Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Deddf Cymru 2017

The Senedd in Cardiff Bay

Sefydliad a chylch gwaith

Sefydlwyd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) gan Lywodraeth y DU yn 2011 er mwyn adolygu'r setliad datganoli yng Nghymru. Roedd cylch gwaith Comisiwn Silk wedi'i rannu'n ddwy ran:

1.Rhan 1: Pwerau ariannol Cymru.

2.Rhan 2: Pwerau deddfwriaethol Cymru.

 

Rhan 1: Pwerau ariannol Cymru

Cyhoeddodd Comisiwn Silk Ran 1 o'i adroddiad ar bwerau ariannol ar 19 Tachwedd 2012. Arweiniodd y gwaith hwn at basio Deddf Cymru 2014.

 

Rhan 2: Pwerau deddfwriaethol Cymru

Cyhoeddodd Comisiwn Silk Ran 2 o'i adroddiad ar 3 Mawrth 2014, gan wneud argymhellion yn ymwneud â phwerau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ym mis Chwefror 2015, cyhoeddodd Llywodraeth y DU bapur gorchymyn ar ddyfodol datganoli yng Nghymru, sef Pwerau at Bwrpas. Arweiniodd y papur hwn at gyflwyno Bil Cymru 2015. Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i'r Bil ar 31 Ionawr 2017, a daeth yn Ddeddf Cymru 2017. Mae'r darpariaethau allweddol yn Neddf 2017 yn cynnwys:

 • newid y model cymhwysedd deddfwriaethol datganoledig o Fodel Rhoi Pwerau i Fodel Cadw Pwerau;
 • rhoi pwerau gweithredol newydd i Weinidogion Cymru, er enghraifft mewn meysydd fel trwyddedu petrolewm ar y tir, terfynau cyflymder, croesfannau i gerddwyr ac arwyddion traffig;
 • sefydlu'r cysyniad o dribiwnlysoedd Cymru a Llywydd tribiwnlysoedd Cymru.

Ymhlith y darpariaethau eraill yn y Ddeddf, mae:

  • gofyniad i gael pleidlais uwch-fwyafrif yn y Cynulliad ar gyfer deddfwriaeth sy'n cyffwrdd â materion sy'n ymwneud â phynciau gwarchodedig, megis maint y Cynulliad neu sut y caiff Aelodau eu hethol;
  • darpariaeth i gydnabod parhauster y Cynulliad a Llywodraeth Cymru
  • darpariaeth i gydnabod confensiwn Sewel sy'n pennu na fydd Senedd y DU fel rheol yn deddfu ynghylch materion datganoledig heb gydsyniad y Cynulliad
  • gofyniad am asesiadau o'r effaith ar gyfiawnder ar gyfer holl Filiau'r Cynulliad;
  • dileu'r gofyniad am refferendwm ar gyfer datganoli treth incwm.

  Mae darpariaethau'r Ddeddf wedi dod i rym mewn cyfnodau; daeth rhai i rym pan gafodd y Ddeddf Gydsyniad Brenhinol, daeth rhai i rym ddiwedd mis Mawrth 2017 (deufis ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol) a daeth y gweddill i rym ar 1 Ebrill 2018 (y 'Prif Ddiwrnod Penodedig').
Partners & Help