Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor: Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru – 17 Mai 2019
  • Mae'r Pwyllgor yn cynnal gwaith dilynol o ran ei ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan, gan gynnwys nodi cerrig milltir allweddol ers cyhoeddi'r adroddiad, a dyddiadau y sesiynau craffu ym mis Mehefin – 14 Mai 2019
  • Mae'r Pwyllgor wedi ymateb i ymgynghoriad Pwysau Iach: Cymru Iach Llywodraeth Cymru – 11 Ebrill 2019
  • Heddiw mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar yr ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – 3 Ebrill  2019
  • Mae’r Pwyllgor wedi anfon cyfres o lythyron yn yr wythnosau diwethaf i dynnu sylw at ei ofidion ynglŷn â’r ddarpariaeth o ofal Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed ar gyfer cleifion mewnol o Gymru. Mae’r ohebiaeth ddiweddaraf wedi ei chyhoeddi ac yn cynnwys dolenni i’r holl ohebiaeth flaenorol ar y mater hwn – 29 Mawrth 2019
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). Y dyddiad cau yw 14 Mai – 2 Ebrill 2019
  • Mae'r Pwyllgor wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft – 27 Mawrth
  • Mae’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) wedi cael ei roi yng nghylch gwaith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen y Bil25 Mawrth 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACDawn Bowden ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Sian-Gwenllian.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Jack-Sargeant.jpg

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help