Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Penodiadau Cyhoeddus

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am benodi i rai swyddfeydd cyhoeddus, cyrff eraill a rhai swyddi unigol.

Cynghorwyr Annibynnol

 

 

Ymrwymiad o ran amser: 15 diwrnod y flwyddyn

Cyfnod y penodiad: 3 blynedd

Lleoliad: Swyddfeydd y Cynulliad ym Mae Caerdydd

Cyflog: £5,000

Dyddiad cau: Canol nos 27 Mehefin 2018

Rydym yn awyddus i benodi pedwar cynghorydd annibynnol anweithredol i'r Comisiwn, i gymryd lle'r deiliaid presennol sy'n dod i ddiwedd eu cyfnod yn y swydd. Drwy'r broses hon, rydym yn bwriadu penodi i Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad a'r Pwyllgor Taliadau a'r Gweithlu, gan gynnwys Cadeiryddion newydd i'r ddau bwyllgor.

Bydd y penodiadau'n cael eu hamseru, gyda dau yn cychwyn ar 1 Tachwedd 2018 a thrydydd yn cychwyn ym mis Ionawr 2019. Bydd y pedwerydd yn cychwyn ar 1 Tachwedd 2019.

Mae'r rhain yn swyddi cyffrous mewn amgylchedd heriol ond hynod fuddiol ac mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i unigolion eithriadol i ymgymryd â'r rolau hyn i helpu i adeiladu ar ein llwyddiant.  Caiff ceisiadau eu croesawu gan bobl o gefndiroedd mor amrywiol â phosibl.  Os credwch fod eich uchelgais yn cyrraedd y lefelau uchel hyn, edrychwn ymlaen yn fawr at eich cais.

Sut i wneud cais:

                                 

  1. Cyflwyno CV yn manylu am gymwysterau addysg a phroffesiynol a hanes cyflogaeth llawn.  Byddai'n ddefnyddiol hefyd cael rhifau ffôn yn ystod y dydd a chyda'r nos a chyfeiriadau e-bost, a gaiff eu defnyddio gyda disgresiwn.

  2. Llythyr eglurhaol yn esbonio pam mae'r penodiad hwn o ddiddordeb i chi a sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf sgiliau hanfodol/craidd a nodir ym manyleb y swydd.

  3. Ffurflen monitro cyfle cyfartal a holiadur gweithgaredd gwleidyddol.

  4. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mercher 27 Mehefin 2018. Dylid anfon ceisiadau mewn neges e-bost at talent@wig.co.uk

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfle hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, mae croeso ichi gysylltu â Jordon Henderson, Rheolwr Talent, ar 0207 222 1166 neu ewch i https://www.wig.co.uk/career/cynghorwyr-annibynnol--x4-.html


​Teitl y ddogfen​Fformat y Ffeil
​Briff ymgeisydd
​Word

 

Partners & Help