Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Croesawu mwy o dryloywder yng nghyllideb y Comisiwn ond mae angen rhagor o fanylion am gostau diwygio'r Cynulliad

22/10/2018

Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol wedi croesawu'r camau a gymerwyd i wneud cyllideb Comisiwn y Cynulliad yn fwy tryloyw, ond mae angen rhagor o fanylion am gostau'r rhaglen ddiwygio.


Mae'r Pwyllgor yn croesawu ymdrechion y Comisiwn i fynd i'r afael â phryderon blaenorol ynghylch y ffordd y mae cyllideb y Comisiwn yn cael ei dyrannu a'i chyflwyno, ac mae'n arbennig o falch o barodrwydd y Prif Weithredwr i weithio gyda'r Pwyllgor ac i fod yn agored.

Ar 10 Hydref, pleidleisiodd y Cynulliad i gyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau, a fydd, os caiff ei basio, yn gostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad i 16 oed ac yn newid enw'r sefydliad i Senedd Cymru/Welsh Parliament.

Mae'r Pwyllgor am weld rhagor o fanylion am y costau disgwyliedig o weithredu'r newidiadau os caiff y Bil ei basio a sut mae'r Comisiwn yn bwriadu cwrdd â'r costau hynny.

Mae pryderon hefyd wedi codi am y cynnydd yn nhrosiant y staff ac yn y cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch ac mae'r Pwyllgor wedi gofyn am ragor o wybodaeth am sut mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â'r materion hyn.

Gofynnwyd i aelodau'r Pwyllgor pam nad oes gwybodaeth yn y Gyllideb ddrafft am y costau penodol sy'n gysylltiedig â Senedd Ieuenctid Cymru, un o amcanion strategol allweddol Comisiwn y Cynulliad.

Yn ystod tystiolaeth lafar daeth i'r amlwg fod y costau ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn £100,000 gyda chostau parhaus o £50,000 bob blwyddyn ariannol. Ond byddai'r Pwyllgor yn croesawu mwy o eglurder ynghylch sut y cyfrifwyd y ffigurau hyn.

"Mae Comisiwn y Cynulliad wedi gwneud gwelliannau yn ei gyllidebau ers adroddiad y Pwyllgor Cyllid flwyddyn yn ôl ac rydym yn croesawu'r dull agored a thryloyw o weithio gyda'r Pwyllgor," meddai Llyr Gruffydd, Cadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyllid.

"Rydym yn fodlon cymeradwyo'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf ond hoffem weld rhagor o fanylion am brosiectau pwysig gan gynnwys rhaglen ddiwygio'r Cynulliad a Senedd Ieuenctid Cymru."

Mae'r Pwyllgor yn gwneud wyth argymhelliad yn ei adroddiad gan gynnwys:

  • Mae ansicrwydd ynghylch y costau sy'n gysylltiedig â'r Senedd Ieuenctid ac mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried ymhellach sut y penderfynir ar y costau, a sut y cânt eu cyflwyno yn y Gyllideb ddrafft;

  • Mae'r Pwyllgor yn pryderu am y cynnydd ymddangosiadol yn nhrosiant y staff ac yn yr absenoldeb oherwydd salwch ac mae'n argymell bod rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu ynghylch sut yr eir i'r afael â'r materion hyn; ac,

  • Mae'r Pwyllgor yn argymell bod effaith ariannol unrhyw ddeddfwriaeth arfaethedig ynglŷn â Diwygio'r Cynulliad yn cynnwys asesiad cadarn o'r effaith ariannol.


Caiff cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ei thrafod yng Nghyfarfod Llawn y Cynulliad Cenedlaethol. Cynhelir pleidlais arni bryd hynny hefyd.

Partners & Help