Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 4 Tachwedd 2019.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 88KB) ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Gemau’r Gymanwlad Birmingham.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 133KB) ar y Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 556KB) ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 1MB) ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (Cyfnod 1).
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi canllaw (PDF 275KB) i’r broses o graffu ar y rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMCD

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2016 er mwyn gweithredu swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol, fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11*), ac er mwyn ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

*Diwygiwyd cylch gwaith y Pwyllgor yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Medi 2016.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Ymholiadau cyfredol

Biliau'r Cynulliad sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Ffrydiau gwaith eraill

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Mick Antoniw AC - CadeiryddDai Lloyd AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6362

E-bost: SeneddMCD@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help