Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad yn gweithredu mewn capasiti cynghorol, ac nid oes ganddo bwerau gweithredol. Ei gylch gorchwyl yw yma. Cytunwyd ar y cylch gorchwyl gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (o dan deitl blaenorol y Pwyllgor, sef y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol) ar 20 Mehefin 2007. Mae ei delerau’n gyson â chanllawiau'r Trysorlys a chânt eu hadolygu gan y Pwyllgor o dro i dro. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn nodi mai:

Rôl y Pwyllgor yw cynnig cyngor a chefnogaeth i Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, ac i’w herio, mewn perthynas â’i chyfrifoldebau fel Swyddog Cyfrifyddu, yn ogystal â rhoi sicrwydd i'r Comisiwn. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn cynnwys yr angen i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario mewn modd cyson a chywir gan sicrhau gwerth am arian o ran defnydd yr adnoddau. Mae'n ofynnol bod y Swyddog Cyfrifyddu hefyd yn sicrhau bod trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn wedi'u sefydlu, ac fod dulliau rheolaeth fewnol effeithiol ar waith er mwyn sicrhau y caiff risgiau eu hadnabod a'u rheoli'n briodol.

Wrth gyflawni ei waith, bydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn archwilio ac yn darparu sicrwydd ar:

  • yr adroddiad blynyddol a chyfrifon;
  • y gweithgareddau a gynlluniwyd a chanlyniadau'r archwilio mewnol ac allanol;
  • pa mor ddigonol yw ymateb y rheolwyr i faterion a nodwyd gan yr archwilio mewnol ac allanol;
  • trefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli risg y Comisiwn, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu; a
  • polisïau gwrth-dwyll, prosesau chwythu'r chwiban a threfniadau ar gyfer ymchwiliadau arbennig.

 

Dogfennau Ychwanegol

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Clerk: Kathryn Hughes. Deputy Clerk: Buddug Saer

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: kathryn.hughes@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help