Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Manylion y pwyllgor

Newyddion

*        Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) - 20 Ionawr 2020

*        Mae’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (MCD) yn ymwneud â Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) Llywodraeth y DU wedi’i gyfeiro at y Pwyllgor. Bydd y  Pwyllgor yn ystyried y Memorandwm yn ei gyfarfod ddydd Iau 16 Ionawr 2020 – 15 Ionawr 2020

*        Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig – 08 Ionawr 2020

*        Mae’r Pwyllgor wedi lansio Ymchwiliad i Ansawdd Aer – 18 Rhagfyr 2019

*        Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd, 2019-20 18 Rhagfyr 2019

*        Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft13 Rhagfyr 2019

*        Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Gynllun ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru: adfer bioamrywiaeth – 11 Rhagfyr 2019

*        Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) – 06 Rhagfyr 2019

*        Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – 29 Tachwedd 2019

*        Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig14 Tachwedd 2019

*        Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi’r ymatebion i’w ymchwiliad i Dlodi Tanwydd – 12 Tachwedd 2019

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

Trawsgrifiadau

*        Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017

*        Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

*        Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

*        Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)

 

Ymholiadau Cyfredol

Canllawiau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig effeithiol

*        Ymchwiliad i Ansawdd Aer

*        Tlodi Tanwydd

*        Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

*        Gwaith dilynol ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

*        Rhandiroedd

*        Ymchwiliad ar fioamrywiaeth

*        Ymchwiliad Microblastigau

 

Gwaith cyfredol

*        Datgarboneiddio

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

*        Adroddiad

*        Ymchwilliadau

*        Deddfwriaeth

Sefydlodd Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd i ddarparu cyngor arbenigol i’r Pwyllgor

Adran-Aelodau

Mike Hedges AC (Cadeirydd)Andrew RT Davies ACNeil Hamilton AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Marc Wyn Jones.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6363

E-bost: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help