Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymrodyr Blaenorol

 

 

Bu Dr David Dallimore (Prifysgol Bangor) yn ymgymryd â gwaith ymchwil i lywio nifer o bapurau briffio ac adroddiad ar integreiddio addysg a gofal plentyndod cynnar. Canolbwyntiodd y prosiect ar nifer o gwetsiynau allweddol:

 • Sut mae Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar wedi datblygu yng Nghymru?
 • Beth yw sylfeini presennol Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar o ran polisi, deddfwriaeth, a chysyniadau?
 • Sut y mae Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru yn cymharu â systemau mewn gwledydd eraill?
 • Beth yw'r rhwystrau deddfwriaethol, rheoleiddiol, strwythurol a chysyniadol o ran datblygu mynediad at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar ymhellach yng Nghymru?

Cyhoeddodd Dr Dallimore y cyntaf mewn cyfres o bapurau ymchwil, 'Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru: cyflwyniad' (PDF, 1144KB) ym mis Mai 2019. Dilynwyd gan ail bapur ymchwil, 'Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru: Pwysigrwydd Ansawdd' (PDF, 877KB) yng Nghorffennaf 2019. Cyhoeddwyd trydydd papur, 'Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru: Datblygu Polisi' (PDF, 3729KB) ym mis Medi 2019. 

 

 

 

Cynhyrchodd Dr Lucy J Griffiths (Prifysgol Abertawe) bapur ar gynllun drafft Llywodraeth Cymru - Pwysau Iach: Cymru Iach ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, gan ganolbwyntio ar ba mor dda y mae'n cyflawni'r her o gael mwy o blant a phobl ifanc i fod yn egniol yng Nghymru. Yn ogystal, ysgrifennodd Dr Griffiths briff ar lefelau gweithgarwch corfforol ac ymddygiadau yn y boblogaeth hon, gan ddefnyddio data o Astudiaeth Cohort y Mileniwm, i lywio dadl y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y pwnc hwn yn y Cyfarfod Llawn.

Cyhoeddodd Dr Griffiths erthygl ar y cyd gyda'r Athro Gareth Stratton o Brifysgol Abertawe, 'Bodloni'r gofynion: A yw plant yng Nghymru yn symud digon?', ym mis Mehefin 2019

 

 

 

Cynhyrchodd Dr Fillipos Proedrou (Prifysgol De Cymru) adroddiad yn ymdrin â'r bwlch yn y polisi hinsawdd yng Nghymru. Yn benodol, bu'r gwaith hwn yn llunio polisi hinsawdd o fewn strategaeth polisi cyhoeddus cyffredinol Cymru ar gyfer y dyfodol a fframwaith cyfreithiol Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Defnyddiodd dystiolaeth ac achosion gorau o bob cwr o'r byd er mwyn gwneud y mwyaf o'u mewnbwn i gyllidebau carbon baeddgar a llwyddiannus y dyfodol. Bu hefyd yn craffu ar rai o'r effeithiau y bydd Brexit yn eu cael ar bolisi hinsawdd Cymru.

Cyhoeddodd Dr Proedrou Briff Ymchwil ar Fynd i'r afael â'r bwlch yn y polisi hinsawdd yng Nghymru ym mis Gorffennaf 2019. 

 

 

 

Cyhoeddodd y Dr Alex Plows (Prifysgol Bangor) adroddiad i gyfrannu at y sylfaen dystiolaeth i edrych yn fanwl ar ddulliau gweithredu Llywodraeth Cymru i ddatblygu economi gogledd Cymru. Casglodd y prosiect dystiolaeth ar:

 • Y cyfleoedd a'r bygythiadau o ran swyddi a thwf yn y Gogledd
 • Yr ymyriadau sydd eu hangen i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleodd hyn.
 • Modelau o arfer gorau / cymharol rhyngwladol ym maes datblygiadau rhanbarthol a thrawsffiniol; a
 • Syniadu ar ddulliau / datblygiadau gwahanol a chyflenwol ym mae datblygu'r economi

Cyhoeddwyd erthygl Pigion a oedd yn cynnwys crynodeb o ganfyddiadau'r Dr Plows ym mis Gorffennaf 2017. Mae ei hadroddiad ar gael yma (PDF, 862.19 KB).

 

 

Darparodd y Dr Catrin Hedd Jones (Prifysgol Bangor) sail dystiolaeth ar gyfer craffu yn y dyfodol ar bolisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru, a gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.  Yn benodol, casglodd dystiolaeth am:

 • Dementia a'i effaith ar anghydraddoldebau iechyd.
 • Y dystiolaeth am ymrwymiadau gwariant effeithiol ac effeithlon' gan nodi enghreifftiau o arfer gorau ym maes gofal dementia ledled Cymru ac yn rhyngwladol yn unol â'r egwyddorion a'r camau a nodir yng Nghynllun Gweithredu Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar Ddementia (2017-2025).

Lluniodd y Dr Hedd Jones ddau bapur ymchwil: Lluniodd y Dr Hedd-Jones ddau bapur ymchwil: Mynediad i wasanaethau dementia i bobl ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) (PDF, 3,496KB), a Safbwynt Byd-eang a Chenedlaethol ar Dementia (PDF, 3,383KB).

 

 

ge3-blog.png

Darparodd y Dr Gareth Enticott (Prifysgol Caerdydd) sail dystiolaeth ar gyfer craffu yn y dyfodol ar raglen ddiwygiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu TB mewn gwartheg.  Roedd yn prosiect yn adolygu ac yn casglu tystiolaeth am y tair elfen a ganlyn (pecynnau gwaith):

 • Y cyfleoedd i wahanol fodelau llywodraethu gyfrannu at fynd i'r afael â TB mewn gwartheg yng Nghymru;
 • Y gwersi y gellir eu dysgu oddi wrth gynlluniau rhyngwladol llwyddiannus i ddileu TB mewn gwartheg;
 • Yr heriau sy'n wynebu'r proffesiwn milfeddygol yng ngoleuni penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd a'r goblygiadau posibl o ran TB mewn gwartheg yng Nghymru.

Lluniodd y Dr Enticott y papurau ymchwil a ganlyn: TB mewn gwartheg yng Nghymru: llywodraethu a risg (PDF, 843KB) a Goblygiadau Brexit ar gyfer TB Buchol yng Nghymru (PDF, 378KB). Cyhoeddwyd papur ymchwil academaidd yn Ebrill 2019.

 

 

Mae’r Athro Nick Perdikis (Prifysgol Aberystwyth) wedi paratoi adroddiad sy’n ymchwilio i’r modd y mae penderfyniad y DU i adael yr UE yn debygol o effeithio ar economi Cymru, gan gynnwys yr effaith ar y sectorau allweddol.

Roedd hyn yn cynnwys amrywiaeth o senarios posibl ar gyfer gadael yr UE, fel gadael heb gytundeb, masnachu’n ôl telerau’r WTO, parhau’n aelod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Cyhoeddodd yr Athro Perdikis yr adroddiad (PDF, 1.991Mb) a ganlyn yn amlinellu'r canfyddiadau.

 

 

Mae’r Athro Ann John (Prifysgol Abertawe) wedi paratoi gwybodaeth a phapur ar hunanladdiad a hunan-niweidio i helpu’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i werthuso effeithiolrwydd strategaeth Llywodraeth Cymru, sef “Beth am siarad â mi 2,” yn 2018.

Mae ei chyhoeddiadau hyd yma yn cynnwys Cronfa Ddata Gwybodaeth am Hunanladdiad-Cymru (SID-Cymru).

 

  

victoria-jenkins-blog.png

Bu'r Dr Victoria Jenkins (Prifysgol Abertawe) yn ystyried goblygiadau Brexit ar gyfer y Gyfraith Amgylcheddol yng Nghymru

Yn benodol, bu'n ystyried sut y gall Cymru ddefnyddio’r dull o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR) i ymchwilio i’r dulliau mwyaf priodol o rannu pwerau i reoli tir yn gynaliadwy rhwng Cymru a’r DU ar ôl gadael yr UE er mwyn cryfhau ecosystemau.

Fel man cychwyn, bydd y prosiect yn ystyried y Treialon Ardal a gynhaliwyd i gael gwybodaeth ar gyfer y ddeddfwriaeth newydd ar SMNR.  Mae'r treialon hyn yn rhoi rhywfaint o arwydd o'r blaenoriaethau ar gyfer gweithredu ar SMNR yn y rhanbarthau hyn. Lluniodd y Dr Jenkins yr adroddiad ymchwil a ganlyn Persbectif Newydd ar Fframweithiau Cyffredin y DU: y cyfleoedd ar gyfer rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy (PDF, 1,313KB).

 

 

 

 

Partners & Help