Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Y Gronfa Gofal Integredig: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 19/07/2019
Dyfodol Ffermio: Y Cynulliad Cenedlaethol yn y Sioe Fawr 18/07/2019
Penodi Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd 17/07/2019
Blwyddyn arloesol o ymgysylltu - Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 17/07/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod yn y Drenewydd 15/07/2019
Y Cynulliad yn pleidleisio o blaid egwyddorion y Bil Senedd ac Etholiadau i ostwng oed pleidleisio a newid ei enw 10/07/2019
“Dim digon o arian yn mynd i mewn i'r system addysg yng Nghymru” – Lynne Neagle AC 10/07/2019
Rhy gynnar i benderfynu a fydd Mesur y Gymraeg yn ddigon i gefnogi’r targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg 09/07/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cwrdd yn Y Drenewydd 09/07/2019
Angen canllawiau statudol i roi terfyn ar anghysondeb o ran bathodynnau glas yng Nghymru 08/07/2019
Datganiad ar Ganlyniadau Arolwg Urddas a Pharch 2019 03/07/2019
Argyfwng Hinsawdd: A ydym yn lleihau digon o garbon o drafnidiaeth? 01/07/2019
Mae addysg yn allweddol i weithredu Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn llwyddiannus 28/06/2019
Mae risg y bydd Cymru yn methu targed 2030 i ddileu feirws Hepatitis C 27/06/2019
Sesiwn hanesyddol ar y cyd rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd Ieuenctid Cymru 24/06/2019
Galw am hunaniaeth Gymreig glir ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ar ôl Brexit 18/06/2019
Tystiolaeth gref o blaid rhoi hawliau pleidleisio i garcharorion 11/06/2019
Rhaid i Gymru fod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn llygredd plastig 10/06/2019
Adfywio Trefi Cymru: A allai Gorchmynion Prynu Gorfodol helpu'r broses hon? 06/06/2019
Pwyllgor Deisebau yn croesawu newid yn y canllawiau ar gyfer rhoi gwrthiselyddion ar bresgripsiwn 30/05/2019
Y Senedd yn barod i groesawu Mistar Urdd a’i gyfeillion 22/05/2019
Angen dechrau o’r newydd gyda chontractau deintyddol yng Nghymru 22/05/2019
Stori chwerwfelys y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru 16/05/2019
Datganiad gan y Llywydd 15/05/2019
Sut allwn ni ddiogelu a thyfu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru? Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lansio ymchwiliad 15/05/2019
Rhai trethdalwyr yn talu’r gyfradd anghywir o dreth incwm – ymateb Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 14/05/2019
Galw am Gynrychiolaeth deg I’r Cynulliad wrth ddathlu 20 mlynedd 07/05/2019
Bron i chwarter canghennau banc Cymru wedi cau dros 10 mlynedd – pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol yn lansio ymchwiliad 02/05/2019
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg yn destun gwaith craffu gan y Pwyllgor Iechyd 02/05/2019
Jamborî yn y Senedd yn dechrau digwyddiadau 20 mlynedd o ddatganoli 01/05/2019
Rhaid i Trafnidiaeth Cymru roi cwsmeriaid wrth wraidd ei wasanaethau 01/05/2019
A yw’r ateb ar stepen ein drws?: Adeiladau gwag a’r argyfwng tai 26/04/2019
Ymchwil ac arloesi yng Nghymru mewn perygl heb ddigon o gymorth i allu cystadlu am gyllid 11/04/2019
Canlyniadau canser y coluddyn yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn Ewrop 08/04/2019
​​I gynyddu amrywiaeth Llywodraeth Leol mae angen addasu'n gyflym ynghyd a datblygu strategaeth hirdymor 04/04/2019
Gallai Bagloriaeth Cymru fod yn gymhwyster gwobrwyol os caiff ei gyflwyno'n effeithiol 03/04/2019
Newidiadau treth incwm ar y trywydd iawn ond un o bwyllgorau'r Cynulliad yn poeni am ddiffyg ymwybyddiaeth 28/03/2019
Potensial mawr i Fil Deddfwriaeth wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch 27/03/2019
Beth yw AEIS a sut mae’n effeithio arnoch chi? 24/03/2019
Nodi 20 Mlynedd o Ddatganoli 21/03/2019
Cyfraith newydd sy'n rhoi fwy o bwerau i bobl ddwyn gwasanaethau cyhoeddus i gyfrif 21/03/2019
Dylid rhoi mwy o gefnogaeth ac arweiniad i gleifion sy'n defnyddio cyffuriau presgripsiwn 21/03/2019
Dim diben taflu bai ar ôl y problemau ar y rheilffordd yn yr hydref 20/03/2019
Cytundebau cyfrinachedd yn bwrw tryloywder i'r cysgod 19/03/2019
Croesawu Arwyr Camp Lawn Cymru i’r Senedd 18/03/2019
Ymgynghoriad newydd yn edrych ar ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau mawr Llywodraeth Cymru 13/03/2019
Araf yw'r arweiniad gan Lywodraeth Cymru o ran ceir trydan – un o bwyllgorau'r Cynulliad yn nodi ei ganfyddiadau cychwynnol 13/03/2019
Iechyd plant yng Nghymru yn wynebu argyfwng cenedlaethol 07/03/2019
Senedd Ieuenctid Cymru yn pleidleisio i flaenoriaethu Cymorth Iechyd Meddwl ac Emosiynol 25/02/2019
'Mae angen i Gymru nodi graddfa ei uchelgais o ran ymgysylltiad rhyngwladol ar ôl Brexit' meddai Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 21/02/2019

Partners & Help