Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Y Cynulliad yn arbed arian ac yn gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr 21/07/2017
Arbenigwr ym maes gwasanaethau cyhoeddus yn ymuno â'r Bwrdd Taliadau annibynnol 18/07/2017
Gallai Bil Gadael yr Undeb Ewropeaidd danseilio "ewyllys pobl Cymru" 13/07/2017
Ymchwiliad i edrych ar sut mae gwerthu Cymru i'r byd yn gweithio 13/07/2017
A yw cymorth iechyd emosiynol a meddyliol ar gyfer plant a'r glasoed yn newid er gwell? 12/07/2017
Craffu ar Waith y Prif Weinidog ym Mangor 11/07/2017
Rhaid esbonio'r newidiadau hawl i brynu i'r rhai yr effeithir arnynt – un o bwyllgorau'r Cynulliad 07/07/2017
Gallai gadael yr UE fod yn gatalydd i greu Pwyllgor ar gyfer Seneddau a Chynulliadau'r DU – y Llywydd, Elin Jones AC 03/07/2017
Pwyllgor yn nodi 10 blaenoriaeth ar gyfer contract rheilffyrdd “arwrol o uchelgeisiol” 30/06/2017
‘Angen clir i gynyddu nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n gallu astudio meddygaeth ym mhrifysgolion Cymru' meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 29/06/2017
Angen gweithredu cryfach i reoleiddio'r defnyddio o faglau yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 28/06/2017
Ni ddylid gorfodi telerau cytundeb i adael yr UE ar y gwledydd datganoledig, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 23/06/2017
Pwyllgor yn y Cynulliad i archwilio diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau 22/06/2017
Mae angen sicrwydd ar Gymru o ran yr hyn a ddaw yn lle cyllid yr UE ar ôl i’r DU adael yr UE, ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 22/06/2017
Annog y Cynulliad i edrych y tu hwnt i gyfryngau confensiynol i gyrraedd pobl yng Nghymru - Tasglu Digidol yn lansio'r adroddiad "Creu Deialog Ddigidol" 21/06/2017
Rhaid i Lywodraeth y DU gyfathrebu’n well â Chymru os yw ei chynigion deddfwriaethol ar gyfer Brexit am lwyddo 19/06/2017
Cyn Glerc y Cynulliad yn cael ei gwneud yn Fonesig yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 16/06/2017
'Hollol anhygoel' bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dyfarnu contractau gwerth £39 miliwn heb achos busnes priodol, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad 15/06/2017
Y Llywydd yn croesawu’r Ymgynulliad Mawr i'r Senedd 14/06/2017
Comisiwn y Cynulliad yn datgan ei gynllun ar gyfer newid enw'r sefydliad 13/06/2017
'Diffyg arweinyddiaeth amlwg' yn null Llywodraeth Cymru o ran llifogydd arfordirol, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 13/06/2017
​Gwaith craffu cadarn y Cynulliad yn pwysleisio'r angen am archwiliad pellach o ffigurau Llywodraeth Cymru 06/06/2017
Angen newidadau i alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ofyn i ymestyn y cyfnod statudol ar gyfer archwilio cyfrifon 26/05/2017
Hen bryd cael deddf ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad 24/05/2017
Angladd Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru 23/05/2017
Angen dull ar ei newydd wedd i fynd i'r afael â TB mewn gwartheg yng Nghymru 23/05/2017
Teyrngedau i Rhodri Morgan yn ystod y Cyfarfod Llawn 19/05/2017
Cynllun i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg yn uchelgeisiol ond yn brin o fanylion, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 19/05/2017
Gwahodd pobl i ddangos eu parch i'r cyn-Brif Weinidog, Rhodri Morgan 17/05/2017
Y Cynulliad Cenedlaethol yn parhau i arwain y ffordd fel hyrwyddwr colli clyw 08/05/2017
Sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn ymateb i bobl Cymru yn well 03/05/2017
Llunio dyfodol senedd ieuenctid i Gymru 28/04/2017
Cylchffordd Cymru: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 27/04/2017
Darpariaeth gwasanaethau ieuenctid: datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 25/04/2017
Pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur 07/04/2017
Cynulliad Cenedlaethol i gynnal Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad 06/04/2017
Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol. 06/04/2017
Partneriaeth i sefydlu archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru 04/04/2017
Bill Awtistiaeth yn llwyddiannus yn y balot ar gyfer Bil Aelod 29/03/2017
Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 29/03/2017
Datganiad gan y Llywydd ar roi Erthygl 50 ar waith gan Lywodraeth y DU 29/03/2017
Rhaid i drethi newydd mewn meysydd datganoledig gael eu cydsynio gan Gymru, rhybuddia un o Bwyllgorau'r Cynulliad 29/03/2017
Polisïau arloesol wedi'u llunio yng Nghymru yn allweddol i sector amaethyddol llwyddiannus ar ôl gadael yr UE – meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 24/03/2017
Datganiad y Llywydd yn dilyn digwyddiadau heddiw yn San Steffan 22/03/2017
Y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu - un o bwyllgorau'r Cynulliad am gael clywed barn y cyhoedd am y Bil 20/03/2017
Oedi 'cwbl annerbyniol' o ran gwella maeth cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 20/03/2017
#SeneddCasnewydd: Cyfle newydd i Gasnewydd wrth i'r Cynulliad Cenedlaethol dreulio wythnos yn y ddinas i gynyddu ymgysylltiad democrataidd 14/03/2017
Diwrnod Mynediad i’r Anabl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 10/03/2017
Angen rhagor o fanylion yn y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 10/03/2017
Newidiadau i ddeisebau y Cynulliad Cenedlaethol 09/03/2017

Partners & Help