Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Assembly Wales apprenticeships 

Prentisiaethau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​​​

Beth am ddatblygu eich sgiliau ac ehangu eich uchelgais wrth i chi weithio, ennill cyflog, ac astudio am gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

​​​​​​

 

Mae’r cyfnod ceisiadau i gynllun Prentisiaid 2018 bellach wedi cau.


 
 

 

Darganfod. Dysgu. Datblygu

Rydym yn chwilio am bedwar prentis brwdfrydig i weithio gyda ni yn y Cynulliad Cenedlaethol. Prentisiaeth gyda chyflog yw hwn a byddwch yn ennill cymhwyster tra'n cael profiad gwaith gwerthfawr. 

 


Byddwch yn rhan o rywbeth mawr!

Does dim prentisiaeth safonol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Beth bynnag fo'ch cefndir neu ddiddordebau, mae yna brentisiaeth yn y Cynulliad sy'n addas i chi.

P'un a ydych yn gallu gweld eich dyfodol ym maes cyfathrebu, cyllid, TGCh, adnoddau dynol neu ddeddfwriaeth wleidyddol, byddwn yn gwneud eich gorau i gyfateb eich prentisiaeth â'ch diddordebau.

Yn dilyn rhaglen wedi'i chynllunio'n ofalus, byddwch yn dysgu gan y bobl rydych chi'n gweithio gyda nhw o ddydd i ddydd. Byddwch yn meithrin eich sgiliau, tra'n ennill eich cymhwyster mewn Gweinyddu Busnes.

A dim ond y dechrau yw hynny. Ydych chi'n barod?

 

 

Pwy all fod yn brentis yn y Cynulliad?

Gall unrhyw un o gwbl fod yn brentis yn y Cynulliad Cenedlaethol. Ac rydyn ni'n golygu hynny!

Efallai eich bod yn gadael yr ysgol ac yn chwilio am ffordd ymarferol i ddysgu'r sgiliau rydych eisiau eu cael. Efallai eich bod yn chwilio am yrfa newydd, neu eich bod yn ddi-waith neu wedi ymddeol. Beth bynnag fo'ch cefndir neu sefyllfa, mae yna brentisiaeth yma i chi. Gyda'r holl gefnogaeth a hyfforddiant sydd ei angen arnoch.

Rydyn ni'n gwybod nad yw'ch talent unrhyw beth i wneud â'ch oed, cefndir nac anabledd. Rydyn ni'n Gynulliad i bawb.

 
 

 

 


Y manteision

Fe gewch brofiad gwaith go iawn a chyflog byw o £16,258 ar gontract llawn amser sefydlog o 12 mis.

Mae hefyd yn gyfle gwych i gael cymhwyster NVQ cydnabyddedig mewn Gweinyddu Busnes tra'n cael cyfle i ddysgu Cymraeg yn y gwaith. Cewch 31 diwrnod o wyliau yn ogystal â 13 o ddiwrnodau cyhoeddus a braint.

Byddwn hefyd yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg i'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

 

 
 


 

Diddordeb? Iawn, dyma'r manylion.

 

Ydw i'n gymwys i wneud cais am brentisiaeth?

Bydd angen i chi fod:

  • yn 16 oed neu'n hŷn erbyn 1 Medi 2018;
  • nid mewn addysg na chyflogaeth amser llawn erbyn i'r brentisiaeth ddechrau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol arnoch i wneud cais am ein prentisiaeth. Fodd bynnag, os oes gennych gymhwyster o NVQ lefel 3 (neu'n uwch) yna, yn anffodus, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin isod. 

Pwy fydd yn talu am fy mhrentisiaeth?

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tuag at eich prentisiaeth. Byddwch yn cael cyflog cystadleuol a byddwn ni'n talu am eich hyfforddiant.

Pa mor hir fydd y brentisiaeth?

Bydd eich prentisiaeth yn para 12 mis, gyda'r cyfle i weithio'n hyblyg i'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

Ble mae'r prentisiaethau?

Fel prentis yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwch yn gweithio yn ein swyddfeydd Tŷ Hywel ym Mae Caerdydd.

Yn dilyn pob prentisiaeth bydd rhaglen bwrpasol lle gallwch hybu eich sgiliau a phrofiad drwy weithio gyda thri gwasanaeth gwahanol yn y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd, cewch gyfle i gysgodi timau ar draws ein sefydliad.

 

 

 
 

Straeon prentisiaethau

 

Morgan

“Ro’n i’n nerfus yn cyrraedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddiwrnod fy nghyfweliad ac yn poeni y byddai’n ffurfiol iawn – ond nid oedd hynny’n wir. Roedd y panel yn gyfeillgar iawn ac roedd ganddynt ddiddordeb clywed popeth roedd gen i i’w ddweud”.

Zoe

"Roedd y ffurflen gais yn hawdd i’w deall ac roedd y dyluniad yn dda iawn felly yr un beth roedd rhaid i mi ei wneud oedd llenwi’r bylchau. Byddwn yn argymell hyn i unrhyw un sy’n awyddus i gael dechrau da i fywyd gwaith."

Lori

“Gallaf ddweud, â llaw ar fy nghalon, bod cynllun Prentisiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi newid fy mywyd, ac wedi rhoi cyfle gyrfa i mi”.

 

 

 

 

 

Gwnewch gais am brentisiaeth y Cynulliad heddiw

Dysgwch sgiliau ac ennill cymhwyster wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

 

 

Cwestiynau cyffredin

Pryd gallaf wneud cais?

Mae'r ceisiadau yn agor am 10.00 ddydd Llun 5 Mawrth a'r dyddiad cau yw 10.00 ddydd Gwener 13 Ebrill.

Sut ydw i'n cwblhau'r cais?

Dylech gynnwys enghreifftiau o sut rydych yn arddangos eich sgiliau ac egluro sut rydych chi wedi eu defnyddio. Mae rhagor o ganllawiau ar gael ar ein tudalen swyddi.

Oes angen profiad gwaith arnaf i wneud cais?

Na, rydyn ni'n chwilio am bobl sydd â'r agwedd iawn a'r parodrwydd i ddysgu. Felly, dim ots os mai dyma'r swydd gyntaf i chi wneud cais amdani, byddwch yn gallu dysgu pa bethau eraill rydych wedi'u gwneud, a'r sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u cael o weithgareddau eraill.

Mae gennym ddiddordeb yn eich sgiliau, gwybodaeth a'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

Beth os oes gennyf gymwysterau uwch?

Os ydych wedi cwblhau cymhwyster NVQ lefel 3 (neu uwch) yn barod yna, yn anffodus, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais. Fodd bynnag, gobeithio y byddwch yn meddwl am gyfleoedd eraill i weithio gyda ni. Edrychwch ar ein tudalen 'Swyddi Gwag'.

Beth yw'r Cynulliad Cenedlaethol?

Y Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw senedd ddatganoledig Cymru. Comisiwn y Cynulliad yw'r corff corfforaethol sy'n rhedeg Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddarparu adeiladau a chyflogi pobl fel chi.

Gallwch ddarganfod mwy am y Cynulliad drwy edrych ar ein gwefan.

 


 

 

 

Partners & Help