Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dod i Gasnewydd #SeneddCasnewydd

 

Friar's Walk  

Prifysgol Casnewydd#SeneddCasnewydd yw'r trydydd tro i ni fynd ar daith, ar ôl ymweld ag Abertawe a Wrecsam yn 2015.

 Byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws y ddinas rhwng 20-25 Mawrth, gan weithio gydag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

 

    

 
 

 

Canolfan siopa Friars Walk

Friars WalkDydd Iau 23 Mawrth – dydd Sadwrn 25 Mawrth 10.00 – 15.00

 

Sut mae'r Cynulliad yn gweithio? Pa Aelod Cynulliad sy'n eich cynrychioli chi?

Byddwn yn Friars Walk i ateb eich cwestiynau am y Cynulliad a sut y gallwch gymryd rhan.  Galwch draw unrhyw bryd rhwng 10.00 a 15.00 i weld sut rydym yn gweithio ar eich rhan chi.

 

 
 

 

Gallwch hefyd wylio'r Cynulliad ar waith gyda dau o'n Pwyllgor yn symud i Brifysgol De Cymru am yr wythnos: 

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Dydd Llun 20 Mawrth 14.55 – 16.45

 

Bydd Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol sy'n eistedd ar y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gofyn am farn Prif Weinidog Cymru ar eu hymchwiliad 'Llais Cryfach i Gymru'.

Mae'r ymchwiliad yn ystyried y berthynas rhwng llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU. Bydd gan y Pwyllgor hefyd y cyfle i holi'r Prif Weinidog ynghylch y Papur Gwyn: Diogelu Dyfodol Cymru (PDF, 2.78MB), sy'n nodi'r prif faterion a bennwyd yn rhai hollbwysig i Gymru wrth i'r DU adael yr UE.

 

Y Pwyllgor Cyllid
Dydd Iau 23 Mawrth 10.00-12.00

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod datganoli pwerau ariannol i Gymru a gweithredu Deddf Cymru 2014.

Bydd Huw Vaughan-Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn dod i drafod ei adroddiad Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru (PDF, 679KB).

Bydd Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, hefyd yn bresennol i drafod ei adroddiad diweddar ar y materion: Ail adroddiad blynyddol Gweinidogion Cymru ar weithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014 (PDF, 263KB) a chytundeb y Fframwaith Ariannol gyda Llywodraeth y DU, a wnaed ym mis Rhagfyr 2016. 

Os hoffech ddod i un o'r cyfarfodydd hyn, cysylltwch â 0300 200 6565 neu cysylltu@cynulliad.cymru

 
 

Dod â'r Cynulliad i chi – Casnewydd a thu hwnt

 

Yn ystod ein hwythnos yng Nghasnewydd, byddwn yn ymweld â nifer o leoliadau eraill, gan gynnwys Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysgol Bassaleg, Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph, Canolfan Gymunedol Duffryn, Canolfan Gymunedol Rivermead ac YMCA Casnewydd.

Mae ein timau Allgymorth ac Addysg yn ymweld yn rheolaidd ag ysgolion, colegau, sefydliadau a grwpiau cymunedol ledled Cymru i helpu pobl i ddeall y gwaith a wnawn a sut mae'n effeithio arnyn nhw. Cysylltwch â ni os hoffech drefnu ymweliad.

Dysgwch ragor am:

- Pa Aelod Cynulliad sy'n eich cynrychioli chi

- Sut mae penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad yn effeithio arnoch chi

- Sut mae'r Cynulliad yn edrych ar waith Llywodraeth Cymru

- Sut allwch chi fod yn rhan o'r penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 0300 200 6565 neu cysylltu@cynulliad.cymru

 
 

Pwy sy'n cynrychioli Casnewydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru?

 

Mae gan bawb yng Nghymru bump o Aelodau i'w cynrychioli yn y Cynulliad: un Aelod etholaethol – eich ardal leol – a phedwar Aelod ar gyfer eich rhanbarth, sef Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Dwyrain De Cymru neu Ganol De Cymru.

Ansicr am ba Aelodau Cynulliad sy'n eich cynrychioli chi? Mae'r ateb yma.

 

 
 
 

 

Dilynwch weithgareddau'r wythnos ar Twitter, #SeneddCasnewydd.

 

Partners & Help