Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Assembly Wales apprenticeships 

Prentisiaethau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​​​

Beth am ddatblygu eich sgiliau ac ehangu eich uchelgais wrth i chi weithio, ennill cyflog, ac astudio am gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

​​​​​​

Darganfod. Dysgu. Datblygu

Gall ein prentisiaethau fod yn fan cychwyn gwych, neu yn newid gyrfa i'w groesawu. Beth bynnag fo'ch cefndir neu'ch diddordebau, mae prentisiaeth yn y Cynulliad a fyddai'n addas i chi. 

 


Byddwch yn rhan o rywbeth mawr!

Does dim prentisiaeth safonol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pa un a oes gennych weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol neu eich bod heb benderfynu eto beth hoffech ei wneud, gallwch chi lywio cwrs eich prentisiaeth yn unol â'ch diddordebau.

Gan ddilyn rhaglen a gynlluniwyd yn ofalus, byddwch chi'n dysgu gan y bobl y byddwch chi'n gweithio gyda nhw bob dydd. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ac yn gweithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig ar yr un pryd.

Ond megis dechrau yw hyn. Ydych chi'n barod?

 

 

Pwy all fod yn brentis yn y Cynulliad?

Gall unrhyw un o gwbl fod yn brentis yn y Cynulliad Cenedlaethol. Ac rydyn ni'n golygu hynny!

Efallai eich bod yn gadael yr ysgol ac yn chwilio am ffordd ymarferol i ddysgu'r sgiliau rydych eisiau eu cael. Efallai eich bod yn chwilio am yrfa newydd, neu eich bod yn ddi-waith neu wedi ymddeol. Beth bynnag fo'ch cefndir neu sefyllfa, mae yna brentisiaeth yma i chi. Gyda'r holl gefnogaeth a hyfforddiant sydd ei angen arnoch.

Rydyn ni'n gwybod nad yw'ch talent unrhyw beth i wneud â'ch oed, cefndir nac anabledd. Rydyn ni'n Gynulliad i bawb.

 
 

 

 


Y manteision

Byddwch yn cael profiad o fywyd gwaith go iawn a chyflog byw o £17,383 ar gontract sefydlog amser llawn.

Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i ennill cymhwyster cydnabyddedig ochr yn ochr â’r cyfle i ddysgu Cymraeg yn y gweithle.

Byddwn hefyd yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg i'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

 

 
 

 

Y Prentisiaethau Diweddaraf

 

 
 


 

Diddordeb? Iawn, dyma'r manylion.

 

Ydw i'n gymwys i wneud cais am brentisiaeth?

Gan ddibynnu ar y math o brentisiaeth, dyma restr o'r hyn sydd ei angen:

• Dylech fod o leiaf 16 oed, ac nid mewn addysg na chyflogaeth amser llawn erbyn dechrau'r brentisiaeth.

• Nid oes angen cymwysterau penodol i wneud cais, ond mae'n ofynnol i bob ymgeisydd feddu ar 5 TGAU gradd C neu uwch (neu gyfwerth) gan gynnwys mathemateg a Saesneg.

• Os oes gennych chi gymhwyster lefel 4 neu’n uwch (gan ddibynnu ar y brentisiaeth), yna yn anffodus nid ydych yn gymwys i wneud cais. Am ragor o wybodaeth, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin isod neu cysylltwch â'n Tîm Recriwtio.

Pwy fydd yn talu am fy mhrentisiaeth?

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tuag at eich prentisiaeth. Byddwch yn cael cyflog cystadleuol a byddwn ni'n talu am eich hyfforddiant.

Pa mor hir fydd y brentisiaeth?

Bydd eich prentisiaeth yn para 12 - 15 mis, gyda'r cyfle i weithio'n hyblyg i'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

Ble mae'r prentisiaethau?

Fel prentis yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwch yn gweithio yn ein swyddfeydd Tŷ Hywel ym Mae Caerdydd.

 
 

Straeon Prentisiaethau

 

Morgan

“Ro’n i’n nerfus yn cyrraedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddiwrnod fy nghyfweliad ac yn poeni y byddai’n ffurfiol iawn – ond nid oedd hynny’n wir. Roedd y panel yn gyfeillgar iawn ac roedd ganddynt ddiddordeb clywed popeth roedd gen i i’w ddweud”.

Zoe

"Roedd y ffurflen gais yn hawdd i’w deall ac roedd y dyluniad yn dda iawn felly yr un beth roedd rhaid i mi ei wneud oedd llenwi’r bylchau. Byddwn yn argymell hyn i unrhyw un sy’n awyddus i gael dechrau da i fywyd gwaith."

Lori

“Gallaf ddweud, â llaw ar fy nghalon, bod cynllun Prentisiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi newid fy mywyd, ac wedi rhoi cyfle gyrfa i mi”.

 

 

 

 

 

Gwnewch gais am brentisiaeth y Cynulliad heddiw

Dysgwch sgiliau ac ennill cymhwyster wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

 

 

Cwestiynau cyffredin

Sut ydw i'n cwblhau'r cais?

Dylech gynnwys enghreifftiau o sut rydych yn arddangos eich sgiliau ac egluro sut rydych chi wedi eu defnyddio. Mae rhagor o ganllawiau ar gael ar ein tudalen swyddi.

Oes angen profiad gwaith arnaf i wneud cais?

Na, rydyn ni'n chwilio am bobl sydd â'r agwedd iawn a'r parodrwydd i ddysgu. Felly, dim ots os mai dyma'r swydd gyntaf i chi wneud cais amdani, byddwch yn gallu dysgu pa bethau eraill rydych wedi'u gwneud, a'r sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u cael o weithgareddau eraill.

Mae gennym ddiddordeb yn eich sgiliau, gwybodaeth a'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

Beth os oes gennyf gymwysterau uwch?

Os oes gennych chi gymhwyster lefel 4 neu’n uwch (gan ddibynnu ar y brentisiaeth), yna yn anffodus nid ydych yn gymwys i wneud cais. Fodd bynnag, gobeithio y byddwch yn meddwl am gyfleoedd eraill i weithio gyda ni. Edrychwch ar ein tudalen 'Swyddi Gwag'.

Beth yw'r Cynulliad Cenedlaethol?

Y Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw senedd ddatganoledig Cymru. Comisiwn y Cynulliad yw'r corff corfforaethol sy'n rhedeg Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddarparu adeiladau a chyflogi pobl fel chi.

Gallwch ddarganfod mwy am y Cynulliad drwy edrych ar ein gwefan.

 


 

 

 

Partners & Help