Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deisebau dan ystyriaeth

Rhif ddeiseb Teitl y ddeiseb
P-05-852 Cyflwyno trwydded i reoli tir ar gyfer saethu adar hela mewn ymgais i roi terfyn ar erlid adar ysglyfaethus
P-05-851 Dileu’r cyfyngiadau amser ar y gilfan i’r dwyrain o Grucywel
P-05-850 Amddiffyn Gwastatir Gwent ac atal traffordd arfaethedig yr M4
P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.
P-05-848 Rhowch gyfle i Fyfyrwyr Cymru ddewis yr opsiwn astudio gorau ar eu cyfer hwy
P-05-847 Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig
P-05-846 Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli
P-05-845 Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol
P-05-844 Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot ar unwaith
P-05-843 Mwy o hawliau trydydd parti mewn apeliadau cynllunio
P-05-842 Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru
P-05-841 Cynnwys cynnig amgen ‘Pont Benidgeidfran’ ar gyfer trydedd bont dros y Fenai yn y broses asesu ffurfiol
P-05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) a phob Awdurdod Lleol arall
P-05-839 Dylid troi canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch llygredd aer yn gyfraith yng Nghymru a chyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru
P-05-838 Cefnogwch y Llwybr Du o ran Ffordd Liniaru’r M4
P-05-837 Ynni Gwyrdd er Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru
P-05-836 Adroddiadau ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhyweddau
P-05-835 Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru
P-05-834 Dylai Pob Ysgol Fod yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg ac Addysgu Hanes Cymru
P-05-833 Gwella gwasanaethau rheilffordd i Gas-gwent
P-05-832 Diwygio’r Cod Derbyn i Ysgolion ynghylch Plant a Anwyd yn ystod yr Haf
P-05-831 Rhowch ddiwedd ar yr annhegwch a'r gwahaniaethu yn y cymorth ariannol a roddir i ddioddefwyr sgandal gwaed wedi'i heintio yng Nghymru
P-05-829 Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru
P-05-828 Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig
P-05-827 Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa
P-05-826 Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!
P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol
P-05-824 Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd
P-05-822 Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion
P-05-821 Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr
P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru
P-05-817 Aelodau prosthetig arbenigol i blant
P-05-816 Dywedwch ‘NA’ i saethu ffesantod ar dir cyhoeddus Cymru
P-05-815 Rheoli'r Diwydiant Dofednod Dwys Sy'n Ehangu'n Gyflym Yng Nghymru
P-05-814 Pob Adeilad Newydd yng Nghymru i Gael Paneli Solar
P-05-813 Gwahardd y DEFNYDD O FAGLAU LARSEN (maglau dal sawl math o frân)
P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol
P-05-810 Rhowch Gyfle i Glybiau Pysgota Cymru ac Eog a Brithyll y Môr
P-05-809 Is-ddeddfau Pysgota arfaethedig Newydd a methiannau Cyfoeth Naturiol Cymru
P-05-808 Ni ddylai Cymraeg fod yn orfodol i blant â dyslecsia ac anghenion arbennig
P-05-807 Dylid adolygu a newid y canllawiau o ran gwobrau am bresenoldeb mewn ysgolion yng Nghymru
P-05-806 Rydym yn galw am roi rhif Tystysgrif Mynediad i bob safle busnes yng Nghymru, yn debyg i'r Dystysgrif Hylendid Bwyd.
P-05-805 Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi
P-05-804 Mae angen cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwarae!!
P-05-803 Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth!
P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg
P-05-801 Rhaid achub y coed a'r tir yng NJgerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath cyn iddi fynd yn rhy hwyr
P-05-800 Apêl Brys am Gomisiynydd Cyn-filwyr Cymru i ofalu am iechyd a lles cyn-filwyr sydd wedi’u hanafu, sy’n sâl neu sy’n ddigartref
P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol
P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys
P-05-795 Achosi Niwsans neu Aflonyddwch ar safleoedd y GIG
P-05-793 Band eang cyflym i bentref Llangenni
P-05-789 Adolygu cymorth i geiswyr lloches sy’n ymgymryd ag addysg bellach
P-05-788 Cael gwared ar agwedd orfodol Bagloriaeth Cymru
P-05-786 Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1
P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth
P-05-783 Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg e.e. Seicoleg TGAU
P-05-781 Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar
P-05-778 Amddiffyn Cyllyll Môr ar Draeth Llanfairfechan
P-05-775 Caewch y bwlch sy'n ymwneud â gweithio trawsffiniol ac is-gontractio yn y gyfraith trwyddedu tacsis.
P-05-774 Ewch Heibio’n Llydan ac yn Araf (Cymru)
P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol
P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol
P-05-764 Gwell Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Oedolion
P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018
P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol
P-05-754 Diffyg Cymorth i Blant ag Anableddau Mewn Argyfwng
P-05-751 Cydnabod achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant
P-05-750 Ar Gyfer Eitemau Untro: Cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar Gyfer Cynwysyddion Diodydd a Sicrhau y Gellir Compostio Cynwysyddion Bwyd Cyflym a'r Offer sy'n Gysylltiedig â Hwy.
P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol
P-05-743 Rhowch derfyn ar fasnachu anifeiliaid anwes egsotig yng Nghymru
P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys
P-05-736 Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy Hygyrch
P-05-732 Amseroedd Aros Annerbyniol ar gyfer Cleifion y GIG yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys Wrecsam/Ysbyty Wrecsam Maelor.
P-05-724 Hawliau i ofal iechyd sylfaenol yn Gymraeg
P-05-723 Sefydlu System Bleidleisio Cynrychiolaeth Gyfrannol ar gyfer Etholiadau Cynghorau Lleol Cymru.
P-05-717 Sefydlu hawliau mynediad cyhoeddus statudol i dir a dŵr mewndirol at ddibenion hamdden a dibenion eraill.
P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075
P-04-648 Ceisiadau cynllunio nwy ac olew anghonfensiynol.
P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb
P-04-606 Sicrhau bod ysgolion yn defnyddio eu pwerau statudol o dan reoliad 7 o Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 heb unrhyw ymyrraeth neu ragfarn.
P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol
P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion
P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru
P-04-481 Cau'r bwlch ar gyfer disgyblion byddar yng Nghymru
P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)
P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai
P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc
P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Partners & Help