Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings.

Dydd Mercher, 21 Medi 2010
Wednesday, 21 September 2010

Cynnwys
Contents

Teyrngedau i’r Arglwydd Livsey
Tributes to Lord Livsey

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad am Lansio’r Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ddyletswydd Cydraddoldeb Benodol y Sector Cyhoeddus
Statement on Launch of the Public Consultation on Public Sector Specific Equality Duty

Datganiad Deddfwriaethol: Eitem 1 o Raglen Ddeddfwriaethol 2010-11: Mesur Arfaethedig ynghylch Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru)
Legislative Statement: First Item of 2010-11 Legislative Programme: Proposed Safety on Learner Transport (Wales) Measure

Cynnig i Gymeradwyo Egwyddorion Cyffredinol Mesur Arfaethedig y Gymraeg (Cymru)
Motion to Approve the General Principles of the Proposed Welsh Language (Wales) Measure

Penderfyniad Ariannol ynghylch Mesur Arfaethedig y Gymraeg (Cymru)
Financial Resolution for the Proposed Welsh Language (Wales) Measure

Dadl yng Nghyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 23.57 ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru)
Stage 3 Standing Order 23.57 Debate on the Proposed Carers Strategies (Wales) Measure

Gofalwyr (Gwelliannau 2 a 3)
Carers (Amendments 2 and 3)

Strategaeth (Gwelliannau 6 a 10)
Strategy (Amendments 6 and 10)

Ymgynghori (Gwelliannau 7, 4 a 5)
Consultation (Amendments 7, 4 and 5)

Awdurdodau Perthnasol/Cyfrifol (Gwelliant 8)
Relevant/Responsible Authorities (Amendment 8)

Diffiniad o Wybodaeth Briodol a Chyngor Priodol (Gwelliant 9)
Definition of Appropriate Information and Advice (Amendment 9)

Y Weithdrefn ar gyfer Gwneud Is-ddeddfwriaeth (Gwelliant 1)
Procedure for making Subordinate Legislation (Amendment 1)

Trafodion Cyfnod 4 y Mesur Arfaethedig ynghylch Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru)
Stage 4 Proceedings for the Proposed Carers Strategies (Wales) Measure

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Dafydd Elis-Thomas) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas) in the Chair.

Teyrngedau i’r Arglwydd Livsey
Tributes to Lord Livsey

Y Cofnod

Y Llywydd: Trefn yn y Cynulliad. Cyn i mi alw cwestiynau i’r Prif Weinidog, carwn wahodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig i arwain teyrngedau i Richard Arglwydd Livsey.

The Presiding Officer: Order in the Assembly. Before I call questions, I wish to invite the Leader of the Welsh Liberal Democrats to lead tributes to Richard Lord Livsey.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): It is a huge honour, although one tinged with immense sadness for me, to be able to pay tribute to my friend and colleague, Lord Livsey of Talgarth, or, as he much preferred to be simply known, Richard. Indeed, he was often uncomfortable with the title. He often told me that the only reason that he had accepted a place in the House of Lords was because he longed for the opportunity to cast a vote to abolish that unelected Chamber.

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Mae’n anrhydedd enfawr, er ei fod wedi ei liwio gan dristwch mawr personol, i dalu teyrnged i’m cyfaill a chydweithiwr, yr Arglwydd Livsey o Dalgarth, neu, fel roedd yn well o lawer ganddo gael ei adnabod, yn syml, Richard. Yn wir, roedd yn aml yn anghyfforddus gyda’r teitl. Roedd yn aml yn dweud wrthyf mai’r unig reswm y derbyniodd le yn Nhŷ’r Arglwyddi oedd oherwydd y dyheai am y cyfle i fwrw pleidlais i ddileu’r Siambr anetholedig honno.

Yesterday, at our party conference, I described Richard Livsey as the gentle giant of Welsh politics. He was not just one of Wales’s tallest politicians but someone who played a critical role in winning the referendum vote that established the National Assembly for Wales. He knew how important it was that that campaign was not associated with any one political party. All of us who fought that campaign alongside him understand what an important role he played. I know that he was very much looking forward to campaigning in next year’s referendum for further powers for this institution.

Ddoe, yn ein cynhadledd plaid, disgrifiais Richard Livsey fel cawr addfwyn gwleidyddiaeth Cymru. Nid yn unig ei fod yn un o wleidyddion talaf Cymru ond chwaraeodd ran hollbwysig yn ennill y bleidlais refferendwm a sefydlodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gwyddai pa mor bwysig ydoedd i’r ymgyrch honno beidio â bod yn gysylltiedig ag un blaid wleidyddol yn unig. Mae pob un ohonom a wnaeth ymladd yr ymgyrch honno ochr yn ochr ag ef yn deall pwysigrwydd y rôl a chwaraeodd. Rwy’n gwybod yr edrychai ymlaen yn fawr i ymgyrchu yn y refferendwm y flwyddyn nesaf ar gyfer rhagor o bwerau i’r sefydliad hwn.

He was a truly gentle, humble and honourable man. There are few in life, and still fewer in politics, who can command such respect and affection across the political divide. I, of course, owe him more than most. He inspired me to join this party, and he was my mentor as I fought my first election in Brecon and Radnorshire, and ever since. His record of service to Wales is long and distinguished. We remember his famous by-election victory in 1985, and his eight years of leadership of the Welsh Liberal Democrats. However, he was also a man who gave Wales so much in other areas. We remember his stewardship of the Brecon Jazz festival, his enthusiastic participation in the Talgarth Male Voice Choir, his love of all cultural activities, and his passionate support for the Welsh rugby team, the Glamorgan cricket team, and for fishing on the Wye.

Roedd yn ddyn gwirioneddol addfwyn, gostyngedig ac anrhydeddus. Ychydig yw’r rheini mewn bywyd, ac mae hyd yn oed yn llai mewn gwleidyddiaeth, a all ennyn parch a hoffter o’r fath ar draws y rhaniad gwleidyddol. Mae fy nyled iddo, wrth gwrs, yn fwy na dyled y rhan fwyaf o bobl. Gwnaeth fy ysbrydoli i ymuno â’r blaid hon, ac ef oedd fy mentor wrth imi ymladd fy etholiad cyntaf ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, a byth ers hynny. Mae ei record o wasanaeth i Gymru yn hir a nodedig. Rydym yn cofio ei fuddugoliaeth isetholiad enwog ym 1985, a’r wyth mlynedd y bu’n arwain Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Fodd bynnag, roedd hefyd yn ddyn a roddodd gymaint i Gymru mewn meysydd eraill. Rydym yn cofio ei stiwardiaeth o ŵyl Jazz Aberhonddu, ei gyfranogiad brwdfrydig yng Nghôr Meibion Talgarth, ei gariad at bob gweithgaredd diwylliannol, a’i gefnogaeth angerddol o dîm rygbi Cymru, tîm criced Morgannwg, a physgota ar yr afon Gwy.

His contribution to agriculture was immense. He combined the practical knowledge of a farmer with his academic expertise. Indeed, one of his greatest achievements before entering Parliament was the role that he played in establishing the Welsh Agricultural College. I know that the time that he spent in Ceredigion, with his young family, farming and lecturing at the college, was one of the happiest times of his life. However, that call in 1985 to go home and to fight once again to represent the seat of his birth was too much to resist. He was Brecon and Radnorshire through and through. His capacity for hard work was immense. It was not unusual for Richard to travel several times, back and forth, between London and the constituency during the week. He never missed a crucial public meeting or a constituency event.

Bu ei gyfraniad i amaethyddiaeth yn aruthrol. Cyfunodd wybodaeth ymarferol ffermwr â’i arbenigedd academaidd. Yn wir, un o’i gyflawniadau mwyaf cyn mynd i Senedd San Steffan oedd y rhan a chwaraeodd wrth sefydlu Coleg Amaethyddol Cymru. Gwn fod yr amser a dreuliodd yng Ngheredigion, gyda’i deulu ifanc, yn ffermio ac yn darlithio yn y coleg, yn un o adegau hapusaf ei fywyd. Fodd bynnag, roedd y galwad ym 1985 i fynd adref ac ymladd unwaith eto i gynrychioli ei sedd enedigol yn ormod i’w wrthsefyll. Roedd yn fab Brycheiniog a Sir Faesyfed i’r carn. Roedd ei allu i weithio’n galed yn aruthrol. Nid oedd yn anarferol i Richard deithio sawl gwaith, yn ôl ac ymlaen, rhwng Llundain a’r etholaeth yn ystod yr wythnos. Ni fyddai byth yn colli cyfarfod cyhoeddus neu ddigwyddiad etholaeth hanfodol.

Richard may not have had quite the influence on others in the Chamber that he had on me. Indeed, I do not believe that there is anyone else here who he introduced to their husband or wife. However, we all know that we owe him a great deal. Today, we remember him with great affection, and we send our deepest sympathies and love to his family—his wife Rene, his children, David, Jenny and Douglas, and his grandchildren—as they mourn such a tragic loss. His demeanour was quiet and understated, but his passion for Liberalism, for Brecon and Radnorshire, and for Wales, never was.

Efallai na fydd Richard wedi cael yr un dylanwad ar bobl eraill yn y Siambr ag a gafodd arnaf i. Yn wir, nid wyf yn credu bod unrhyw un arall yma y gwnaeth ef ei chyflwyno i’w gŵr neu ei gyflwyno i’w wraig. Fodd bynnag, rydym i gyd yn gwybod mai mawr iawn yw ein dyled iddo. Heddiw, rydym yn ei gofio gydag anwyldeb mawr, gan anfon ein cydymdeimlad dwysaf a’n cariad at ei deulu—ei wraig Rene, ei blant, David, Jenny a Douglas, a’i wyrion—wrth iddynt alaru colled mor drist. Roedd ei ymarweddiad yn dawel ac yn ddiymhongar, ond nid felly ei angerdd dros Ryddfrydiaeth, Brycheiniog a Sir Faesyfed, a Chymru.

The Leader of the Opposition (Nick Bourne): As Kirsty has said, Lord Livsey was that rare politician who had no enemies—he certainly had political opponents, but not political enemies. I and my party wish to send our condolences to Rene Livsey, his family and friends. I can well understand the particular loss that Kirsty feels—I know how close she was to Richard. His commitment to Wales, and to Brecon and Radnorshire in particular, was obvious, and was undimmed even when he was in the House of Lords and no longer the area’s MP. I would meet him often at all-party meetings—often with Kirsty and Roger Williams—and he was always scrupulously fair in political debates and encounters, and always passionate about the interests of rural Wales, particularly those that affected his constituency. In character, as Kirsty has said, he was a kindly, friendly man and a dedicated public servant. He had a massive range of interests outside politics and I am sure that he will be greatly missed by Welsh politics and wider public life in Wales.

Arweinydd yr Wrthblaid (Nick Bourne): Fel y mae Kirsty wedi ei ddweud, roedd yr Arglwydd Livsey yn un o’r gwleidyddion prin hynny heb unrhyw elynion—yn sicr roedd ganddo wrthwynebwyr gwleidyddol, ond nid gelynion gwleidyddol. Rwyf i a’m plaid yn dymuno anfon ein cydymdeimlad at Rene Livsey, ei deulu a’i gyfeillion. Gallaf ddeall colled arbennig Kirsty—gwn pa mor agos yr oedd hi at Richard. Roedd ei ymrwymiad ef i Gymru, ac i Frycheiniog a Sir Faesyfed yn arbennig, yn amlwg, ac ni bylodd hyd yn oed pan oedd yn Nhŷ’r Arglwyddi ac nid oedd yn AS yr ardal mwyach. Byddwn yn cyfarfod ag ef yn aml mewn cyfarfodydd hollbleidiol—yn aml gyda Kirsty a Roger Williams—ac roedd bob amser yn deg ymhob ffordd mewn dadleuon a chyfarfyddiadau gwleidyddol, a bob amser yn frwdfrydig ynghylch buddiannau cefn gwlad Cymru, yn enwedig y rhai a oedd yn effeithio ar ei etholaeth. O ran cymeriad, fel y dywedodd Kirsty, roedd yn ddyn caredig a chyfeillgar ac yn was cyhoeddus ymroddedig. Roedd ganddo amrywiaeth enfawr o ddiddordebau y tu allan i wleidyddiaeth, ac rwy’n siŵr y bydd yn cael ei golli’n fawr gan wleidyddiaeth Cymru a bywyd cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth (Ieuan Wyn Jones): Yr wyf yn hynod o falch fy mod yn cael cyfle i dalu teyrnged i Richard Livsey. Mae bron yn amhosibl i mi ei alw’n Arglwydd Livsey oherwydd fel 'Richard’ yr oeddwn i’n ei adnabod. Yr wyf yn siŵr eich bod yn cofio, Lywydd, pan euthum i’r Senedd yn gyntaf yn 1987, yr oedd Richard yn hen law o ddwy flynedd erbyn hynny. Mae’n siŵr eich bod hefyd yn cofio’r teimlad anfarwol o orfod eistedd ar y meinciau am oriau yn aros i gael siarad mewn dadleuon. Gan fod Richard a minnau’n Aelodau cymharol newydd â diddordebau cyffredin yn y maes amaethyddol a materion gwledig, yr oeddem yn treulio oriau’n siarad â’n gilydd ar y meinciau cyn y byddai’r ddau ohonom yn cael cyfle i wneud ein hareithiau. Un peth y deuthum yn ymwybodol ohono yn fuan iawn wrth ddod i adnabod Richard Livsey oedd ei fod yn gymeriad hoffus iawn ac yn gyfaill mewn gwirionedd, nid yn yr ystyr ein bod yn perthyn i’r un blaid, ond bod gennym ddiddordebau cyffredin. Daethom yn gyfeillion mewn gwirionedd, nid yn unig oherwydd yr holl oriau yr oeddem yn eu treulio gyda’n gilydd ar y meinciau yn y Senedd, ond oherwydd bu’n rhaid i ni rannu pwyllgorau a rhannu dadleuon mewn lleoedd eraill. Yr wyf yn cofio gwneud hynny nid yn unig yn y Senedd ond y tu hwnt i’r adeilad hwnnw.

The Deputy First Minister and Minister for the Economy and Transport (Ieuan Wyn Jones): I am very glad to have the opportunity to pay tribute to Richard Livsey. It is almost impossible for me to call him Lord Livsey because I knew him as 'Richard’. I am sure that you will recall, Presiding Officer, when I first went to Parliament in 1987, Richard was a veteran of two years by that time. I am sure that you will also recall the unforgettable feeling of having to sit on the benches for hours waiting to speak in debates. As Richard and I were relatively new Members with common interests in agriculture and rural affairs, we would spend hours talking to each other on the benches before the two of us would have the opportunity to make our speeches. One thing that I became aware of very early in my acquaintance with Richard Livsey was that he was a very likeable character and a true friend, not in the sense that we were members of the same party, but that we had common interests. We became friends, not only because of all the hours that we spent together on the benches in Parliament, but because we had to share committees and debates elsewhere. I remember doing so not only in Parliament, but outside that building.

Yr oeddwn yn ei ystyried yn eithaf cyfaill ac yr oeddwn yn trafod yr un math o bynciau ag yr oedd ef yn ei wneud. Yr oedd gennym yr un math o ddiddordebau. Er fy mod yn deall yn iawn y syniad o Richard fel person addfwyn iawn—sy’n berffaith wir—yr oedd hefyd ryw fath o ddygnwch a gwytnwch yn perthyn i’w gymeriad. Er iddo ennill y sedd yn is-etholiad 1985 a’i hennill eto yn 1987, collodd y sedd yn 1992, ond yr oedd rhyw rhuddin i’w gymeriad a oedd yn mynnu dal ati ac enillodd wedi hynny yn 1997 a dychwelyd i’r Senedd.

I considered him quite a friend and discussed the same sorts of subjects as he did. We had the same kinds of interests. While I fully comprehend the idea of Richard as a very gentle person—which is quite true—there was also a kind of determination and resilience to his character. Although he won the seat in the 1985 by-election and won it again in 1987, he lost the seat in 1992, but there was a trait to his character that meant that he would stick with it and he won again in 1997 and subsequently returned to Parliament.

It was as a friend that I knew Richard for most of the time that we spent together in Parliament. There was another side to his character that I would like to mention, which I think Kirsty has touched upon, and that was his deep abiding passion for Wales. That is something that I will always remember about him. He never forgot that particular passion. It seems to me that it can be explained in terms of rugby and sport, but also his genuine love for the country of Wales. He genuinely wanted to make a contribution to the future cause of Wales. Of course, he did it most wonderfully in the referendum campaign of 1997. Who can forget that he was one of the four who stood shoulder to shoulder when the 'yes’ victory was announced? That photograph will stay with many of us for many a long year.

Roeddwn yn adnabod Richard fel cyfaill am y rhan fwyaf o’r amser y treuliasom gyda’n gilydd yn y Senedd. Roedd ochr arall i’w gymeriad yr hoffwn sôn amdani, y credaf fod Kirsty wedi cyfeirio ati, sef ei angerdd dwfn parhaus dros Gymru. Byddaf bob amser yn cofio hynny amdano. Ni chollodd yr angerdd hwnnw fyth. Ymddengys imi y gellir ei egluro yn nhermau rygbi a chwaraeon, ond hefyd ei gariad gwirioneddol at Gymru fel gwlad. Roedd yn wirioneddol eisiau gwneud cyfraniad i achos Cymru yn y dyfodol. Wrth gwrs, fe wnaeth hynny’n fwyaf rhyfeddol yn ymgyrch refferendwm 1997. Pwy a all beidio â chofio mai ef oedd un o’r pedwar oedd yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd pan gyhoeddwyd y fuddugoliaeth 'ie’? Bydd y llun hwnnw yn aros gyda llawer ohonom am lawer i flwyddyn.

It is as a colleague, a friend and a passionate believer in Wales that I will remember Richard. I would also like to be associated very much with the remarks that have been made regarding sending our condolences to the family following their sad loss. We will always cherish the memory that we have of the gentle giant, but a man with a big heart for Wales.

Byddaf yn cofio Richard fel cydweithiwr, cyfaill ac un a oedd yn credu’n angerddol yng Nghymru. Hoffwn hefyd ategu’r sylwadau a wnaed ynghylch anfon ein cydymdeimlad at y teulu yn sgîl eu colled drist. Byddwn bob amser yn trysori pob cof sydd gennym o’r cawr addfwyn a oedd yn ddyn â chalon fawr dros Gymru.

Mick Bates: I would also like to extend my deepest sympathies to Rene and the family. It was Alexander Pope who said that an honest man is the noblest work of God. Richard was thereby a rare politician: known by reputation to be a man with time to serve the people, to talk to them and, whatever their status, position or wealth, he spoke to them with the same gentle respect. That endeared him to everyone who he met, regardless of their political persuasion. He was also a good listener, which I found many a time. He never lost touch with the grass roots of his party or the people of Wales.

Mick Bates: Hoffwn hefyd gyfleu fy nghydymdeimlad dwysaf â Rene a’r teulu. Alexander Pope a ddywedodd mai dyn gonest yw gwaith mwyaf aruchel Duw. Yn hynny o beth, roedd Richard yn wleidydd prin: roedd ganddo enw fel dyn gydag amser i wasanaethu’r bobl, i siarad â hwy a, beth bynnag eu statws, safle neu gyfoeth, siaradodd â nhw gyda’r un parch addfwyn. Roedd hynny’n ennyn hoffter pawb a gyfarfu, waeth beth oedd eu safbwynt gwleidyddol. Roedd hefyd yn wrandäwr da, a phrofais hynny sawl gwaith. Ni chollodd gysylltiad ag aelodau ei blaid na phobl Cymru erioed.

1.40 p.m.

When he was leader of the Welsh Liberal Democrats, he was a bridge to all members and to all parts of Wales. He knew in his soul that if you want to be a good leader, you must also be a good servant, and he lived every day of his life by that principle.

Pan oedd yn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, roedd yn bont i bob aelod ac i bob rhan o Gymru. Gwyddai yn ei enaid, os ydych am fod yn arweinydd da, rhaid i chi hefyd fod yn was da, ac roedd yn byw bob diwrnod ei fywyd yn ôl yr egwyddor honno.

He was the humblest of gentlemen but had a tremendous passion to be a champion for agriculture and for rural Wales. That, I believe, is a legacy that many of us wish to carry on. It was my privilege to know Richard and to call him a friend.

Ef oedd y bonheddwr mwyaf gostyngedig ond roedd ganddo angerdd aruthrol i fod yn bencampwr dros amaethyddiaeth a chefn gwlad Cymru. Mae hynny, rwy’n credu, yn etifeddiaeth y mae llawer ohonom yn dymuno ei barhau. Fy mraint oedd adnabod Richard a’i alw yn gyfaill.

The First Minister (Carwyn Jones): It is with a mixture of sadness and fondness that I rise to my feet this afternoon to remember Richard. He was a true son of Breconshire, coming originally from Talgarth, and he loved his native county and his land. As a young man, he travelled to Scotland. He also went to Aberystwyth to set up the Welsh Agricultural College but eventually went back to Breconshire, where he became a patron and president of many organisations locally.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Rwy’n codi ar fy nhraed y prynhawn yma gyda chymysgedd o dristwch a hoffter i gofio Richard. Roedd yn wir fab i sir Frycheiniog, yn dod yn wreiddiol o Dalgarth, ac yn caru ei sir enedigol a’i wlad. Pan oedd yn ŵr ifanc, teithiodd i’r Alban. Aeth i Aberystwyth hefyd i sefydlu Coleg Amaethyddol Cymru, ond yn y diwedd aeth yn ôl i sir Frycheiniog, lle daeth yn noddwr a llywydd llawer o sefydliadau lleol.

It is sometimes forgotten that when Richard stood for election in 1985, the Brecon and Radnorshire constituency was not seen as a seat that could be won by the Liberal Party, as it was at the time, and it was believed that the by-election would be won by the Labour Party. However, to my party’s discomfort and to Richard’s and the Liberal Party’s delight, he won it. Although he lost the seat in 1992, he came back and held it with distinction.

Anghofir weithiau, ond pan oedd Richard yn ymgeisydd ar gyfer etholiad 1985, ni ystyriwyd etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed fel sedd y gallai’r Blaid Ryddfrydol, fel yr oedd ar y pryd, ei hennill. Credwyd y byddai’r Blaid Lafur yn ennill yr isetholiad. Fodd bynnag, er anghysur fy mhlaid a hyfrydwch Richard a’r Blaid Ryddfrydol, enillodd ef. Er collodd y sedd ym 1992, daeth yn ôl a’i dal gyda chlod.

Richard was in many ways a gentle giant. He was a courteous man but one certainly prepared to argue passionately for his beliefs. In 1997, he was an important member of the 'Yes for Wales’ campaign. I remember very well that no event was too small and no show too insignificant for Richard to attend to sell the message. I remember vividly his having to rush off from a conversation that I was having with him in order to attend the Hundred House Show, in a village in eastern Powys. However, that event was important to him to sell the idea of devolution, which he believed in very strongly. The last time I saw him was in August, on the maes of the National Eisteddfod, when he attended a meeting that took place looking forward to the referendum campaign next year. I must say that his advice and experience will be missed by all those who are to take part in that campaign.

Mewn sawl ffordd, cawr addfwyn oedd Richard. Roedd yn ddyn cwrtais ond yn sicr yn barod i ddadlau’n angerddol dros ei gredoau. Ym 1997, roedd yn aelod pwysig o’r ymgyrch 'Ie dros Gymru’. Cofiaf yn glir na fyddai unrhyw ddigwyddiad yn rhy fach ac ni fyddai unrhyw sioe yn rhy ddi-nod i Richard eu mynychu er mwyn gwerthu’r neges. Mae gennyf gof byw ohono’n gorfod rhuthro i ffwrdd o sgwrs roedd yn ei chael gyda mi er mwyn mynychu’r Sioe Hundred House, mewn pentref yn nwyrain Powys. Fodd bynnag, roedd y digwyddiad yn bwysig er mwyn gwerthu’r syniad o ddatganoli, syniad a gredai yn gryf iawn ynddo. Y tro diwethaf y’i gwelais oedd ym mis Awst, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, pan ddaeth i gyfarfod a gynhaliwyd yn edrych ymlaen at yr ymgyrch refferendwm y flwyddyn nesaf. Rhaid imi ddweud y bydd pawb sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch honno yn gweld eisiau ei gyngor a’i brofiad.

For now, I wish to add to the comments already made by colleagues around the Chamber and say simply that our thoughts are very much with Rene and the rest of his family.

Am y tro, hoffwn ychwanegu at y sylwadau a wnaed eisoes gan gyd-Aelodau o amgylch y Siambr a dweud yn syml ein bod yn cydymdeimlo yn fawr â Rene a gweddill ei deulu.

Y Llywydd: Hoffwn innau ddiolch i Aelodau am eu teyrngedau haeddiannol iawn, ac ychwanegaf fy nghydymdeimlad innau at Rene, Dai, Jenny a Doug a holl gysylltiadau Richard.

The Presiding Officer: I also wish to thank Members for their most deserving tributes, and I add my condolences to Rene, Dai, Jenny and Doug and all those close to Richard.

Mewn chwarter canrif o fywyd cyhoeddus a gwleidyddol, peth anarferol iawn yw gallu dweud bod dau wleidydd erioed wedi ffraeo. Yn sicr, yn fy mherthynas i a Richard, byddai unrhyw fath o ffrae wedi bod yn hollol amhosibl. Yr wyf yn meddwl ar y foment hon am ei wên fawr, ei garedigrwydd a’i barodrwydd bob amser i gymryd rhan mewn unrhyw ymgyrch, mawr neu fach, a oedd yn hyrwyddo achosion Cymru. I minnau hefyd, y tro diwethaf imi gwrdd ag ef oedd ar faes yr Eisteddfod yng Nglynebwy, ac yr oedd yn sicr yn edrych ymlaen at ei gyfraniad nesaf i ddatblygu gwleidyddiaeth gyfansoddiadol yng Nghymru.

In a quarter of a century of public and political life, it is most unusual to be able to say that two politicians never argued. Certainly, in my relationship with Richard, any kind of row would have been impossible. I am thinking at this time of his generous smile, his kindness and his willingness at all times to participate in any campaign, large or small, that would promote the causes of Wales. The last time that I met him was also on the Eisteddfod maes in Ebbw Vale, and he was certainly looking forward to his next contribution to the development of constitutional politics in Wales.

With a majority as small as we had in the first successful referendum on the creation of this body, it is fair to say that anyone who contributed to that campaign counted. I say without the shadow of a doubt that Richard counted more than most and, without him, we would certainly not be here today.

Gyda mwyafrif cyn lleied ag a gawsom yn y refferendwm llwyddiannus gyntaf ar greadigaeth y corff hwn, mae’n deg dweud yr oedd unrhyw un a gyfrannodd i’r ymgyrch honno yn cyfrif. Dywedaf yn ddiamau yr oedd Richard yn cyfrif yn fwy na’r mwyafrif ac, hebddo, yn sicr ni fyddem yma heddiw.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Y Cofnod

Polisi Parcio Ceir Staff

Staff Car Parking Policy

1. David Melding: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y polisi parcio ceir staff yn y GIG yng Nghymru. OAQ(3)3061(FM)

1. David Melding: Will the First Minister make a statement on staff car parking policy in the NHS in Wales. OAQ(3)3061(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): Car parking on all national health service local health board and trust sites in Wales is now provided free of charge for patients, staff and visitors, unless external contracts are in place.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Darperir parcio ceir ar bob safle bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd lleol y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru yn rhad ac am ddim i gleifion, staff ac ymwelwyr bellach, oni bai bod contractau allanol ar waith.

David Melding: First Minister, while hospital staff do an outstanding job, we must also consider the plight of local residents, who often have to put up with parking chaos and misery, for example, in the streets around the Heath hospital. We cannot blame staff, who have little option but to drive; however, the likes of Cardiff Council and the hospital authorities must agree on adequate transport plans to provide feasible alternatives. Residents have been waiting years for these plans to be brought forward. Do you agree that WAG must now knock heads together so that this problem, which is acute in many areas, is sorted out?

David Melding: Brif Weinidog, tra bod staff ysbytai yn gwneud gwaith rhagorol, mae’n rhaid inni hefyd ystyried sefyllfa trigolion lleol, sydd yn aml yn gorfod dioddef anhrefn a thrallod yn ymwneud â pharcio, er enghraifft, yn y strydoedd ger ysbyty’r Mynydd Bychan. Ni allwn feio staff, sydd â fawr o ddewis ond gyrru; fodd bynnag, mae’n rhaid i Gyngor Caerdydd, awdurdodau’r ysbyty a’u tebyg gytuno ar gynlluniau trafnidiaeth digonol i ddarparu dewisiadau amgen dichonadwy. Mae trigolion wedi bod yn aros am flynyddoedd i’r cynlluniau hyn gael eu cyflwyno. A ydych yn cytuno bod yn rhaid i Lywodraeth Cynulliad Cymru guro pennau at ei gilydd yn awr, er mwyn datrys y broblem hon, sydd yn ddifrifol mewn sawl ardal?

The First Minister: It is a great shame that free parking cannot be introduced until 2018 because of the contract that was put in place some years ago. That is a matter of regret to us. However, it is right to say that most NHS facilities in Wales now have free car parking.

Y Prif Weinidog: Mae’n drueni mawr na ellir cyflwyno parcio am ddim tan 2018 oherwydd y contract a roddwyd ar waith rai blynyddoedd yn ôl. Rydym yn gresynu hynny. Fodd bynnag, mae’n iawn dweud bod parcio am ddim yn y rhan fwyaf o gyfleusterau GIG yng Nghymru bellach.

There are very good public transport links to the University Hospital of Wales; in fact, it is almost possible to travel there from outside this building. It is essential that staff understand that those links are available and that using public transport is, more often than not, easier than driving. I would certainly encourage the hospital to inform staff that there are better options than driving to the hospital or parking in the surrounding streets.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da iawn i Ysbyty Athrofaol Cymru; mewn gwirionedd, mae bron yn bosibl teithio yno o du allan yr adeilad hwn. Mae’n hanfodol bod staff yn deall bod y cysylltiadau hynny ar gael a bod defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, yn amlach na pheidio, yn haws na gyrru. Byddwn yn sicr yn annog yr ysbyty i hysbysu staff bod dewisiadau gwell na gyrru i’r ysbyty neu barcio yn y strydoedd cyfagos.

Chris Franks: Could you clarify the future position regarding parking for patients and visitors? We are aware that the UK Government seems intent on imposing car parking charges on those visiting English hospitals. This has been described as a £100-million tax on the sick. The chief executive of Macmillan Cancer Support has said that the UK Government has failed cancer patients through its actions. I am sure that Members are aware that most cancer patients make 53 visits to hospital to receive treatment. Can you confirm that the One Wales Government has no intention of imposing car parking charges?

Chris Franks: A allwch egluro’r sefyllfa yn y dyfodol o ran parcio ar gyfer cleifion ac ymwelwyr? Rydym yn ymwybodol bod Llywodraeth y DU yn ymddangos yn benderfynol o osod taliadau parcio ceir ar ymwelwyr i ysbytai Seisnig. Mae hyn wedi cael ei ddisgrifio fel treth £100 miliwn ar y sâl. Mae prif weithredwr Cymorth Canser Macmillan wedi dweud bod Llywodraeth y DU wedi methu cleifion canser trwy ei gweithredoedd. Rwy’n siŵr bod Aelodau yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o gleifion canser yn gwneud 53 o ymweliadau â’r ysbyty i gael triniaeth. A allwch gadarnhau nad oes gan Lywodraeth Cymru’n Un unrhyw fwriad i osod taliadau parcio ceir?

The First Minister: It is a 'One Wales’ commitment to abolish car parking charges as quickly as is practicable. We have done that and we intend to stick with it.

Y Prif Weinidog: Mae ymrwymiad yn 'Cymru’n Un’ i ddileu taliadau parcio ceir cyn gynted ag sy’n ymarferol. Rydym wedi gwneud hynny ac rydym yn bwriadu dal ati.

Dwyieithrwydd

Bilingualism

2. Gareth Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddwyieithrwydd yng Nghymru. OAQ(3)3073(FM)

2. Gareth Jones: Will the First Minister make a statement on bilingualism in Wales. OAQ(3)3073(FM)

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn parhau i weithio tuag at ein hymrwymiad yn 'Cymru’n Un’ i greu Cymru ddwyieithog. Cyhoeddwyd strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yr ydym wedi cyflwyno Mesur arfaethedig ar y Gymraeg. Yr ydym hefyd yn datblygu strategaeth iaith newydd. Felly, mae sawl peth ar y gweill ar hyn o bryd.

The First Minister: We are continuing to work towards achieving the 'One Wales’ commitment to make Wales a truly bilingual country. The Welsh-medium education strategy has been published recently and we have introduced a proposed Welsh language Measure. We are also developing a new language strategy. Therefore, there are many things in the pipeline at the moment.

Gareth Jones: Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw. A gytunwch mai un arf hollbwysig yn y dasg o greu Cymru ddwyieithog yw gwasanaeth teledu safonol yn y Gymraeg, a bod cynlluniau anghyfreithlon y Llywodraeth Dorïaidd yn Llundain i dorri ar gyllideb S4C yn tanseilio ein hymdrechion ni yng Nghymru i adfywio’r iaith? A gytunwch mai’r unig ateb boddhaol yn y pen draw fydd datganoli’r holl gyfrifoldeb am ddarlledu i Lywodraeth Cymru?

Gareth Jones: Thank you very much for that response. Would you agree that one vital tool in the task of creating a bilingual Wales is a quality Welsh language television service, and that the illegal plans of the Conservative Government in London to cut the budget of S4C undermines our efforts in Wales to regenerate the language? Would you agree that the only satisfactory answer at the end of the day would be to devolve all responsibility for broadcasting to the Welsh Government?

Y Prif Weinidog: Mae S4C yn bwysig dros ben o ran adfywio’r iaith a sicrhau bod pobl sy’n medru’r Gymraeg ond sy’n byw mewn ardaloedd lle nad oes llawer o siaradwyr Cymraeg yn gallu gweld rhaglenni Cymraeg. Mae S4C hefyd wedi clymu siaradwyr Cymraeg gyda’i gilydd er mwyn sicrhau bod mwy o ddealltwriaeth o dafodieithoedd ar draws Cymru. Mae hynny’n waith pwysig dros ben.

The First Minister: S4C has been exceptionally important with regard to the regeneration of the language and ensuring that Welsh speakers who live in areas where there are not many other Welsh speakers can watch Welsh language programmes. S4C has also brought Welsh speakers together in order to ensure that there is greater understanding of dialects across Wales. That is exceptionally important work.

O ran trosglwyddo pwerau dros ddarlledu, mae’n bwysig sicrhau yn gyntaf fod digon o arian ar gael—mae hwn yn bwysig iawn. Yn ail, pe bai darlledu yn cael ei ddatganoli, byddai’n rhaid sicrhau bod yr arian yn dod hefyd. Cyn edrych ar unrhyw raglen i drosglwyddo darlledu, mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod S4C a’r sianeli eraill yng Nghymru yn cael eu cyllido mewn ffordd deg yn y dyfodol.

With regard to transferring powers over broadcasting, it is important to first ensure that sufficient funding is available—that is very important. Secondly, if broadcasting were to be devolved, we would need to ensure that the money would follow. Before looking at any programme to devolve broadcasting, it is important that we ensure that S4C and the other channels in Wales are fairly funded in future.

Alun Cairns: Er bod deddfwriaeth yn bwysig iawn o ran annog dwyieithrwydd yng Nghymru, a yw’r Prif Weinidog yn derbyn ei bod yr un mor bwysig annog mwy o bobl i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau pob dydd i sicrhau Cymru ddwyieithog er mwyn sicrhau nad yw’r iaith Gymraeg yn llwyddo fel iaith academaidd yn unig?

Alun Cairns: Although legislation is very important in promoting bilingualism in Wales, does the First Minister accept that it is just as important to encourage more people to use the language in their daily lives in order to ensure that the Welsh language does not just prosper as an academic language?

Y Prif Weinidog: Croeso yn ôl, Alun. Mae hi’n bwysig iawn sicrhau bod pobl yn defnyddio’r iaith.

The First Minister: Welcome back, Alun. It is exceptionally important to ensure that people use the language.

1.50 p.m.

Un peth yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, ond mae’n bwysig bod y defnydd a wneir o’r iaith yn cynyddu hefyd. Wrth sicrhau cynnydd yn y defnydd a wneir o unrhyw iaith mae’n bwysig sicrhau bod rhaglenni ar gael i bobl eu gwylio ar y teledu. Dyna pam bod cynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i dorri’n ôl ar ddarlledu yn yr iaith Gymraeg yn bryder mawr i bob un ohonom ar ochr hon y Siambr.

It is one thing to increase the number of Welsh speakers, but it is important that the use of the language also increases. In ensuring the increase of the use made of the language it is important to ensure that television programmes are available for people to watch. That is why the UK Government’s plans to cut back on broadcasting in the Welsh language are of great concern to all of us on this side of the Chamber.

Cyfle Cyfartal

Equality of Opportunity

3. Mohammad Asghar: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi eu cymryd i hyrwyddo cyfle cyfartal yng Nghymru. OAQ(3)3066(FM)

3. Mohammad Asghar: Will the First Minister make a statement on what steps the Welsh Assembly Government has taken to promote equality of opportunity in Wales. OAQ(3)3066(FM)

The First Minister: Our vision is set out in our single equality scheme, which underpins our vision of building a fair, just and tolerant society.

Y Prif Weinidog: Mae ein gweledigaeth yn cael ei nodi yn ein cynllun cydraddoldeb sengl, sy’n sail i’n gweledigaeth o greu cymdeithas deg, cyfiawn a goddefgar.

Mohammad Asghar: The number of young people in Wales with complex impairments has risen significantly, and it is unfortunate that our further education provision does not meet their needs. I am aware that a task and finish group is due to report its recommendations on this issue to the Minister for Children, Education and Lifelong Learning, Leighton Andrews, and I am hoping for positive news. Have you had any discussions with the Minister on exactly when these recommendations will be published and how quickly your Government will act upon them? Do you agree that undertaking research into how further education places can best be offered to Welsh students with complex impairments could play a huge role in enhancing equality of opportunity in Wales?

Mohammad Asghar: Mae nifer y bobl ifanc yng Nghymru sydd â namau cymhleth wedi cynyddu’n sylweddol, ac mae’n anffodus nad yw ein darpariaeth addysg bellach yn diwallu eu hanghenion. Yr wyf yn ymwybodol bod grŵp gorchwyl a gorffen yn adrodd ei argymhellion ar y mater hwn i’r Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Leighton Andrews, ac yr wyf yn gobeithio am newyddion cadarnhaol. A ydych wedi cael unrhyw drafodaethau gyda’r Gweinidog ar yn union pryd y bydd yr argymhellion hyn yn cael eu cyhoeddi a pha mor gyflym y bydd eich Llywodraeth yn gweithredu arnynt? A ydych yn cytuno bod gwneud ymchwil ar sut y gall lleoedd addysg bellach gael eu cynnig yn y ffordd orau i fyfyrwyr o Gymru sydd â namau cymhleth yn chwarae rhan fawr mewn gwella cyfle cyfartal yng Nghymru?

The First Minister: Thank you for pointing out that the review is taking place; its report is due to be published soon, together with its recommendations. I know full well how important it is that we have adequate provision for those with additional needs across Wales. Members will know that, historically, young people from one local authority area have sometimes experienced difficulties in accessing education in another local education area. Our intention is to ensure that provision becomes more even across the entire country.

Y Prif Weinidog: Diolch am dynnu sylw at y ffaith bod yr adolygiad yn digwydd; bydd adroddiad arno yn cael ei gyhoeddi’n fuan, ynghyd â’i argymhellion. Yr wyf yn gwybod yn iawn pa mor bwysig yw cael darpariaeth ddigonol ar gyfer y rhai sydd ag anghenion ychwanegol ar draws Cymru. Bydd Aelodau’n gwybod, yn hanesyddol, bod pobl ifanc o un ardal awdurdod lleol weithiau’n cael anawsterau wrth gael mynediad i addysg mewn ardal addysg leol arall. Ein bwriad yw sicrhau bod y ddarpariaeth yn dod yn fwy cyfartal ar draws y wlad i gyd.

Joyce Watson: First Minister, I would like to take the opportunity to voice my support for the work that the Assembly Government is doing to promote equal opportunities. It is morally right to ensure that everyone gets a fair chance in life. A good example of this is the shared apprenticeship pilot scheme being run by Carmarthenshire County Council. Will you join me in supporting the excellent innovative work that Carmarthenshire Construction Training Association Ltd, ConstructionSkills Wales, Coleg Sir Gâr and the council are doing, with the support of the Welsh Assembly Government, to provide opportunities that would otherwise have been denied to young people? Would you also join me in congratulating the scheme on winning awards at both the Wales and the UK national training awards in Cardiff earlier this week?

Joyce Watson: Brif Weinidog, hoffwn fanteisio ar y cyfle i leisio fy nghefnogaeth i’r gwaith y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae’n foesol gywir i sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg mewn bywyd. Enghraifft dda o hyn yw’r cynllun peilot prentisiaeth ar y cyd, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Sir Caerfyrddin. A wnewch chi ymuno â mi i gefnogi’r gwaith arloesol ardderchog sy’n cael ei wneud gan Gymdeithas Hyfforddiant Adeiladu Sir Gaerfyrddin Cyf, SgiliauAdeiladu yng Nghymru, Coleg Sir Gâr a’r cyngor, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, i ddarparu cyfleoedd na fyddai pobl ifanc wedi eu cael fel arall? A wnewch hefyd ymuno â mi i longyfarch y cynllun ar ennill gwobrau yng ngwobrwyon hyfforddi cenedlaethol Cymru a’r DU yng Nghaerdydd yn gynharach yr wythnos hon?

The First Minister: Yes, Joyce. I certainly agree with your high praise for the scheme, which has been a very good example of how to ensure that people have opportunities that they would otherwise feel were not available to them. It has been excellent in encouraging more opportunities in society. From our point of view, it is an important scheme in delivering on equality.

Y Prif Weinidog: Gwnâf, Joyce. Yr wyf yn sicr yn cytuno â’ch canmoliaeth uchel i’r cynllun, sydd wedi bod yn enghraifft dda iawn o sut mae sicrhau bod pobl yn cael cyfleoedd y byddent fel arall yn teimlo nad oeddent ar gael iddynt. Mae wedi bod yn wych o ran annog mwy o gyfleoedd yn y gymdeithas. O’n safbwynt ni, mae’n gynllun pwysig o ran darparu ar gydraddoldeb.

Bethan Jenkins: I am concerned about the equality of access to support services for sex workers in Wales. It seems to me that such workers are slipping under the radar with regard to support from mainstream services, as was discovered by a recent Assembly cross-party group on human rights. There are five independent sexual violence advisers in England, funded by the Home Office and health authorities, and there are three equivalent posts in Wales, but our research has shown that they do not help sex workers in Wales. Is there anything that the Government can do to extend the support provided in Wales for those key individuals?

Bethan Jenkins: Yr wyf yn pryderu ynghylch cydraddoldeb o ran mynediad i wasanaethau cymorth ar gyfer gweithwyr rhyw yng Nghymru. Mae’n ymddangos i mi bod gweithwyr o’r fath yn diflannu’n ddiarwybod o ran cymorth gan wasanaethau prif ffrwd, fel y darganfuwyd gan grŵp trawsbleidiol diweddar y Cynulliad ar hawliau dynol. Mae pum cynghorwr annibynnol ar drais rhywiol yn Lloegr, sy’n cael eu hariannu gan y Swyddfa Gartref ac awdurdodau iechyd, ac mae tair swydd gyfatebol yng Nghymru, ond mae ein gwaith ymchwil wedi dangos nad ydynt yn helpu gweithwyr rhyw yng Nghymru. A oes unrhyw beth y gall y Llywodraeth ei wneud i ymestyn y cymorth a ddarperir yng Nghymru ar gyfer yr unigolion allweddol hynny?

The First Minister: I am concerned to hear that, because sex workers are among the most vulnerable in society. They are in positions where they often come under attack and are threatened with physical violence, which is something that society has not, historically, taken particularly seriously. We do take that seriously and I will ask the Minister for Health and Social Services to write to you with our policies on dealing with the protection of sex workers.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn bryderus o glywed hynny, gan fod gweithwyr rhyw ymysg y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Maent mewn swyddi lle maent yn aml mewn perygl o gael eu bygwth â thrais corfforol, sy’n rhywbeth nad yw cymdeithas, yn hanesyddol, wedi ei gymryd o ddifrif. Rydym ni yn cymryd hynny o ddifrif, a byddaf yn gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ysgrifennu atoch gyda’n polisïau ar ddelio â diogelu gweithwyr rhyw.

Christine Chapman: First Minister, a recent gender audit of the UK budget, commissioned by Yvette Cooper, shows that women will bear a disproportionate burden of the budget cuts. Of the £8 billion net revenue to be raised by the financial year 2014-15, it found that nearly £6 billion will be from women, in contrast with just over £2 billion from men, with a further £560 million cut from the child trust fund, which is not included in the gender audit. Do you agree that there is a shameful lack of understanding on the part of the Conservative and Liberal Democrat Government of the reality of women’s lives, and the important role that benefits such as child tax credits play in helping thousands of women in Wales to manage to balance work and family life?

Christine Chapman: Brif Weinidog, mae archwiliad diweddar o gyllideb y DU, a gomisiynwyd gan Yvette Cooper, yn dangos y bydd merched yn teimlo baich anghymesur o’r toriadau yn y gyllideb. O’r £8 biliwn o gyllid net y bydd yn rhaid ei godi erbyn y flwyddyn ariannol 2014-15, canfu y bydd bron i £6 biliwn oddi wrth fenywod, o’i gymharu ag ychydig dros £2 biliwn oddi wrth ddynion, gyda £560 miliwn pellach wedi’i dorri o’r gronfa ymddiriedolaeth plant, nad yw wedi’i gynnwys yn yr archwiliad rhyw. A ydych yn cytuno bod diffyg dealltwriaeth cywilyddus ar ran y Llywodraeth Geidwadol a’r Democratiaid Rhyddfrydol o realiti bywydau merched, a’r rhan bwysig y mae budd-daliadau fel credydau treth plant yn ei chwarae o ran helpu miloedd o fenywod yng Nghymru i gynnal cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd teuluol?

The First Minister: I could not agree with you more, Chris. It is important that we understand that the agenda being set from London is one that takes no account of the financial circumstances of the lowest paid in society. The fact that child tax credits and child trust funds have been so successful shows that we are dealing with a Government that sees these things as unimportant. However, we will do what we can in Wales to make sure that the position of women and families and their financial status is protected as much as possible.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn cytuno’n llwyr â chi, Chris. Mae’n bwysig ein bod yn deall nad yw agenda Llundain yn cymryd unrhyw ystyriaeth o amgylchiadau ariannol y rheiny sydd â’r cyflogau isaf yn y gymdeithas. Mae’r ffaith bod credydau treth plant a chronfeydd ymddiriedolaeth plant wedi bod mor llwyddiannus yn dangos ein bod yn delio â Llywodraeth sy’n gweld y pethau hyn yn ddibwys. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn ni yng Nghymru i sicrhau bod sefyllfa menywod a theuluoedd a’u statws ariannol yn cael ei ddiogelu gymaint â phosibl.

Effeithlonrwydd y GIG

Efficiency of the NHS

4. Veronica German: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effeithlonrwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. OAQ(3)3052(FM)

4. Veronica German: Will the First Minister make a statement on the efficiency of the National Health Service. OAQ(3)3052(FM)

8. Nick Ramsay: Beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud i wella effeithlonrwydd yn y GIG. OAQ(3)3055(FM)

8. Nick Ramsay: What is the Welsh Assembly Government doing to improve efficiency in the NHS. OAQ(3)3055(FM)

The First Minister: The NHS has a successful track record of delivering annual efficiencies and productivity gains. NHS efficiency savings over the last four years have totalled £0.850 billion.

Y Prif Weinidog: Mae gan y GIG hanes llwyddiannus o gyflawni arbedion effeithlonrwydd a chynhyrchiant blynyddol. Arbedion effeithlonrwydd y GIG dros y pedair blynedd diwethaf oedd £0.850 biliwn.

Veronica German: Do you agree that it would not be appropriate to put a patient who has just recovered from open heart surgery in a ward with a mother who is in labour and someone who is suffering from a serious infection? We would not dream of it, because not only would it be inappropriate, but it would also not be very efficient. However, you can go to psychiatric wards in most of our mental hospitals and find patients suffering from a variety of conditions, such as youngish patients with anorexia, psychotic young males and elderly women suffering from severe depression all together in the same ward. Those people may have to witness some pretty strong calming of some of those psychotic males. This does not do anything for their treatment, and it is certainly not efficient. What are your views on that?

Veronica German: A ydych chi’n cytuno na fyddai’n briodol i roi claf sydd wedi gwella o lawdriniaeth ar y galon mewn ward gyda mam sy’n esgor, a rhywun sy’n dioddef o haint difrifol? Ni fyddem yn breuddwydio gwneud hynny, oherwydd nid yn unig y byddai hynny’n amhriodol, ond ni fyddai yn effeithlon iawn ychwaith. Fodd bynnag, gallwch fynd i wardiau seiciatrig yn y rhan fwyaf o’n hysbytai meddwl a dod o hyd i gleifion sy’n dioddef o amrywiaeth o gyflyrau, fel cleifion gweddol ifanc ag anorecsia, dynion ifanc seicotig a menywod oedrannus sy’n dioddef o iselder difrifol i gyd gyda’i gilydd yn yr un ward. Gall y bobl hynny weld rhai o’r dynion seicotig hynny yn cael eu tawelu mewn modd eithaf cryf. Nid yw hyn yn gwneud unrhyw les i’w triniaeth, ac yn sicr nid yw’n effeithlon. Beth yw eich barn am hynny?

The First Minister: It would be useful if you gave me an example of where that is happening. Hospitals owe a duty of care to their patients not to put them in a position where they are at risk. If you are suggesting that there are some hospitals in Wales where patients with psychiatric conditions are being mixed with people who are violent because of psychiatric conditions, that is something that would cause us concern. However, it would be useful to have an example of that.

Y Prif Weinidog: Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi i mi enghraifft lle mae hynny’n digwydd. Mae dyletswydd gan ysbytai i beidio â rhoi eu cleifion mewn sefyllfa lle maent mewn perygl. Os ydych yn awgrymu bod rhai ysbytai yng Nghymru lle mae cleifion sydd â chyflyrau seiciatrig yn cael eu cymysgu â phobl sy’n dreisgar oherwydd cyflyrau seiciatrig, mae hynny’n rhywbeth a fyddai’n achosi pryder i ni. Fodd bynnag, byddai’n ddefnyddiol cael enghraifft o hynny.

Nick Ramsay: First Minister, just over 10 years ago at the creation of this institution, no-one could have predicted the scale of the financial crisis in which the country has found itself. The comprehensive spending review will have serious implications for public services in Wales and the UK as a whole. Against the backdrop of the difficult decisions that need to be taken, I wish to raise an issue about efficiency in the NHS and, specifically, the efficiencies that need to be made in terms of wasted drugs.

Nick Ramsay: Brif Weinidog, ychydig dros 10 mlynedd yn ôl, pan grewyd y sefydliad hwn, ni allai unrhyw un fod wedi rhagweld maint yr argyfwng ariannol sy’n wynebu’r wlad. Bydd gan yr adolygiad cynhwysfawr o wariant oblygiadau difrifol i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a’r DU yn ei chyfanrwydd. Yng nghyd-destun y penderfyniadau anodd y mae angen eu cymryd, yr wyf am godi mater am effeithlonrwydd yn y GIG ac, yn benodol, yr arbedion effeithlonrwydd y mae angen eu gwneud o ran cyffuriau sy’n cael eu gwastraffu.

A recent report said that around £50 million could be saved if the NHS could reduce the amount of medicines wasted each year. When I was reading that, I received communication from constituents who have been prescribed medicines by GP practices that they do not need, and that they have to return without using them. What is your Government doing to ensure that greater efficiency is achieved in the NHS in the area of drugs and unnecessary medication? What discussions have you had with your colleagues, specifically the Minister for health, in order to support this campaign?

Mae adroddiad diweddar wedi dweud y gallai tua £50 miliwn gael ei arbed pe gallai’r GIG leihau faint o feddyginiaethau sy’n cael eu gwastraffu bob blwyddyn. Pan oeddwn yn darllen hynny, cefais lythyr gan etholwyr sydd wedi cael meddyginiaethau nad oes arnynt mo’u hangen wedi’u rhagnodi gan bractisau meddygon teulu, a bod yn rhaid iddynt eu dychwelyd heb eu defnyddio. Beth mae’ch Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod mwy o effeithlonrwydd yn cael ei gyflawni yn y GIG ym maes cyffuriau a meddyginiaethau diangen? Pa drafodaethau a gawsoch gyda’ch cydweithwyr, y Gweinidog dros iechyd, yn benodol, er mwyn cefnogi’r ymgyrch hon?

2.00 p.m.

The First Minister: As you know, the pharmaceutical waste campaign is about raising awareness among the general public and health professionals, but it targets GPs specifically as the main prescribers and pharmacists as the main dispensers of medicines. Therefore, we are looking to reduce the amount of pharmaceutical waste and targeting the appropriate people, namely those who prescribe and provide it in the first place.

Y Prif Weinidog: Fel y gwyddoch, mae a wnelo’r ymgyrch rhag gwastraff fferyllol â chodi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol iechyd, ond mae’n targedu meddygon teulu yn benodol fel prif ragnodwyr meddyginiaethau a fferyllwyr fel y prif ddosbarthwyr. Felly, rydym yn ceisio lleihau gwastraff fferyllol gan dargedu’r bobl briodol, sef y rhai sy’n rhagnodi ac yn dosbarthu cynhyrchion fferyllol yn y lle cyntaf.

Helen Mary Jones: We all know that we are facing difficult financial times in the coming months and years, so what steps can your Government take to ensure that the need to ensure that the health service delivers efficiently does not derail the 'One Wales’ principles on providing healthcare, which are all about ensuring the most effective delivery for patients as close as possible to their homes? Will you commit today to ensuring that some of the more damaging ideas that are coming out of London—and I am thinking particularly of GP contracting—will not be brought in Wales?

Helen Mary Jones: Mae pawb yn gwybod ein bod yn wynebu cyfnod ariannol anodd yn y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, felly pa gamau y gall eich Llywodraeth eu cymryd i sicrhau nad yw’r angen i sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn cyflwyno’n effeithlon yn bwrw egwyddorion 'Cymru’n Un’ ar ddarparu gofal iechyd—sef sicrhau’r ddarpariaeth fwyaf effeithiol i gleifion mor agos â phosibl i’w cartrefi—oddi ar y cledrau? A wnewch ymrwymo heddiw i sicrhau bod rhai o’r syniadau mwyaf niweidiol sy’n dod o Lundain—ac rwy’n meddwl yn benodol am gontractio i feddygon teulu—yn cael eu cyflwyno yng Nghymru?

The First Minister: We will not be doing that here in Wales. We are pleased with the progress that the NHS is making in Wales. We have decided—and this is a matter of public record—that we will look particularly to protect the budget for hospitals. The health budget is a large chunk of our budget, so going beyond that is necessarily difficult, but we await the news from the comprehensive spending review at the end of this month to see how bad things really are.

Y Prif Weinidog: Ni fyddwn yn gwneud hynny yma yng Nghymru. Rydym yn falch o’r cynnydd y mae’r GIG yn ei wneud yng Nghymru. Rydym wedi penderfynu—ac mae hyn ar glawr yn gyhoeddus—y byddwn yn edrych yn benodol i amddiffyn y gyllideb ar gyfer ysbytai. Gan fod y gyllideb iechyd yn gyfran fawr o’n cyllideb, mae mynd y tu hwnt i hynny o reidrwydd yn anodd, ond rydym yn aros am newyddion o’r adolygiad cynhwysfawr o wariant ar ddiwedd y mis i weld pa mor wael y mae pethau mewn gwirionedd.

Nick Bourne: The McKinsey framework, which was set up under your Government, First Minister, has identified the fact that, over the past five years, there has been less of an increase in spending in Wales than in England. Indeed, I think that the phrase used was 'significantly less’. We have seen much smaller decreases in waiting times than England has. What are you doing in response to that identification of a serious problem? We have heard about the comparison with England, but its waiting times are significantly lower than ours, as identified by the McKinsey framework and by the Nuffield Foundation. What are you doing about that?

Nick Bourne: Mae’r fframwaith McKinsey, a sefydlwyd o dan eich Llywodraeth, Brif Weinidog, wedi nodi’r ffaith bod y cynnydd mewn gwariant dros y pum mlynedd diwethaf wedi bod yn llai yng Nghymru nag a fu yn Lloegr. Yn wir, credaf mai’r term a ddefnyddiwyd oedd 'sylweddol llai’. Yr ydym wedi gweld gostyngiadau llai o lawer mewn amseroedd aros na Lloegr. Beth ydych yn ei wneud i ymateb i’r broblem ddifrifol a nodwyd? Clywsom am y gymhariaeth â Lloegr, ond mae ei hamseroedd aros yn sylweddol is na’n rhai ni, fel y nodwyd gan y fframwaith McKinsey a chan Sefydliad Nuffield. Beth ydych chi’n ei wneud am hynny?

The First Minister: Spending on health comprises a larger proportion of Assembly Government expenditure in Wales than it does UK Government expenditure in England. What would help us, first of all, would be the introduction of a Barnett floor to ensure that we no longer see convergence between Welsh public spending per head and English public spending per head. Having that would be immensely helpful to channel more money to front-line services. In the longer term, it would also be immensely helpful to see the implementation of the recommendations of the first part of the Holtham commission’s report.

Y Prif Weinidog: Mae gwariant ar iechyd yn gyfran fwy o wariant Llywodraeth y Cynulliad yng Nghymru nag y mae o wariant Llywodraeth y DU yn Lloegr. Yr hyn a fyddai’n ein helpu, yn gyntaf oll, yw i lawr Barnett gael ei gyflwyno i sicrhau na welwn y gwariant cyhoeddus y pen yng Nghymru ac yn Lloegr yn cydgyfeirio bellach. Byddai cael hynny yn ddefnyddiol dros ben i sianelu mwy o arian i wasanaethau rheng flaen. Yn y tymor hwy, byddai hefyd yn ddefnyddiol dros ben i weld gweithredu’r argymhellion yn rhan gyntaf adroddiad comisiwn Holtham.

Nick Bourne: That is a confusion of what the McKinsey framework and the Nuffield Foundation have identified. They say that the money that is spent in England provides better value than that spent in Wales. Globally and historically, we have spent more per patient, but, over the past five years, we have spent less. England has seen a significant decrease in waiting times, which we have not. I come back to the point that that has nothing to do with the Barnett formula, so what specifically are you doing on the relative position regarding spending and results?

Nick Bourne: Mae hynny’n drysu’r hyn y mae’r fframwaith McKinsey a Sefydliad Nuffield wedi ei nodi. Maent yn dweud bod yr arian sy’n cael ei wario yn Lloegr yn cynnig gwerth gwell na’r hyn a werir yng Nghymru. Yn fyd-eang ac yn hanesyddol, rydym wedi gwario mwy fesul claf, ond dros y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi gwario llai. Mae Lloegr wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn amseroedd aros, yn wahanol i ni. Dychwelaf at y pwynt nad oes a wnelo hynny â’r fformiwla Barnett, felly beth yn benodol rydych chi’n ei wneud ynghylch y safle cymharol o ran gwariant a chanlyniadau?

The First Minister: Waiting times in Wales have decreased substantially, certainly from our position 15 years ago when your party was in Government, as it is again. Therefore, there has been immense improvement in Wales. We must also bear in mind that the health profile of the population in Wales is different from that of the population in England. We want to improve that in the future, but it means that health quite often demands greater spending per individual to get the same outcome. In England, a lesser amount of money needs to be spent per individual to get that outcome. However, we are confident about the money that we are spending on the NHS in Wales. It is a substantial amount of money and it has improved the service, but we could do with more. That is why a Barnett floor, certainly at the outset, would be immensely helpful.

Y Prif Weinidog: Mae amseroedd aros yng Nghymru wedi gostwng yn sylweddol, yn sicr o’n sefyllfa 15 mlynedd yn ôl pan oedd eich plaid mewn grym, fel y mae eto. Felly, bu gwelliant aruthrol yng Nghymru. Rhaid i ni gofio hefyd bod proffil iechyd y boblogaeth yng Nghymru yn wahanol i eiddo’r boblogaeth yn Lloegr. Rydym am wella hynny yn y dyfodol, ond mae’n golygu bod iechyd yn aml yn mynnu mwy o wariant y pen i gael yr un canlyniad. Yn Lloegr, swm llai o arian y mae angen ei wario y pen i gael yr un canlyniad. Fodd bynnag, rydym yn hyderus o ran yr arian yr ydym yn ei wario ar y GIG yng Nghymru. Mae’n swm sylweddol o arian ac y mae wedi gwella’r gwasanaeth, ond byddai’n dda gennym gael mwy. Dyna pam y byddai llawr Barnett, yn sicr ar y dechrau, yn hynod o ddefnyddiol.

Nick Bourne: The highest that waiting lists have ever been was under a Labour administration—your predecessors, in fact. However, to come on to the specifics, I am pleased to hear that you are seeking to protect at least some of the health budget. As a party, we would ensure that we were spending at least as much on the health service year on year, allowing for inflation, but I do not think that you are matching that. Given that you regard this as an area of importance, why are you not looking at areas of waste to ensure that the money is being spent sensibly? I refer particularly to the £1 billion that was identified by an NHS finance director as being spent inappropriately. What are you doing to ensure that that money is spent appropriately to help patients in Wales?

Nick Bourne: Roedd y rhestrau aros ar eu huchaf erioed dan weinyddiaeth Lafur—eich rhagflaenwyr, mewn gwirionedd. Er hynny, gan ddod i’r manylion penodol, rwy’n falch o glywed eich bod yn ceisio gwarchod peth o’r gyllideb iechyd o leiaf. Fel plaid, byddem yn sicrhau ein bod yn gwario o leiaf gymaint ar y gwasanaeth iechyd o flwyddyn i flwyddyn, gan ganiatáu ar gyfer chwyddiant, ond nid wyf yn meddwl eich bod yn gwneud rhywbeth tebyg. O gofio eich bod yn ystyried bod hyn yn faes pwysig, pam nad ydych yn edrych ar feysydd o wastraff i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario yn gall? Cyfeiriaf yn benodol at y £1 biliwn y nododd cyfarwyddwr cyllid y GIG iddo gael ei wario yn amhriodol. Beth ydych yn ei wneud i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario’n briodol i helpu cleifion yng Nghymru?

The First Minister: I will make two points. First, I have already identified the £0.85 billion that has been saved over the past four years in the NHS. Secondly, there is no getting away from the fact that making a pledge that you will protect health expenditure and increase it is, to be blunt, impossible unless you know the outcome of the comprehensive spending review beforehand. On the basis of what we understand and of our planning, which we believe is close to the mark, to be blunt, the situation is that we will not get enough money to maintain health spending at the level that we would like. As I have said, if we get a Barnett floor, that would help, and if we get implementation of the first part of Holtham, that would help immensely. I would be more than grateful for your assistance in getting those two messages to the Government in London.

Y Prif Weinidog: Rwyf am wneud dau bwynt. Yn gyntaf, yr wyf eisoes wedi nodi’r £0.85 biliwn a arbedwyd dros y pedair blynedd diwethaf yn y GIG. Yn ail, nid oes dianc rhag y ffaith bod gwneud addewid y byddwch yn diogelu gwariant ar iechyd ac yn ei gynyddu yn amhosibl, a bod yn onest, oni bai eich bod yn gwybod canlyniad yr adolygiad cynhwysfawr o wariant ymlaen llaw. Ar sail yr hyn a ddeallwn, ac o ran ein cynllunio, y credwn ei fod yn agos at y nod, ffaith greulon y sefyllfa yw na chawn ddigon o arian i gynnal gwariant ar iechyd ar y lefel y byddem yn ei hoffi. Fel y dywedais, os cawn lawr Barnett, byddai hynny’n help, ac os gweithredir y rhan gyntaf o Holtham, byddai hynny’n helpu’n ddirfawr. Byddwn yn fwy na diolchgar o’ch cymorth yn cael y ddwy neges honno i’r Llywodraeth yn Llundain.

Nick Bourne: First, as I am sure you appreciate, the Barnett floor would not help at a time when spending is going in the direction that it is at present. Coming back to the particular point that you make about guaranteeing the health budget, we know, because the UK Government is committed to this, that the health service budget is being protected at Westminster level, and that is the largest element of the Barnett block, as you would be the first to acknowledge, I am sure.

Nick Bourne: Yn gyntaf, fel yr wyf yn siŵr eich bod yn gwerthfawrogi, ni fyddai’r llawr Barnett yn helpu ar adeg y mae gwariant yn mynd i’r cyfeiriad y gwna ar hyn o bryd. Gan ddod yn ôl at y pwynt penodol a wnaethoch am sicrhau’r gyllideb iechyd, gwyddom, oherwydd bod y Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i hyn, fod cyllideb y gwasanaeth iechyd yn cael ei warchod ar lefel San Steffan, a dyna’r elfen fwyaf o’r bloc Barnett, a chi fyddai’r cyntaf i gydnabod hynny, yr wyf yn siŵr.

If I may move on to another significant area of expenditure, you will have seen the recent statements by Tina Donnelly at the Royal College of Nursing. She hopes, as do I, that, if we have cuts in staffing, they will not be at the sharp end in relation to doctors and nurses, but perhaps we could look at some of the management. Could you tell us how many managers were made redundant and moved out of post after the last health service review but who are still on full salary? Would you publish that list? That is some saving that could be made.

Os caf symud ymlaen i faes sylweddol arall o wariant, byddwch wedi gweld y datganiadau diweddar gan Tina Donnelly o’r Coleg Nyrsio Brenhinol. Mae’n gobeithio, fel minnau, os gwelwn doriadau mewn staffio, ni fyddant yn y rheng flaen o ran meddygon a nyrsys, ond efallai y gallem edrych ar rai o’r rheolwyr. A allech ddweud wrthym faint o reolwyr a gafodd eu diswyddo a’u symud o’u swydd wedi’r adolygiad gwasanaeth iechyd diwethaf ond sydd ar gyflog llawn o hyd? A wnewch chi gyhoeddi’r rhestr honno? Dyna rywfaint o arbediad y gellid eu gwneud.

The First Minister: From our point of view, we want to ensure that the transition to the LHBs is as smooth as possible. I join you in supporting the idea that as much money as possible should go to those in front-line services—doctors, nurses and others, of course. It is also important that we have people in place who can manage the health service. One of the most ridiculous ideas I heard from the Conservatives in years gone by was that doctors should run the health service; doctors do not know how to run the health service—they are doctors. If you want doctors to run the health service, it means using their time to manage instead of operating and seeing patients. In fact, you need people to run hospitals to allow doctors to do what they do best: perform operations and make people better.

Y Prif Weinidog: O’n safbwynt ni, rydym am sicrhau yr aiff y newid i fyrddau iechyd lleol mor ddiffwdan â phosibl. Ymunaf â chi i gefnogi’r syniad y dylai cymaint o arian â phosibl fynd i’r rhai yn y gwasanaethau rheng flaen—meddygon, nyrsys ac eraill, wrth gwrs. Mae hefyd yn bwysig bod gennym bobl yn eu lle sy’n gallu rheoli’r gwasanaeth iechyd. Un o’r syniadau mwyaf hurt glywais gan y Ceidwadwyr ers llawer dydd oedd y dylai meddygon redeg y gwasanaeth iechyd; nid yw meddygon yn gwybod sut i redeg y gwasanaeth iechyd—meddygon ydynt. Os ydych am i feddygon redeg y gwasanaeth iechyd, mae’n golygu defnyddio eu hamser i reoli yn hytrach na thrin a gweld cleifion. Yn wir, mae angen pobl i redeg ysbytai i ganiatáu i feddygon wneud yr hyn maent yn ei wneud orau: perfformio llawdriniaethau a gwella pobl.

Nick Bourne: If I may try again, I will take you back to the question. A number of senior managers have been taken out of management posts but are still on full salary not fulfilling those management roles. Will you publish the list and tell us why that money is being misspent by your Government?

Nick Bourne: Os caf geisio eto, af â chi yn ôl i’r cwestiwn. Mae nifer o uwch-reolwyr wedi cael eu troi allan o swyddi rheoli, ond maent ar gyflog llawn o hyd heb berfformio’r rolau rheoli hynny. A wnewch chi gyhoeddi’r rhestr a dweud wrthym pam mae eich Llywodraeth yn camwario arian?

The First Minister: I do not believe that it is being misspent. We now have in place the right structure for the health service. To come back to the point that I made before, what your party wants is for doctors and nurses somehow to run the health service for free, in effect. You would take out the managers, and then take doctors and nurses away from their work and have them signing order forms and cheques. That is not what doctors and nurses are for. They are there to work in front-line services, and it is important that there are other people in place to run the hospitals.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn credu ei fod yn cael ei gamwario. Mae gennym yn awr y strwythur cywir i’r gwasanaeth iechyd. Gan ddod yn ôl at y pwynt a wneuthum o’r blaen, rhywsut mae eich plaid am i feddygon a nyrsys redeg y gwasanaeth iechyd am ddim, i bob pwrpas. Byddech yn tynnu’r rheolwyr allan, ac yna’n tynnu meddygon a nyrsys o’u gwaith iddynt lofnodi ffurflenni archebu a sieciau. Nid hynny yw pwrpas meddygon a nyrsys. Maent yno i weithio yn y gwasanaethau rheng flaen, ac mae’n bwysig bod pobl eraill yn rhedeg yr ysbytai.

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, yr wyf wedi codi gyda chi a’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y pryderon sydd gennyf ynghylch y modd y mae’r gwasanaeth ambiwlans yn gweithredu, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig. Gwn fod y Gweinidog dros iechyd wedi ceisio ei gorau i sicrhau bod y gwasanaeth yn fwy effeithiol, ond, o siarad â llawer o barafeddygon yn fy ardal, mae’n amlwg imi eu bod yn teimlo cryn rwystredigaeth. Er eu bod yn ceisio eu gorau i sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd gorau posibl, mae’r strwythurau y maent yn gorfod gweithio o’u mewn yn brwydro yn eu herbyn. A wnewch chi drafod y mater ymhellach gyda’r Gweinidog dros iechyd a phwysleisio’r angen i sicrhau gwasanaeth cytbwys drwy Gymru gyfan?

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, I have raised with you and with the Minister for Health and Social Services my concerns about the way in which the ambulance service operates, particularly in rural areas. I know that the Minister for health has done her best to try to ensure that the service is more effective, but, from speaking to many paramedics in my area, it is obvious to me that they feel very frustrated. Although they are trying their best to deliver a service of the highest possible quality, the structures that they have to work within militate against them. Will you discuss the matter further with the Minister for health and emphasise the need to ensure a balanced service throughout Wales?

Y Prif Weinidog: Nod y Llywodraeth yw sicrhau bod triniaeth ar gael yn y lle mwyaf lleol. Nid yw hynny’n golygu bod modd i bob gwasanaeth gael ei ddarparu ar y stepen drws, ond yr ydym eisiau sicrhau lefel o wasanaeth sydd ar gael i bawb yng Nghymru heb iddynt orfod teithio pellter afresymol. Byddwn eisiau sicrhau hynny yn awr ac yn y dyfodol.

The First Minister: The Government’s aim is to ensure that treatment is available as locally as possible. That does not mean that all services can be delivered on the doorstep, but we want to secure a level of service available to everyone in Wales without their having to travel an unreasonable distance. That is what we want to ensure now and for the future.

Peter Black: First Minister, you have just described to Nick Bourne how essential it is to protect front-line doctors and nurses. In the Welsh NHS, most of the new health boards face deficits and are having to find savings to roll back those deficits just to break even by the end of the financial year. We have administrators with salaries protected for up to 10 years, and your Government has received advice from finance administrators in the NHS that up to one fifth of the budget is being badly spent—nearly £1 billion. How will you address those issues to get that money to the front line and safeguard doctors and nurses for the future?

Peter Black: Brif Weinidog, yr ydych newydd ddisgrifio i Nick Bourne pa mor hanfodol ydyw i ddiogelu meddygon a nyrsys yn y rheng flaen. Yn GIG Cymru, mae’r rhan fwyaf o’r byrddau iechyd newydd yn wynebu diffygion ariannol ac yn gorfod dod o hyd i arbedion i wneud yn iawn am y diffygion i adennill costau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae gennym weinyddwyr ar gyflogau a ddiogelir am hyd at 10 mlynedd, ac mae eich Llywodraeth wedi derbyn cyngor gan weinyddwyr cyllid yn y GIG fod hyd at bumed ran o’r gyllideb yn cael ei wario’n wael—bron £1 biliwn. Sut ewch i’r afael â’r materion hynny i gael yr arian i’r rheng flaen a diogelu meddygon a nyrsys yn y dyfodol?

2.10 p.m.

The First Minister: We have a proud record on promoting front-line services, and a proud record of delivery. You have only to compare the Welsh national health service now with what it was 14 or 15 years ago to see that. The level of performance is much higher: operations are being carried out at a much higher rate, waiting times are lower and waiting lists are shorter, all of which demonstrate the improvements that have been made under this Government, compared with what existed in the late 1990s.

Y Prif Weinidog: Mae gennym record anrhydeddus ar hybu gwasanaethau rheng flaen, a record glodwiw o ran cyflawni. Ni raid ond cymharu gwasanaeth iechyd gwladol Cymru yn awr â’r hyn ydoedd 14 neu 15 mlynedd yn ôl i weld hynny. Mae lefel y perfformiad yn llawer uwch, gyda llawdriniaethau’n cael eu cyflawni ar raddfa llawer uwch, amseroedd aros is a rhestrau aros byrrach, a’r cyfan yn dangos y gwelliannau a wnaed o dan y Llywodraeth hon, o gymharu â’r hyn a oedd yn bodoli ddiwedd y 1990au.

Blaenoriaethau’r GIG

Priorities for the NHS

5. Kirsty Williams: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. OAQ(3)3047(FM)

5. Kirsty Williams: Will the First Minister make a statement on the Welsh Assembly Government’s priorities for the National Health Service in Wales. OAQ(3)3047(FM)

The First Minister: My priorities are to work with the Minister for Health and Social Services towards implementing the commitments contained within 'One Wales’.

Y Prif Weinidog: Fy mlaenoriaethau yw gweithio gyda’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol tuag at weithredu’r ymrwymiadau a geir yn 'Cymru’n Un’.

Kirsty Williams: The ministerial code of conduct states that it is

Kirsty Williams: Mae cod ymddygiad Gweinidogion yn datgan ei bod

'of paramount importance that Ministers give accurate and truthful information to the Assembly’.

o’r pwys mwyaf bod Gweinidogion yn rhoi gwybodaeth sy’n wir ac yn gywir i’r Cynulliad.

First Minister, can you confirm that all your Ministers are required to comply with that code?

Brif Weinidog, a allwch gadarnhau y gofynnir i bob un o’ch Gweinidogion gydymffurfio â’r cod hwnnw?

The First Minister: That is correct.

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n gywir.

Kirsty Williams: Thank you for that assurance. On 30 March, in reply to a written question, the Minister for Health and Social Services stated that

Kirsty Williams: Diolch am y sicrwydd hwnnw. Ar 30 Mawrth, yn ei hateb i gwestiwn ysgrifenedig, nododd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod

'The McKinsey commission has resulted in a process not a publication and therefore there is no formal document for scrutiny.’

comisiwn McKinsey wedi arwain at broses, nid cyhoeddiad, ac felly nid oes dogfen ffurfiol i’w chraffu.

On 15 June, in another answer, she stated that

Ar 15 Mehefin, mewn ateb arall, dywedodd

'there is no McKinsey Report’.

nad oes Adroddiad McKinsey.

How does the First Minister explain the existence of the report that I am holding here, commissioned by his Minister for health and written by McKinsey & Company, which states that WAG’s strategic objectives are too numerous and are not prioritised, so the wrong objectives are implemented?

Sut mae’r Prif Weinidog yn esbonio bodolaeth yr adroddiad sydd yn fy llaw, a gomisiynwyd gan ei Weinidog iechyd ac a ysgrifennwyd gan McKinsey & Company, sy’n nodi bod amcanion strategol y Llywodraeth yn rhy niferus a heb eu blaenoriaethu, fel bod yr amcanion anghywir yn cael eu gweithredu?

The First Minister: If you feel that there is an issue of complaint, you must write to me rather than dramatically produce a document in the Chamber.

Y Prif Weinidog: Os ydych yn teimlo bod cwyn i’w gwneud, rhaid i chi ysgrifennu ataf yn hytrach na dangos dogfen mewn modd dramatig yn y Siambr.

Kirsty Williams: This damning report reveals that the Government’s strategies are financially unaffordable and lack accountability, and that there is a lack of capacity to deliver them. Your Minister said that there was no McKinsey report and that it was therefore not available for scrutiny. She said that this document did not exist and yet I have it here today. It is quite clear that your Minister is interested only in covering up the criticism of your administration and her department. First Minister, given that this document clearly exists and the statements previously made to Members of the Chamber, do you still have confidence in your Minister for health?

Kirsty Williams: Mae’r adroddiad damniol hwn yn datgelu bod strategaethau’r Llywodraeth yn rhy ddrud yn ariannol ac yn brin o atebolrwydd, a bod diffyg gallu i’w cyflawni. Eich Gweinidog a ddywedodd, gan nad oedd adroddiad McKinsey nid oedd modd ei graffu. Dywedodd nad oedd y ddogfen hon yn bodoli ac eto y mae yma gennyf heddiw. Mae’n eithaf amlwg nad oes gan eich Gweinidog ddiddordeb ond mewn cuddio’r feirniadaeth o’ch gweinyddiaeth a’i hadran. Brif Weinidog, o ystyried bod y ddogfen hon yn amlwg yn bodoli a’r datganiadau blaenorol a wnaed i Aelodau’r Siambr, a oes gennych hyder o hyd yn eich Gweinidog iechyd?

The First Minister: As I said, if you feel that there are issues to be raised, you must write to me with those issues.

Y Prif Weinidog: Fel y dywedais, os ydych yn teimlo bod materion i’w codi, rhaid i chi ysgrifennu ataf yn eu cylch.

Kirsty Williams: With all due respect, Presiding Officer, I refer the First Minister to the answer that he gave earlier that all Ministers in his administration are required to comply with the ministerial code. I remind him again that that code states that

Kirsty Williams: Gyda phob parch, Lywydd, cyfeiriaf y Prif Weinidog at yr ateb a roes yn gynharach y gofynnir i bob Gweinidog yn ei weinyddiaeth gydymffurfio â chod y Gweinidogion. Fe’i hatgoffaf eto bod y cod hwnnw yn nodi

'It is of paramount importance that Ministers give accurate and truthful information to the Assembly’.

ei fod yn hollbwysig bod y Gweinidogion yn rhoi gwybodaeth sy’n wir ac yn gywir i’r Cynulliad.

On more than one occasion, your Minister for health had the opportunity to admit the existence of a report. In fact, she said that the report did not exist. It is quite clear that that report does exist; here is a copy of it today. The First Minister knew that this report existed and I ask him again what he intends to do about it.

Cafodd eich Gweinidog iechyd gyfle ar fwy nag un achlysur i gydnabod bod adroddiad yn bodoli. Yn wir, dywedodd nad oedd yr adroddiad yn bod. Mae’n gwbl glir bod yr adroddiad hwnnw yn bodoli; dyma gopi ohono heddiw. Gwyddai’r Prif Weinidog fod yr adroddiad hwn yn bodoli a gofynnaf iddo eto pa beth y mae’n bwriadu ei wneud amdano.

The Presiding Officer: Order. I am reluctant to intervene in questions from party leaders, but the position on the ministerial code is absolutely clear. The First Minister has alluded to it, and he does not require me to defend him or his other Ministers. However, the position is this: if any Member, or indeed a member of the public, has any issue with the ministerial code, that should be raised with the First Minister who will carry out his duty as First Minister with responsibility for the code. It seems to me, as Presiding Officer of the Assembly, that that is hardly a matter for an oral question in Plenary.

Y Llywydd: Trefn. Yr wyf yn gyndyn i ymyrryd mewn cwestiynau gan arweinwyr y pleidiau, ond mae’r sefyllfa parthed cod y Gweinidogion yn gwbl glir. Mae’r Prif Weinidog wedi cyfeirio ato, ac nid yw’n ofynnol i mi ei amddiffyn ef na’i Weinidogion eraill. Er hynny, y sefyllfa yw: os oes gan Aelod, neu yn wir aelod o’r cyhoedd, unrhyw fater o ran cod y Gweinidogion, dylid ei godi gyda’r Prif Weinidog a fydd yn cyflawni ei ddyletswydd fel Prif Weinidog â chyfrifoldeb am y cod. Mae’n ymddangos i mi, fel Llywydd y Cynulliad, mai prin y mae hynny’n destun i gwestiwn llafar yn y Cyfarfod Llawn.

Darren Millar: First Minister, there has been a great deal of speculation in north Wales about the future of maternity services in the region. As you will be aware, the Betsi Cadwaladr University Local Health Board has commissioned a review into maternity services at each of its district general hospitals, which could result in some major changes. There is a great deal of anxiety among members of the public and members of staff in each of the district general hospitals about the future of those services. What assurances can you give to my constituents that these vital maternity services available to my constituents and other people in north Wales will still be available at Ysbyty Glan Clwyd?

Darren Millar: Brif Weinidog, bu llawer o ddyfalu yn y gogledd am ddyfodol gwasanaethau mamolaeth yn y rhanbarth. Fel y gwyddoch, mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi comisiynu adolygiad o wasanaethau mamolaeth ym mhob un o’i ysbytai cyffredinol dosbarth, a gall hynny arwain at newidiadau mawr. Mae llawer iawn o bryder ymysg aelodau’r cyhoedd ac aelodau staff pob un o’r ysbytai dosbarth cyffredinol am ddyfodol y gwasanaethau hynny. Pa sicrwydd y gallwch ei roi i fy etholwyr y bydd y gwasanaethau mamolaeth hanfodol sydd ar gael iddynt hwy ac i bobl eraill yn y gogledd ar gael o hyd yn Ysbyty Glan Clwyd?

The First Minister: That is ultimately a matter for the local health board. However, it is exceptionally important that the local health board take into account the views of local people and puts in place a service that is appropriate and safe. The last thing that should happen is for any suggestion to be made that there are plans to do away with services anywhere in Wales. It is for the LHB to explain any proposals that it may have and, secondly, it must listen carefully to the responses that it receives to its consultation.

Y Prif Weinidog: Yn y pen draw, mater i’r bwrdd iechyd lleol ydyw. Fodd bynnag, mae’n hynod bwysig bod y bwrdd iechyd lleol yn ystyried barn y bobl leol ac yn sefydlu gwasanaeth sy’n briodol ac yn ddiogel. Y peth olaf a ddylai ddigwydd yw i unrhyw awgrym gael ei wneud bod cynlluniau i waredu gwasanaethau yn unrhyw le yng Nghymru. Mater i’r bwrdd iechyd yw esbonio unrhyw gynigion a all fod ganddo, a rhaid iddo hefyd wrando’n ofalus ar yr ymatebion a dderbynnir i’w ymgynghoriad.

Adferiad Economaidd

Economic Recovery

6. William Graham: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu polisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n canolbwyntio ar ddiwydiannau gweithgynhyrchu’n arwain yr adferiad economaidd yng Nghymru. OAQ(3)3049(FM)

6. William Graham: Will the First Minister outline the Welsh Assembly Government’s policies which focus upon manufacturing industries leading economic recovery in Wales. OAQ(3)3049(FM)

The First Minister: As you know, 'Economic Renewal: a new direction’ maintains a focus on the manufacturing sector. Indeed, advanced materials and manufacturing is identified as one of six key sectors in that document.

Y Prif Weinidog: Fel y gwyddoch, mae 'Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’ yn cadw ffocws ar y sector gweithgynhyrchu. Yn wir, nodir deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch ymysg y chwe sector allweddol yn y ddogfen honno.

William Graham: Thank you for your answer, First Minister. Your recent policy of moving from loans to grants has been widely commented upon in the press. Would you care to illuminate how certain firms have benefited from that in respect of employment?

William Graham: Diolch i chi am eich ateb, Brif Weinidog. Mae eich polisi diweddar i symud o fenthyciadau i grantiau wedi cael sylw eang yn y wasg. A fyddech yn fodlon ehangu ynghylch sut y mae rhai cwmnïau wedi elwa ar hynny o ran cyflogaeth?

The First Minister: The programme has only just been published. There are some who very much welcome the programme, and, as I have read in the press, there are some who do not. We want to move to an economy that is more sustainable than has been the case in the past, which means diverting resources towards infrastructure to make sure that the infrastructure is right for businesses to be able to grow. That is part of the programme that we intend to take forward.

Y Prif Weinidog: Newydd ei chyhoeddi y mae’r rhaglen. Mae rhai yn croesawu’r rhaglen yn fawr ac, o’r hyn a ddarllenais yn y wasg, mae rhai nad ydynt. Rydym yn awyddus i symud i economi sy’n fwy cynaliadwy nag y mae wedi bod, sy’n golygu dargyfeirio adnoddau tuag at seilwaith i sicrhau bod y seilwaith yn iawn i fusnesau allu tyfu. Mae hynny’n rhan o’r rhaglen yr ydym yn bwriadu bwrw ymlaen â hi.

Rhodri Morgan: First Minister, although a half-decent economic recovery was going on in the UK and in Wales in the early summer, to refer to the words of the chief economist for Goldman Sachs, the fact that figures that came out for August showed a rise in the number of people on unemployment benefit shows that the danger of a double-dip recession has increased significantly. Would the First Minister agree to look at the words of Joseph Stiglitz, the Nobel prize-winning economist, who indicated early today that the dangers of a double dip have increased significantly, and that having too much public spending taken out of total demand in European economies could imperil economic recovery? Would he draw those views to the attention of Nick Clegg in the light of his Today interview on the BBC this morning?

Rhodri Morgan: Brif Weinidog, er bod adferiad economaidd go lew yn digwydd yn y DU ac yng Nghymru yn yr haf cynnar, gan gyfeirio at eiriau prif economegydd Goldman Sachs, mae’r ffaith i’r ffigurau a gyhoeddwyd ym mis Awst ddangos bod nifer y bobl ar fudd-dal diweithdra yn codi yn dangos bod y perygl o ddirwasgiad deublyg wedi codi’n sylweddol. A fyddai’r Prif Weinidog yn cytuno i edrych ar eiriau Joseph Stiglitz, yr economydd a enillodd wobr Nobel, a nododd yn gynnar heddiw fod y peryglon o gael gostyngiad dwbl wedi cynyddu’n sylweddol, ac y gallai tynnu gormod o wariant cyhoeddus o gyfanswm y galw yn economïau Ewropeaidd beryglu adferiad economaidd? A wnaiff dynnu’r safbwyntiau hynny i sylw Nick Clegg yng ngoleuni ei gyfweliad ar Today ar y BBC y bore yma?

The First Minister: The Lib Dems have become a wholly owned subsidiary of the Conservative Party, so I doubt very much whether Nick Clegg would listen to me. The point is this: there are many responsible economists who believe that, if you apply the economic brake too sharply, you will bring economic recovery to a juddering halt. Unfortunately, that message is not being heard in London, but it is certainly a message that we understand full well, and we will do all that we can to make sure that, in Wales at least, the brake is not applied too harshly.

Y Prif Weinidog: Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi mynd yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i’r Blaid Geidwadol, felly yr wyf yn amau yn fawr y byddai Nick Clegg yn gwrando arnaf. Y pwynt yw hwn: mae llawer o economegwyr cyfrifol sy’n credu y byddwch, o wasgu’r brêc economaidd yn rhy sydyn, yn dod â’r adferiad economaidd i stop herciog. Yn anffodus, nid yw’r neges honno’n cael ei chlywed yn Llundain, ond mae’n sicr yn neges yr ydym yn ei deall yn iawn, a gwnawn bopeth yn ein gallu i sicrhau, yng Nghymru o leiaf, na wesgir yn rhy galed ar y brêc.

Leanne Wood: First Minister, more than 1,000 manufacturing jobs have been lost in my region of South Wales Central in the last year or so. We have to be realistic and recognise that we can no longer depend on foreign or multinational companies as a source of employment here, and we know that companies have shown that it is more profitable to relocate to eastern Europe or the far east. Given that the level of unemployment is predicted to reach 11 per cent in Wales in the coming years, as we brace ourselves for a disproportionate hit from the UK Government’s austerity measures, what is the Welsh Government’s strategy to ensure that we can protect public sector jobs in non-devolved, as well as devolved, areas?

Leanne Wood: Brif Weinidog, collwyd mwy na 1,000 o swyddi gweithgynhyrchu yn fy rhanbarth, Canol De Cymru, dros y flwyddyn ddiwethaf yn fras. Mae’n rhaid i ni fod yn realistig a chydnabod na allwn bellach ddibynnu ar gwmnïau tramor neu amlwladol i fod yn ffynhonnell gyflogaeth yma, ac rydym yn gwybod bod cwmnïau wedi dangos ei bod yn fwy proffidiol i symud i ddwyrain Ewrop neu i’r dwyrain pell. O ystyried y rhagwelir i ddiweithdra gyrraedd 11 y cant yng Nghymru yn y blynyddoedd nesaf, wrth i ni ymbaratoi ar gyfer ergyd anghymesur o fesurau llymder Llywodraeth y DU, beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau y gallwn ddiogelu swyddi yn y sector cyhoeddus yn y meysydd nas datganolwyd, yn ogystal â’r rhai a ddatganolwyd?

The First Minister: As I say, if there are proposals to cut public sector jobs in non-devolved areas, we will make representations to ensure that that does not happen in Wales. I have said many times to public sector organisations that they should look at every way of saving money, and that compulsory redundancies should be the very last resort, rather than the first place that they should look to make savings. I trust that that is a message that has got through to public sector organisations in the non-devolved sphere as well.

Y Prif Weinidog: Fel y dywedais, os oes cynigion i dorri swyddi yn y sector cyhoeddus mewn meysydd nas datganolwyd, byddwn yn cyflwyno achos i sicrhau na fydd hynny’n digwydd yng Nghymru. Yr wyf wedi dweud sawl gwaith wrth sefydliadau’r sector cyhoeddus y dylent edrych ar bob ffordd o arbed arian ac y dylai diswyddiadau gorfodol fod y dewis olaf un, yn hytrach na’r man cychwyn ar gyfer gwneud arbedion. Hyderaf fod y neges honno wedi cyrraedd sefydliadau sector cyhoeddus yn y byd nas datganolwyd yn ogystal.

Brian Gibbons: First Minister, I have received many representations over the summer about the lack of continuity in business support, especially financial support, since the closure of the single investment fund to new applicants at the beginning of July. How long is the gap in continuity likely to be in existence, and when can businesses in Wales be made aware of the new process by which they can apply for financial support?

Brian Gibbons: Brif Weinidog, cysylltodd llawer â mi dros yr haf am y diffyg parhad mewn cymorth busnes, yn enwedig cymorth ariannol, ers cau’r gronfa fuddsoddi sengl i ymgeiswyr newydd ddechrau mis Gorffennaf. Pa mor hir y mae’r diffyg parhad yn debygol o fod, a phryd y gellir hysbysu busnesau yng Nghymru o’r broses newydd y gallant wneud cais drwyddi am gymorth ariannol?

The First Minister: That work is ongoing. I will ask the Deputy First Minister to write to you with further information on that. It is important that we develop an economic policy in the future that leads to sustainable businesses, and that we move away from any suggestion that businesses move from grant to grant in order to stay alive. It is important that businesses are competitive, but it is also important that they are sustainable and see grants as something extra rather than something essential.

Y Prif Weinidog: Mae’r gwaith yn mynd rhagddo. Byddaf yn gofyn i’r Dirprwy Brif Weinidog i ysgrifennu atoch gyda gwybodaeth bellach ar hynny. Mae’n bwysig ein bod yn datblygu polisi economaidd yn y dyfodol sy’n arwain at fusnesau cynaliadwy, a’n bod yn symud ymaith o unrhyw awgrym bod busnesau yn symud o un grant i’r llall i aros yn fyw. Mae’n bwysig bod busnesau’n gystadleuol, ond mae hefyd yn bwysig eu bod yn gynaliadwy ac yn gweld grantiau fel rhywbeth ychwanegol yn hytrach na rhywbeth hanfodol.

2.20 p.m.

Jeff Cuthbert: I welcome the announcement made by the Deputy Minister for Science, Innovation and Skills last week that our Labour-led One Wales Government will invest £17.5 million to help low-skilled workers to improve their numeracy and literacy skills. It is estimated that over 1,000 employers, helping 30,000 employees, will benefit from this investment. Do you agree that it is never too late to build on the skills that you have and that this investment shows that we are serious about increasing skills levels?

Jeff Cuthbert: Croesawaf y cyhoeddiad a wnaed gan y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau yr wythnos diwethaf y bydd ein Llywodraeth Cymru’n Un, a arweinir gan Lafur, yn buddsoddi £17.5 miliwn i helpu gweithwyr heb lawer o sgiliau i wella eu sgiliau rhifedd a llythrennedd. Amcangyfrifir bod dros 1,000 o gyflogwyr, gan helpu 30,000 o weithwyr, yn elwa o’r buddsoddiad hwn. A gytunwch nad yw byth yn rhy hwyr i adeiladu ar y sgiliau sydd gennych a bod y buddsoddiad hwn yn dangos ein bod o ddifrif ynglŷn â chynyddu lefelau sgiliau?

The First Minister: Absolutely. We are passionate about lifelong learning. We know that, in a changing world, there is no such thing as a job for life and that people have to improve and change their skills over time. Many of us in the Chamber, 10 or 12 years ago, would have been very unfamiliar with information and communications technology, but it is now part of our job to be familiar with it. That means that it is essential for people to have access to opportunities to improve their skills over the years in order to ensure that they have further opportunities to gain employment.

Y Prif Weinidog: Yn hollol. Rydym yn frwdfrydig iawn am ddysgu gydol oes. Mewn byd sy’n newid, rydym yn gwybod nad oes y fath beth â swydd am oes a bod rhaid i bobl wella a newid eu sgiliau dros amser. Deg neu 12 mlynedd yn ôl, byddai llawer ohonom yn y Siambr wedi bod yn anghyfarwydd â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu, ond mae bellach yn rhan o’n gwaith ni i fod yn gyfarwydd ag ef. Mae hynny’n golygu ei bod yn hanfodol i bobl gael mynediad at gyfleoedd i wella eu sgiliau dros y blynyddoedd er mwyn sicrhau eu bod yn cael cyfleoedd pellach i gael gwaith.

Cysylltiadau Trafnidiaeth

Transport Connectivity

7. Jenny Randerson: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gysylltiadau trafnidiaeth rhwng Gogledd a De Cymru. OAQ(3)3046(FM)

7. Jenny Randerson: Will the First Minister make a statement on transport connectivity between North and South Wales. OAQ(3)3046(FM)

The First Minister: Enhancing transport connectivity between north and south Wales is a key 'One Wales’ commitment, and I am pleased with the progress that we have made so far.

Y Prif Weinidog: Mae gwella cysylltedd trafnidiaeth rhwng gogledd a de Cymru yn un o ymrwymiadau allweddol 'Cymru’n Un’, ac rwy’n fodlon ar y cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn.

Jenny Randerson: You may be pleased, but it appears that Plaid Cymru is not so keen on a north-south air link. However, I wish to concentrate on the fast north-south train link introduced by the Welsh Assembly Government. Do you have any plans to provide additional fast services? If so, could you give us information on the timescale for the introduction of those services and on the budget allocation for them? Could you also guarantee that, this time, such a service will stop at Wrexham ?

Jenny Randerson: Efallai eich bod yn falch, ond mae’n ymddangos nad yw Plaid Cymru mor awyddus am ddolen awyr o’r gogledd i’r de. Fodd bynnag, rwyf am ganolbwyntio ar y cyswllt trên cyflym o’r gogledd i’r de a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. A oes gennych unrhyw gynlluniau i ddarparu gwasanaethau cyflym ychwanegol? Os felly, a allech roi gwybodaeth i ni am yr amserlen ar gyfer cyflwyno’r gwasanaethau hynny ac am y dyraniad cyllideb ar eu cyfer? A allech hefyd warantu y bydd gwasanaeth o’r fath yn stopio yn Wrecsam y tro hwn?

The First Minister: Network Rail is currently conducting a study that will lead to a full feasibility report on redoubling the track between Wrexham and Chester, because it was removed some years ago to make way for a road, if you can believe it; that is what happened. Once that is done, the next stage will be to try to secure funds to redouble the track, which will then make it possible for the express service to run from Wrexham to Chester rather than through Crewe as it currently does. We are also looking at whether it is possible to introduce a second express service that would initially have to run through Crewe. However, much of this depends on what the financial settlement will look like at the end of next month.

Y Prif Weinidog: Mae Network Rail yn cynnal astudiaeth ar hyn o bryd a fydd yn arwain at adroddiad dichonoldeb llawn ar ailddyblu’r trac rhwng Wrecsam a Chaer, oherwydd iddo gael ei dynnu rhai blynyddoedd yn ôl i wneud lle ar gyfer ffordd, os gallwch chi gredu hynny; dyna beth ddigwyddodd. Ar ôl gwneud hynny, y cam nesaf fydd ceisio sicrhau arian i ailsefydlu’r trac, a fydd wedyn yn ei gwneud yn bosibl i’r gwasanaeth cyflym redeg o Wrecsam i Gaer yn hytrach na thrwy Crewe fel y mae’n gwneud ar hyn o bryd. Rydym hefyd yn ystyried a oes modd cyflwyno ail wasanaeth cyflym a fyddai’n gorfod rhedeg drwy Crewe yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, mae llawer o hyn yn dibynnu ar sut olwg fydd ar y setliad ariannol ar ddiwedd mis nesaf.

Chris Franks: The Deputy First Minister published the national transport plan in March. Could you tell me what measures the Welsh Government is taking to protect and enhance the transport system in light of the cuts being imposed by the Conservative and Lib Dem Government? I was intrigued to hear an earlier question about improvements to the line from Holyhead to Cardiff, but what impact will capital cuts have on schemes such as the proposal to introduce additional services via Wrexham? Could you also indicate what improvements are being achieved along the A470 as well as with the TrawsCambria long-distance bus network?

Chris Franks: Cyhoeddodd y Dirprwy Brif Weinidog y cynllun trafnidiaeth genedlaethol ym mis Mawrth. A allwch ddweud wrthyf ba fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i warchod a gwella’r system drafnidiaeth yn wyneb y toriadau a osodir gan Lywodraeth y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol? Roeddwn yn chwilfrydig i glywed cwestiwn cynt am welliannau i’r llinell o Gaergybi i Gaerdydd, ond beth fydd effaith toriadau cyfalaf ar gynlluniau fel y cynnig i gyflwyno gwasanaethau ychwanegol drwy Wrecsam? A allech hefyd nodi pa welliannau sy’n cael eu cyflawni ar hyd yr A470 yn ogystal â chyda rhwydwaith bysiau pellter hir TrawsCambria?

The First Minister: Significant cuts will inevitably lead to a diminishing of our plans to improve transport, whether they relate to roads or rail. We will have to wait to see what happens on 20 October, when we see what the comprehensive spending review brings.

Y Prif Weinidog: Bydd toriadau sylweddol yn anochel yn arwain at leihau ein cynlluniau i wella trafnidiaeth, p’un a ydynt yn ymwneud â ffyrdd neu reilffyrdd. Bydd yn rhaid aros i weld beth sy’n digwydd ar 20 Hydref, pan welwn yr hyn a ddaw yn yr adolygiad cynhwysfawr o wariant.

We have already started work on the Porthmadog bypass and on the A470 from Cwmbach to Newbridge-on-Wye. We plan to take other schemes forward, but until we know the depth of the cuts in what we receive from the UK Government, it is difficult to provide an overview of the timescales for many of these schemes in the future.

Rydym eisoes wedi dechrau gwaith ar ffordd osgoi Porthmadog ac ar yr A470 o Gwmbach i Bontnewydd-ar-Wy. Rydym yn bwriadu cymryd cynlluniau eraill ymlaen, ond hyd nes ein bod yn gwybod dyfnder y toriadau o ran yr hyn yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth y DU, mae’n anodd darparu trosolwg o’r amserlenni ar gyfer llawer o’r cynlluniau hyn yn y dyfodol.

Jonathan Morgan: The report that was published in 2008 by the Assembly Government, looking at the monitoring of the Cardiff to Ynys Môn air service, concluded that the percentage of business trips undertaken fell short of somewhere in the region of 23 to 24 per cent, whereas more than 56 per cent of passengers undertaking new trips using the air service in the first year were on leisure trips or were visiting friends or family. The Assembly Government is subsidising this service to the tune of £800,000 per year, which is in addition to the £1.5 million spent in the first year to provide the terminal. Does the First Minister really believe that this annual subsidy—which over a single four-year period of the Assembly alone would amount to more than £3.2 million—is a good use of public money that could be spent on supporting and encouraging the growth of businesses instead of subsidising people to visit their friends or to go on leisure trips?

Daeth yr adroddiad a gyhoeddwyd yn 2008 gan Lywodraeth y Cynulliad, a oedd yn edrych ar y gwaith o fonitro gwasanaeth awyr Caerdydd i Ynys Môn, i’r casgliad bod canran y teithiau busnes a wnaed methu â chyrraedd tua 23 i 24 y cant, tra’r roedd mwy na 56 y cant o deithwyr a gymerodd dripiau newydd gan ddefnyddio’r gwasanaeth awyr yn y flwyddyn gyntaf ar deithiau hamdden neu yn ymweld â ffrindiau neu deulu. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn rhoi cymhorthdal i’r gwasanaeth hwn o hyd at £800,000 y flwyddyn, sydd yn ychwanegol at yr £1.5 miliwn a wariwyd yn y flwyddyn gyntaf i ddarparu’r derfynfa. A yw’r Prif Weinidog yn wir yn credu bod y cymhorthdal blynyddol hwn—a fyddai dros gyfnod o bedair blynedd y Cynulliad yn unig yn dod yn fwy na £3.2 miliwn—yn ddefnydd da o arian cyhoeddus y gellid ei wario ar gefnogi ac annog twf busnesau yn hytrach na rhoi cymhorthdal i bobl i ymweld â’u ffrindiau neu fynd ar deithiau hamdden?

The First Minister: A substantial amount of the traffic generated through the air link is business traffic. Also, I have never understood what it is about the Tories and Lib Dems that they want to make it more difficult for people to travel between north and south Wales. We all know that the train services have improved immensely; travel to Flintshire and Wrexham is far faster than it was 10 years ago. We have an air service now that provides a fast link for business people between north and south Wales.

Y Prif Weinidog: Mae swm sylweddol y traffig a gynhyrchir drwy’r cyswllt awyr yn draffig busnes. Hefyd, nid wyf erioed wedi deall paham y mae’r Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol am ei gwneud yn anos i bobl deithio rhwng gogledd a de Cymru. Rydym i gyd yn gwybod bod y gwasanaethau trên wedi gwella’n aruthrol; mae teithio i Sir y Fflint a Wrecsam yn llawer cyflymach nag yr oedd 10 mlynedd yn ôl. Mae gennym wasanaeth awyr nawr sy’n darparu cyswllt cyflym ar gyfer pobl fusnes rhwng gogledd a de Cymru.

It would help us very much, of course, if we were to receive confirmation that the electrification of the south Wales main line is to go ahead, because our links to London from south Wales—and, indeed, north Wales, in due course—are also important. I take with a pinch of salt any criticism from the Conservatives of our transport policy when one of the things that they have singularly failed to do with their Lib Dem partners is to upgrade the south Wales main line, which is so important to the economy of south Wales.

Byddai o gymorth mawr i ni, wrth gwrs, pe baem yn derbyn cadarnhad bod trydanu prif lein de Cymru i fynd yn ei flaen, oherwydd bod ein cysylltiadau i Lundain o dde Cymru—ac, yn wir, o ogledd Cymru, maes o law—hefyd yn bwysig. Rwy’n cymryd unrhyw feirniadaeth gan y Ceidwadwyr o’n polisi trafnidiaeth â phinsiad o halen pan mai un o’r pethau y maent wedi methu’n llwyr i’w wneud â’u partneriaid, y Democratiaid Rhyddfrydol, yw uwchraddio prif reilffordd de Cymru, sydd mor bwysig i economi de Cymru.

Mick Bates: First Minister, most of us still have to travel on the roads, and the connectivity between north and south is in chaos in one place. That happens to be smack in the middle of Newtown. The chaos is caused by the imposition on a trunk road of lots of traffic lights, a result of which, as a recent survey showed, is that 89 per cent of the people who regularly shop in Newtown are thinking of going somewhere else. It is a disaster for residents and for local businesses.

Mick Bates: Prif Weinidog Cymru, y mae’r rhan fwyaf ohonom yn dal i orfod teithio ar y ffyrdd, ac mae’r cysylltedd rhwng y gogledd a’r de yn anhrefn mewn un man. Mae hynny’n digwydd bod yng nghanol y Drenewydd. Achosir yr anhrefn wedi i lawer o oleuadau traffig gael eu gosod ar gefnffordd. Canlyniad hynny, fel dangosodd arolwg diweddar, yw bod 89 y cant o’r bobl sy’n siopa yn y Drenewydd yn ystyried mynd i rywle arall. Mae’n drychineb i drigolion ac i fusnesau lleol.

Your consultation on the Newtown bypass took place last year. We were expecting an announcement last year and then we were expecting an announcement in spring, but we are still waiting. These delays are unacceptable to your own commitment to good connectivity between north and south Wales. When are we going to hear this announcement on the bypass? In the meantime, what efforts are being made to relieve the chaos that is making life so miserable for local residents and for people who travel between north and south Wales?

Cynhaliwyd eich ymgynghoriad ar ffordd osgoi’r Drenewydd y llynedd. Roeddem yn disgwyl cyhoeddiad y llynedd, ac yna roeddem yn disgwyl cyhoeddiad yn y gwanwyn, ond rydym yn dal i aros. Mae’r oedi hwn yn annerbyniol o ran eich ymrwymiad chi i gysylltedd da rhwng gogledd a de Cymru. Pryd y byddwn yn clywed y cyhoeddiad hwn ar y ffordd osgoi? Yn y cyfamser, pa ymdrechion a wneir i leddfu’r anhrefn sy’n gwneud bywyd mor ddiflas i drigolion lleol ac i bobl sy’n teithio rhwng y gogledd a’r de?

The First Minister: There is no doubt that Newtown needs the bypass—I am familiar through personal experience of the difficulties that exist there. As you rightly say, public consultation ended in November, but it is difficult to make an announcement until we know how much money we are going to get from your party in London. That is the problem. If we are to see capital cuts at a level of 10 per cent a year for three years, how on earth can we be expected to take forward a proper transport programme? So, if you can put in a good word, we would be grateful.

Y Prif Weinidog: Nid oes amheuaeth bod angen y ffordd osgoi ar Drenewydd—rwy’n gyfarwydd trwy brofiad personol â’r anawsterau sy’n bodoli yno. Fel y dywedwch yn gywir, daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ym mis Tachwedd, ond mae’n anodd gwneud cyhoeddiad hyd nes ein bod yn gwybod faint o arian a gawn gan eich plaid yn Llundain. Dyna’r broblem. Os ydym am weld toriadau cyfalaf ar lefel o 10 y cant y flwyddyn am dair blynedd, sut ar y ddaear y mae disgwyl i ni fwrw ymlaen â rhaglen trafnidiaeth briodol? Felly, os gallwch roi geirda i ni, byddem yn ddiolchgar.

Rheoli Epilepsi

Management of Epilepsy

9. David Lloyd: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am reoli epilepsi. OAQ(3)3060(FM)

9. David Lloyd: Will the First Minister make a statement on the management of epilepsy. OAQ(3)3060(FM)

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn gwella gwasanaethau epilepsi drwy ein cyfarwyddeb ar ddatblygu gwasanaethau epilepsi, er mwyn i bobl gael y gwasanaethau iawn ar yr amser iawn, ac mor agos â phosibl i’w cartrefi.

The First Minister: We are improving epilepsy services through our service development directive for epilepsy, so that people get the right services at the right time, as close as possible to their homes.

David Lloyd: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. A gaf bwyso arnoch ychydig ymhellach? Yr wyf wedi derbyn sawl llythyr yn gofyn yn benodol am yr amserlen ar gyfer gweithredu’r gyfarwyddeb ar ddatblygu gwasanaethau epilepsi. Fel yr ydych wedi dweud eisoes, mae’r gyfarwyddeb hon ar gael ers dwy flynedd bellach, ond mae ei gweithredu i’w weld yn araf mewn sawl man. Beth yw’r amserlen i fynd i’r afael â’r sefyllfa hon?

David Lloyd: Thank you for that reply, First Minister. May I press you a little further on that? I have received a number of letters asking specifically about the timetable for implementing the service development directive for epilepsy. As you have already said, this directive has now been available for two years but implementation is slow in many areas. What is the timetable for dealing with this situation?

Y Prif Weinidog: Cynhaliwyd arolwg yn ddiweddar, ac mae adroddiad i ddod i’r Gweinidog ddiwedd y mis hwn. Caiff canlyniadau’r adroddiad hwnnw eu cyhoeddi ym mis Tachwedd. Ar ôl cael canlyniadau’r arolwg, yr ydym am sicrhau bod y gwasanaeth yn gweithio’n iawn i bawb ac, os nad ydyw, yr ydym am gryfhau’r ardaloedd y mae lle i’w gwella.

The First Minister: A review was carried out recently, the report from which is due to reach the Minister at the end of the month. The results of the report will be published in November. When we have the results of the review, we want to ensure that the service works for everybody and, if it does not do so, we will want to improve the areas where there is room for improvement.

Andrew R.T. Davies: First Minister, I met representatives of Epilepsy Wales last week, and they highlighted some of the deficiencies in epilepsy services, as well as some of the improvements. One thing to have happened in my region recently is the withdrawal of the community epilepsy nurse in Cynon Valley as a direct result of the cuts that your Government is imposing on the health service in Wales. Is it not a retrograde step to withdraw community health services, or should health boards be directing their precious resources into community health services, so that people can get the best treatment possible?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog Cymru, cyfarfûm â chynrychiolwyr o Epilepsi Cymru’r wythnos diwethaf, a gwnaethom dynnu sylw at rai o’r diffygion yn y gwasanaethau epilepsi, yn ogystal â rhai o’r gwelliannau. Un peth sydd wedi digwydd yn fy ardal yn ddiweddar yw tynnu’n ôl y nyrs epilepsi cymunedol yng Nghwm Cynon o ganlyniad uniongyrchol i’r toriadau y mae eich Llywodraeth yn gosod ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Onid yw’n gam yn ôl i dynnu yn ôl gwasanaethau iechyd cymunedol, neu a ddylai byrddau iechyd cyfeirio eu hadnoddau gwerthfawr i wasanaethau iechyd cymunedol, fel y gall pobl gael y driniaeth orau bosibl?

2.30 p.m.

The First Minister: If what you say is accurate, then the audit, which is coming to the end of its time, will illustrate that point. As I said, the audit is due to report by the end of September, and the results will be published in November. It is incredibly strange how the party opposite us in the Chamber tells us how important it is that there are cuts in public expenditure, and then refuses to take any responsibility when those cuts happen. The reality is that, if we had sufficient money, if we had the Barnett floor, and if we had the implementation of the Holtham commission recommendations—which your party has refused to implement—the situation would be very much eased.

Y Prif Weinidog: Os yw’r hyn a ddywedwch yn gywir, yna bydd yr archwiliad, sy’n dod i ddiwedd ei amser, yn esbonio’r pwynt hwnnw. Fel y dywedais, mae’r archwiliad i fod i adrodd yn ôl erbyn diwedd mis Medi, a bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd. Mae’n hynod o ryfedd sut y mae’r blaid gyferbyn â ni yn y Siambr yn dweud wrthym pa mor bwysig yw toriadau mewn gwariant cyhoeddus, ac yna yn gwrthod cymryd unrhyw gyfrifoldeb pan fydd y toriadau hynny’n digwydd. Y gwir amdani yw, pe bai gennym ddigon o arian, pe bai gennym y trothwy Barnett, a phe byddem wedi gweithredu argymhellion comisiwn Holtham—y mae eich plaid wedi gwrthod eu gweithredu—byddai’r sefyllfa’n cael ei leddfu’n fawr iawn.

Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu

Police Community Support Officers

10. Eleanor Burnham: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu yng Nghymru. OAQ(3)3048(FM)

10. Eleanor Burnham: Will the First Minister make a statement on Police Community Support Officers in Wales. OAQ(3)3048(FM)

The First Minister: Police community support officers play an important role in our communities, offering reassurance to the public. They also act as the eyes and ears for the police in dealing with crime and anti-social behaviour, providing an important bridge between the police and the communities to which they are responsible.

Y Prif Weinidog: Mae swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau, gan gynnig sicrwydd i’r cyhoedd. Maent hefyd yn gweithredu fel llygaid a chlustiau i’r heddlu wrth ymdrin â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan ddarparu pont bwysig rhwng yr heddlu a’r cymunedau y maent yn gyfrifol amdanynt.

Eleanor Burnham: Indeed they do. Are you aware, for instance, that, of the 20 standard powers and other discretionary powers—I understand that there are 21 discretionary powers—the chief constable of North Wales Police has granted full powers to his PCSOs, while others across Wales have not? What assessment have you made of the difference made by having, or not having, these powers in each force, and the impact that this may have on community safety across north Wales, and Wales in general?

Eleanor Burnham: Yn wir. A ydych yn ymwybodol, er enghraifft, o ran yr 20 o bwerau safonol a phwerau dewisol eraill—deallaf fod 21 o bwerau dewisol—bod prif gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wedi rhoi pwerau llawn i’w swyddogion cymorth cymunedol, tra bod eraill ar draws Cymru heb wneud hynny? Pa asesiad a wnaethoch o’r gwahaniaeth a wnaed drwy gael, neu beidio â chael, y pwerau hyn ym mhob heddlu, a’r effaith y gallai hyn ei gael ar ddiogelwch cymunedol ar draws gogledd Cymru, a Chymru yn gyffredinol?

The First Minister: The four chief constables are committed to keeping the level of PCSOs and frontline services in policing across Wales. However, much of it depends on what your party gives them—this is a non-devolved area. [Interruption.]

Y Prif Weinidog: Mae pedwar prif gwnstabl wedi ymrwymo i gadw lefel swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a gwasanaethau rheng flaen mewn plismona ar draws Cymru. Fodd bynnag, mae llawer ohono’n dibynnu ar yr hyn y mae eich plaid yn rhoi iddynt—mae hwn yn faes sydd heb ei ddatganoli. [Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order. It is not part of the role of Assembly Members to comment on the answers of the First Minister or of any other Minister. However, if Eleanor Burnham is keen to introduce new ways of operating in the Assembly—the Canadian model, for example—she might care to present evidence to the current review of our Standing Orders.

Y Llywydd: Trefn. Nid yw’n rhan o rôl Aelodau’r Cynulliad i wneud sylwadau ar atebion Prif Weinidog Cymru neu unrhyw Weinidog arall. Fodd bynnag, os yw Eleanor Burnham yn awyddus i gyflwyno ffyrdd newydd o weithredu yn y Cynulliad— model Canada, er enghraifft—efallai y byddai’n hoffi cyflwyno tystiolaeth i’r adolygiad presennol o’n Rheolau Sefydlog.

Ann Jones: In just four months, the coalition Government at Westminster has managed to put Labour’s record on crime at risk, by failing to protect central funding to maintain police officer numbers. The Government has threatened further cuts of between 25 and 40 per cent to the police forces, which will severely hamper them, by threatening police powers to tackle anti-social behaviour, and even to suspend the introduction of the new police powers, which have been agreed by Parliament, to tackle domestic violence. Home Office figures produced in July showed that Labour left office with a reduced crime rate of 43 per cent—the first Government to leave office with a reduced crime rate since the first world war. Do you agree that the coalition Government at Westminster—[Interruption.] Do you want to say something?

Ann Jones: Mewn dim ond pedwar mis, mae’r Llywodraeth glymblaid yn San Steffan wedi llwyddo i roi record Llafur ar droseddau mewn perygl, drwy fethu â diogelu arian canolog i gynnal niferoedd swyddogion yr heddlu. Mae’r Llywodraeth wedi bygwth toriadau pellach rhwng 25 a 40 y cant i heddluoedd, a fydd yn eu rhwystro’n ddifrifol, gan fygwth pwerau’r heddlu i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, a hyd yn oed atal cyflwyno pwerau newydd yr heddlu, y cytunwyd arnynt gan y Senedd, i fynd i’r afael â thrais yn y cartref. Mae ffigurau’r Swyddfa Gartref a gynhyrchwyd ym mis Gorffennaf yn dangos bod Llafur wedi gadael grym gyda chyfradd troseddau llai o 43 y cant—y Llywodraeth gyntaf i adael grym gyda chyfradd lai o droseddu ers y rhyfel byd cyntaf. A gytunwch fod y Llywodraeth glymblaid yn San Steffan—[Torri ar draws.] A ydych chi eisiau dweud rhywbeth?

The Presiding Officer: Order. Please continue, and please ignore any noises off.

Y Llywydd: Trefn. Gallwch barhau, ac os gwelwch yn dda anwybyddwch unrhyw sŵn yn y cefndir.

Ann Jones: Thank you, Presiding Officer. Do you agree, First Minister, that the coalition Government at Westminster has got its priorities wrong, and that it needs to review what it is going to do in order to ensure that our communities are safe in the future?

Ann Jones: Diolch ichi, Lywydd. A gytunwch, Brif Weinidog, fod blaenoriaethau’r Llywodraeth glymblaid yn San Steffan yn anghywir, a bod angen adolygu’r hyn y mae’n mynd i’w wneud er mwyn sicrhau bod ein cymunedau yn ddiogel yn y dyfodol?

The First Minister: Absolutely, Ann. Those of us who have worked in the criminal justice system know full well that the biggest deterrent to crime is the fear of being caught. You can increase sentences as much as you want, but if people do not believe that they are going to get caught in the first place, that will not be a deterrent to crime. The biggest deterrent in terms of the fear of being caught is to ensure that a sufficient number of police officers have a public presence, and are seen by potential offenders, and by communities at large. Given the proposals that have been put forward by the UK Government, it seems that we will see a reduction in the number of police officers across Wales, which will inevitably lead to an increase in crime.

Y Prif Weinidog: Yn hollol, Ann. Mae’r rheini ohonom sydd wedi gweithio yn y system cyfiawnder troseddol yn gwybod yn iawn mai’r rhwystr mwyaf i drosedd yw’r ofn o gael eich dal. Gallwch gynyddu dedfrydau gymaint ag y dymunwch, ond os nad yw pobl yn credu eu bod yn mynd i gael eu dal yn y lle cyntaf, ni fydd hynny’n atal trosedd. Y rhwystr mwyaf o ran yr ofn o gael eu dal yw sicrhau bod gan nifer digonol o swyddogion yr heddlu bresenoldeb cyhoeddus, ac yn cael eu gweld gan droseddwyr posibl, a chan gymunedau yn gyffredinol. O ystyried y cynigion a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, mae’n ymddangos y byddwn yn gweld gostyngiad yn nifer swyddogion yr heddlu ar draws Cymru, a fydd yn arwain yn anochel at gynnydd mewn trosedd.

Mark Isherwood: Earlier this year, when we debated the police settlement, the Police Federation gave us figures that showed that the then UK Government was planning cuts of £545 million to the police by 2014. The vice-chair of the Police Federation described the then UK Government’s solution so far as being meaningless and counterproductive. The federation called for a debate on the role of PCSOs and how they are used and funded in the future, where the PCSO does not have the power, for example, to arrest people. The new UK Government has announced ambitious plans to increase the number of special constables, from 15,000 to a possible 65,000—back to 1950s levels—with powers of arrest and other significant powers equivalent to those of a paid uniformed officer. Boris Johnson in London, for example, has found money to train another 10,000 special constables to keep the police numbers up. What initiatives do you propose in Wales to support the drive to increase the number of special constables, so that the public may have the assurance not only of paid police officers and valued PCSOs, but additional officers who can help to fill the gaps with the skills and powers of a uniformed bobby?

Mark Isherwood: Yn gynharach eleni, pan fuom yn trafod y setliad heddlu, rhoddodd Ffederasiwn yr Heddlu ffigurau i ni a oedd yn dangos bod Llywodraeth y DU ar y pryd yn bwriadu gwneud toriadau o £545 miliwn i’r heddlu erbyn 2014. Disgrifiodd is-gadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu ateb hyd yn hyn Llywodraeth y DU ar y pryd fel bod yn ddiystyr a gwrthgynhyrchiol. Mae’r ffederasiwn yn galw am drafodaeth ar rôl swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a sut y cânt eu defnyddio a’u hariannu yn y dyfodol, lle nad oes gan y swyddogion hynny’r pŵer, er enghraifft, i arestio pobl. Mae Llywodraeth newydd y DU wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu nifer y cwnstabliaid arbennig, o 15,000 i 65,000—yn ôl i lefelau’r 1950au—gyda phwerau i arestio a phwerau arwyddocaol eraill sy’n cyfateb i rai’r swyddog cyflogedig mewn lifrai. Mae Boris Johnson yn Llundain, er enghraifft, wedi dod o hyd i arian i hyfforddi 10,000 arall o gwnstabliaid arbennig i gadw niferoedd yr heddlu i fyny. Pa fentrau yr ydych yn eu cynnig yng Nghymru i gefnogi’r ymgyrch i gynyddu nifer y cwnstabliaid arbennig, fel y gall y cyhoedd gael y sicrwydd, nid yn unig o swyddogion cyflogedig yr heddlu a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a werthfawrogir, ond swyddogion ychwanegol a all helpu i lenwi’r bylchau gyda sgiliau a phwerau’r heddwas mewn iwnifform?

The First Minister: What has been proposed is to reduce the number of full-time officers and replace them with volunteers. That is why the UK Government is talking about increasing the number of special constables—to introduce what it, I suppose, would see as the third sector into policing, so that the number of full-time police officers can be reduced. You asked for my position on policing. My view is that we should have sufficient numbers of full-time police officers; we should not see a reduction in their numbers and certainly not their replacement by volunteers. Special constables do a good job, there is no question about that, but under no circumstances should they be expected to carry the burden that is now being carried by full-time police officers. Full-time police officers need to be maintained at the levels that they have been in order to deter crime in our communities.

Y Prif Weinidog: Yr hyn a gynigiwyd yw lleihau nifer yr heddlu llawn-amser a’u disodli gyda gwirfoddolwyr. Dyna pam mae Llywodraeth y DU yn sôn am gynyddu nifer y cwnstabliaid arbennig—i gyflwyno’r hyn a fyddai, mae’n debyg, yn ei hystyried yn drydydd sector o ran plismona, fel y gellir lleihau nifer swyddogion yr heddlu llawn-amser. Gofynasoch am fy marn i ar blismona. Fy marn i yw y dylai fod gennym ddigon o swyddogion llawn-amser yn yr heddlu; ni ddylem weld gostyngiad yn eu niferoedd ac yn sicr ni ddylid eu disodli gan wirfoddolwyr. Mae cwnstabliaid arbennig yn gwneud gwaith da, nid oes amheuaeth am hynny, ond ni ddylid, mewn unrhyw amgylchiadau, disgwyl iddynt gario’r baich sydd bellach yn cael ei gario gan swyddogion llawn-amser yr heddlu. Mae angen cynnal swyddogion llawn-amser yr heddlu ar y lefelau y cawsant eu cynnal arnynt er mwyn atal trosedd yn ein cymunedau.

Leanne Wood: In the news this week, we have seen evidence of a growing elite within the public sector. As bad a job as he may be doing, I find it very difficult to believe that UK wide more than 9,000 people in the public sector are being paid more than the Prime Minister, and that 45 of those are police officers. While I recognise that policing is not a devolved matter, will you be prepared to make representations to ensure that the pay of top police officers is frozen, or indeed cut, before the numbers of front-line officers take a hit during these cuts? Furthermore, with the police forces in Wales about to have these unprecedented cuts imposed upon them by the Tories and their Liberal Democrat friends, do you agree that the devolution of the criminal justice system to Wales, including the control of police officers, is an issue that now needs looking at as a matter of urgency

Leanne Wood: Yn y newyddion yr wythnos hon, rydym wedi gweld tystiolaeth o elît cynyddol yn y sector cyhoeddus. Mor wael ag y mae’r swydd a wna, yr wyf yn ei chael yn anodd iawn i gredu bod mwy na 9,000 o bobl yn y sector cyhoeddus yn y DU gyfan yn cael eu talu mwy na’r Prif Weinidog, a bod 45 o’r rheiny yn swyddogion yr heddlu. Er fy mod yn cydnabod nad yw plismona yn fater datganoledig, a fyddwch yn barod i gyflwyno sylwadau i sicrhau bod cyflog swyddogion uchaf yr heddlu yn cael ei rewi, neu, yn wir, ei dorri, cyn i nifer y swyddogion rheng flaen gael ei daro yn ystod y toriadau hyn? Ar ben hynny, gyda’r heddluoedd yng Nghymru ar fin cael y toriadau nas gwelwyd o’r blaen a osodir arnynt gan y Torïaid a’u ffrindiau, y Democratiaid Rhyddfrydol, a gytunwch fod datganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru, gan gynnwys rheoli swyddogion yr heddlu, yn fater y mae bellach angen ei hystyried fel mater o frys?

The First Minister: It is a 'One Wales’ commitment to examine the evidence for the devolution of criminal justice, and that is something that we are still examining. It is made difficult by the fact that—with reducing budgets in the criminal justice system—it becomes more of a burden, but we still examine the evidence, as is stated in the 'One Wales’ commitment. I would not support reducing the pay of anybody in the public sector, certainly at the moment. It is important that we protect historic pay levels, particularly of police officers, and particularly police officers who, on a day to day basis, deal with situations that for most of us would be uncomfortable and dangerous. I know full well that they do an excellent job and I do not think that their pay, or their numbers, should be reduced.

Y Prif Weinidog: Mae’n un o ymrwymiadau 'Cymru’n Un’ i edrych ar y dystiolaeth o blaid datganoli cyfiawnder troseddol, ac mae hynny’n rhywbeth yr ydym yn dal i’w archwilio. Mae’n cael ei wneud yn anodd gan y ffaith ei fod—gyda lleihau cyllidebau yn y system cyfiawnder troseddol—yn fwy o faich, ond rydym yn dal i ystyried y dystiolaeth, fel y dywedir yn yr ymrwymiad 'Cymru’n Un’. Ni fyddwn yn cefnogi lleihau cyflog unrhyw un yn y sector cyhoeddus, yn sicr ar hyn o bryd. Mae’n bwysig ein bod yn diogelu lefelau cyflog hanesyddol, yn enwedig rhai swyddogion yr heddlu, ac yn enwedig swyddogion yr heddlu a oedd, o ddydd i ddydd, yn ymdrin â sefyllfaoedd a fyddai i’r rhan fwyaf ohonom yn anghyfforddus ac yn beryglus. Gwn yn iawn eu bod yn gwneud gwaith rhagorol ac nid wyf yn meddwl y dylai eu cyflog, na’u niferoedd, gael eu lleihau.

Y Llywydd: Diolch yn fawr i’r Prif Weinidog.

The Presiding Officer: Thank you to the First Minister.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Y Cofnod

The Minister for Business and Budget (Jane Hutt): There are no changes to report to this week’s planned Government business and business for the next three weeks is as set out in the business statement, which can be found among the agenda papers that are available to Members electronically.

Y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb (Jane Hutt): Nid oes unrhyw newidiadau i’w hadrodd o ran busnes arfaethedig y Llywodraeth yr wythnos hon ac y mae busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y’i nodir yn y datganiad busnes, y gellir ei weld ymhlith y papurau agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

Mark Isherwood: Following on from the First Minister’s response to questions in relation to implementation of the service development directive for epilepsy, I call for a statement on this. The issues raised by Epilepsy Wales, among others, need to addressed prior to public announcements in November as indicated. The Welsh Government previously commissioned an audit from the National Leadership and Innovation Agency for Healthcare, which found, against the delivery of targets set, that only some 5 per cent of targets for epliepsy had been achieved and that no progress whatsover had been made on over 20 per cent. Epilepsy Wales praises the directive strongly: it considered it as groundbreaking, and as marking Wales out across the world. It even indicated that colleagues from the Joint Epilepsy Council for Australia, who visitied Wales, commended it for the groundbreaking piece of work provided. However, it is conscious that the audit now awaited and referred to by the First Minister, may find that—despite the early promise of the document—there will not be enough time to deliver the improvements in service for people with epilepsy as set out in the directive. We therefore need to know what plans the Minister and Government have, if the audit demonstrates that the aims stated in the directive have not been met. How will the Welsh Government ensure full implementation of this valued document given the worrying progress reported in the initial audit?

Mark Isherwood: Yn dilyn ymateb y Prif Weinidog i gwestiynau mewn perthynas â gweithredu’r gyfarwyddeb datblygu gwasanaeth ar gyfer epilepsi, galwaf am ddatganiad ar hyn. Mae angen mynd i’r afael â materion a godwyd gan Epilepsi Cymru, ymysg eraill, cyn y cyhoeddiadau cyhoeddus ym mis Tachwedd fel y nodir. Yn flaenorol, comisiynodd Llywodraeth Cymru archwiliad gan yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, a ddarganfu, yn erbyn cyflawni’r targedau a osodwyd, mai dim ond tua 5 y cant o dargedau ar gyfer epilepsi a gyflawnwyd a bod dim cynnydd o gwbl wedi’i wneud ar fwy nag 20 y cant. Mae Epilepsi Cymru yn canmol y gyfarwyddeb yn gryf: roedd yn ei ystyried yn arloesol, ac yn amlygu Cymru ar draws y byd. Gwnaeth hyd yn oed ddangos bod cydweithwyr o Gyngor Epilepsi ar y Cyd ar gyfer Awstralia, a oedd yn ymweld â Chymru, wedi ei ganmol am y darn o waith arloesol a ddarperir. Fodd bynnag, mae’n ymwybodol y bydd yr archwiliad disgwyliedig y cyfeirir ato gan y Prif Weinidog—er gwaethaf addewid cynnar y ddogfen—o bosibl yn canfod na fydd digon o amser i gyflawni’r gwelliannau yn y gwasanaeth, fel y’u hamlinellir yn y gyfarwyddeb, ar gyfer pobl ag epilepsi. Felly, mae angen i ni wybod pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog a’r Llywodraeth, os yw’r archwiliad yn dangos nad yw’r nodau a amlinellir yn y gyfarwyddeb wedi’u bodloni. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau gweithrediad llawn y ddogfen werthfawr hon o ystyried y cynnydd pryderus a nodwyd yn yr archwiliad cychwynnol?

2.40 p.m.

My second request for a Government statement follows on from Brian Gibbons’s question relating to the economic renewal programme launched in July. The First Minister said that he would write to Brian, but I believe that this matter is too important for a letter to one Member. We need a statement to the full Assembly. We have heard that a void has been created in the sector, which is creating greater problems for businesses that are trying to borrow from banks. We have heard that it is impacting on business-support businesses across Wales, which have found themselves suddenly without business. It is also alleged that up to 1,800 Welsh Government civil servants involved in business support are now, in effect, twiddling their thumbs and waiting for new announcements to be made. In the meantime, companies are disinvesting, are failing to invest or have to postpone or cancel plans. This is a vital matter, particularly at the current time, when we need to kick-start the Welsh economy and provide jobs and investment; it merits a statement to the Chamber.

Mae fy ail gais am ddatganiad gan y Llywodraeth yn dilyn cwestiwn Brian Gibbons ar raglen adnewyddu’r economi a lansiwyd ym mis Gorffennaf. Dywedodd y Prif Weinidog y byddai’n ysgrifennu at Brian, ond credaf fod y mater hwn yn rhy bwysig i’w gynnwys mewn llythyr at un Aelod. Mae angen datganiad llawn i’r Cynulliad. Clywsom fod gwacter wedi cael ei greu yn y sector, sy’n creu problemau mwy ar gyfer busnesau sy’n ceisio benthyg gan fanciau. Clywsom ei fod yn effeithio ar fusnesau cymorth busnes ledled Cymru, sydd yn sydyn wedi colli eu busnes. Honnir hefyd bod hyd at 1,800 o weision sifil Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â chymorth busnes yn awr, i bob pwrpas, yn troi eu bodiau ac yn aros am gyhoeddiadau newydd i gael eu gwneud. Yn y cyfamser, mae cwmnïau’n dadfuddsoddi, yn methu â buddsoddi neu yn gorfod gohirio neu ganslo cynlluniau. Mae hwn yn fater hanfodol, yn enwedig ar hyn o bryd, pan fo angen i ni roi hwb i economi Cymru a darparu swyddi a buddsoddiad; mae hwnnw’n haeddu datganiad i’r Siambr.

Jane Hutt: We have had a very useful airing this afternoon, in response to a question to the First Minister, of progress on delivering the epilepsy directive, and I understand that the Minister will be offering a statement on progress as it emerges. Regarding your second point, on the 'Economic Renewal: a new direction’ programme, the Deputy First Minister and Minister for Economy and Transport will be answering questions tomorrow, and it is important that that provides an opportunity to address some of the concerns and questions that have been raised.

Jane Hutt: Rydym wedi cael trafodaeth ddefnyddiol iawn y prynhawn yma, mewn ymateb i gwestiwn i’r Prif Weinidog, o gynnydd ar gyflawni’r gyfarwyddeb epilepsi, a deallaf y bydd y Gweinidog yn cynnig datganiad ar y cynnydd fel y mae’n ymddangos. O ran yr ail bwynt, ar raglen 'Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’, bydd y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn ateb cwestiynau yfory, ac mae’n bwysig bod hynny’n rhoi cyfle i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon a chwestiynau a godwyd.

Nick Bourne: I have a few requests, Minister. The first relates to health services and the Minister for Health and Social Services. Could we have an oral statement, preferably, on health services within the Hywel Dda Local Health Board area? The Minister will be aware that a draft of the rural health services strategy document, 'Spend to Save’, was issued over the summer, which indicated a downgrading of services at Bronglais and a centralisation of services at Glangwili in Carmarthen, potentially damaging services at Bronglais, Withybush and Prince Philip hospitals. Admittedly, the chief executive of Hywel Dda LHB said that the report has been withdrawn and was only a working document; he also said that it has been sent to Assembly Government officials. I understand that the Minister for health has said that she has never seen the document, and I accept her word on that. However, given that it is clear from what Trevor Purt has said that Assembly officials worked on the document, and that there is a cross-party campaign, involving all four parties, to save DGH services at all of these hospitals, I would welcome a statement on this matter from the Minister for health to offer reassurance and make it clear that the four hospitals are all valued as district general hospitals for the future.

Nick Bourne: Mae gennyf ychydig geisiadau, Weinidog. Mae’r cyntaf yn ymwneud â gwasanaethau iechyd a’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. A allem gael datganiad llafar, yn ddelfrydol, ar wasanaethau iechyd o fewn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda? Bydd y Gweinidog yn ymwybodol bod drafft o’r ddogfen strategaeth gwasanaethau iechyd gwledig, 'Gwario i Arbed’, wedi’i gyhoeddi yn ystod yr haf, yn nodi israddio gwasanaethau ym Mronglais a chanoli gwasanaethau yng Nglangwili yng Nghaerfyrddin, a allai niweidio gwasanaethau ym Mronglais, Y Llwyn Helyg ac Ysbyty’r Tywysog Philip. Rhaid cyfaddef bod prif weithredwr BILl Hywel Dda wedi dweud bod yr adroddiad wedi’i dynnu’n ôl ac mai dogfen dros dro yn unig ydoedd; dywedodd hefyd ei fod wedi cael ei anfon at swyddogion Llywodraeth y Cynulliad. Deallaf fod y Gweinidog dros iechyd wedi dweud nad yw hi erioed wedi gweld y ddogfen, ac rwy’n derbyn ei gair ar hynny. Fodd bynnag, o ystyried ei bod yn glir o’r hyn y mae Trevor Purt wedi’i ddweud bod swyddogion y Cynulliad yn gweithio ar y ddogfen, a bod ymgyrch trawsbleidiol, sy’n cynnwys pedair plaid, i arbed gwasanaethau ysbytai cyffredinol dosbarth ym mhob un o’r ysbytai hyn, byddwn yn croesawu datganiad ar y mater hwn gan y Gweinidog dros iechyd i gynnig sicrwydd ac i ddangos fod y pedwar ysbyty i gyd yn cael eu gwerthfawrogi fel ysbytai cyffredinol dosbarth ar gyfer y dyfodol.

My second request, Minister—and this may be within your portfolio or, conceivably, that of the Deputy First Minister—relates to land that is being sold in Newtown by the Welsh Assembly Government. Residents of Newtown first saw a notice relating to the sale of the land on 18 September. The land is being sold by auction on 23 September, less than a week later, with a guide price of up to £80,000. I have no problem with the land being sold, but there are people in the community who are keen to acquire it for the community for leisure purposes rather than housing, which is probably what it would be used for otherwise. They would clearly need longer than five days to have an opportunity to club together and see whether they have the resources to buy the land. Would you look at that, Minister, if it falls within your portfolio, or, if it lies elsewhere, could you encourage the appropriate Minister to look at the matter to see whether there could be a delay to give the community in Newtown—the Garth Owen part of the town, I believe—the opportunity to see whether they can club together to bid for the land?

Mae fy ail gais, Weinidog—a gallai hyn fod o fewn eich portffolio chi neu, o bosibl, o fewn portffolio’r Dirprwy Brif Weinidog—yn ymwneud â thir sy’n cael ei werthu yn y Drenewydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Gwelodd trigolion y Drenewydd hysbysiad ar werthiant y tir yn gyntaf ar 18 Medi. Mae’r tir yn cael ei werthu mewn arwerthiant ar 23 Medi, lai nag wythnos yn ddiweddarach, gyda phris canllaw o hyd at £80,000. Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda’r tir yn cael ei werthu, ond mae pobl yn y gymuned yn awyddus i’w brynu ar gyfer y gymuned ar gyfer dibenion hamdden yn hytrach na thai, sy’n debygol o gael eu codi ar y tir fel arall. Byddai, yn amlwg, angen mwy na phum niwrnod arnynt i gael cyfle i ddod at ei gilydd i weld a oes ganddynt yr adnoddau i brynu’r tir. A allech edrych ar hynny, Weinidog, os yw o fewn eich portffolio, neu, os yw o fewn portffolio arall, a allech annog y Gweinidog priodol i edrych ar y mater i weld a allai fod oedi er mwyn rhoi cyfle i’r gymuned yn y Drenewydd—rhan Garth Owen o’r dref, yr wyf yn credu—i weld a allant ddod at ei gilydd i wneud cais am y tir?

Jane Hutt: The first point that you make is an operational matter for the Hywel Dda Local Health Board. You have given an indication already of how the response was handled, and it is very important that the matter is taken back to the board for it to respond. On your second point, I will have to explore who has ministerial responsibility for the land. I imagine that it might be the Minister for the Economy and Transport, but I am happy to get back to you on that matter.

Jane Hutt: Mae’r pwynt cyntaf a wnewch yn fater gweithredol ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda. Rydych eisoes wedi dangos sut y cafodd yr ymateb ei drin, ac mae’n bwysig iawn bod y mater yn mynd yn ôl at y bwrdd er mwyn iddo ymateb. Ar eich ail bwynt, bydd rhaid imi ymchwilio i weld pwy sydd â chyfrifoldeb gweinidogol am y tir. Rwy’n dychmygu efallai mai’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth ydyw, ond rwy’n hapus i ddod yn ôl atoch ar y mater hwnnw.

Jeff Cuthbert: Minister, this year marks the seventieth anniversary of the battle of Britain. Will you put on record the Welsh Assembly Government’s tribute to the bravery and courage of those men who took part in that battle and indeed stopped Hitler’s plans in their tracks and played a large part in ensuring the eventual defeat of the Nazi and fascist forces in the second world war?

Jeff Cuthbert: Weinidog, mae’r flwyddyn hon yn nodi pen-blwydd dengmlwyddiant a thrigain brwydr Prydain. A wnewch chi gofnodi teyrnged Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddewrder a gwrolder y dynion hynny a gymerodd ran yn y frwydr honno ac yn wir a rwystrodd cynlluniau Hitler ac a chwaraeodd ran fawr i sicrhau colled ddilynol y lluoedd Natsïaidd a ffasgaidd yn yr ail ryfel byd?

Secondly, will you put on record the Welsh Assembly Government’s solidarity with the miners trapped in the San Jose copper mine in Chile, who are 700m underground? Will you agree to offer whatever support may be requested, including technical support, despite the fact that, we hope, the rescue attempts are going to plan?

Yn ail, a wnewch chi gofnodi undod Llywodraeth Cynulliad Cymru gyda’r glowyr sydd wedi’u dal ym mwynglawdd copr San Jose yn Chile 700m o dan y ddaear? A gytunwch i gynnig pa bynnag gefnogaeth a ofynnir amdano, gan gynnwys cymorth technegol, er gwaethaf y ffaith ein bod yn gobeithio bod yr ymdrechion achub yn mynd yn dda?

Jane Hutt: Thank you, Jeff. I am glad that you have given me the opportunity, on behalf of the Government, to recognise the importance of the commemoration of the seventieth anniversary of the battle of Britain and, again, to refer to the important anniversary reception that took place here on 30 June. It is important that we pay tribute to, and recognise the heroism of, the services during that battle, taking us forward to fight the fascist threat. It is important that, nationally and locally, as Assembly Members, we played a part in commemorating the seventieth anniversary of the battle of Britain.

Jane Hutt: Diolch, Jeff. Rwy’n falch eich bod wedi rhoi cyfle imi, ar ran y Llywodraeth, i gydnabod pwysigrwydd coffâd pen-blwydd dengmlwyddiant a thrigain brwydr Prydain ac, unwaith eto, i gyfeirio at y derbyniad pen-blwydd pwysig a ddigwyddodd yma ar 30 Mehefin. Mae’n bwysig ein bod yn talu teyrnged i, ac yn cydnabod, arwriaeth y gwasanaethau yn ystod y frwydr honno, gan fynd â ni ymlaen i frwydro yn erbyn y bygythiad ffasgaidd. Mae’n bwysig ein bod ni fel Aelodau’r Cynulliad, yn genedlaethol ac yn lleol, wedi chwarae rhan yn coffáu pen-blwydd dengmlwyddiant a thrigain brwydr Prydain.

It is important that we in Wales have the opportunity to acknowledge the plight of the miners trapped in the mine in Chile and that we send a message of solidarity. Jeff, I know that you have taken a close interest in this matter, working with the Wales TUC and the wider trade union movement, recognising the support for those miners and their families in these extraordinary circumstances. There are long-term connections, given our history of mining in Wales. I am sure that everyone in the Chamber will want to agree with that important point made by Jeff Cuthbert today.

Mae’n bwysig ein bod ni yng Nghymru yn cael y cyfle i gydnabod trafferthion y glowyr sy’n gaeth yn y pwll yn Chile a’n bod yn anfon neges o undod. Jeff, gwn eich bod wedi cymryd diddordeb manwl yn y mater hwn, gan weithio gyda TUC Cymru a’r mudiad undebau llafur ehangach, gan gydnabod y gefnogaeth ar gyfer y glowyr hynny a’u teuluoedd yn yr amgylchiadau eithriadol hyn. Mae yna gysylltiadau hirdymor, o ystyried ein hanes mwyngloddio yng Nghymru. Rwy’n siŵr y bydd pawb yn y Siambr am gytuno â’r pwynt pwysig a wneir gan Jeff Cuthbert heddiw.

Darren Millar: Minister, you will know that, last year, there was widespread disruption across Wales as a result of the adverse winter weather. There were all sorts of problems and people were unable to access medical and other health appointments as well as education establishments. Of course, there was also disruption to the delivery of heating oil to many homes across Wales, including homes in my Clwyd West constituency. I wish to ask for a Government statement on preparedness for adverse weather this winter. In the statement, could you include information about the rock salt supplies that you expect local authorities to have and state whether any guidance is being issued to local authorities to ensure that they are prepared to ensure that highways are open in the event of adverse weather in the future?

Darren Millar: Weinidog, byddwch yn gwybod y bu aflonyddwch eang ar draws Cymru y llynedd o ganlyniad i dywydd garw’r gaeaf. Roedd pob math o broblemau ac nid oedd pobl yn gallu cael mynediad i apwyntiadau meddygol ac iechyd eraill yn ogystal â sefydliadau addysg. Wrth gwrs, roedd hefyd amharu ar ddosbarthu olew gwresogi i lawer o gartrefi ledled Cymru, gan gynnwys cartrefi yn fy etholaeth, Gorllewin Clwyd. Hoffwn ofyn am ddatganiad gan y Llywodraeth ar barodrwydd ar gyfer tywydd garw’r gaeaf hwn. Yn y datganiad, a allwch gynnwys gwybodaeth am y cyflenwadau halen craig yr ydych yn disgwyl i awdurdodau lleol eu cael, gan nodi a roddir unrhyw ganllawiau i awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn barod i sicrhau y bydd priffyrdd ar agor os ceir tywydd gwael yn y dyfodol?

Jane Hutt: It is important that we start now, even on this nice autumnal day, to recognise what may lie ahead in preparing for what could be a severe winter. Many lessons were learnt about the impact of last year’s severe winter weather. It is a cross-governmental issue. The Minister for Health and Social Services has already launched her 'Keep Well This Winter’ campaign, and one of its three messages is to keep warm. Members will also notice from their GP surgeries that inoculations are already taking place and will recognise the important role of the third-sector organisation, Age Cymru. Carl Sargeant and I recently met a group that was taking an active role with regard to the elderly population. I think that the issue relating to education is well made, and plans are in place at every level.

Jane Hutt: Mae’n bwysig ein bod yn dechrau yn awr, hyd yn oed ar y diwrnod braf hwn o hydref, i gydnabod yr hyn a allai ein hwynebu wrth baratoi ar gyfer yr hyn a allai fod yn aeaf difrifol. Dysgwyd llawer o wersi am effaith tywydd gaeaf difrifol y llynedd. Mae’n fater traws-lywodraethol. Y mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol eisoes wedi lansio ei ymgyrch 'Cadwch yn Iach y Gaeaf Hwn’, ac un o’i tair neges yw cadw’n gynnes. Bydd Aelodau hefyd yn sylwi yn eu meddygfeydd meddygon teulu fod brechiadau eisoes yn digwydd a byddant yn cydnabod rôl bwysig y sefydliad trydydd sector, Age Cymru. Cyfarfu Carl Sargeant a minnau â grŵp yn ddiweddar a oedd yn cymryd rhan weithredol o ran y boblogaeth oedrannus. Credaf fod y pwynt sy’n ymwneud ag addysg yn cael ei wneud yn dda, ac mae cynlluniau yn eu lle ar bob lefel.

Chris Franks: I request a statement from the Minister for Health and Social Services on the recent incidents where surgical equipment at the University Hospital of Wales was deemed to be unfit for purpose? This resulted in 55 operations being cancelled and, eventually, £200,000-worth of additional equipment being purchased. Clearly, something went wrong, although initially we were given assurances that the problems were of a minor nature.

Chris Franks: Gofynnaf am ddatganiad gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y digwyddiadau diweddar, lle’r ystyriwyd bod offer llawfeddygol yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn anaddas at y diben? Arweiniodd hyn at ohirio 55 llawdriniaeth ac, yn y pen draw, at brynu gwerth £200,000 o offer ychwanegol. Mae’n amlwg yr aeth rhywbeth o’i le, er, i ddechrau, cawsom sicrwydd mai mân broblemau oeddynt.

2.50 p.m.

Further, I wish to request a statement from the Welsh Government on skills training in the light of cuts from the Conservative-Lib Dem coalition Government. We all know that obtaining an apprenticeship is difficult because employers cannot afford them. GE Aviation in Nantgarw provides apprenticeships with money provided by the Welsh Government, working with Coleg Morgannwg. However, this is not the case across the country. Could we please have a statement on apprenticeships?

Ymhellach, hoffwn ofyn am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar hyfforddiant sgiliau yng ngoleuni toriadau Llywodraeth glymblaid y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol. Rydym i gyd yn gwybod bod cael prentisiaeth yn anodd gan na all cyflogwyr eu fforddio. Mae GE Aviation yn Nantgarw yn darparu prentisiaethau gydag arian a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, gan weithio gyda Choleg Morgannwg. Fodd bynnag, nid felly y mae ledled y wlad. A gawn ni ddatganiad ar brentisiaethau?

Jane Hutt: It is important that I take this opportunity to report that, last week, I had a meeting with the Chief Secretary to the Treasury, Danny Alexander, along with all of the Ministers for finance from across the UK. The Ministers from Wales, Scotland and Northern Ireland made the point strongly that the impact of the comprehensive spending review will have a huge bearing, not just in terms of our spending review and our allocation through the block grant, but also on non-devolved areas, particularly welfare reform and the impact that it can have on skills and our responsibilities. I am glad to say that, as far as apprenticeships are concerned, we are continuing to progress measures to deliver apprenticeships for our young people. An apprenticeship unit has been established. I can report that up to 3,000 young people will be supported in 2010-11 through our young recruits and pathways to apprenticeships schemes. We are determined as a Government not only to support and maintain, but to progress and develop our support for young apprentices in Wales.

Jane Hutt: Mae’n bwysig fy mod yn cymryd y cyfle hwn i roi gwybod y cefais gyfarfod wythnos diwethaf â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, Danny Alexander, ynghyd â phob un o’r Gweinidogion â chyfrifoldeb dros gyllid o bob cwr o’r DU. Bu i Weinidogion o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon bwysleisio y bydd effaith yr adolygiad cynhwysfawr o wariant yn cael effaith enfawr, nid yn unig o ran ein hadolygiad o wariant a thrwy ein dyraniad drwy’r grant bloc, ond, yn ogystal, ar feysydd nad ydynt wedi eu datganoli ac ar ddiwygio lles yn benodol, a’r effaith y gall hwnnw ei gael ar sgiliau a chyfrifoldebau. Rwy’n falch o ddweud ein bod yn parhau i ddatblygu mesurau er mwyn darparu prentisiaethau ar gyfer ein pobl ifanc. Mae uned prentisiaeth wedi cael ei sefydlu. Bydd hyd at 3,000 o bobl ifanc yn cael eu cefnogi yn 2010-11 drwy ein cynlluniau i recriwtiaid ifanc a llwybrau i brentisiaethau. Mae’r Llywodraeth yn benderfynol nid yn unig i gefnogi a chynnal, ond i wella a datblygu ein cefnogaeth i brentisiaid ifanc yng Nghymru.

Andrew R.T. Davies: Minister, I wish to ask for two statements. The first is in relation to the closure of the midwife-led unit at Llandough Hospital and, in particular, the consultation exercise that the local health board undertook regarding its new strategic plan. I believe that it was deeply unfortunate that this consultation process was undertaken at the height of the summer—that is, during August. A statement from the Welsh Assembly Government on the level of consultation and the quality of the consultation that you expect of public bodies that are accountable to you would give Assembly Members and the public at large confidence that the consultation processes that organisations undertake are meaningful and not just tick-box exercises.

Andrew R.T. Davies: Weinidog, hoffwn ofyn am ddau ddatganiad. Mae’r cyntaf yn ymwneud â chau’r uned dan arweiniad bydwragedd yn Ysbyty Llandochau ac, yn benodol, yr ymarfer ymgynghori y bu i’r bwrdd iechyd lleol ymgymryd ynghylch ei gynllun strategol newydd. Mae’n anffodus iawn y cynhaliwyd y broses ymgynghori yn anterth yr haf—ym mis Awst. Byddai datganiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar lefel yr ymgynghori ac ansawdd yr ymgynghori yr ydych yn ei ddisgwyl gan gyrff cyhoeddus sy’n atebol i chi yn rhoi hyder i’r cyhoedd yn gyffredinol ac i Aelodau’r Cynulliad bod y prosesau ymgynghori y mae sefydliadau’n eu cynnal yn ystyrlon ac nid yn ymarferion ticio bocs yn unig.

Secondly, in support of the leader of the Liberal Democrats and her point about the McKinsey report, which she highlighted during questions to the First Minister, I am now on my third holding response for the freedom of information request that I submitted regarding the McKinsey report. At the end of June, during questions to the Minister of Health and Social Services, I asked a question, as spokesman for health, in relation to the McKinsey report, and I was informed—and it is on the Record—by the Minister for Health and Social Services that she would bring forward a written statement given the level of interest that people were showing in the McKinsey issue. Time and again, this issue has been raised by outside parties and Assembly Members. This should be an area on which we can legitimately question the Minister for Health and Social Services. An oral statement in Plenary would be greatly appreciated so that any ambiguity can be cleared up.

Yn ail, i gefnogi arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol a’i phwynt am adroddiad McKinsey, y bu iddi danlinellu yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog, rwyf bellach wedi cael tri ymateb i’m cais rhyddid gwybodaeth ynghylch adroddiad McKinsey yn dweud bod fy nghais yn cael ei brosesu. Ddiwedd mis Mehefin, yn ystod cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gofynnais gwestiwn, fel y llefarydd iechyd, yn ymwneud ag adroddiad McKinsey, a dywedodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wrthyf—ac mae hyn ar y Cofnod—y byddai’n cyflwyno datganiad ysgrifenedig, o ystyried y lefel o ddiddordeb yn y mater yn ymwneud â McKinsey. Dro ar ôl tro, mae’r mater hwn wedi’i godi gan bartïon allanol a chan Aelodau’r Cynulliad. Dylai hyn fod yn faes y gallwn holi’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn deg yn ei gylch. Byddai datganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn yn cael ei werthfawrogi’n fawr er mwyn egluro unrhyw amwysedd.

Jane Hutt: I apologise, Presiding Officer; may I respond to Chris Franks on the matter of surgical instruments, as I did not give a response earlier? I will then answer Andrew R.T. Davies’s question because it was shared in the Chamber for all to hear. This is a matter of ensuring that the problems regarding surgical instruments within the Cardiff and Vale University Local Health Board are being addressed with investment. I believe that you have written to the chief executive on that matter.

Jane Hutt: Rwy’n ymddiheuro, Lywydd; a allaf ymateb i Chris Franks ar y mater o offerynnau llawfeddygol, gan na roddais ymateb yn gynharach? Byddaf wedyn yn ateb cwestiwn Andrew R.T. Davies oherwydd fe’i rhannwyd yn y Siambr i bawb ei glywed. Mae hyn yn fater o sicrhau bod problemau o safbwynt offer llawfeddygol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cael eu datrys drwy fuddsoddiad. Rwy’n credu eich bod wedi ysgrifennu at y prif weithredwr ar y mater hwnnw.

Importantly, that takes us to the questions that Andrew has asked about the consultation, or pre-consultation, that has been taking place over the summer on the future direction of services. This is a matter for the Cardiff and Vale University Local Health Board. It is a matter with which many of us have been engaged as constituency and regional Assembly Members. I refer to your point about the questions to the Minister for Health and Social Services, and remind you that a statement was made by the Minister for Health and Social Services as a result of questions in June.

Yn bwysig ddigon, mae hynny’n ein harwain at y cwestiynau y bu i Andrew eu gofyn am yr ymgynghoriad, neu’r cyd-ymgynghori, a gafwyd dros yr haf ar gyfeiriad gwasanaethau yn y dyfodol. Mater i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw hwn. Mae llawer ohonom wedi ymwneud â’r mater fel Aelodau Cynulliad etholaeth a rhanbarth. Cyfeiriaf at eich pwynt ynglŷn â’r cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac rwy’n eich atgoffa y gwnaeth y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad o ganlyniad i gwestiynau ym mis Mehefin.

The most important written Cabinet statement that I want to refer you to is the one that the Minister made on the progress of the five-year service workforce and financial strategic framework. During oral Assembly questions on 23 June, in response to a question from you, Edwina Hart said

Y datganiad ysgrifenedig pwysicaf gan y Cabinet yr wyf am ei gyfeirio atoch yw’r un a wnaeth y Gweinidog ar y cynnydd ar y fframwaith strategol pum-mlynedd ar gyfer cyllid a’r gweithlu gwasanaeth. Yn ystod cwestiynau llafar y Cynulliad ar 23 Mehefin, mewn ymateb i gwestiwn gennych, dywedodd Edwina Hart

'I am delighted by the level of interest in the work that McKinsey has undertaken for us as the Welsh Assembly Government and within the NHS’.

'Yr wyf yn falch iawn o lefel y diddordeb sydd yn y gwaith y mae McKinsey wedi’i gyflawni ar ein rhan ni fel Llywodraeth y Cynulliad ac yn y GIG’.

She also said

Dywedodd hefyd

'It might be useful for me to issue a written statement on this issue, given the level of interest, to inform Members of progress in this area’.

'Hwyrach y byddai’n ddefnyddiol pe bawn yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar y mater hwn, o ystyried lefel y diddordeb, er mwyn rhoi gwybod i’r Aelodau am gynnydd yn y maes hwn’.

As a result, as I said, a written Cabinet statement was delivered.

O ganlyniad, fel y dywedais, cafodd datganiad ysgrifenedig gan y Cabinet ei gyflwyno.

William Graham: I ask you to bring forward a statement by your Government that seeks to encourage and support entrepreneurship, particularly in the food and wine sector. During the weekend, I attended the spectacular Abergavenny food festival. The Minister will know that it is becoming an important event in south-east Wales. Over 40,000 people attended the event, which is a wonderful showcase for Welsh food and produce, which is exceptional in quality, variety and price.

William Graham: Rwy’n gofyn i chi gyflwyno datganiad gan eich Llywodraeth sy’n ceisio annog a chefnogi mentergarwch, yn enwedig yn y sector bwyd a gwin. Yn ystod y penwythnos, euthum i ŵyl fwyd ysblennydd y Fenni. Bydd y Gweinidog yn gwybod ei fod yn datblygu’n ddigwyddiad pwysig yn ne-ddwyrain Cymru. Aeth dros 40,000 o bobl i’r digwyddiad, sy’n ffenest wych i fwyd a chynnyrch Cymru, sydd yn eithriadol o ran ansawdd, amrywiaeth a phris.

Jane Hutt: I was not able to attend that prestigious event in Abergavenny, but I look forward to attending the Cowbridge food and drink festival, which will take place at the end of October. Those two events put Welsh food and drink not only on the Welsh or UK map, but on the world map and also provide an opportunity for the entrepreneurs who are engaged with them. The impact of those events is sustained by the Minister for Rural Affairs and the Minister for the Economy and Transport in terms of the opportunities for Welsh commerce, particularly Welsh food and wine.

Jane Hutt: Nid oeddwn yn gallu mynd i’r digwyddiad mawreddog yn y Fenni, ond rwy’n edrych ymlaen at fynd i ŵyl bwyd a diod y Bont-faen ddiwedd mis Hydref. Mae’r ddau ddigwyddiad yn rhoi bwyd a diod o Gymru nid yn unig ar y map yng Nghymru a’r DU, ond ar fap y byd gan roi cyfleoedd i’r entrepreneuriaid sy’n ymwneud â hwy. Mae effaith y digwyddiadau hynny yn cael ei chynnal gan y Gweinidog dros Faterion Gwledig a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth o ran y cyfleoedd ar gyfer masnach Cymru, yn enwedig bwyd a gwin Cymru.

Alun Cairns: Patients, employees and staff nurses at Fairwood Hospital in Swansea are facing its closure, which follows the lifting of the moratorium by the Minister for health, in spite of the promises that were made during the One Wales Government negotiations. Bearing in mind the uncertainty that has been created as a result, what plans does the Minister have to schedule a debate so that we can have a proper debate about the lifting of the moratorium and so that I and others from South Wales West can discuss the importance of Fairwood Hospital to intermediate care in Wales?

Alun Cairns: Mae cleifion, gweithwyr a nyrsys staff yn Ysbyty Fairwood, Abertawe yn wynebu cau’r ysbyty, sy’n dilyn codi’r gohiriad gan y Gweinidog dros iechyd, er gwaethaf yr addewidion a wnaed yn ystod trafodaethau Llywodraeth Cymru’n Un. O ystyried yr ansicrwydd sy’n bodoli yn sgîl hynny, pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i drefnu dadl er mwyn inni gael dadl briodol ar godi’r gohiriad ac er mwyn i mi ac eraill o Orllewin De Cymru allu trafod pwysigrwydd Ysbyty Fairwood i ofal canolraddol yng Nghymru?

Jane Hutt: It is important that, as we move into the period of the comprehensive spending review and the draft budget that I will bring to the Chamber, there will be scrutiny. Over the last few weeks, on my budget tour, I have taken the opportunity to meet staff working on the front line to discuss the challenges that we face as a result of the new UK coalition Government’s approach to dealing with the budget deficit. I also hope that you will recognise our responsibilities to engage with and enable our staff, our managers as well as our professional healthcare staff, in the health service so that they play their part in the responsible approach towards efficiency, innovation and the challenges of a constrained budget. We are playing our part in terms of the budget deficit reduction. We do not believe that it was right for us to have to find those cuts earlier this year as a result of the June budget; that was too fast and too deep. We have already heard from Rhodri Morgan of the dangers, which are now predicted by economists, of a double-dip recession. This links directly to the questions that have come from opposition Members this afternoon about the way forward to enable us to protect the front line of our national health service in Wales.

Jane Hutt: Wrth i ni nesáu at gyfnod yr adolygiad cynhwysfawr o wariant a’r gyllideb ddrafft y byddaf yn ei chyflwyno i’r Siambr, mae’n bwysig y bydd craffu. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, ar fy nhaith gyllideb, rwyf wedi cael cyfle i gwrdd â staff sy’n gweithio ar y rheng flaen i drafod yr heriau sy’n ein hwynebu o ganlyniad i ddull Llywodraeth glymblaid newydd y DU i ymdrin â’r diffyg yn y gyllideb. Rwyf hefyd yn gobeithio y byddwch yn cydnabod ein cyfrifoldebau i ymgysylltu â’n staff, ein rheolwyr a’n staff gofal iechyd proffesiynol yn y gwasanaeth iechyd, a’u galluogi er mwyn iddynt allu cyfrannu at y dull cyfrifol o ymdrin ag effeithlonrwydd, arloesedd a heriau cyllideb gyfyngedig. Rydym yn cyfrannu at y gwaith o leihau’r diffyg yn y gyllideb. Nid ydym yn credu ei bod yn iawn ein bod wedi gorfod dod o hyd i’r toriadau hynny yn gynt eleni yn sgîl cyllideb mis Mehefin, a oedd yn rhy gyflym ac yn rhy ddwfn. Rydym eisoes wedi clywed gan Rhodri Morgan am y peryglon y mae economegwyr yn eu rhagweld o ddirwasgiad dwbl. Mae hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â chwestiynau Aelodau’r gwrthbleidiau y prynhawn yma am y ffordd ymlaen er mwyn ein galluogi i amddiffyn rheng flaen ein gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru.

Nick Ramsay: I concur with the comments made by my colleague William Graham regarding the Abergavenny food festival. I, too, enjoyed wandering around the multitude of stalls, and I particularly enjoyed the cheese section of the festival. There was a lot of good food and drink from across Wales at the food festival. I would also be interested to know how the Assembly Government plans to build on the experience of Abergavenny and other towns that host such festivals by rolling out the food festival experience in towns across Wales. There would be a lot of benefit for Wales in doing that.

Nick Ramsay: Rwy’n cytuno â’r sylwadau a wnaed gan fy nghydweithiwr William Graham ynghylch gŵyl fwyd y Fenni. Yr oeddwn innau wedi mwynhau crwydro o amgylch y llu o stondinau, a mwynheais adran gaws yr ŵyl yn arbennig. Roedd llawer o fwyd a diod da o bob rhan o Gymru yn yr ŵyl fwyd. Mae gennyf ddiddordeb hefyd i wybod sut mae Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu adeiladu ar brofiad y Fenni a threfi eraill sy’n cynnal gwyliau o’r fath drwy gyflwyno profiad yr ŵyl fwyd mewn trefi ledled Cymru. Byddai gwneud hynny yn dod â llawer o fudd i Gymru.

3.00 p.m.

Secondly, I ask the Minister for Business and Budget if she would liaise with her colleague, the Minister for Health and Social Services, on bringing forward a statement on the future of Clinical Futures, and an update on that programme in South Wales East. It has been a while since we had such an update. I realise that due to funding problems and other issues, Clinical Futures has been put on the back burner. However, there was a lot of good stuff in the Clinical Futures programme when it was brought online, and many clinicians in South Wales East hope that aspects of that programme will be implemented even if there are delays or cancellations involved in the project as a whole. I would very much appreciate hearing from the Minister on this. It was a significant area of spending, and we have seen one hospital in South Wales East built as a result of that programme. If we are to see significant delays in the rolling out of other aspects of the programme, then I would like further information from the Minister on how she intends to plug the gaps that will inevitably arise in the long term by not proceeding fully with the programme.

Yn ail, gofynnaf i’r Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb gyd-drafod â’i chyd-Weinidog, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y posibilrwydd o gyflwyno datganiad am ddyfodol Dyfodol Clinigol, ynghyd â’r diweddaraf am y rhaglen honno yn Nwyrain De Cymru. Mae cryn amser wedi mynd heibio ers i ni gael y wybodaeth ddiweddaraf yn y modd hwn. Sylweddolaf, oherwydd problemau ariannu a materion eraill, fod Dyfodol Clinigol wedi cael ei roi o’r neilltu. Fodd bynnag, roedd llawer o bethau da yn y rhaglen Dyfodol Clinigol pan roddwyd hi ar-lein, ac mae llawer o glinigwyr yn Nwyrain De Cymru yn gobeithio y bydd agweddau ar y rhaglen yn cael eu rhoi ar waith hyd yn oed os digwydd oedi neu ganslo yn y prosiect fel cyfanwaith. Byddwn yn gwerthfawrogi yn fawr clywed gan y Gweinidog ar hyn o beth. Roedd yn faes o wariant sylweddol, ac rydym wedi gweld un ysbyty yn Nwyrain De Cymru a adeiladwyd o ganlyniad i’r rhaglen honno. Os ydym am weld oedi sylweddol o ran cyflwyno agweddau eraill ar y rhaglen, yna hoffwn gael rhagor o wybodaeth gan y Gweinidog ar sut y mae’n bwriadu llenwi’r bylchau a fydd yn anochel o godi yn y tymor hir drwy beidio â bwrw ymlaen yn llawn â’r rhaglen.

Jane Hutt: I have already responded positively on the impact and contribution of the Abergavenny food and wine festival. I am sure that the Minister for Rural Affairs will consider whether it is appropriate at some point to make a statement. Obviously, we have the Cowbridge festival in a few weeks’ time, and others throughout Wales, which demonstrate the contribution of that niche development for business and hospitality services in Wales.

Jane Hutt: Yr wyf eisoes wedi ymateb yn gadarnhaol ar effaith a chyfraniad gŵyl gwin a bwyd y Fenni. Yr wyf yn siŵr y bydd y Gweinidog dros Faterion Gwledig yn ystyried a yw’n briodol ar ryw adeg i wneud datganiad. Yn amlwg, mae gennym ŵyl y Bont-faen ymhen ychydig wythnosau, ac mae eraill ledled Cymru, sy’n dangos cyfraniad y datblygiad arbenigol hwnnw i wasanaethau busnes a lletygarwch yng Nghymru.

Thank you for a much more constructive approach in your question about Clinical Futures than we have heard this afternoon from some of your colleagues. These are questions that rightly need to be put, and answers sought on progress. There are questions to the Minister for Health and Social Services tomorrow afternoon, which gives you that opportunity, and I am sure that your points will be taken on board.

Diolch i chi am fod natur eich cwestiwn ynghylch Dyfodol Clinigol yn llawer mwy adeiladol na’r hyn a glywsom y prynhawn yma gan rai o’ch cyd-Aelodau. Mae’r rhain yn gwestiynau y mae’n briodol eu gofyn, gan geisio atebion ynghylch cynnydd. Mae cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol brynhawn yfory, sy’n rhoi’r cyfle hwnnw i chi, ac rwy’n sicr y caiff eich pwyntiau eu hystyried.

Datganiad am Lansio’r Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ddyletswydd
Cydraddoldeb Benodol i’r Sector Cyhoeddus
Statement on Launch of the Public Consultation on Public Sector Specific
Equality Duty

Y Cofnod

The Minister for Social Justice and Local Government (Carl Sargeant): I would like to make a statement about the proposed draft Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) Regulations 2011. Once commenced, the Equality Act 2010 will, for the first time, give powers to Welsh Ministers to make regulations to introduce specific public sector equality duties in relation to devolved authorities in Wales. Today, I am starting a public consultation on the proposals and draft regulations that will introduce these new duties. The consultation will last for 12 weeks, closing on 17 December. Alongside the draft regulations, I will be making available draft regulatory and equality assessments for the consultation. These are now published on the Welsh Assembly Government website, and I have provided the electronic link to Members.

Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol (Carl Sargeant): Hoffwn wneud datganiad am ddrafft arfaethedig Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. O’i gychwyn, bydd Deddf Cydraddoldeb 2010, am y tro cyntaf, yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru i wneud rheoliadau i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol yn y sector cyhoeddus parthed awdurdodau datganoledig yng Nghymru. Heddiw, yr wyf yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion a’r rheoliadau drafft a fydd yn cyflwyno’r dyletswyddau newydd hyn. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau am 12 wythnos, gan gau ar 17 Rhagfyr. Ochr yn ochr â’r rheoliadau drafft, byddaf yn rhoi asesiadau rheoleiddiol a chydraddoldeb drafft ar gael ar gyfer yr ymgynghoriad. Mae’r rhain bellach yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yr wyf wedi darparu’r cyswllt electronig ar gyfer Aelodau.

Before I give an outline of the draft regulations themselves, I would like to take a few moments to reaffirm our policy objectives in developing these duties. We want these duties to make a positive difference to the citizens of Wales—especially people that society has traditionally undervalued or discriminated against. We need to acknowledge that society does not intentionally discriminate, victimise or harass, and it does not seek to foster bad relations or hold people back from achieving their full potential. However, sometimes, in the rush to get things done, people can get left behind—often the most vulnerable in our society. That is not acceptable, and when it happens people can feel excluded from the world we are creating.

Cyn i mi roi amlinelliad o’r rheoliadau drafft eu hunain, hoffwn gymryd ychydig funudau i gadarnhau ein hamcanion polisi wrth ddatblygu’r dyletswyddau hyn. Dymunwn i’r dyletswyddau hyn wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddinasyddion Cymru—yn enwedig pobl y mae cymdeithas yn draddodiadol wedi’u gwerthfawrogi’n annigonol neu wedi gwahaniaethu yn eu herbyn. Mae angen i ni gydnabod nad yw cymdeithas yn fwriadol yn camwahaniaethu, yn erlid neu yn aflonyddu, ac nid yw’n ceisio meithrin cysylltiadau gwael neu gadw pobl rhag cyflawni eu llawn botensial. Fodd bynnag, weithiau, wrth frysio i gyflawni pethau, gall pobl gael eu gadael ar ôl—yn aml y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Nid yw hynny’n dderbyniol, a phan ddigwydd, gall pobl deimlo iddynt gael eu cau allan o’r byd yr ydym yn ei greu.

Government and the wider public sector have a role to play. The Welsh Assembly Government has led the way on equality. The source of this leadership is the Government of Wales Act 2006, which places a duty on us to have due regard to promote equality of opportunity to all citizens in Wales. The Welsh Assembly Government was the first in the UK to establish a children’s commissioner and an older people’s commissioner. We were one of the first public authorities to develop and publish a single equality scheme going beyond our statutory duties.

Mae gan y Llywodraeth a’r sector cyhoeddus yn ehangach ran i’w chwarae. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi arwain y ffordd ar gydraddoldeb. Tarddle’r arweinyddiaeth hon yw Deddf Llywodraeth Cymru 2006, sy’n gosod dyletswydd arnom i roi sylw dyledus i hyrwyddo cyfle cyfartal i bob dinesydd yng Nghymru. Llywodraeth Cynulliad Cymru oedd y cyntaf yn y DU i sefydlu comisiynydd i blant a chomisiynydd i bobl hŷn. Roeddem ymhlith yr awdurdodau cyhoeddus cyntaf i ddatblygu a chyhoeddi cynllun cydraddoldeb sengl sy’n mynd y tu hwnt i’n dyletswyddau statudol.

Our ambition is to continue to lead the way on equality. Some people fear that driving an agenda of equality of outcome and opportunity, and building a fair and tolerant society, falls to the bottom of the list of priorities in a challenging economic climate. However, we will not be stepping back from our commitment to tackle discrimination wherever it persists. We will continue to lead on narrowing the gender pay gap, to ensure that disabled people can reach their full potential, and to promote more cohesive communities. Our vision is for Wales to be a place where people come together to make things happen that benefit not the minority, nor the majority, but all the people who make up our communities.

Ein huchelgais yw parhau i arwain y ffordd ar gydraddoldeb. Mae rhai yn ofni bod gyrru agenda cydraddoldeb o ran canlyniadau a chyfleoedd, ac adeiladu cymdeithas deg a goddefgar, yn disgyn i waelod y rhestr o flaenoriaethau mewn hinsawdd economaidd heriol. Fodd bynnag, ni fyddwn yn camu yn ôl o’n hymrwymiad i fynd i’r afael â gwahaniaethu lle bynnag y bydd yn parhau. Byddwn yn parhau i arwain ynghylch cau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, i sicrhau y gall pobl anabl gyrraedd eu llawn botensial, ac i hyrwyddo cymunedau mwy cydlynol. Ein gweledigaeth yw i Gymru fod yn fan lle mae pobl yn dod ynghyd i wneud i bethau ddigwydd, nid er lles y lleiafrif neu’r mwyafrif, ond i bob un yn ein cymunedau.

This is at the heart of these draft proposals and the focus is on outcome-focused equality objectives. If these are to be meaningful, credible evidence needs to be gathered and analysed to identify where action needs to be focused. However, that takes time. I am therefore proposing that public authorities gather the evidence, engage with people and develop objectives that will make a difference to people’s lives. These objectives will need to be published by April 2012. Therefore, this is not a year off for equality duties; it is recognition that time is needed to create objectives that will make a difference to people.

Mae hyn wrth wraidd y cynigion drafft hyn ac mae’r ffocws ar amcanion cydraddoldeb sy’n rhoi sylw i ganlyniadau. Os yw’r rhain am fod yn ystyrlon, mae angen casglu tystiolaeth gredadwy a’i dadansoddi i nodi lle y dylid ffocysu’r gweithredu. Fodd bynnag, mae hynny’n cymryd amser. Yr wyf felly yn cynnig bod awdurdodau cyhoeddus yn casglu tystiolaeth, ymgysylltu â phobl a datblygu amcanion a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Bydd rhaid cyhoeddi’r amcanion hyn erbyn Ebrill 2012. Felly, nid blwyddyn bant i ddyletswyddau cydraddoldeb yw hyn; cydnabyddiaeth bod angen amser i greu amcanion a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl ydyw.

Objectives do not need to be limited by artificial time constraints, but they do need to say why something needs to be done, what is going to be done, by when and how. These objectives will leave people in no doubt as to what public authorities are going to do. It is not intended that these duties will put everything right from the first day that they come into force in April next year. We have learned from experience that the change in attitudes that we need to foster does not happen overnight because of regulation; it takes time for change to happen and it needs continued leadership. The requirements being proposed for the public sector in Wales are the first steps to start us on our way. Lessons have been learned from duties that have gone before, and from our own experiences. Therefore, we will build on what has worked well and improve it as we go forward.

Nid oes rhaid i amcanion fod o dan gyfyngiadau amser artiffisial, ond rhaid iddynt ddweud pam bod angen gwneud rhywbeth, pa beth a wneir, erbyn pryd a sut. Ni fydd yr amcanion hyn yn gadael pobl dan unrhyw amheuaeth ynghylch yr hyn y bydd awdurdodau cyhoeddus yn ei wneud. Ni fwriedir i’r dyletswyddau hyn wneud popeth yn iawn o’r diwrnod cyntaf y dônt i rym ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf. Rydym wedi dysgu o brofiad nad yw’r newid mewn agweddau y mae angen ei feithrin yn digwydd dros nos oherwydd rheoleiddio; mae’n cymryd amser i newid ddigwydd ac mae angen arweinyddiaeth barhaol. Camau cyntaf i’n dechrau ar ein taith yw’r gofynion a gynigir i’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Dysgwyd gwersi o ddyletswyddau blaenorol, ac o’n profiadau ein hunain. Felly, byddwn yn adeiladu ar yr hyn sydd wedi gweithio’n dda ac yn ei wella wrth i ni symud ymlaen.

These proposed statutory duties will be more prescriptive than those being proposed elsewhere. They provide clarity and flexibility where needed, and given that this is a public consultation, I am prepared to listen to any changes that people might like to suggest. However, these duties must enable better performance of the public sector general equality duty. The new general duty will require any public authority listed in Schedule 19 to the Act to have due regard in the exercise of its functions to the need to eliminate discrimination, harassment or victimisation; advance equality of opportunity; and foster good relations. The new duty will apply to eight equality strands, or, as they are known in the Act, 'protected characteristics’, which moves away from the three equality strands that we have been accustomed to these past years—disability, race and gender.

Bydd y dyletswyddau statudol arfaethedig hyn yn fwy cyfarwyddol na’r rhai a gynigir mewn mannau eraill. Maent yn darparu eglurder a hyblygrwydd lle bo’u hangen, ac o gofio mai ymgynghoriad cyhoeddus yw hwn, rwy’n barod i wrando ar unrhyw newidiadau yr hoffai pobl eu hawgrymu. Fodd bynnag, rhaid i’r dyletswyddau hyn alluogi gwell perfformiad yn nyletswydd cydraddoldeb gyffredinol y sector cyhoeddus. Bydd y ddyletswydd gyffredinol newydd yn ei gwneud yn ofynnol ar unrhyw awdurdod cyhoeddus a restrir yn Atodlen 19 i’r Ddeddf i roi sylw dyledus wrth arfer ei swyddogaethau i’r angen i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth; hyrwyddo cyfle cyfartal; a meithrin cysylltiadau da. Bydd y ddyletswydd newydd yn berthnasol i wyth maes cydraddoldeb, neu, fel y’u gelwir yn y Ddeddf, 'nodweddion gwarchodedig’, sy’n symud i ffwrdd o’r tri llinyn cydraddoldeb yr ydym wedi bod yn gyfarwydd â hwy dros y blynyddoedd diwethaf—anabledd, hil a rhyw.

That does not mean that positive attitudes that have developed towards those familiar equality duties are being diluted. It means that we are extending the benefits that these public sector duties can bring to others who have also been subject to discrimination in the past. Therefore, the new duties will also apply to the protected characteristics of age, gender reassignment, pregnancy and maternity, religion or belief, and sexual orientation. Having due regard to eliminate discrimination, harassment and victimisation within the general duty is also relevant to the protected characteristic of marriage and civil partnership.

Nid yw’n golygu bod agweddau cadarnhaol sydd wedi datblygu tuag at y dyletswyddau cydraddoldeb cyfarwydd yn cael eu gwanhau. Mae’n golygu ein bod yn ymestyn manteision posibl y dyletswyddau hyn yn y sector cyhoeddus i eraill sydd hefyd wedi bod yn destun gwahaniaethu yn y gorffennol. Felly, bydd y dyletswyddau newydd hefyd yn berthnasol i’r nodweddion gwarchodedig oedran, newid rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd neu gred, a chyfeiriadedd rhywiol. Mae rhoi sylw dyledus i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth yn y ddyletswydd gyffredinol hefyd yn berthnasol o ran nodwedd warchodedig priodas a phartneriaeth sifil.

It is important to remember that the purpose of specific duties is to enable better performance of the general duty by the listed public authorities. We need to strike the right balance and there should be clarity about what needs to be done to enable better performance. There should be flexibility to allow authorities to fully use the systems already in place. We have remained true to the principles set out last year that laid the foundations for these duties within the regulations to be developed—flexibility, proportionality, citizen involvement and transparency. That is fundamental to moving forward.

Mae’n bwysig cofio mai diben y dyletswyddau penodol yw galluogi gwell perfformiad yn y ddyletswydd gyffredinol gan yr awdurdodau cyhoeddus rhestredig. Mae’n rhaid cael y cydbwysedd yn iawn a dylid cael eglurder ynghylch yr hyn y mae angen ei wneud i alluogi gwell perfformiad. Dylai fod hyblygrwydd i ganiatáu i awdurdodau ddefnyddio’n llawn y systemau sydd eisoes ar waith. Rydym wedi aros yn driw i’r egwyddorion a nodwyd y llynedd a osododd y sylfeini i’r dyletswyddau hyn sydd i’w datblygu yn y rheoliadau—hyblygrwydd, cymesuredd, cynnwys dinasyddion a thryloywder. Mae hynny yn hanfodol i symud ymlaen.

Our stakeholders gave us some clear messages about what should be included in these duties and the listening exercise undertaken last year gave us a clear steer. The messages that came across to us were that public authorities should develop and publish evidenced-based equality objectives; that the objectives should be outcome focused; that equality schemes should be retained; and that elements of the existing specific equality duties regarding race and disability should be incorporated into the new duty. Other clear messages were the need to retain impact assessments, but for them to be easier to understand and to be used proportionately, and for citizen engagement to be at the core of the new duty, which is extremely important.

Rhoes ein rhanddeiliaid i ni negeseuon clir am yr hyn y dylid ei gynnwys yn y dyletswyddau hyn, a rhoes ymarfer gwrando a gynhaliwyd y llynedd arweiniad pendant inni. Y negeseuon a ddaeth ar draws i ni oedd y dylai awdurdodau cyhoeddus ddatblygu a chyhoeddi amcanion cydraddoldeb yn seiliedig ar dystiolaeth; y dylai’r amcanion roi sylw i ganlyniadau; y dylid cadw cynlluniau cydraddoldeb; ac y dylid ymgorffori elfennau o’r dyletswyddau cydraddoldeb penodol sy’n bodoli eisoes o ran hil ac anabledd yn y ddyletswydd newydd. Negeseuon clir eraill oedd yr angen i gadw asesiadau effaith, ond iddynt fod yn haws eu deall ac yn gymesur eu defnydd, ac i ymgysylltu â dinasyddion i fod wrth wraidd y ddyletswydd newydd, sy’n bwysig dros ben.

These requirements are set out in these draft regulations. Relevant Welsh public authorities will be required to develop outcome-focused objectives based on evidence; ensure that arrangements are in place or are proposed to enable the authority to fulfil the objectives; and publish an equality scheme by no later than April 2012 that pulls all this information together to improve transparency for the people we serve. I am also proposing some other requirements, including that the duties will also require listed public authorities to collect relevant information about their employees on employment-related issues, such as pay, training, grievance procedures and recruitment. This will enable public authorities to give the consideration that is needed to employment-related objectives.

Nodir y gofynion hyn yn y rheoliadau drafft. Bydd gofyn ar awdurdodau cyhoeddus perthnasol Cymru i ddatblygu amcanion sy’n rhoi sylw i ganlyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth; sicrhau bod trefniadau ar waith neu yn cael eu cynnig i alluogi’r awdurdod i gyflawni’r amcanion; a chyhoeddi cynllun cydraddoldeb erbyn Ebrill 2012 fan bellaf sy’n tynnu’r wybodaeth hon ynghyd i wella tryloywder i’r bobl a wasanaethwn. Rwyf hefyd yn cynnig gofynion eraill, gan gynnwys bod y dyletswyddau hefyd yn gofyn i awdurdodau cyhoeddus a restrir i gasglu gwybodaeth berthnasol am eu gweithwyr ar faterion sy’n ymwneud â chyflogaeth, megis cyflog, hyfforddiant, gweithdrefnau cwyno a recriwtio. Bydd hyn yn galluogi awdurdodau cyhoeddus i roi’r ystyriaeth y mae ei angen i amcanion sy’n gysylltiedig â chyflogaeth.

3:10 p.m.

At the moment, the employer-related duties are required on all characteristics except sexual orientation and gender reassignment. Some people have said that some of these employer-related requirements should be removed. Others have said that they should be retained, and that sexual orientation together with gender reassignment should be included. I will be giving further consideration to these issues following further public consultation. Public authorities will be given the flexibility to use existing reporting mechanisms to publish schemes and any relevant information.

Ar hyn o bryd, mae’r dyletswyddau sy’n gysylltiedig â chyflogwyr yn ofynnol ar gyfer pob nodwedd ac eithrio cyfeiriadedd rhywiol a newid rhyw. Mae rhai pobl wedi dweud y dylid dileu rhai o’r gofynion hyn sy’n gysylltiedig â chyflogwyr. Mae eraill wedi dweud y dylid eu cadw ac y dylid cynnwys cyfeiriadedd rhywiol, ynghyd â newid rhyw. Byddaf yn rhoi ystyriaeth bellach i’r materion hyn yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus pellach. Rhoddir hyblygrwydd i awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio dulliau adrodd sydd ganddynt eisoes i gyhoeddi cynlluniau ac unrhyw wybodaeth berthnasol.

There has been a lot of discussion about the benefits of impact assessments. At worst, they are seen as a tick-box exercise and, at best, as a systematic process providing an opportunity to improve our policies and practices. I propose that impact assessments, if used proportionately, are an effective way to engage and to enable public authorities to give due regard to the requirements of their general duty as functions are exercised. Therefore, I propose to retain the requirement for listed public authorities to undertake impact assessments.

Bu llawer o drafodaeth ar fuddiannau asesiadau effaith. Ar y gwaethaf, cânt eu hystyried fel ymarfer ticio blychau ac, ar y gorau, fel proses systematig sy’n rhoi cyfle i wella ein polisïau ac arferion. Cynigiaf fod asesiadau effaith, os cânt eu defnyddio’n gymesur, yn ffordd effeithiol o ymgysylltu a galluogi awdurdodau cyhoeddus i roi sylw priodol i ofynion eu dyletswydd gyffredinol wrth ymarfer eu swyddogaethau. Felly, cynigiaf gadw’r gofyniad bod yn rhaid i awdurdodau cyhoeddus rhestredig gynnal asesiadau effaith.

The draft regulations contain a duty in relation to public procurement. Contracting public authorities will have to have due regard to whether the contract awarded should include considerations that are relevant to an authority’s performance of the general duty. A similar requirement is proposed in relation to setting the contract’s conditions. Authorities must, of course, operate within the confines of EU procurement law. The proposed duty will have some effect by focusing the attention of the public authorities during procurement exercises that are above the EU thresholds.

Mae’r rheoliadau drafft yn cynnwys dyletswydd mewn perthynas â chaffael cyhoeddus. Bydd yn rhaid i awdurdodau cyhoeddus sy’n contractio ystyried yn briodol a ddylai’r contract a ddyfarnwyd gynnwys ystyriaethau sy’n berthnasol i berfformiad yr awdurdod o’r ddyletswydd gyffredinol. Cynigir gofyniad tebyg yn ymwneud â gosod amodau’r contract. Wrth gwrs, mae’n rhaid i awdurdodau weithredu o fewn cyfyngiadau cyfraith gaffael yr UE. Bydd y ddyletswydd arfaethedig yn cael rhywfaint o effaith drwy ganolbwyntio sylw’r awdurdodau cyhoeddus yn ystod ymarferion caffael sy’n uwch na throthwyon yr UE.

Engagement provisions, which are drawn from the current disability duty, are included. Engagement is integral to the development of objectives and to the assessment of the impact that our policies and practices have on the citizens of Wales. Engagement is fundamental to the citizen-centred approach. It has been a feature of successive Assembly Governments, and building this into the duties is essential. Similarly, any information that is published by a public authority must be accessible. All reasonable steps must be taken to ensure that people are able to access the information that they need.

Caiff darpariaethau ymgysylltu, sy’n deillio o’r ddyletswydd anabledd gyfredol, eu cynnwys. Mae ymgysylltu yn rhan annatod o’r gwaith o ddatblygu amcanion ac i asesu’r effaith y mae ein polisïau ac arferion yn ei chael ar ddinasyddion Cymru. Mae ymgysylltu yn hollbwysig i’r dull sy’n canolbwyntio ar y dinesydd. Mae wedi bod yn nodwedd o Lywodraethau olynol y Cynulliad, ac mae’n hanfodol ei fod yn cael ei gynnwys yn ein dyletswyddau. Yn yr un modd, rhaid i unrhyw wybodaeth a gyhoeddir gan awdurdod cyhoeddus fod yn hygyrch. Rhaid cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y gall pobl gael mynediad i’r wybodaeth y mae arnynt ei hangen.

I also propose to retain the requirement that Welsh Ministers report on the implementation of the disability duty. The next report will be published in December 2011. Thereafter, it is proposed that the report should be on implementation of the general public sector equality duty. That report will be made every four years to coincide with the terms of the National Assembly for Wales. I am mindful that these duties must be applied where they can achieve the best effect. I am proposing that 90 of our larger public authorities, including Ministers in the Welsh Assembly Government, should be subject to the duties.

Rwyf hefyd yn bwriadu cadw’r gofyniad bod Gweinidogion Cymru yn adrodd ar y gwaith o weithredu’r ddyletswydd anabledd. Cyhoeddir yr adroddiad nesaf yn Rhagfyr 2011. Ar ôl hynny, cynigir y dylai’r adroddiad fod ar weithredu’r ddyletswydd cydraddoldeb i’r sector cyhoeddus. Bydd yr adroddiad hwnnw yn cael ei lunio bob pedair blynedd i gyd-fynd â thymhorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rwyf yn ymwybodol bod yn rhaid cymhwyso’r dyletswyddau hyn lle gallant gael yr effaith orau. Cynigiaf y dylai 90 o’r awdurdodau cyhoeddus mwyaf, gan gynnwys Gweinidogion yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, ddod o dan y dyletswyddau.

While there will be a need for some current working practices to be amended to take account of the new requirements, we have incorporated sufficient flexibility to ensure that there is time for arrangements to be put in place. Governing bodies of schools and community health councils are not included in the specific duties. To do so would place an unreasonable burden on them and would require disproportionate effort in comparison with the benefit that could be gained. They will, however, remain subject to the general duty in the exercise of their public functions.

Er y bydd angen diwygio rhai o’r arferion gwaith presennol er mwyn ystyried y gofynion newydd, rydym wedi cynnwys digon o hyblygrwydd i sicrhau bod digon o amser i roi trefniadau ar waith. Nid yw cyrff llywodraethu ysgolion a chynghorau iechyd cymuned yn cael eu cynnwys yn y dyletswyddau penodol. Byddai gwneud hynny’n rhoi baich afresymol arnynt, a byddai’r ymdrech a fyddai ei hangen yn anghymesur o gymharu â’r budd y gellid ei gael. Fodd bynnag, byddant yn parhau i gael eu cynnwys o dan y ddyletswydd gyffredinol wrth arfer eu swyddogaethau cyhoeddus.

In developing the requirements in the draft regulations, we have built in flexibility for public authorities to use existing processes where it has been sensible to do so. Requirements that are considered necessary and proportionate to enable better performance of the general duty have been included. The purpose of the public consultation is to ensure that the duties that we are proposing are right for us in Wales.

Wrth ddatblygu’r gofynion yn y rheoliadau drafft, rydym wedi cynnwys hyblygrwydd i awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio prosesau sydd eisoes yn bodoli pan fo’n synhwyrol i wneud hynny. Mae gofynion a ystyrir yn angenrheidiol ac yn gymesur er mwyn galluogi perfformiad gwell o’r ddyletswydd gyffredinol wedi eu cynnwys. Diben yr ymgynghoriad cyhoeddus yw sicrhau bod y dyletswyddau yr ydym yn eu cynnig yn briodol i ni yng Nghymru.

In conclusion, the new general public sector equality duty will put equality at the heart of the work of the public sector. Having meaningful specific duties that are designed to focus on enabling better performance of the duty is a worthwhile endeavour. The duties will enable us to work closely with the Equality and Human Rights Commission, which retains the statutory function for publishing guidance in support of the duties, and their enforcement. To do so effectively, the commission needs clarity about what we require the public authorities that are subject to the duties to do. I look forward to tabling the draft regulations early next year for the Assembly’s formal consideration following the public consultation.

I gloi, bydd y ddyletswydd gyffredinol cydraddoldeb i’r sector cyhoeddus yn rhoi cydraddoldeb wrth wraidd gwaith y sector cyhoeddus. Mae cael dyletswyddau penodol ystyrlon sydd wedi’u cynllunio i ganolbwyntio ar alluogi gwell perfformiad o’r ddyletswydd yn ymdrech gwerth chweil. Bydd y dyletswyddau yn ein galluogi i weithio’n agos gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, sy’n cadw’r swyddogaeth statudol ar gyfer cyhoeddi canllawiau i gefnogi’r dyletswyddau, ac yn eu gorfodi. I wneud hynny’n effeithiol, mae angen eglurder ar y comisiwn ynghylch beth y dymunwn i awdurdodau cyhoeddus sy’n atebol i’r dyletswyddau ei wneud. Edrychaf ymlaen at gyflwyno’r rheoliadau drafft yn gynnar y flwyddyn nesaf i’r Cynulliad eu hystyried yn ffurfiol yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Mohammad Asghar: Thank you for your statement, Minister. I am pleased to welcome the launch of this consultation. The Equality Act 2010 was put in place with the aim of streamlining and simplifying existing legislation, and the public sector equality duty will place responsibilities on public bodies to demonstrate that they are taking the right action with regard to eliminating discrimination, advancing equality and fostering good relations, which is hugely important. For me, it is essential to ensure that people who use and rely on these public services gain a clear idea of exactly what they should expect from the services that, ultimately, they pay for.

Mohammad Ashgar: Diolch i chi am eich datganiad, Weinidog. Rwyf yn falch o groesawu lansiad yr ymgynghoriad hwn. Rhoddwyd Deddf Cydraddoldeb 2010 ar waith gyda’r bwriad o symleiddio deddfwriaeth bresennol, a bydd y ddyletswydd cydraddoldeb i’r sector cyhoeddus yn gosod cyfrifoldebau ar gyrff cyhoeddus i ddangos eu bod yn cymryd y camau iawn i ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo cydraddoldeb a meithrin perthnasau da, sy’n eithriadol o bwysig. I mi, mae’n hanfodol sicrhau bod pobl sy’n defnyddio ac yn dibynnu ar y gwasanaethau cyhoeddus hyn yn cael syniad clir o beth yn union y dylent ei ddisgwyl gan y gwasanaethau y maent, yn y pen draw, yn talu amdanynt.

As we know, the Welsh Ministers have the power to impose specific duties on Welsh public bodies, which means that certain duties will be different here than in other parts of the United Kingdom. On equality, as with so many other issues, we have some unique challenges here in Wales. It is, therefore, essential that the Welsh Ministers use this power effectively to deal with such challenges. This is why I welcome this public consultation.

Fel y gwyddom, mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i osod dyletswyddau penodol ar gyrff cyhoeddus Cymru, sy’n golygu y bydd dyletswyddau penodol yn wahanol yma na mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. O ran cydraddoldeb, fel gyda chynifer o faterion eraill, mae gennym rai heriau unigryw yma yng Nghymru. Felly, mae’n hanfodol bod Gweinidogion Cymru yn defnyddio’r pŵer hwn yn effeithiol i ymdrin â heriau o’r fath. Dyna pam rwyf yn croesawu’r ymgynghoriad cyhoeddus hwn.

I want to raise a few questions and to clarify certain issues with the Minister regarding his statement this afternoon. For example, on cross-border implementation, I understand that for non-devolved public bodies based in Wales, the UK Government’s regulations will apply. On the subject of those anomalies, what steps will you take to ensure that confusion is kept to a minimum with regard to what is expected from public bodies based in Wales? Have you had any discussions with your UK counterparts on how that will be best implemented?

Rwyf am ofyn rhai cwestiynau ac am gael eglurhad o rai materion penodol gan y Gweinidog ynghylch ei ddatganiad y prynhawn yma. Er enghraifft, o ran gweithredu ar draws ffiniau, deallaf y bydd rheoliadau Llywodraeth y DU yn gymwys ar gyfer cyrff cyhoeddus nad ydynt wedi eu datganoli. Wrth sôn am yr anghysondebau hynny, pa gamau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau bod cyn lleied o ddryswch â phosibl o ran yr hyn a ddisgwylir gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru? A ydych wedi cael unrhyw drafodaethau â’ch cymheiriaid yn y DU ar y ffordd orau o weithredu hynny?

On regulatory procedures, I understand that public bodies in Wales will face additional regulatory procedures in comparison with their UK counterparts. At a time when efficiency in the public sector is essential, how will you ensure that Welsh public bodies deal efficiently with these measures? What assurances can you give that such prescriptive measures will not lead to equality duties becoming a box-ticking process? The coalition Government’s approach to this issue aims to replace top-down interventions with local democratic accountability. Will you ensure that here in Wales we avoid any unnecessary red tape and bureaucracy?

O ran y gweithdrefnau rheoleiddio, deallaf y bydd cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu gweithdrefnau rheoleiddio ychwanegol o gymharu â’u cymheiriaid yn y DU. Ar adeg pan fo effeithlonrwydd yn y sector cyhoeddus yn hanfodol, sut y byddwch yn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn ymdrin yn effeithlon â’r mesurau hyn? Pa sicrwydd y gallwch ei roi na fydd mesurau rhagnodol o’r fath yn arwain at drin dyletswyddau cydraddoldeb fel proses ticio blychau? Nod ymagwedd y Llywodraeth glymbleidiol at y mater hwn yw disodli ymyriadau o’r brig i lawr gydag atebolrwydd democrataidd lleol. A wnewch chi sicrhau ein bod yn osgoi unrhyw fiwrocratiaeth ddiangen yng Nghymru?

On monitoring and evaluation, could you outline how you will monitor the success of Wales’s specific equality duties once they are implemented? Obviously, the challenges linked to equality are ever-changing. Do you envisage the Welsh Ministers seeking to change regulations on a regular basis and, if so, what procedures are in place? You have already said that you will publish on a four-yearly basis.

O ran monitro a gwerthuso, a allech amlinellu sut y byddwch yn monitro llwyddiant y dyletswyddau cydraddoldeb sy’n benodol i Gymru ar ôl iddynt gael eu gweithredu? Mae’n amlwg bod yr heriau sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb yn newid yn gyson. A ydych yn rhagweld y bydd Gweinidogion Cymru yn ceisio newid rheoliadau yn rheolaidd ac, os felly, pa weithdrefnau sydd ar waith? Rydych eisoes wedi dweud y byddwch yn cyhoeddi bob pedair blynedd.

Finally, on engagement, how will you raise awareness of these equality duties across Wales? It is essential that people know what to expect from the services that, ultimately, they pay for and, where possible, are able to make a choice. How will you promote to the general public in Wales the importance of these equality duties and develop a greater understanding of what people are entitled to expect from their public services? Thank you again for your statement and I congratulate you on this.

Yn olaf, o ran ymgysylltu, sut y byddwch yn codi ymwybyddiaeth o’r dylet