Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan – papur trafod (PDF, 223KB) ym Awst 2019. Nod y papur yw rhoi trosolwg o beth yw fframweithiau a beth y gallai fod angen i bwyllgorau’r Cynulliad ei ystyried o ran craffu.
  • Ar 17 Gorffennaf, gwnaeth y Cadeirydd ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer Brexit. Roedd ei sylwadau yn ymdrin â thri maes blaenoriaeth - parodrwydd ar gyfer Brexit, yn enwedig o ran y goblygiadau i’r economi; y risg i drefniadau datganoli a dyfodol undeb y Deyrnas Unedig; ac effaith Brexit ar wladolion yr UE a’r AEE sy’n byw yng Nghymru.
  • Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Llun 15 Gorffenaf. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv.
  • Ar 9 Gorffennaf 2019 lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – goblygiadau i Gymru.
  • Ddydd Mercher 19 Mehefin, ysgrifennodd (PDF, 194KB) y Cadeirydd at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ynglŷn â’r parodrwydd ar gyfer Brexit yng Nghymru. Ymatebodd (PDF,302KB) y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ar 18 Gorffennaf 2019.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies ACDelyth Jewell ACMandy Jones ACDavid Melding AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Alun Davidson.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddMADY@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help