Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 Content Editor

Y broses ddeisebau

Casglu llofnodion

Mae'n ofynnol i ddeisebau gasglu o leiaf 50 o lofnodion cyn bod modd i'r Pwyllgor Deisebau eu hystyried. Bydd deisebau sy'n casglu dros 5,000 o lofnodion yn cael eu hystyried yn awtomatig ar gyfer dadl gan y Cynulliad llawn. Rhaid i ddeibebydd fod yn byw yng Nghymru neu, yn achos sefydliad, fod â chanolfan yng Nghymru.Caiff unrhyw un lofnodi deiseb, ni waeth beth fo'i oedran neu ble mae'n byw.

Gellir cyflwyno deiseb ac yna ei llofnodi drwy wefan y Cynulliad. Caiff deisebwyr hefyd gasglu llofnodion ar bapur. Gall yr opsiwn hwn fod yn effeithiol os oes gan y ddeiseb ffocws mwy lleol. Gall deisebwyr ddefnyddio'r ddau ddull, ond ni ddylai neb lofnodi fwy nag unwaith. Gall deisebau gasglu llofnodion ar ein gwefan am hyd at 6 mis. Ni all y Pwyllgor Deisebau ystyried deiseb nes iddi orffen casglu llofnodion.

Bydd ddeiseb a gyflwynir drwy system e-ddeisebau'r Cynulliad yn cael ei hystyried yn awtomatig yn erbyn Penderfyniad gan y Llywydd ynghylch Priod Ffurf Deisebau cyn iddi gael ei chyhoeddi ar wefan y Cynulliad. Os yw deisebwyr wedi dewis casglu llofnodion ar bapur, neu drwy wefan e-ddeiseb arall, rydym yn argymell yn gryf eu bod yn gofyn am gyngor ynghylch derbynioldeb y ddeiseb cyn dechrau gan mai dim ond deisebau derbyniadwy y gall y Pwyllgor Deisebau eu hystyried. 

Dan ystyriaeth

Mae'r Cynulliad wedi sefydlu'r Pwyllgor Deisebau i ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy, a phenderfynu ar y camau i'w cymryd. Yn cynnwys pump Aelod, mae'r Pwyllgor yn cyfarfod unwaith bob pythefnos pan fydd y Cynulliad yn eistedd.

Wedi i ddeiseb orffen casglu llofnodion, gall y Pwyllgor Deisebau ddechrau trafod y materion y mae'n eu codi. Cyn trafod deiseb am y tro cyntaf, byddwn yn ysgrifennu at y Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth Cymru i ofyn am ei farn am y ddeiseb. Byddwn yn cysylltu â'r prif ddeisebydd bob tro y bydd y Pwyllgor yn trafod y ddeiseb i roi cyfle iddo roi rhagor o wybodaeth i gynorthwyo'r Pwyllgor. Yna bydd y Pwyllgor yn penderfynu pa gamau i'w cymryd.

Ni all y Pwyllgor ei hun gymryd unrhyw gamau uniongyrchol i weithredu'r hyn y mae  deiseb yn galw amdano, neu wrthod penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyhoeddus eraill. Fodd bynnag, gall ddwyn y llywodraeth ac eraill sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif, ceisio gwybodaeth ganddynt a rhoi cyfle i ddeisebwyr gyflwyno eu hachos yn uniongyrchol i Aelodau'r Cynulliad. Mae rhagor o wybodaeth am rai o'r camau y gallai'r Pwyllgor eu cymryd ar gael ar y wefan o dan 'Rôl y Pwyllgor Deisebau'.

Cwblhawyd

Wedi i'r Pwyllgor drafod deiseb (dros gyfnod o sawl mis fel arfer) a chytuno ei bod naill ai wedi cyflawni ei nod, neu benderfynu na all symud ymlaen ymhellach â'r mater a godwyd, bydd gwaith trafod y Pwyllgor yn cael ei gwblhau a bydd y ddeiseb yn cael ei chau. Wrth wneud hynny, bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at y deisebydd i nodi rhesymau'r Pwyllgor dros gau'r ddeiseb.

Mae rhestr o ddeisebau a gwblhawyd yn cael ei chyhoeddi ar y wefan.

Partners & Help