Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Camau gorfodi yn allweddol os yw gwaharddiad ar ffioedd asiantau gosod i weithio'n effeithiol

26/10/2018

Dim ond os oes adnoddau priodol i orfodi'r rheolau y bydd deddf arfaethedig yn gweithio yn ôl Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Cynulliad Cenedlaethol. Bwriad y ddeddf arfaethedig yw atal asiantau gosod rhag codi ffioedd am waith gweinyddol a gwasanaethau eraill.

House

Wrth gytuno ag egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru), mae'r Pwyllgor am weld darpariaethau gorfodi’n cael eu cryfhau a dirwyon am beidio â chydymffurfio’n cynyddu.

Yn gyffredinol, rhagwelir y byddai dileu'r baich o wario cannoedd o bunnoedd ymlaen llaw ar ffioedd asiantau gosod yn helpu'r rhai sy'n fwy agored i niwed a'r bobl hynny sydd ar incwm isel ac sy'n ei chael yn anoddach i arbed arian.

Nid oedd y Pwyllgor yn gallu canfod a fyddai diddymu ffioedd asiantau gosod yn arwain at gynyddu rhenti ond nododd dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru a oedd yn dweud y byddai unrhyw gynnydd yn ymylol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fonitro rhenti fel rhan o'i werthusiad o'r Bil pe bai'n dod yn ddeddf.

Astudiaeth Achos 1

"Dair blynedd yn ôl, roeddwn yn byw ar Ynys y Barri. Roeddwn wedi rhentu tŷ gan ffrind i ffrind, felly ni thelais flaendal. Ysgarodd y landlord a'i wraig a rhoddwyd rhybudd Adran 21 imi, felly bu'n rhaid imi chwilio am rywle newydd i'w rentu, ynghyd â fy mab nad oedd yn ddibynnol. Edrychais o amgylch y Barri ond roedd pob eiddo trwy asiantaethau gosod. Daethom o hyd i eiddo yr oeddem yn ei hoffi ond oherwydd bod fy mab yn gwneud gwaith asiantaeth ar y pryd, ac felly’n gweithio ac yn ddi-waith, ac wedi bod yn cael budd-dal tai bob yn ail â pheidio, nid oeddem yn gallu cael benthyciad cyllidebu oherwydd nad oedd wedi bod yn cael budd-daliadau’n ddigon hir. Roedd y ffioedd gweinyddol yn £230. Hefyd, roedd gennyf gi a oedd yn ychwanegu £200 i'r blaendal. Bu’n rhaid imi gael benthyciad i allu symud.

Nid oeddwn yn disgwyl i fy landlord a’i wraig ysgaru. Roedd yn syndod go iawn ac achosodd straen garw "


Tenant preifat, Bro Morgannwg


Ni chafodd aelodau'r pwyllgor eu hargyhoeddi gan y ddadl y byddai'r ffioedd yn cael eu trosglwyddo i landlordiaid yn unig, gan nodi bod landlordiaid yn y sefyllfa fanteisiol o allu chwilio am y fargen orau, tra bod tenantiaid yn gaeth i ba asiant gosod bynnag a oedd yn rheoli'r eiddo a ddewiswyd ganddynt.

"Credwn y bydd y Bil hwn yn dileu un o'r rhwystrau i’r rhai mwyaf agored i niwed gael mynediad i'r sector rhentu preifat," meddai John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

"Rydym yn cefnogi Llywodraeth Cymru i gymryd agwedd ddeddfwriaethol. Credwn mai’r agwedd a gynigir yw'r mwyaf tebygol o greu marchnad decach.

"Ond credwn na fydd y ddeddf hon ond yn gweithio os oes darpariaethau cryfach yn ymwneud â gorfodi, gyda'r sefydliadau perthnasol yn cael yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i orfodi'r rheolau."


Astudiaeth Achos 2

"Fe wnaethom dreulio misoedd yn chwilio am eiddo oherwydd nad oedd y rhan fwyaf o asiantaethau'n derbyn anifeiliaid anwes. Daethom o hyd i un a oedd yn fodlon eu derbyn ac aethom drwy weithdrefn yr asiantaeth a thalu’r ffioedd. O fewn tri mis, dywedodd y landlord ei fod am symud yn ôl i'r eiddo felly bu’n rhaid inni chwilio eto. Yn y diwedd, daethom o hyd i eiddo i'w rentu a fyddai'n derbyn anifeiliaid anwes, ond ar ôl talu ffioedd asiantaeth, blaendal a rhent y mis cyntaf ymlaen llaw, roeddem wedi gwario £1,500. Nes inni gael y blaendal yn ôl o'r eiddo cyntaf, sef £600, bu’n rhaid inni ddod o hyd i arian ar gyfer y blaendal a rhent y mis cyntaf. Yn ffodus, ni fu’n rhaid inni dalu ffioedd ar yr ail eiddo gan ein bod wedi rhoi hysbyseb ar 'Buy, sell, swap' yn chwilio am landlord a fyddai'n derbyn anifeiliaid anwes."


Tenant preifat, Gwynedd

Mae'r Pwyllgor yn gwneud 15 o argymhellion yn ei adroddiad, gan gynnwys:


- Bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2 i roi gofynion ar Weinidogion Cymru, awdurdodau lleol a Rhentu Doeth Cymru i gymryd camau rhesymol i roi gwybod i denantiaid, landlordiaid ac asiantau gosod am y newidiadau sy’n cael eu cyflwyno gan y Bil;


- bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2 i gynyddu lefelau cosbau penodedig; a,
- bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2 i nodi ar wyneb y Bil y dylai'r holl ffioedd diofyn fod yn deg ac yn rhesymol.


Astudiaeth Achos 3


"Rwy’n talu rhent o £650 y mis ar hyn o bryd. Rwyf newydd brynu eiddo tebyg ar yr un stryd, a byddaf yn talu £540 y mis mewn ad-daliadau morgais. "

Tenant preifat, Conwy


Bydd y Bil a chanfyddiadau'r Pwyllgor yn cael eu trafod gan y Cynulliad Cenedlaethol cyn pleidlais i benderfynu a fydd yn symud ymlaen i'r cyfnod nesaf yn y broses ddeddfu.

 

 

 


 

Darllen yr adroddiad llawn:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau:Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (PDF, 1 MB)

 Rhagor o wybodaeth am y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru).

 


Rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Rhagor o wybodaeth am broses ddeddfu'r Cynulliad Cenedlaethol

Partners & Help