Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Comisiwn a’r weinyddiaeth

Comisiwn y Cynulliad yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi i Gynulliad Cenedlaethol Cymru bwerau arwyddocaol i ddeddfu, ac mae’n cryfhau ei rôl graffu. Mae hefyd yn creu Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd ar wahân yn gyfreithiol a chorff corfforaethol, sef Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Comisiwn y Cynulliad) a fydd yn gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gefnogi Aelodau’r Cynulliad.

Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad yn bennaeth arnynt.

Y Comisiynwyr a'u rol

Caiff Comisiwn y Cynulliad ei gadeirio gan Lywydd y Cynulliad, ac mae’n cynnwys pedwar Aelod Cynulliad arall. Yn yr adran hon, ceir manylion am y Comisiynwyr a’u meysydd cyfrifoldeb.

Cyhoeddiadau'r Comisiwn

Darllenwch holl gyhoeddiadau Comisiwn y Cynulliad (agendâu, papurau, cofnodion ac adroddiadau blynyddol)

Y Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Pennaeth staff Comisiwn y Cynulliad yw Manon Antoniazzi, sef Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad.

 
Strwythur Sefydliad a Chyfrifoldebau

Mae’r adran hon yn egluro beth yw strwythur y timau sy’n rhan o Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Fframwaith llywodraethu corfforaethol y Comisiwn

Yn yr adran hon, ceir manylion am sut y caiff Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei lywodraethu, ei gyfarwyddo a’i reoli.

 

More information:

 

Partners & Help