Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cyfarfod Llawn

Cyfarfod o’r Cynulliad cyfan yw’r Cyfarfod Llawn, a gynhelir yn Siambr drafod y Senedd. Y Llywydd sy’n cadeirio’r Cyfarfod Llawn a dyma’r prif fforwm i Aelodau’r Cynulliad gyflawni eu rôl fel cynrychiolwyr sydd wedi’u hethol yn ddemocrataidd.

Nod y rôl hon yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Maent yn gwneud hynny drwy gyflwyno cwestiynau i’r Gweinidogion, cynnal dadleuon a phleidleisio ar faterion sy’n effeithio ar fywyd bob dydd yng Nghymru.

Cynhelir y Cyfarfod Llawn ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ac mae’n agored i’r cyhoedd. Cyhoeddir trawsgrifiad o’r Cyfarfod Llawn yng Nghofnod y Trafodion, sydd ar gael ar wefan y Cynulliad. Gallwch hefyd wylio’n fyw neu wylio eto ar wefan Senedd.TV.Senedd Cowl

Cyfarfod Llawn

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

Beth yw Cyfarfod Llawn?

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am Gyfarfod Llawn, y Siambr, trefn busnes Cyfarfod Llawn a math o fusnes y Cyfarfod Llawn.

Datganiad busnes a chyhoeddiadau

Yn yr adran hon, cewch grynodeb o Ddatganiadau a Chyhoeddiadau Busnes.

Cwestiynau Llafar

Cyflwynir cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog eu hateb yn y Cyfarfod Llawn bob wythnos a chyflwynir cwestiynau i’w hateb gan Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Cynulliad bob pedair wythnos.

Cwestiynau Brys

Caiff Aelodau ofyn Cwestiynau Llafar Brys a gaiff eu cymryd heb rybudd. Dim ond os bydd y Llywydd o'r farn bod y mater yn un o bwys cenedlaethol brys y caiff Cwestiynau Brys eu gofyn.

Cynigion a gwelliannau

Cyflwynir cynigion ar wahanol faterion i’r Cynulliad benderfynu arnynt. Gall yr Aelodau gynnig gwelliannau i gynigion yn unol â’r Rheolau Sefydlog.

Dadleuon Byr

Rhaid i’r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod neu Aelodau, heblaw aelod o’r llywodraeth, a gaiff gynnig pwnc ar gyfer Dadl Fer.

Cofnod y Trafodion

Caiff trawsgrifiadau o’r Cyfarfod Llawn eu cyhoeddi o fewn 24 awr i ddiwedd y cyfarfod. Ceir crynodeb o fusnes pob cyfarfod yn y Pleidleisiau a Thrafodion, a gyhoeddir yn fuan wedi i’r cyfarfod orffen.

Dilynwch gyfrif swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer y Cyfarfod Llawn yn Siambr y Senedd (@SeneddSiambr)

Partners & Help