Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 


Y Dirprwy Lywydd Ann JonesY Dirprwy Lywydd

Mae rôl y Dirprwy Lywydd hefyd yn cael ei amlinellu yn y Standing Orders.

Y Dirprwy Lywydd Ann Jones

Etholwyd Ann Jones AC yn Ddirprwy Lywydd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Ann Jones yn Aelod Cynulliad dros Ddyffryn Clwyd. 

Mae Rheol Sefydlog 6.18 yn dweud, “yn absenoldeb y Llywydd neu yn unol â chais ganddo, rhaid i’r Dirprwy arfer swyddogaethau’r Llywydd, cyhyd ag y caniateir hynny gan y Ddeddf."

Prif swyddogaeth y Dirprwy Lywydd yw rhannu’r dasg o gadeirio Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad â’r Llywydd; mae ei rôl yn debyg i rôl Dirprwy Lefarydd Ty’r Cyffredin.

O dan Reol Sefydlog 6.19, rhaid i’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd fod yn ddiduedd bob amser.

Mae’r Dirprwy hefyd yn mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau yn rhinwedd ei swydd yn ogystal ag ar ran y Llywydd, er mwyn codi proffil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Y diweddaraf gan y Dirprwy Lywydd


64fed Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad (CPC) a 6ed Cynhadledd Teirblwydd Seneddwyr Benywaidd y Gymanwlad
Kampala, Uganda 

22-27 Medi 2019

Cymerodd y Dirprwy Lywydd ran mewn nifer o sesiynau yn ystod y gynhadledd, gan gynnwys:

  • Grymuso Menywod fel Deddfwyr Effeithiol yn yr 21ain Ganrif
  • Brwydro yn erbyn Bwlio ac Aflonyddu Mewn Seneddau
  • Dyrchafu Menywod i Swyddi Arweinyddiaeth a Phortffolios Uwch
  • Pwysigrwydd Mentora ar gyfer Seneddwyr Newydd  

Ar ôl agoriad swyddogol y gynhadledd, cafwyd sawl gweithdy. Roedd y Dirprwy Lywydd yn falch o gael cadeirio'r sesiwn 'Rôl Seneddau o ran Hwyluso Pobl ag Anableddau fel Etholwyr, Ymgeiswyr a Deddfwyr'. Roedd hwn yn gyfle i ddysgu mwy am yr heriau y mae llawer o seneddwyr ag anableddau yn eu hwynebu ac i arddangos y Senedd fel senedd wirioneddol hygyrch, sy'n agored i bawb.
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8 Mawrth 2019

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno digwyddiad bob blwyddyn i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Thema 2019 yw 'Cydbwysedd er gwell – y gorau'r cydbwysedd, y gorau'r byd'. Cynhaliwyd y dathliadau cenedlaethol eleni yng ngogledd Cymru, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau menywod. Yn ystod digwyddiadau'r dydd, clywodd y gynulleidfa gan ein prif siaradwr, Steph Jeavons, ac yna cafwyd trafodaeth banel ar y thema 'Cydbwysedd er gwell – y gorau'r cydbwysedd, y gorau'r byd'. Ymhlith y panelwyr roedd Cerys Furlong (Chwarae Teg), Poppy Johnson (Face by Poppy) a Mair Stephens (Sefydliad y Merched). Hefyd, soniodd Canolfan Merched Gogledd Cymru wrth y gynulleidfa am ei gwaith, ac yna cafwyd perfformiad gwych gan y Vale Singers Choir. Diolch i bawb a gymerodd ran ac a gyfrannodd at ddigwyddiadau'r dydd.Digwyddiad Blynyddol i Addurno'r Coed Nadolig

12 Rhagfyr 2018
Bob blwyddyn rydym yn gwahodd ysgol wahanol i addurno coed Nadolig yn y Senedd. Eleni, gwnaethom groesawu plant o Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon i greu eu haddurniadau eu hunain yn ystod sesiwn grefft. Roedd y Llywydd a minnau'n falch o'u helpu i addurno'r coed, gan ddod ag ymdeimlad Nadoligaidd i'r Senedd.

Y Dirprwy Lywydd Ann Jones - Nadolig 2018 2
Y Dirprwy Lywydd Ann Jones - Nadolig 2018Lansio Adroddiad British Council Cymru

11 Rhagfyr 2018
Yn falch o gadeirio trafodaeth banel gyda chyfraniad gwych gan y gynulleidfa i drafod canfyddiadau'r adroddiad ar Fenywod, Grym a Gwleidyddiaeth. Mae'n edrych ar y datblygiadau allweddol sydd wedi'u gwneud yn rôl menywod mewn gwleidyddiaeth yn y DU ac ar draws y byd - darllenwch yr adroddiad yma. 

Lawnsio adroddiad y Cyngor PrydeinigDigwyddiad Mentora Terfynol WEN Cymru

05 Rhagfyr 2018
Ym mis Mawrth 2018, lansiodd WEN Cymru ei gynllun mentora i annog mwy o fenywod i fod yn rhan o fywyd cyhoeddus a gwleidyddol. 

Dros y naw mis diwethaf rwyf wedi cael y pleser o gymryd rhan yn y cynllun fel mentor. Mae cynlluniau fel hyn mor bwysig ac mae angen clir a chyfredol amdanynt. Maent yn darparu rhwydwaith cymorth i fenywod a all wneud gwahaniaeth go iawn. Maent hefyd yn rhoi cipolwg ar fywyd cyhoeddus a gwleidyddol, gan helpu pobl sy'n cael eu mentora i ennill hyder a phrofiad yn y maes. 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a phob lwc i'r dyfodol.


DPO at WEN Launch Event


Darllenwch blog y Dirprwy Lywydd sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau

3 Rhagfyr 2018

Ewch yma i ddarllen blog y Dirprwy Lywydd: Dileu'r rhwystrau i annog cynulleidfa amrywiol a chynrychioliadol i fywyd cyhoeddus.

Ann Jones AC gyda Kevin Murphy, MLA, llefarydd Cynulliad Nova Scotia yng NghanadaAnn Jones AC gyda Kevin Murphy, MLA, llefarydd Cynulliad Nova Scotia yng Nghanada


Y Dirprwy Lywydd yn mynychu digwyddiad Menywod Cymru i'r Senedd Delyn

29 Mehefin 2018

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Menywod Cymru' fel rhan o raglen Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nelyn. Roedd yn gyfle i ddathlu a thrafod cynrychiolaeth menywod yng Nghymru, fel rhan o'n hymdrechion i nodi canmlwyddiant Mudiad y Bleidlais i Fenywod. Holwyd Ann Jones AC, y Dirprwy Lywydd, Hannah Blythyn AC a Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg ynghylch eu rolau fel menywod amlwg mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Cafwyd trafodaethau am y rhwystrau y maent wedi'u hwynebu yn ystod eu gyrfaoedd a sut y bu iddynt oresgyn y rhain i gyrraedd lle y maent heddiw.  

Dirprwy Lywydd yn Senedd Delyn


Y Dirprwy Lywydd yn mynychu digwyddiad Senedd Ieuenctid Cymru ar gyfer Senedd Delyn

28 Mehefin 2018

Croesawodd y Dirprwy Lywydd bobl ifanc i Theatr Clwyd i glywed mwy am Senedd Ieuenctid Cymru; sut y gallant gofrestru i bleidleisio a sut y gallant sefyll fel ymgeisydd. Roedd cyfle i ystyried y materion yr hoffent i Senedd Ieuenctid Cymru eu trafod a dysgu beth y mae'n ei olygu i fod yn Aelod.

Dirprwy Lywydd yn Senedd Delyn 2

 
 

Deputy Presiding Officer at International Women's Day Book LaunchDeputy Presiding Officer with Lady Rhondda Portrait

DPO At Lead Her Ship eventDeputy Presiding Officer - Millicent Faucett

Deputy Presiding Officer with menteeDeputy Presiding Officer - Youth ParliamentDeputy Presiding Officer - Voices of the Future Event

 
 


Partners & Help