Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Annog busnesau bach a chanolig

Rydym yn diffinio cwmni bach fel un sy’n cyflogi hyd at 200 o weithwyr a chwmni canolog fel un sy’n cyflogi rhwng 200 a 500o weithwyr.  

Rydym am wneud busnes â busnesau bach a chanolig ac fe wnawn:

 • Ddod yn fwy cyfarwydd â busnesau bach a chanolig yng Nghymru a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt;

 • waredu’r rhwystrau i wneud busnes â chwmniau bach a chanolig;

 • gydnabod bod busnesau bach a chanolig yn cynnig gwerth da am arian;

 • esbonio ein prosesau tendro i helpu busnesau bach a chanolig i gynnig am ein busnes;

 • ei gwneud yn haws i fusnesau bach a chanolig siarad â ni;

 • sicrhau nad yw ein prosesau yn gwahaniaethu yn erbyn busnesau bach a chanolig ;

 • sicrhau bod gan fusnesau bach a chanolig bob cyfle i gystadlu am ein contractau;

 • annog ein cyflenwyr i ddarparu cyfleoedd is-gontractio i fusnesau bach a chanolig;

 • groesawu ceisiadau oddi wrth fusnesau newydd;

 • groesawu cynigion ar y cyd neu gynnig consortia oddi wrth fusnesau bach;

 • gydymffurfio â deddfwriaeth caffael yr UE a’r DU a defnyddio’r un rheolau i bawb sy’n tendro mewn modd teg a thryloyw.                           

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i ddatblygu cynaliadwy a byddwn yn:

 • sicrhau bod busnesau bach a chanolig yn ymwybodol o feini prawf cynaliadwyedd a sut y byddant yn effeithio ar asesu tendrau;

 • annog busnesau bach a chanolig i groesawu egwyddorion caffael cynaliadwy.

Rydym yn moderneiddio ein prosesau caffael, i sicrhau eu bod yn dryloyw ac yn deg i fusnesau bach a chanolig. I gyflawni hyn, byddwn yn:

 • sicrhau bod pobl fedrus sydd wedi cymhwyso’n broffesiynol yn rheoli’r prosesau caffael

 • esbonio ein prosesau tendro i fusnesau bach a chanolig

 • yn cadw ein proses dendro mor syml ag sy’n bosibl er mwyn lleihau costau

 • rhybuddio busnesau bach a chanolig am newidiadau yn ein prosesau a rhoi amser iddynt addasu i’r newidiadau.

 • Cynyddu’r defnydd o e-gaffael, gan gynnwys e-arwerthiant, cardiau caffael ac anfonebu electronig, er mwyn gwella effeithlonrwydd.

 • ystyried y dull gweithredu gorau i sicrhau gwerth am arian ac i reoli risg, ar gyfer pob caffael.              

 • Rhannu contractau mawr i adrannau llai yn ôl y gofyn, er mwyn rhoi mwy o gyfleoedd tendro i fusnesau bach a chanolig.

 • Trafod y caffael â busnesau bach a chanolig yn ôl y gofyn i’w helpu i ddeall ein gofynion ac i asesu eu haddasrwydd eu hunain.            

 • Rhoi gwybod i fusnesau bach a chanolig sydd â diddordeb am y meini prawf a’r dulliau asesu a ddefnyddiwn i werthuso mynegiant diddordeb a thendrau.                

 • Nodi gofynion gosod amodau ariannol ar sail risg a aseswyd, ac fesul tendr.

 • Yn gofyn am gyfrifon archwiliedig am ddim mwy na dwy flynedd, a byddwn yn derbyn gwybodaeth amgen gan fusnesau mwy newydd.

 • Ystyried atebion amgen a gaiff eu cynnig gan fusnesau bach a chanolig.

 • Rhoi adroddiad os gofynnir hynny i helpu busnesau bach a chanolig i wella eu perfformiad tendro yn y dyfodol.

 • talu o fewn 30 diwrnod o dderbyn anfoneb briodol.                 

 • ei gwneud yn ofynnol i’n prif gontractwyr dalu busnesau bach a chanolig o fewn 30 diwrnod i dderbyn anfoneb briodol.

I sicrhau bod ein prosesau caffael yn gwella’n barhaus, byddwn yn:

 • ystyried canllawiau ar arferion da o ran caffael;

 • croesawu atborth gan fusnesau bach a chanolig am ein prosesau a’n gweithdrefnau;

 • meddu ar weithdrefn gwynion.

 • Gwella ein gweithdrefnau a’n prosesau yn barhaus.

 • Braslun yw hyn o’r arferion yr ydym am eu mabwysiadu.

Er mwyn sicrhau hyblygrwydd ac i annog cynifer ag y bo modd o gyrff y sector cyhoeddus a busnesau bach a chanolig i gymryd rhan, mae’n angenrheidiol ein bod yn egluro’n glir nad yw’r ddogfen hon yn creu, ac nis bwriadwyd iddi greu, unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, cyfrifoldeb na hawl gweithredu o gwbl, p’un ai mewn cyfraith gyhoeddus neu gyfraith breifat, mewn perthynas ag unrhyw gorff y sector cyhoeddus neu fusnes bach a chanolig sy’n cymryd rhan yn y Siarter hwn.

Ymrwymiad busnesau bach a chanolig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Er mwyn ein helpu ni i’ch helpu chi i’n gwasanaethu, byddwch chi’n barod i:

 • Ddarparu unrhyw wybodaeth bellach sydd ei hangen arnom i ddeall eich busnes.

 • Gymryd mantais o gyfleoedd i gyfafod â ni.

 • Sicrhau eich bod yn deall ein gofynion, ac os nad ydych yn gwbl sicr ohonynt, eich bod yn gofyn.

 • Bod yn realistig wrth asesu eich gallu i ddarparu ein contractau.

 • Croesawu e-gaffael ac o leiaf yn dod yn fedrus wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd

 • Sicrhau bod eich holl weithgareddau’n cael eu cynnal mewn modd gonest a chyfrifol.

 • Wella cyfraniad eich busnes i ddatblygu cynaliadwy yn gyson.

 • Sicrhau bod polisïau, prosesau a thystysgrifau yn bod i ddangos eich bod wedi ymrwymo i ansawdd, iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal a’r amgylchedd.

 • Datblygu a gweithio gyda’ch cadwyn o gyflenwyr i gynnwys busnesau bach a chanolig eraill.

 • Trin eich cyflenwyr yn deg, a thalu o fewn 30 diwrnod i gael anfoneb briodol.

Bydd gennych enw da am ddarparu gwasanaeth cystadleuol o ansawdd dai ni a brwdfrydedd i wneud hynny, drwy:

 • Ddiweddaru eich sgiliau personél a’ch gallu busnes yn barhaus, gan ofyn am gymorth gan Asiantaethau Cymorth Busnes, yn ôl y gofyn.

 • Ystyried cydweithio â chyflenwyr eraill os yw hyn yn sicrhau bod eich gwasanaeth yn fwy cystadleuol neu’n gostwng risg.

Cysylltwch â ni

Mae modd cysylltu â Swyddfa Gaffael y Cynulliad yn

029 20 89 8607

Partners & Help