Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
“Rhaid i fuddiannau myfyrwyr fod yn ganolog i’r Bil addysg drydyddol” – Lynne Neagle AC 04/12/2019
Gradd-brentisiaethau: Datgloi potensial i bawb 02/12/2019
Hawl i bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio- diwrnod hanesyddol i ddemocratiaeth yng Nghymru 27/11/2019
“Mae llywodraeth leol yn bwysig i bawb.” – John Griffiths AC 22/11/2019
“Wrth i’r boblogaeth heneiddio, mae gofalwyr hefyd yn heneiddio - mae'n teimlo fel ein bod ni'n rhuthro tua’r dibyn” 21/11/2019
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Datganiad gan y Llywydd, Elin Jones AC 14/11/2019
Penodi Comisiynydd Safonau Dros Dro 13/11/2019
Brexit: Pryderon sylweddol i ddinasyddion yr UE sy'n byw a gweithio yng Nghymru 08/11/2019
Herio’r maes celfyddydau a threftadaeth i ystyried ai nhw, yn hytrach na’r cymunedau, sy’n ‘anodd eu cyrraedd’ 07/11/2019
Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy arloesol gyda ffynonellau cyllido 31/10/2019
“Ni ddylai gwasanaethau plismona gael eu defnyddio yn lle gwasanaethau iechyd meddwl” - Dai Lloyd AC 30/10/2019
Galw am sefydlu corff radio cymunedol i Gymru a mwy o gefnogaeth gan y BBC a gorsafoedd masnachol 29/10/2019
Gŵyl GWLAD ar daith i Gaernarfon, Wrecsam a Caerfyrddin 28/10/2019
Gweinidog yn rhoi ymateb i’r Senedd Ieuenctid 25/10/2019
“Gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb yn dod â heriau sylweddol i Gymru” - Pwyllgor Brexit y Cynulliad yn ymateb ar ôl cwrdd â Michael Gove AS 24/10/2019
Cymhlethdod y drefn fudd-daliadau yn rhwystr i leihau tlodi yng Nghymru 24/10/2019
Ymchwiliad newydd i effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol 23/10/2019
“Trechu'r dirywiad mewn bioamrywiaeth yw un o heriau mwya'n hoes” - Mike Hedges AC 23/10/2019
Galw am i sgiliau bywyd fod yn rhan gyson o wersi yn ysgolion Cymru 22/10/2019
Gwobr PinkNews yn glod i weithle cyfeillgar Comisiwn y Cynulliad 18/10/2019
Angen gweithredu ar frys cyn ei bod hi'n rhy hwyr i fanciau yng Nghymru 17/10/2019
Arbenigwyr y DU yn cwrdd i drafod y Newid yng Nghyfansoddiad Cymru a goblygiadau Brexit 11/10/2019
Lleoedd i weithio sy’n ystyriol o deuluoedd - mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal lle ymhlith cyflogwyr gorau’r DU 10/10/2019
Mae eiddo gwag yn niweidio cymunedau, a dylid gwneud rhagor i roi bywyd newydd i hen adeiladau 10/10/2019
Mwy o ffocws a gwell cefnogaeth i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i leihau prinder sgiliau a chael gwared ar drapiau sgiliau isel 10/10/2019
Dylai datblygiadau tai newydd fod yn barod ar gyfer cerbydau trydan yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 03/10/2019
Mae angen i Lywodraeth Cymru amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer amddiffyn ein hamgylchedd ar ôl Brexit 02/10/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn adrodd yn ôl 27/09/2019
Parodrwydd ar gyfer Brexit: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 27/09/2019
Agor gŵyl GWLAD a’r cyfle i ystyried Cymru’r dyfodol 25/09/2019
“Senedd fwy effeithiol a hygyrch” - Diwygio etholiadol ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol - Pwyllgor newydd i edrych ar y dyfodol 18/09/2019
Ni ddylid rhoi taflen i gleifion sy'n mynd drwy argyfwng iechyd meddwl ac ni ddylid disgwyl iddynt drefnu gofal eu hunain 12/09/2019
Y newyddiadurwr Carole Cadwalladr i annerch y Senedd 06/09/2019
Cyhoeddi bandiau Gig GWLAD yn y Senedd 04/09/2019
Tocynnau GWLAD ar gael i’w harchebu, ac mae rhagor o sesiynau a siaradwyr wedi’u datgelu 30/08/2019
Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi’i adalw 29/08/2019
“Rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar nyrsys cymunedol” – Dai Lloyd AC 21/08/2019
Prentisiaeth wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru – y cam cyntaf tuag at eich dyfodol 16/08/2019
GWLAD: Gŵyl Cymru’r Dyfodol 08/08/2019
Gwir Gofnod o Gyfnod: Prosiect newydd i ddiogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru 08/08/2019
Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol - “Dadl gref y bydd y Bil hwn yn lleihau’r risg o niwed posib i blant a phobl ifanc” 06/08/2019
Eich Cynulliad yn yr Eisteddfod 02/08/2019
Pryderon difrifol ynghylch rhestrau aros yn cronni ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol 31/07/2019
Ymchwiliad i newidiadau cyfansoddiadol yng Nghymru 29/07/2019
Angen codi morâl a safonau mewn gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau 24/07/2019
Goruchaf Lys y DU yn Cyfarfod am y Tro Cyntaf yng Nghymru yn Nhŷ Hywel yn y Cynulliad Cenedlaethol 22/07/2019
Y Gronfa Gofal Integredig: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 19/07/2019
Dyfodol Ffermio: Y Cynulliad Cenedlaethol yn y Sioe Fawr 18/07/2019
Penodi Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd 17/07/2019
Blwyddyn arloesol o ymgysylltu - Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 17/07/2019

Partners & Help