Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Digwyddiadau'r Cynulliad

 

Yn yr adran hon, gallwch ddod i wybod am y canlynol:

Trefnu digwyddiadau neu arddangosfeydd yn y Senedd neu'r Pierhead

Archebu taith dywys o amgylch y Senedd, mynychu Cyfarfodydd Llawn neu gyfarfodydd pwyllgor, neu ddod o hyd i wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau ac arddangosfeydd a gynhelir yn y Senedd neu'r Pierhead ym Mae Caerdydd.

Trefnu digwyddiad neu arddangosfa yn y Cynulliad

Mae cynnal digwyddiad neu arddangosfa ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfle i godi proffil eich sefydliad, a thynnu sylw at yr hyn sy'n bwysig iddo.

Digwyddiadau'r haf

Mae'r Cynulliad yn mynd i nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr haf o amgylch Cymru i geisio cwrdd â chymaint o bobl ag y bo modd. Cewch wybod am ein rhaglen o ddigwyddiadau'r haf yma.

Polisi Preifatrwydd

Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi manylion y Polisi Preifatrwydd ar gyfer digwyddiadau a gynhelir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw rheolydd data eich gwybodaeth, a bydd yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth at y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth: 0300 200 6494 alison.bond@cynulliad.cymru

Pam rydym yn casglu'ch gwybodaeth

Rydym yn gobeithio casglu dau fath o wybodaeth: eich manylion cofrestru a lluniau ohonoch chi'n mwynhau ein digwyddiad. 

Bydd eich manylion cofrestru yn cael eu defnyddio i weinyddu'r digwyddiad hwn.

Rydym yn bwriadu tynnu lluniau a gwneud ffilmiau ("delweddau") yn y digwyddiad. Defnyddir y delweddau hynny at ddibenion hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru, sy'n rhan o Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016-2021

Yr hyn y byddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth a gawn gennych

Manylion cofrestru:

Fe'ch gwahoddir i gofrestru i ddod i'r digwyddiad hwn drwy EventBrite. Mae manylion ynglŷn â sut y bydd EventBrite yn defnyddio eich gwybodaeth ar gael ar ei wefan.

Am fanylion ynglŷn â threfniadau diogelwch EventBrite: https://www.eventbrite.co.uk/security/

Am fanylion ynglŷn â threfniadau preifatrwydd EventBrite: https://www.eventbrite.co.uk/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_GB

Am fanylion ynglŷn â hysbysiad Privacy Shield UE-UDA EventBrite: https://www.eventbrite.co.uk/support/articles/en_US/Troubleshooting/eu-us-privacy-shield-notice?lg=en_GB

Delweddau

Gellir cyhoeddi delweddau sy'n cael eu recordio yn digwyddiad ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan neu mewn deunydd printiedig a digidol.

Os nad ydych eisiau ymddangos mewn cyfryngau o'r fath, cysylltwch ag aelod o staff – cyswllt@cynulliad.cymru.

Pa mor hir y byddwn yn cadw'r wybodaeth a gawn gennych

Caiff y manylion cofrestru eu cadw nes bydd y gwaith o weinyddu'r digwyddiad wedi'i gwblhau.

Gall y Cynulliad gadw delweddau am gyfnod amhenodol. Rydym yn eu storio ar seilwaith TGCh y Cynulliad, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau contract lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd. 

Bydd unrhyw ddelweddau y byddwn yn eu cyhoeddi i'r parth cyhoeddus yn aros yno. Gellid defnyddio delweddau a ffilm yr ydym yn eu cadw y tu allan i gyd-destun y digwyddiad i hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru.

Eich hawliau

Byddwn yn dibynnu ar eich cydsyniad i ddefnyddio'ch manylion cofrestru. Byddwch yn rhoi cydsyniad drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Rydym yn defnyddio delweddau i'n galluogi i hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru. Rydym o'r farn bod y dasg hon yn hanfodol er mwyn cyflawni nodau strategol y sefydliad fel y'u nodir yn Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016-2021.

Mae gennych hawliau penodol dros yr wybodaeth yr ydym yn ei chadw. Mae'r rhain yn cynnwys yr hawl i weld y wybodaeth, ei chywiro os yw'n anghywir,  gofyn i gael gwared arni, a chyfyngu ar ein defnydd ohoni.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn neu wneud cwyn am y ffordd y defnyddir eich gwybodaeth, dylech gysylltu â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth y Cynulliad.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei gwefan.

Ceisiadau i'r Comisiwn am wybodaeth

Os gwneir cais am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid datgelu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych neu ran ohoni. Fe allai hynny gynnwys gwybodaeth a ddilëwyd cyn hynny gan y Cynulliad Cenedlaethol at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi'r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill, os byddwn yn gwneud hynny o gwbl. 


Partners & Help