Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Angen newidadau i alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ofyn i ymestyn y cyfnod statudol ar gyfer archwilio cyfrifon 26/05/2017
Hen bryd cael deddf ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad 24/05/2017
Angladd Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru 23/05/2017
Angen dull ar ei newydd wedd i fynd i'r afael â TB mewn gwartheg yng Nghymru 23/05/2017
Teyrngedau i Rhodri Morgan yn ystod y Cyfarfod Llawn 19/05/2017
Cynllun i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg yn uchelgeisiol ond yn brin o fanylion, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 19/05/2017
Gwahodd pobl i ddangos eu parch i'r cyn-Brif Weinidog, Rhodri Morgan 17/05/2017
Y Cynulliad Cenedlaethol yn parhau i arwain y ffordd fel hyrwyddwr colli clyw 08/05/2017
Sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn ymateb i bobl Cymru yn well 03/05/2017
Llunio dyfodol senedd ieuenctid i Gymru 28/04/2017
Cylchffordd Cymru: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 27/04/2017
Darpariaeth gwasanaethau ieuenctid: datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 25/04/2017
Pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur 07/04/2017
Cynulliad Cenedlaethol i gynnal Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad 06/04/2017
Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol. 06/04/2017
Partneriaeth i sefydlu archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru 04/04/2017
Bill Awtistiaeth yn llwyddiannus yn y balot ar gyfer Bil Aelod 29/03/2017
Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 29/03/2017
Datganiad gan y Llywydd ar roi Erthygl 50 ar waith gan Lywodraeth y DU 29/03/2017
Rhaid i drethi newydd mewn meysydd datganoledig gael eu cydsynio gan Gymru, rhybuddia un o Bwyllgorau'r Cynulliad 29/03/2017
Polisïau arloesol wedi'u llunio yng Nghymru yn allweddol i sector amaethyddol llwyddiannus ar ôl gadael yr UE – meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 24/03/2017
Datganiad y Llywydd yn dilyn digwyddiadau heddiw yn San Steffan 22/03/2017
Y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu - un o bwyllgorau'r Cynulliad am gael clywed barn y cyhoedd am y Bil 20/03/2017
Oedi 'cwbl annerbyniol' o ran gwella maeth cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 20/03/2017
#SeneddCasnewydd: Cyfle newydd i Gasnewydd wrth i'r Cynulliad Cenedlaethol dreulio wythnos yn y ddinas i gynyddu ymgysylltiad democrataidd 14/03/2017
Diwrnod Mynediad i’r Anabl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 10/03/2017
Angen rhagor o fanylion yn y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 10/03/2017
Newidiadau i ddeisebau y Cynulliad Cenedlaethol 09/03/2017
Dydd Gŵyl Dewi - dathliad o gerddoriaeth yn y Senedd 28/02/2017
Trosolwg Llywodraeth Cymru o gyllid a darpariaeth colegau addysg bellach – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 28/02/2017
Mae angen i Lywodraeth Cymru gael ‘gafael cadarnach’ ar fonitro Grantiau Gwella Addysg, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 21/02/2017
Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol yn cymeradwyo'r ymgeisydd dewisol ar gyfer swydd Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru 20/02/2017
Ymgynghoriad yr ymchwiliad coedwigaeth a choetiroedd 17/02/2017
200 o bobl ifanc i ddod i gynhadledd Llywodraeth a Gwleidyddiaeth flynyddol 14/02/2017
Llywodraeth Cymru wedi ‘arllwys arian da ar ôl drwg’ i Kancoat, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 14/02/2017
16 oed yn rhy ifanc ar gyfer twll mewn rhan bersonol o'r corff - meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 10/02/2017
Mae angen i fwy o bobl wybod am ganser yr ofari, y 'lladdwr tawel', medd un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 09/02/2017
Craffu ar Waith y Prif Weinidog yng Nghaerfyrddin 03/02/2017
Cyhoeddiad y BBC ar newyddiaduraeth leol – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 03/02/2017
Rhaid rhoi terfyn ar oedi wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol i amddiffyn plant sy’n agored i niwed, yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol 02/02/2017
Y Llywydd yn cyhoeddi panel arbenigol i gefnogi gwaith ar ddiwygio trefniadau etholiadol 01/02/2017
Dylai’r BBC wario £30 miliwn yn ychwanegol ar raglenni am Gymru - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 01/02/2017
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Gynghorau Cymuned - Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 31/01/2017
Adroddiad cyntaf y Cynulliad ar Brexit yn nodi materion “eang a chymhleth” i Gymru 27/01/2017
Ariannu'r trydydd sector - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 26/01/2017
Dewiswyd diogelu enwau lleoedd hanesyddol yn y balot cyntaf ar gyfer Biliau Aelodau’r Pumed Cynulliad 25/01/2017
Penodi Prif Weithredwr a Chlerc newydd y Cynulliad 25/01/2017
Dyfarniad y Goruchaf Lys ar Brexit - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 24/01/2017
Dylid cryfhau’r Comisiwn Seilwaith newydd, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 24/01/2017
Rhagoriaeth barhaus y Cynulliad Cenedlaethol ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle diweddaraf Stonewall 19/01/2017

Partners & Help