Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Heddiw, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad interim (301KB), sy’n cynnwys crynodeb o’r dystiolaeth sydd wedi dod i law hyd yma, ar P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol.  Rydym yn bwriadu cael tystiolaeth bellach gyda’r bwriad o gyhoeddi adroddiad terfynol maes o law.

Bydd ein hadroddiad (441KB) ynghylch y ddeiseb P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb yn cael ei drafod ddydd Mercher 6 Chwefror. Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (250KB) ar 23 Tachwedd 2018.  Mae fersiwn gryno o’r adroddiad hefyd ar gael ar ffurf testun ac fel fideo Iaith Arwyddion Prydain.

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (205 KB) ar ddeiseb P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni (31 Hydref 2018). Trafododd y Pwyllgor yr ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar 27 Tachwedd a chytunodd i gau’r ddeiseb.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

Trawsgrifiadau

Deisebau

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Adran-Aelodau

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Neil-McEvoy.jpgMike Hedges AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Leanne-Wood.jpg

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDeisebau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help