Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Gyllido Ysgolion yng Nghymru - 10 Gorffennaf 2019
  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol, y dyddiad cau yw dydd Gwener 18 Hydref – 27 Mehefin 2019
  • Yn ystod tymor yr Hydref Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i gynnal gwaith craffu ar ôl deddfu Mesur hawliau plant a ymchwiliad i addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) ac unedau cyfeirio disgyblion, bydd ymgynghoriadau ar y ddau yn cael ei lansio cyn diwedd y tymor yr haf- 13 Mehefin 2019
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y cyd, Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (PDF 237KB)
  • Mae’r ymatebion i'r ymgynghoriad ar gyfer ein gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 wedi’u cyhoeddi – 24 Mai 2019
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor: Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru – Caiff yr adroddiad ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Gorffennaf. Gallwch weld hyn ar Senedd TV - 17 Mai 2019
  • Mae'r Pwyllgor yn cynnal gwaith dilynol o ran ei ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan, gan gynnwys nodi cerrig milltir allweddol ers cyhoeddi'r adroddiad, a dyddiadau y sesiynau craffu ym mis Mehefin – 14 Mai 2019
  • Mae’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) wedi cael ei roi yng nghylch gwaith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen y Bil25 Mawrth 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACDawn Bowden ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Sian-Gwenllian.jpg

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help