Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 14 Tachwedd 2016 i'w hateb ar 21 Tachwedd 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Beth yw cyfanswm y gyfran o fasnach mewn nwyddau a gwasanaethau o Gymru a gaiff ei gynnal ar sail di-dariff o ganlyniad i'r cytundebau masnach rydd a gaiff eu negodi drwy'r UE? (WAQ71494)

Derbyniwyd ateb ar 24 Tachwedd 2016

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): While we hold information on countries with which we have free trade agreements, this does not include information on services.  It also does not specify which goods are tariff-free as the tariffs are scalable.  All export data is published on the StatsWales website (https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Businesses/Exports ), whilst active trade agreements can be found at http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/#_europe should you wish to review these. 

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Lynne Neagle (Torfaen): Sut y mae'r Gweinidog yn bwriadu monitro'r broses o weithredu' Strategaeth Awtistiaeth ar ei newydd wedd a sicrhau darpariaeth gyson ledled Cymru (WAQ71486)

Derbyniwyd ateb ar 21 Tachwedd 2016 

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Rebecca Evans): The Autistic Spectrum Disorder Strategic Action Plan will be published later this month.  It sets out the Welsh Government's ambitions for improving the services, care and support for children and adults with autism, their families and carers.

The Strategic Action Plan will be accompanied by a delivery plan, which sets out the specific actions that will be taken, including measurable outcomes. An Implementation Advisory Group will be established to monitor delivery and progress.  Membership will include people with autism, including children, as well as their parents and carers.  The group will also include representatives from statutory and third sector organisations.

An annual report will be published to provide an update on the progress being made. There will also be independent evaluation of the Strategic Action Plan and the National Integrated Autism Service.

There will be a range of regular monitoring information from a number of sources, including data on children's neurodevelopmental assessment and diagnostic services. As part of the new social services data collection, from April 2017 we will collect information on the number of people with autism who have a care and support plan.

In April we began the roll-out of the new National Integrated Autism Service (NIAS). £6 million has been provided from the Intermediate Care Fund (ICF) for the NIAS over a three year period.  The statutory Regional Partnership Boards established under the Social Services and Well-being (Wales) Act, will be responsible for ensuring the effective delivery and monitoring of the NIAS. There is an established quarterly reporting mechanism in place for all work funded through ICF.

 

Lynne Neagle (Torfaen): Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i roi i gyflymu'r broses o gymeradwyo Avastin ar gyfer canser serfigol datblygedig, o gofio ei fod wedi cael ei gymeradwyo yn yr Alban a'i fod ar gael drwy'r gronfa cyffuriau canser yn Lloegr? (WAQ71491)

Derbyniwyd ateb ar 24 Tachwedd 2016

Vaughan Gething: The All-Wales Medicines Strategy Group cannot conduct any appraisal unless the manufacturer chooses to engage in the process. AWMSG first approached the manufacturer Roche to appraise bevacizumab (Avastin) in 2015. Roche did not provide the clinical data required until 7 November this year. 
 
Lynne Neagle (Torfaen): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru, neu Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan, wedi'u cael â Chonsortiwm Meddyginiaethau'r Alban a NICE i sicrhau bod blaenraglenni gwaith yn gyflenwol ac yn sicrhau'r mynediad cyflymaf posibl at driniaethau newydd i gleifion? (WAQ71492)

Derbyniwyd ateb ar 24 Tachwedd 2016

Vaughan Gething: AWMSG takes into account NICE’s future work programme when considering whether it will appraise a medicine. Generally, it would only appraise a medicine if a NICE decision is not expected for six months or longer.
Regular discussions take place between AWMSG and the Scottish Medicines Consortium to ensure the appraisal processes of the two bodies are aligned.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o'r budd economaidd i Gymru o ail agor pysgota cregyn bylchog? (WAQ71493)W

Derbyniwyd ateb ar 24 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): Dylid nodi bod pysgodfa cregyn bylchog wedi’i sefydlu ym Mae Ceredigion o dan ddeddfwriaeth sy’n bodoli eisoes ac a ddaeth i rym yn 2010. Cyflwynodd y ddeddfwriaeth honno fesurau technegol diwygiedig a chyfyngiadau gofodol ar gyfer rheoli’r bysgodfa. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn caniatáu i ardal benodol o Fae Ceredigion gael ei hagor bob blwyddyn am gyfnod penodol ‒ o 1 Tachwedd i 30 Ebrill. Mae’r bysgodfa’n werth oddeutu £5 miliwn y flwyddyn a’n nod yw cadw’r gwerth economaidd yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno pwerau newydd i’w galluogi i reoli’r bysgodfa gan ddefnyddio trwyddedau ag amodau hyblyg. Bydd yr hyblygrwydd hwnnw’n caniatáu inni wireddu’r rhwymedigaethau sydd arnom i sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r amgylchedd, yr economi a chymunedau drwy reoli adnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Ymhellach i ddatganiad Gweinidogol ar y cyd yn cefnogi Wythnos Ddiogelu 2016, pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i atal pobl ifanc rhag cael eu niweidio gan bornograffi? (WAQ71483)

Derbyniwyd ateb ar 24 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): Since January 2014, the Welsh Government has worked with the South West Grid for Learning to deliver an extensive e-Safety education and awareness raising programme across Wales. As part of this, to help children and young people stay safe online, an e-Safety zone has been created on ‘Hwb’, a digital learning resource for schools which also contains tips for learners and parents.
The Welsh Government also provides funding to the NSPCC to support ChildLine in Wales to help those dealing with family problems, bullying, self-harm and depression, including problems associated with exposure to pornography.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog amlinellu a yw'n ystyried gweithredu cap ffurfiol ar godi'r dreth gyngor, yn sgil ei gynigion ar gyfer diwygio'r dreth gyngor? (WAQ71487)

Derbyniwyd ateb ar 21 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford): The setting of council tax is a matter for each individual authority. In setting council tax levels, I expect authorities to ensure they are able to sustain local services and balance this with considering the pressures on the finances of hard‑pressed households.
 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o sylwadau diweddar CLlLC bod y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, gyda'i gilydd, yn wynebu diffyg o £192m yn 2017-18 a £543m pellach              erbyn 2019-2020? (WAQ71488)

Derbyniwyd ateb ar 21 Tachwedd 2016

Mark Drakeford: Whilst all parts of the public sector in Wales have faced significantly increased financial pressures as a result of the UK Government’s austerity measures, the Welsh Government has protected local government in Wales from the worst of the cuts. Local authority spending in Wales has reduced by only 4% in real terms over the period 2010-11 to 2015-16. This compares with England where the revenue spending power of local authorities (including government grant and council tax) fell by 25% in real terms over the same period according to the National Audit Office.
In addition, over this period, councils in Wales have continued to increase their financial reserves.
I have made it clear in announcing the provisional local government settlement for 2017-18 that the better than anticipated settlement provides authorities with a further 18 months to prepare for the harder choices that lie ahead.

 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau y caiff arbedion arfaethedig i awdurdodau lleol drwy ei gynigion ar gyfer diwygio llywodraeth leol eu haddasu yn sgil sylwadau diweddar CLlLC ynghylch diffygion cynyddol i awdurdodau lleol? (WAQ71489)

Derbyniwyd ateb ar 21 Tachwedd 2016

Mark Drakeford: At this stage it is too early to estimate the levels of savings but we will work with local government and other stakeholders to consider the financial impacts of the emerging proposals for local government reform as part of the design process. 
 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o sylwadau CLlLC y bydd angen i gynghorau yng Nghymru fod yn gyfrifol am £750m yn ychwanegol mewn costau erbyn 2019-2020? (WAQ71490)

Derbyniwyd ateb ar 24 Tachwedd 2016

Mark Drakeford: There is no doubt that all parts of the public service in Wales will continue to face significant financial pressures as a result of the UK Government’s austerity measures. I have made it clear in announcing the provisional local government settlement for 2017-18 that the better than anticipated settlement provides authorities with a further 18 months to prepare for the harder choices that lie ahead.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Ymhellach i'r datganiad gweinidogol ar y cyd i gefnogi Wythnos Ddiogelu 2016, faint o bobl sydd wedi cwblhau modiwlau e-ddysgu ar ddiogelu ar lwyfan 'Hwb' Addysg Llywodraeth Cymru a pa gyfran o'r gweithlu addysg y maent yn eu cynrychioli? (WAQ71484)

Derbyniwyd ateb ar 18 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (Kirsty Williams): There are three ‘Keeping learners safe’ modules hosted on the Hwb platform, which have been available since August to enable practitioners to test technical functionality, accuracy and accessibility. The modules were launched to coincide with Safeguarding Week 2016 which has been accompanied by significant awareness raising activities.
As the modules are publically available without the need to log in with a Hwb user name and password, it is not possible to identify the proportion of the education workforce who have accessed them. In terms of total views, there have been 4,638 views across the three modules since August. The modules are aimed at all education practitioners and should be used across a variety of services.

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Ymhellach i'r datganiad gweinidogol ar y cyd i gefnogi Wythnos Ddiogelu 2016, i faint o bobl ifanc y mae 'Hidden' wedi cael ei gyflwyno ers ei lansio? (WAQ71485)

Derbyniwyd ateb ar 18 Tachwedd 2016

Kirsty Williams: The ‘Hidden’ resource hosted on the Hwb platform is publically available without the need for a Hwb user name and password. As such, it is not possible to identify specifically how many practitioners have accessed the resource and used it to deliver support to children and young people. However, in terms of total views, there has been 2,305 views since it was launched in December 2015.
Training on the use of the resource was provided to over 150 practitioners between January and March this year. Further training is being delivered in early 2017 which will enable more practitioners to be able to confidently deliver the lesson mitigating the risks of child sexual exploitation to our children and young people.

 

Partners & Help