Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Cynulliad yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia a Thrawsffobia

16 Mai 2012

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi Diwrnod Rhyng

wladol yn erbyn Homoffobia a Thrawsffobia ar 17 Mai drwy gefnogi prosiect Stonewall, “Mae’n gwella. Heddiw”, sef yr elusen sy’n ymgyrchu dros hawliau i bobl hoyw.

Mae “Mae’n gwella. Heddiw” yn ymgyrch fideo gan Stonewall, sy’n rhoi sicrwydd i blant a phobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol bod gwaith yn cael ei wneud yn y Deyrnas Unedig i fynd i’r afael â bwlio homoffobig a thrawsffobig.

Cynhyrchwyd y ffilmiau mewn ymateb i ymgyrch debyg yn yr Unol Daleithiau sy’n dangos amrywiaeth o bobl, o athrawon ysgol i Barack a Michelle Obama, yn dweud wrth bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol y bydd pethau’n gwella.

Fel rhan o gynllun y Cynulliad i nodi Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia a Thrawsffobia ar 17 Mai, bydd Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, a Sandy Mewies AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb dros faterion yn ymwneud â chydraddoldeb, yn recordio negeseuon fideo i’w hychwanegu at yr ymgyrch.

Bydd gan Stonewall stondin yn y Senedd ar 17 Mai i godi ymwybyddiaeth am y mater hwn.

Dywedodd Mrs Butler: “Mae hon yn ymgyrch fyd-eang sydd wedi cael cefnogaeth wych.”

“Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gydraddoldeb ym mhob agwedd ar ei waith, o sicrhau hawliau i aelodau o staff i adlewyrchu cydraddoldeb yn y gwaith a’r cyfreithiau y mae’n eu gwneud.

“Rwy’n falch, felly, o gael cyhoeddi bod y Cynulliad yn cefnogi ymgyrch Stonewall ar ddiwrnod pan y dylai pob un ohonom feddwl am sefyllfa pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol sy’n wynebu rhagfarn, a thriniaeth farbaraidd mewn rhai achosion, yn fyd-eang.”

Ychwanegodd Sandy Mewies AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb dros faterion yn ymwneud â chydraddoldeb: “Mae’n dda bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cefnogi’r prosiect hwn.

“Eleni, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi codi i’r 20fed safle ar restr Stonewall o’r 100 cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar ym Mhrydain, sef 22 safle yn uwch na’r llynedd.

“Drwy gefnogi’r digwyddiad hwn, rydym yn dangos ymhellach ein hymrwymiad i gydraddoldeb yn y gweithle ac yng Nghymru yn ehangach.”

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: “Rydym yn falch o weld Aelodau’r Cynulliad yn nodi’r Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia drwy sefyll yn gadarn yn erbyn bwlio homoffobig.”


“Yn anffodus, rydym yn gwybod bod dau draean o ddisgyblion ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dal i ddioddef bwlio homoffobig yn ein hysgolion. Bydd Stonewall Cymru yn parhau i weithio gydag ysgolion Cymru i greu amgylcheddau dysgu lle gall pobl ifanc wireddu eu llawn botensial.”

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi gwneud y gwaith a ganlyn i sicrhau bod y Cynulliad yn weithle sydd yn fwy hoyw-gyfeillgar:

  • Mae ein rhwydwaith staff i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol wedi dechrau rhaglen fentora

  • Rydym yn parhau i weithio â phartneriaid lleol i ddathlu Mis Hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol

  • Mae gennym bresenoldeb o hyd ym Mardi Gras Caerdydd – ac eleni, bu’r Llywydd yn anerch ar y prif lwyfan

  • Rydym yn cynhyrchu bwletin cydraddoldeb misol sy’n cynnwys gwybodaeth am newyddion, cyhoeddiadau, cynadleddau ac ati ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol

  • Rydym yn hybu cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn fewnol drwy ein polisïau a’n hyfforddiant ar gyfer staff, yn ogystal â thrwy ein gwaith o godi ymwybyddiaeth

  • Mae gennym uwch swyddog sy’n hyrwyddwr i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a nifer o uwch swyddogion gwahanrywiol sy’n gynghreiriad o ran hyrwyddo cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol o fewn y Cynulliad a thu hwnt.Partners & Help