - Gwaredu deunyddiau a garthwyd o Fôr Hafren (60 munud)
 • Dadl Fer – Mark Reckless (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 16 Hydref 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Canfyddiadau'r Rhaglen Garlam i Adolygu Galwadau Melyn (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y Diweddaraf am Fuddsoddi Rhanbarthol ar ôl Brexit (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Parc Rhanbarthol y Cymoedd (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Diweddariad ar Flwyddyn 2 y Rhaglen Tai Arloesol (45 munud)

   

Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Creu'r Diwylliant Cywir (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Diwydiant 4.0 - Dyfodol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Lee Waters (Llanelli): (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Unigrwydd ac Unigedd Cymdeithasol yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip: Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw'n Annibynnol (45 munud)
 • Dadl: Diwygio'r Gwasanaeth Prawf (60 munud)

Dydd Mercher 24 Hydref 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud) 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei Ymchwiliad i Dai Carbon Isel: Yr Her (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Taro'r Tant: Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

Partners & Help