Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Manylion y pwyllgor

Newyddion

·         Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllid Ysgolion yng Nghymru. Cynhelir dadl yn y cyfarfod llawn ddydd Mercher 23 Hydref 2019 – 19 Medi 2019

·         Cytunwyd ar egwyddorion cyffredinol Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), felly symudwn yn awr i gyfnod 2 -18 Medi 2019

·         Yn ystod toriad yr haf, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn amlinellu ei gasgliadau a’i argymhellion o'r gwaith craffu dilynol ar ei adroddiad Cadernid Meddwl. Disgwylir ymateb gan Lywodraeth Cymru maes o law a chaiff ei gyhoeddi ar ôl iddo ddod i law – 17 Medi 2019

·         Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). Cynhelir dadl ar yr adroddiad yn y cyfarfod llawn ddydd Mawrth 17 Medi – 16 Medi 2019

  • Heddiw, mae'r Pwyllgor wedi lansio cynllun gwers ‘Cyfarfod mewn Blwch’ ac adnoddau y gall gweithwyr ieuenctid, athrawon ac arweinwyr grwpiau ieuenctid eu darparu i blant a phobl ifanc, i'w helpu i gael dweud eu barn yn ein hymchwiliad i hawliau plant – 4 Medi 2019
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 2 Awst 2019
  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad byr i Hawliau Plant yng Nghymru i adolygu effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 20 Medi 2019 – 24 Mehefin 2019
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Gyllido Ysgolion yng Nghymru - 10 Gorffennaf 2019
  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol, y dyddiad cau yw dydd Gwener 18 Hydref – 27 Mehefin 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACDawn Bowden ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help