Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar drefniadau Creu'r Diwylliant Cywir (PDF 481KB) (13 Medi 2018) a chynhaliodd ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar gasgliadau ac argymhellion yr Adroddiad ar 21 Tachwedd 2018. Fel rhan o’r gwaith cyfredol, mae’r Pwyllgor yn ystyried nifer o ddiwygiadau i’r Cod Ymddygiad (tymor y Gwanwyn 2019) Fel rhan o’r gwaith cyfredol, mae’r Pwyllgor yn ystyried nifer o ddiwygiadau i’r Cod Ymddygiad (2019).

 

Diweddarwyd: 10 Rhagfyr 2019

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 29 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • ymchwilio i gwynion a gyfeiriwyd ato gan y Comisiynydd Safonau;
  • ystyried unrhyw faterion o egwyddor yn ymwneud ag ymddygiad Aelodau;
  • a threfnu Cofrestr Buddiannau’r Aelodau a chofnodion cyhoeddus perthnasol eraill a oedd yn ofynnol o dan y Rheolau Sefydlog.

 

Dogfennau sy’n berthnasol i waith y Pwyllgor

 

  • Cod Ymddygiad Aelodau'r Cynulliad a Dogfennau Cysylltiedig

Pwrpas y Cod Ymddygiad yw rhoi canllawiau i holl Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol ynghylch y safonau ymddygiad a ddisgwylir ganddynt wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau i’r  Cynulliad a’u dyletswyddau cyhoeddus, ac i sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad mor agored ac atebol â phosibl er mwyn sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y ffordd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau i’r Cynulliad a’u dyletswyddau cyhoeddus. Yn ogystal â’r Cod Ymddygiad, mae nifer o ddogfennau cysylltiedig i gynorthwyo’r Aelodau wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.

 

  • Polisi Urddas a Pharch

Mabwysiadodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru bolisi urddas a pharch a chanllawiau cysylltiedig ar 16 Mai 2018.

 

  • Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009

Mae’r Mesur yn caniatáu’r Cynulliad i benodi Comisiynydd Safonau, sef person annibynnol i roi cyngor a chymorth ar unrhyw fater o egwyddor sy’n ymwneud ag ymddygiad Aelodau’r Cynulliad

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith Presennol

 

Comisiynydd Safonau

Mae Comisiynydd Safonau’r Cynulliad Cenedlaethol, yn berson annibynnol a benodwyd gan y Cynulliad i roi cyngor a chymorth ar unrhyw fater o egwyddor sy’n ymwneud ag ymddygiad Aelodau’r Cynulliad. Cymeradwyodd y Cynulliad Cenedlaethol benodiad Douglas Bain CBE TD fel y Comisiynydd Safonau dros dro ar 13 Tachwedd 2019.

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

 

Adran-Aelodau

Jayne Bryant ACAndrew RT Davies ACHelen Mary Jones ACDavid J Rowlands AC

 

Eilyddion

O dan Reol Sefydlog 22.4A, rhaid i’r Cynulliad ethol eilydd o'r un grŵp gwleidyddol ar gyfer pob aelod o'r pwyllgor cyfrifol, at ddibenion Rheol Sefydlog 22.5.

 

Mae Rheol Sefydlog 22.5 yn nodi os bydd aelod o’r pwyllgor cyfrifol yn destun cwyn o dan Reol Sefydlog 22.2(i), neu os bydd wedi’i gysylltu’n uniongyrchol fel arall â chwyn o’r fath, ni chaiff gymryd rhan yn ystyriaeth y pwyllgor cyfrifol ar y gŵyn. O dan amgylchiadau or fath, ac mewn perthynas â’r ystyriaeth ar y gŵyn o dan sylw yn unig, caiff yr eilydd a etholwyd yn unol â Rheol Sefydlog 22.4A gymryd lle’r aelod hwnnw. Caiff yr eilydd gymryd rhan yng nghyfarfodydd y pwyllgor cyfrifol i ystyried y gŵyn fel pe bain aelod or Pwyllgor.

 

Yr eilyddion yw:

 

Cytunodd y Pwyllgor (6 Tachwedd 2018) i Andrew RT Davies AC gael ei ethol i weithredu fel Cadeirydd dros dro yn unol â pharagraff 10.2 o’r weithdrefn gwyno.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Meriel Singleton.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddSafonau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help