Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Cyllideb ddrafftCyllideb Derfynol​

Cyllideb ddrafft 2018-1​9​​

Ar 3 Hydref 2017 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft amlinellol ar gyfer 2018-19 sy'n nodi cynlluniau gwariant lefel uchel, trethi a benthyca'r Llywodraeth ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y gyllideb hon dros yr 8 wythnos ganlynol. Cyhoeddwyd cyllideb ddrafft fwy manwl ar 24 Hydref. Mae pwyllgorau eraill yn craffu ar y gyllideb am y pum wythnos ar ôl y dyddiad hwn.

Amserlen Cyllideb Ddrafft 2018-19 

Mae amserlen a ganlyn y Gyllideb yn amlinellu gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19.

 
 

Ffyrdd o edrych yn fanwl ar y gyllideb

Mae'r Gwasanaeth Ymchwil wedi llunio sawl ffordd i edrych ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19. Mae hyn yn cynnwys offeryn rhyngweithiol sy'n dangos dyraniadau refeniw a dyraniadau cyfalaf i Lywodraeth Cymru a'i hadrannau a’i hasiantaethau cysylltiedig, fel y byrddau iechyd neu awdurdodau lleol. Mae tablau cyllideb manwl sy'n dangos y newidiadau o un flwyddyn i’r llall a’r newidiadau mewn termau real ar gyfer pob lefel o'r gyllideb, ynghyd â ffeithlun sy'n canolbwyntio ar y prif ffigurau.​

Offeryn rhyngweithiol

Defnyddiwch yr offeryn hwn i edrych yn fanwl ar y gyllideb arfaethedig ar wahanol lefelau, er enghraifft fesul portffolio, i Linell Gwariant y Gyllideb, y lefel fwyaf manwl.

Y prif ffigurau

Ffeithlun sy’n dangos prif ffigurau Terfynau Gwariant Adrannol (DEL) y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2018-19, sy’n dangos newidiadau o’i gymharu â’r Gyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2017-18.

Newidiadau rhwng cyllidebau

Y newidiadau rhwng y refeniw Terfynau Gwariant Adrannol yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2018-19, o'i gymharu â'r Gyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2017-18.

 

Tablau Manwl y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2018-19

Tablau sy’n dangos y swm a ddyrennir i bob Prif Grŵp Gwariant gyda newidiadau o un flwyddyn i’r llall a newidiadau mewn termau real wedi'u nodi.

Setliad dros dro i Lywodraeth Leol

Ffeithlun sy’n dangos y newid canran o ran dosbarthiad dros dro arian cyhoeddus i'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Y Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y Gyllideb

Linc i waith craffu’r Pwyllgor Cyllid ar y gyllideb, gan edrych ar barodrwydd ariannol ar gyfer y flwyddyn 2018-19.

 

 
 

​Dogfennau Llywodraeth Cymru

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19
Gwybodaeth am gynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

Setliad i Lywodraeth Leol​ 

 
 

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau gan y Gwasanaeth Ymchwil yn cael eu ysgrifennu ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae’r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib i roi cyngor i'r cyhoedd.

Dylai unrhyw sylwadau'n cael eu anfon at

Y Gwasanaeth Ymchwil
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

neu drwy ebost i: Ymchwil@Cynulliad.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.​​

Partners & Help