Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymrodyr Blaenorol

 

Cyhoeddodd y Dr Alex Plows (Prifysgol Bangor) adroddiad i gyfrannu at y sylfaen dystiolaeth i edrych yn fanwl ar ddulliau gweithredu Llywodraeth Cymru i ddatblygu economi Gogledd Cymru. Casglodd y prosiect dystiolaeth ar:

  • Y cyfleoedd a'r bygythiadau o ran swyddi a thwf yn y gogledd
  • Yr ymyriadau sydd eu hangen i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleodd hyn.
  • Modelau o arfer gorau / cymharol rhyngwladol ym maes datblygiadau rhanbarthol a thrawsffiniol; a
  • Syniadu ar ddulliau / datblygiadau gwahanol a chyflenwol ym mae datblygu'r economi

Cyhoeddwyd erthygl Pigion a oedd yn cynnwys crynodeb o ganfyddiadau'r Dr Plows ym mis Gorffennaf 2017. Mae ei hadroddiad ar gael yma (PDF, 862.19 KB).

 

 

Darparodd y Dr Catrin Hedd Jones (Prifysgol Bangor) sail dystiolaeth ar gyfer craffu yn y dyfodol ar bolisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru, a gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.  Yn benodol, casglodd dystiolaeth am:

  • Dementia a'i effaith ar anghydraddoldebau iechyd.
  • Y dystiolaeth am ymrwymiadau gwariant effeithiol ac effeithlon' gan nodi enghreifftiau o arfer gorau ym maes gofal dementia ledled Cymru ac yn rhyngwladol yn unol â'r egwyddorion a'r camau a nodir yng Nghynllun Gweithredu Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar Ddementia (2017-2025).

Lluniodd y Dr Hedd Jones ddau bapur ymchwil: Lluniodd y Dr Hedd-Jones ddau bapur ymchwil: Mynediad i wasanaethau dementia i bobl ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) (PDF, 3,496KB), a Safbwynt Byd-eang a Chenedlaethol ar Dementia (PDF, 3,383KB).

 

 

ge3-blog.png

Darparodd y Dr Gareth Enticott (Prifysgol Caerdydd) sail dystiolaeth ar gyfer craffu yn y dyfodol ar raglen ddiwygiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu TB mewn gwartheg.  Roedd yn prosiect yn adolygu ac yn casglu tystiolaeth am y tair elfen a ganlyn (pecynnau gwaith):

  • Y cyfleoedd i wahanol fodelau llywodraethu gyfrannu at fynd i'r afael â TB mewn gwartheg yng Nghymru;
  • Y gwersi y gellir eu dysgu oddi wrth gynlluniau rhyngwladol llwyddiannus i ddileu TB mewn gwartheg;
  • Yr heriau sy'n wynebu'r proffesiwn milfeddygol yng ngoleuni penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd a'r goblygiadau posibl o ran TB mewn gwartheg yng Nghymru.

Lluniodd y Dr Enticott y papurau ymchwil a ganlyn: TB mewn gwartheg yng Nghymru: llywodraethu a risg (PDF, 843KB) a Goblygiadau Brexit ar gyfer TB Buchol yng Nghymru (PDF, 378KB). Cyhoeddwyd papur ymchwil academaidd yn Ebrill 2019.

 

 

Mae’r Athro Nick Perdikis (Prifysgol Aberystwyth) wedi paratoi adroddiad sy’n ymchwilio i’r modd y mae penderfyniad y DU i adael yr UE yn debygol o effeithio ar economi Cymru, gan gynnwys yr effaith ar y sectorau allweddol.

Roedd hyn yn cynnwys amrywiaeth o senarios posibl ar gyfer gadael yr UE, fel gadael heb gytundeb, masnachu’n ôl telerau’r WTO, parhau’n aelod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Cyhoeddodd yr Athro Perdikis yr adroddiad (PDF, 1.991Mb) a ganlyn yn amlinellu'r canfyddiadau.

 

 

Mae’r Athro Ann John (Prifysgol Abertawe) wedi paratoi gwybodaeth a phapur ar hunanladdiad a hunan-niweidio i helpu’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i werthuso effeithiolrwydd strategaeth Llywodraeth Cymru, sef “Beth am siarad â mi 2,” yn 2018.

Mae ei chyhoeddiadau hyd yma yn cynnwys Cronfa Ddata Gwybodaeth am Hunanladdiad-Cymru (SID-Cymru).

 

  

victoria-jenkins-blog.png

Bu'r Dr Victoria Jenkins (Prifysgol Abertawe) yn ystyried goblygiadau Brexit ar gyfer y Gyfraith Amgylcheddol yng Nghymru

Yn benodol, bu'n ystyried sut y gall Cymru ddefnyddio’r dull o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR) i ymchwilio i’r dulliau mwyaf priodol o rannu pwerau i reoli tir yn gynaliadwy rhwng Cymru a’r DU ar ôl gadael yr UE er mwyn cryfhau ecosystemau.

Fel man cychwyn, bydd y prosiect yn ystyried y Treialon Ardal a gynhaliwyd i gael gwybodaeth ar gyfer y ddeddfwriaeth newydd ar SMNR.  Mae'r treialon hyn yn rhoi rhywfaint o arwydd o'r blaenoriaethau ar gyfer gweithredu ar SMNR yn y rhanbarthau hyn. Lluniodd y Dr Jenkins yr adroddiad ymchwil a ganlyn Persbectif Newydd ar Fframweithiau Cyffredin y DU: y cyfleoedd ar gyfer rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy (PDF, 1,313KB).

 

 

 

 

Partners & Help