Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

 

Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bydd Dedd Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn newid enw y Cynulliad.

 

Newid enw'r Cynulliad

 

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

Mae'r Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Ar y pryd, nid oedd ganddo unrhyw bwerau deddfu sylfaenol ac nid oedd wedi'i wahanu'n ffurfiol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae'n gyfrifol am ddeddfu a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn rhai o'r meysydd sydd â'r effaith fwyaf ar fywydau pobl yng Nghymru.

Ymgynghorodd Comisiwn y Cynulliad â'r cyhoedd rhwng 8 Rhagfyr 2016 a 3 Mawrth 2017.

Dangosodd yr ymgynghoriad fod 61 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw. Cytunodd Comisiwn y Cynulliad i gyflwyno Bil i newid yr enw ynghyd â chynigion eraill.

Mae'r Bil bellach yn Ddeddf, a bydd yn newid yr enw i 'Senedd Cymru neu Welsh Parliament' ar 6 Mai 2020.

Bydd Aelodau etholedig yn cael eu galw’n Aelodau o’r Senedd.

 
 

 

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 

 

Adroddiad ar yr ymgynghoriad i newid enw'r Cynulliad

Cawsom gyfanswm o 2,821 o ymatebion i'r arolwg gan bobl o bob oed ac o bob cwr o Gymru.

Dadansoddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad (PDF, 5.35MB)

Senedd funnel
Creu Senedd i Gymru

Darllenwch y ddogfen ymgynghori i gael rhagor o wybodaeth.

Dogfen yr ymgynghoriad (PDF, 4.79MB)

Panel Arbenigol

Penododd y Llywydd y Panel Arbenigol i ddarparu cyngor cadarn, diduedd yn wleidyddol ar gapasiti'r Cynulliad yn y dyfodol. Cyhoeddodd adroddiad ym mis Rhagfyr 2017.

Dysgwch fwy am y panel

 

 


Title

  
 

Partners & Help