Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Rhandaliad Olaf y Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS)Datganiadau ysgrifenedig179200175KB05/04/2016
Canolfan Mabwysiadu Technolegau Iechyd i Gymru Datganiadau ysgrifenedig783360765KB05/04/2016
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi penodiad i Fwrdd Cymwysterau Cymru Datganiadau ysgrifenedig8089679KB05/04/2016
Deall data marwolaethau Cymru - y cynnydd ers cyhoeddi adolygiad Palmer. Datganiadau ysgrifenedig798720780KB05/04/2016
Y diweddaraf ynghylch cyfnod pontio Gofal Cymdeithasol CymruDatganiadau ysgrifenedig190464186KB05/04/2016
Cludo Nwyddau yng Nghymru - Adroddiad y Gweithgor Cludo NwyddauDatganiadau ysgrifenedig180224176KB04/04/2016
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - diweddariad ar y gweithreduDatganiadau ysgrifenedig169984166KB01/04/2016
Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Datganiadau ysgrifenedig179200175KB31/03/2016
Rheoliadau yn diwygio'r Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Bathodynnau GlasDatganiadau ysgrifenedig209920205KB31/03/2016
Cyhoeddiad Diweddar TATA Steel UKDatganiadau ysgrifenedig207872203KB30/03/2016
Ymateb i'r adroddiad Adolygiad Arbenigol ar y Ddarpariaeth o Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 2015 Datganiadau ysgrifenedig171008167KB30/03/2016
Papur Gwyrdd: Gwella cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol – adroddiad cryno ar yr ymgynghoriadDatganiadau ysgrifenedig192512188KB24/03/2016
Cynnydd y Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Afiechydon DifrifolDatganiadau ysgrifenedig189440185KB24/03/2016
Adolygiad Gweithlu GIG CymruDatganiadau ysgrifenedig182272178KB23/03/2016
Datganiad o Fwriad ar gyfer Genomeg a Meddygaeth FanwlDatganiadau ysgrifenedig184320180KB23/03/2016
Arferion Cyflogi Moesegol ym maes AdeiladuDatganiadau ysgrifenedig193536189KB22/03/2016
Cerbydau Carbon Isel: Adroddiad y Grŵp Llywio ArbenigolDatganiadau ysgrifenedig202752198KB22/03/2016
Adroddiad y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder: Y Gyfraith a Chyfiawnder yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig195584191KB21/03/2016
Modelau darparu amgen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus: Cynllun GweithreduDatganiadau ysgrifenedig184320180KB18/03/2016
Dyfarniadau Cyflog y GIG ac Adroddiadau'r Corff Adolygu CyflogauDatganiadau ysgrifenedig167936164KB18/03/2016
RHEILFFORDD GOGLEDD CYMRU Datganiadau ysgrifenedig172032168KB18/03/2016
Cynnydd y Rhaglen Gofal wedi'i GynllunioDatganiadau ysgrifenedig203776199KB18/03/2016
Cyhoeddi Ardal Fenter Glannau Port Talbot Datganiadau ysgrifenedig166912163KB17/03/2016
Tanau Glaswellt BwriadolDatganiadau ysgrifenedig177152173KB17/03/2016
Dangosyddion cenedlaethol: Dogfen dechnegolDatganiadau ysgrifenedig404480395KB17/03/2016
Sut mae mesur cynnydd cenedl?Datganiadau ysgrifenedig192512188KB17/03/2016
Cynyddu Cofrestru Etholiadol yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig7987278KB17/03/2016
Prosiectau Newydd Buddsoddi i ArbedDatganiadau ysgrifenedig173056169KB17/03/2016
Cyhoeddi Adroddiad Terfynol Llysgenhadon Cyllid yr UE “Ewrop yn Bwysig i Gymru: Cyfleoedd Cyllido a Pholisi'r UE 2014-2020” Datganiadau ysgrifenedig174080170KB17/03/2016
Cyhoeddi Fframwaith Strategol Cynhwysiant DigidolDatganiadau ysgrifenedig201728197KB17/03/2016
Cyhoeddi Strategaeth Rheoli Asedau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ac Adroddiad Blynyddol y Gweithgor Asedau Cenedlaethol 2015-16Datganiadau ysgrifenedig172032168KB17/03/2016
Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches 2016-2019Datganiadau ysgrifenedig169984166KB17/03/2016
Cyfyngiadau ar lobïo gan Sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghymru sy'n cael cyllid grant Llywodraeth y DU. Datganiadau ysgrifenedig161792158KB17/03/2016
Siarter Gwaith Ieuenctid CymruDatganiadau ysgrifenedig202752198KB17/03/2016
DATBLYGU GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU / DEVELOPING YOUTH WORK IN WALESDatganiadau ysgrifenedig4403243KB17/03/2016
Cynllun Gweithredu Strategaeth y Gymraeg 2016-17Datganiadau ysgrifenedig167936164KB17/03/2016
Presenoldeb yng Nghyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr UE (Brwsel) – 14 Mawrth 2016Datganiadau ysgrifenedig219136214KB16/03/2016
Cyhoeddi Y Rhaglen Llythrennedd a Rhifedd Genedlaethol - cynllun gweithredu strategolDatganiadau ysgrifenedig208896204KB16/03/2016
Adolygiad ar fod yn Berchennog Cyfrifol ar Gi yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig200704196KB16/03/2016
Defnyddio Anifeiliaid Gwyllt mewn SyrcasauDatganiadau ysgrifenedig8499283KB16/03/2016
Cyllideb y DU 2016Datganiadau ysgrifenedig174080170KB16/03/2016
Y Diweddaraf am Ardaloedd Menter yng Nghymru Datganiadau ysgrifenedig168960165KB16/03/2016
Diweddariad ar Gyflwyno Band Eang Cyflym Iawn ledled Cymru trwy gyfrwng prosiect Cyflymu Cymru.Datganiadau ysgrifenedig168960165KB16/03/2016
Infograffeg Band Eang CyflymDatganiadau ysgrifenedig327680320KB16/03/2016
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru - Canllawiau i Lywodraethwyr: canllaw ymarferol i lywodraethwyr ysgolionDatganiadau ysgrifenedig188416184KB16/03/2016
Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y Comisiwn Ewropeaidd ar Fesurau Gwyrddu PACDatganiadau ysgrifenedig200704196KB16/03/2016
Rhaglen Dyfodol LlwyddiannusDatganiadau ysgrifenedig198656194KB15/03/2016
Rhaglen Dyfodol LlwyddiannusDatganiadau ysgrifenedig176128172KB15/03/2016
Adroddiad Datblygu Cynaliadwy a’r Newid yn yr Hinsawdd 2015Datganiadau ysgrifenedig168960165KB15/03/2016
Ymgysylltu â Banc Buddsoddi Ewrop a Chronfa Ewrop ar gyfer Buddsoddiad Strategol (EFSI)Datganiadau ysgrifenedig187392183KB14/03/2016

Partners & Help