Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​​​​​​​​​​​

Pabis: Weeping Window

Mae'r Senedd wedi cael ei dewis i gynnal y gosodiad Weeping Window gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper fel rhan o daith DU gyfan 14-18 NOW.

Bydd y pabïau eiconig yn y Senedd rhwng 8 Awst a 24 Medi 2017.

 

 

Gwybodaeth i ymwelwyr


Dyddiadau:
8 Awst - 24 Medi
 
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Mercher, dydd Gwener 9:30am - 4:30pm 


Dydd Iau 9:30am - 8:00pm


Dydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc 10:30 am - 4:30pm
(Mynediad olaf hanner awr cyn cau'r adeilad)

 

Mae Poppies: Weeping Window yn rhaeadr sy'n cynnwys miloedd o babïau ceramig a wnaed â llaw fel pe baent yn disgyn o ffenestr uchel i'r llawr. Mae'r cerflun, gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper, yn cael ei gyflwyno gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol y DU ar gyfer Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd y cerflun hwn, ochr yn ochr â Wave – bwa ysgubol o bennau pabïau coch llachar wedi'u gosod ar goesynnau tal – ei greu'n wreiddiol fel un o gerfluniau dramatig allweddol y gosodiad Blood Swept Lands and Seas of Red ger Tŵr Llundain yn yr haf a'r hydref 2014.

Y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yw'r lleoliad cyntaf i arddangos Weeping Window lle gellir gweld y cerflun o'r tu allan i'r adeilad yn ogystal â'r tu mewn. ​

Ymunwch â'r drafodaeth ar #taithypabicoch neu cewch ragor o wybodaeth am y pabïau yn 14-18NOW.

 

Mae’r llun yn dangos y Weeping Window yn (o’r chwith i’r dde): Cadeirlan St Magnus, Kirkwall (ffotograff gan Michael Bowles/Gett

 

Mae'r llun yn dangos y Weeping Window yn (o'r chwith i'r dde): Cadeirlan St Magnus, Kirkwall (ffotograff gan Michael Bowles/Getty Images); Amgueddfa Pwll Glo Woodhorn (ffotograff gan Colin Davison), a'r Felin Sidan, Derby (ffotograff gan Richard Stonehouse/Getty Images). Mae'r llun uchaf yn dangos y gwaith celf 'Poppies: Wave' ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog.

 

 
 

 

Beth sy'n digwydd?

Yn ogystal â Weeping Window, rydym yn falch o gadarnhau'r canlynol:

Gofod myfyrio

Mae ein gofod myfyrio yn ardal dawel lle gallwch stopio, a meddwl am sut oeddech yn teimlo pan welsoch Poppies: Weeping Window

Gallwch gymryd cerdyn i ysgrifennu sylw, tynnu llun, neu rannu neges goffa am rywun. Bydd eich cardiau yn cael eu harddangos ar ein Mur Cofio, i eraill eu darllen a myfyrio arnynt.

Deddfau'r Cynulliad

Rydym yn gwneud deddfau sy'n llunio dyfodol Cymru.

Mae detholiad o Ddeddfau'r Cynulliad yn dangos y math o benderfyniadau a wnaed yma yn y Senedd. Maent yn cysylltu'r realiti y byddai pobl Cymru wedi'i brofi 100 mlynedd yn ôl a'r rhyddid a'r dewisiadau sydd gennym ni heddiw. 

Menywod, Rhyfel, Heddwch

Mae'r arddangosfa hon yn archwilio effaith rhyfel ar fenywod ar draws y byd yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae'n gydweithrediad rhwng y ffotonewyddiadurwr enwog, Lee Karen Stow, a'r prosiect Cymru dros Heddwch.

Mae'n cynnwys gwaith rhyw 300 o wirfoddolwyr ledled Cymru sydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn edrych ar gwestiwn craidd prosiect Cymru dros Heddwch:
"Gan mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at y broses o sicrhau heddwch?"

​Y straeon y tu ôl i'r enwau

Mae Llyfr Coffa Cenedlaethol Cymru ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf yn nodwedd graidd o hanes y Deml Heddwch, cartref prosiect Cymru dros Heddwch.

Hyd yn hyn, mae wedi cael ei arddangos, gyda phaneli dehongli, mewn pum lleoliad ledled Cymru. Ym mhob lleoliad rydym yn tynnu sylw at straeon milwyr lleol ar gyfer ein harddangosfa 'Cofio dros Heddwch'.

Mae nifer fach o ferched yn cael eu henwi yn y Llyfr, nyrsys a gwirfoddolwyr a gafodd eu lladd ar y rheng flaen. Y rhain yw'r 'straeon y tu ôl i'r enwau' y mae'r arddangosfa hon yn canolbwyntio arnynt.

​Cornel Celf a Chrefft             

Ydych chi am wneud eich pabi eich hun? Gallwch fynd ag ef adref gyda chi i'ch atgoffa am eich diwrnod - neu ei ychwanegu at ein 'Cynfas Pabïau' a fydd yn cael ei arddangos trwy gydol yr arddangosfa.

Llwybr y Senedd

Rhowch gynnig ar ennill gwobr! Archwiliwch y Senedd a chasglu'r cliwiau - a chael gwybod llawer o ffeithiau diddorol am yr adeilad a'r Cynulliad Cenedlaethol ar hyd y ffordd!

Casglwch gerdyn llwybr o'r gornel Celf a Chrefft, a rhowch eich cerdyn wedi'i lenwi i mewn

​Teithiau am ddim

Bydd un o'n tywyswyr teithiau yn mynd â chi ar daith o amgylch y Senedd a'i nodweddion pensaernïol allweddol. Byddant yn rhannu rôl y Cynulliad a phwysigrwydd democratiaeth wrth ymdrin â gwrthdaro mewn modd heddychlon.

Bydd teithiau yn para tua 30 munud ac yn rhedeg yn rheolaidd 7 diwrnod yr wythnos.

​​​Caffi

Mae ein caffi yn cynnig amrywiaeth o luniaeth, a dyma'r lle perffaith i ddod â'ch ymweliad i ben.

Siop​​

Mae ein siop anrhegion yn arddangos detholiad o gynnyrch gorau Cymru.

Tra ein bod yn gartref i Poppies: Weeping Window, mae gennym rai eitemau arbennig ar werth sy'n ymwneud â'r cerflun i gofio am eich ymweliad. 

​​Nosweithiau Iau

I ddathlu'r Weeping Window, bydd y Senedd ar agor yn hwyrach ar nos Iau er mwyn rhoi cyfle i ymwelwyr gweld y cerflun yn y nos. Bydd y caffi yn cynnig lluniaeth hyd at 8pm. ​ 

 
 

 

Beth yw'r Senedd?

Y Senedd yw cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac mae'n ganolbwynt democratiaeth yng Nghymru. 

Yn adeilad seneddol modern, mae'n agored i'r cyhoedd drwy gydol y flwyddyn, gan groesawu ymwelwyr saith diwrnod yr wythnos.

Mae mynediad am ddim ac mae gan y Senedd rai o'r golygfeydd gorau ym Mae Caerdydd, felly dewch i mewn i gael gweld y cwbl.

Beth sydd y tu mewn?

Yn y Senedd mae siambr drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Os edrychwch i lawr o dan y twndis enfawr, gallwch chi weld lle mae ein gwleidyddion yn eistedd yn ystod dadleuon seneddol. Ewch ar un o'n teithiau rhad ac am ddim i ddarganfod rhagor am yr adeilad a'r hyn sy'n digwydd yma.

 

 
 

 

Sut i'n cyrraedd

Bws

Mae bws plygu y Baycar yn gadael o amryw arosfannau yng nghanol y ddinas bob 10 munud ac mae'n stopio o flaen Canolfan Mileniwm Cymru sydd gerllaw'r Senedd.

Mae bysiau rhif 7 ac 8 yn gadael Heol y Gamlas a Heol y Porth yn ôl eu trefn bob chwarter awr ac yn stopio ar Pierhead Street, taith fer (oddeutu 200 metr) o'r Senedd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Baycar 

Trên

Mae gwasanaethau'n rhedeg bob 12 munud o Orsaf Heol y Frenhines i Orsaf Bae Caerdydd. Mae'r orsaf ychydig funudau o'r Senedd a'r Pierhead.

O'r Draffordd

Gadewch yr M4 ar gyffordd 33, dilynwch yr A4232 i gyfeiriad Bae Caerdydd, a dilynwch yr arwyddion i Cynulliad Cennedlaethol Cymru, CF99 1NA.

Parcio Car

Ceir dau faes parcio aml-lawr ym Mae Caerdydd. Q-Park Bae Caerdydd yw'r un agosaf i'r Cynulliad, ar Pierhead Street nid nepell o'r Senedd. Hefyd mae maes parcio MSCP yng Nghei'r Fôr-forwyn gyferbyn â Techniquest.

Parcio Bws

Cysylltwch â ni am fap yn nodi ble y gall bysiau adael ymwelwyr.

Bae Caerydd gan gynnwys mannau parcio (PDF, 1.34MB)

 

 
 

 

Cyfleusterau a mynediad

Fel gydag unrhyw adeilad y llywodraeth, mae'n ofynnol i bob ymwelydd fynd drwy'r system ddiogelwch ar ei ffordd i mewn i'r Senedd. Mae ein tîm diogelwch wedi'u hyfforddi i fod yn ymwybodol o anghenion ymwelwyr sydd ag anableddau, neu'r rhai a allai fod ag anghenion penodol yn seiliedig ar eu credoau crefyddol.

Mae'r Senedd yn gwbl hygyrch gan fod mynediad ramp ar flaen yr adeilad a lifftiau i bob llawr y tu mewn. Mae system dolen glyw ar gael i ddefnyddwyr teclynnau cymorth clyw.

Mae gan yr adeilad gyfleusterau newid a gynorthwyir yn llawn ac ystafelloedd ymolchi niwtral o ran y rhywiau sy'n addas i bawb.

 

 
 

 

​ 

 ​​​

 

 
Digwyddiadau'r haf 2017

O'r Urdd i Sioe Frenhinol Cymru, bydd y Cynulliad yn teithio ar hyd a lled Cymru yn ystod yr haf - a hoffem i chi ymuno â ni.

Bae Caerdydd  
Y Pierhead a'r Senedd

Dyma ddau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru, ac maent yn agored i'r cyhoedd am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Pierhead  
Cynllunio'ch ymweliad
Y Senedd a'r Pierhead yw dau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu dim ond yn ymweld â Bae Caerdydd mae gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.
 
 
 


Partners & Help