Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Wedi paratoi’r llwyfan, ond dim digon yn digwydd o ran Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru 14/02/2019
Y Bil Senedd ac Etholiadau i gyflwyno Pleidleisiau yn 16 oed 12/02/2019
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfle coll i'r diwydiant pysgota yng Nghymru 12/02/2019
Cymrodyr ymchwil newydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru 11/02/2019
Cyfoeth o brofiad o’r stafell fwrdd a’r sector cyhoeddus i sicrhau atebolrwydd ac arfer gorau yn y Cynulliad Cenedlaethol 07/02/2019
Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yw’r mater pwysicaf yn ôl arolwg Senedd Ieuenctid Cymru 07/02/2019
Cyflwyno rhwydwaith ffôn 5G - Cymru mewn perygl o gael ei gadael ar ôl 24/01/2019
Y Llywydd yn cynrychioli Cymru yn nathliad canmlwyddiant y Dáil Eireann 22/01/2019
Y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei enwi y prif gyflogwr o staff LHDT yn y DU am y bumed flwyddyn yn olynol 21/01/2019
Delyth Jewell wedi ei dychwelyd fel Aelod Cynulliad ar gyfer rhanbarth Dwyrain De Cymru 16/01/2019
Teyrnged i Steffan Lewis AC gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 11/01/2019
Cynllun FyNgherdynTeithio – Datganiad gan Gadeirydd y Pwllgor Cyfrifon Cyhoedus 10/01/2019
Angen Gwelliannau Sylweddol i Gynllunio Amaethyddiaeth Wedi Brexit 08/01/2019
Penodi Cyfarwyddwr Busnes newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 20/12/2018
Dylai newyddion Cymru fod yn amod o dan reoliadau trwydded radio masnachol 17/12/2018
Mae'n bosibl y byddai colli mynediad at Farchnad Sengl Ewrop yn drychinebus i ddiwydiant bwyd a diod Cymru, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 10/12/2018
Ymgynghoriad: Gwneud deddfau yng Nghymru yn fwy clir ac yn haws i'w deall 06/12/2018
Rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru – Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf erioed wedi'u cyhoeddi 05/12/2018
Mae atal hunanladdiad yn fusnes i bawb 05/12/2018
Mynegi pryderon am effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach 04/12/2018
Y sector gofal iechyd a meddyginiaethau i wynebu heriau pe byddai Brexit digyfeiriad heb fargen, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 03/12/2018
Trafnidiaeth Cymru – Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol 29/11/2018
Beth yw goblygiadau Cytundeb Ymadael drafft Brexit i bobl Cymru? 29/11/2018
Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru - rhaid i Gymru fod yn barod ar gyfer pwerau treth incwm 28/11/2018
Byddai Brexit 'dim bargen' yn fygythiad difrifol i borthladdoedd Cymru, yn ôl y Pwyllgor Materion Allanol 26/11/2018
Y camau a gymerwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth ddyfarnu contractau pren yn “groes i reswm” 26/11/2018
Rhoi Llais i Bobl Ifanc – Arolwg Senedd Ieuenctid Cymru 20/11/2018
Rhaid gwella 'rhianta corfforaethol' i ddarparu'r gwasanaethau cywir i blant mewn gofal yng Nghymru 20/11/2018
Angen gweithredu brys i leihau risg tân mewn adeiladau uchel iawn yng Nghymru 16/11/2018
Cynllun am Fil Amddiffyn Hawliau Pobl Hŷn wedi'i ddewis ym malot deddfwriaethol y Llywydd 15/11/2018
Cytundeb Brexit - Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 14/11/2018
A ddylai carcharorion gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau Cymru? 12/11/2018
Rhaglen gwerth £500 miliwn i ddigideiddio cofnodion papur ar gyfer cleifion yng Nghymru ar ei hôl hi gyda’r potensial o roi cleifion mewn peryg 08/11/2018
Cydnabod cyfraniad menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn narlith Goffa'r Cynulliad Cenedlaethol 07/11/2018
Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn cyflwyno cynnig i gytuno penodiad Comisynydd dros dro 06/11/2018
Pleidleisio yn agor ar gyfer etholiadau cyntaf erioed Senedd Ieuenctid Cymru 05/11/2018
Dylid rhoi arwyneb newydd ar ffordd goncrid i dawelu’r sŵn y mae trigolion gerllaw yn ei ddioddef 31/10/2018
Adolygiad o gymorth staffio i'r Aelodau 26/10/2018
Camau gorfodi yn allweddol os yw gwaharddiad ar ffioedd asiantau gosod i weithio'n effeithiol 26/10/2018
Rhybudd gan y Llywydd fod rhaid i unrhyw drefniadau gan y DU ar ôl Brexit barchu'r setliadau datganoli 25/10/2018
Rhaid atgyweirio’r ffyrdd sydd gennym cyn adeiladu rhai newydd 24/10/2018
Croesawu mwy o dryloywder yng nghyllideb y Comisiwn ond mae angen rhagor o fanylion am gostau diwygio'r Cynulliad 22/10/2018
Dod â'r Cynulliad Cenedlaethol i Aberystwyth 22/10/2018
Enillydd pleidlais gyhoeddus ar gyfer ymchwiliad pwyllgor yn y Cynulliad 22/10/2018
Ymchwiliad newydd: Sut mae ysgolion yng Nghymru yn cael eu hariannu ac a yw'n ddigon? 18/10/2018
#Steddfod2018 a Geraint Thomas yn dod â’r nifer fwyaf erioed o bobl i’r Senedd 16/10/2018
Gallai rhwystrau nad ydynt yn dariffau fod yn "ergyd farwol" i ddiwydiant pysgota Cymru 16/10/2018
Mae angen gweithredu ar frys i osgoi argyfwng cyllido wrth ofalu am y boblogaeth hŷn yng Nghymru 12/10/2018
Aelodau'r Cynulliad yn pleidleisio i gyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau. 10/10/2018
Dylai Iaith Arwyddion Prydain gael ei chydnabod yn iaith gyntaf llawer o blant byddar yng Nghymru 05/10/2018

Partners & Help