Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12870 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth CymruDogfennau a osodwyd10485761MB14/11/2019
CR-LD12871 - Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol GwarchodedigDogfennau a osodwyd10485761MB14/11/2019
CR-LD12862 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd425984416KB12/11/2019
CR-LD12863 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd331776324KB12/11/2019
CR-LD12864 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)464 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd150528147KB12/11/2019
CR-LD12867 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)460 – Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd8908887KB12/11/2019
CR-LD12865 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5) 462 – Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019Dogfennau a osodwyd9523293KB12/11/2019
CR-LD12866 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 11 Tachwedd 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB12/11/2019
CR-LD12868 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Cyllideb 2020 - 2021Dogfennau a osodwyd5632055KB12/11/2019
CR-LD12869 - Y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd373760365KB12/11/2019
CR-LD12859 - Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruDogfennau a osodwyd41943044MB08/11/2019
CR-LD12860 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB08/11/2019
CR-LD12861 -Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB08/11/2019
GEN-LD12858 - Comisiwn Ffiniau A Democratiaeth Leol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018/19Dogfennau a osodwyd777216759KB06/11/2019
CR-LD12854 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru Cyllideb 2020-21Dogfennau a osodwyd10485761MB06/11/2019
SUB-LD12855 - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Dogfennau a osodwyd531456519KB06/11/2019
SUB-LD12855-EM - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd138240135KB06/11/2019
CR-LD12856 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 12.63 – Cwestiynau Llafar y CynulliadDogfennau a osodwyd10035298KB06/11/2019
CR-LD12857 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18A - Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus CymruDogfennau a osodwyd128000125KB06/11/2019
SUB-LD12852 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd151552148KB05/11/2019
SUB-LD12852-EM - Memorandwm Esboniadol i Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd119808117KB05/11/2019
CR-LD12847 - Minnau hefyd! Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasolDogfennau a osodwyd10485761MB05/11/2019
CR-LD12848 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 4 Tachwedd 2019Dogfennau a osodwyd7168070KB05/11/2019
CR-LD12849 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)458 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8601684KB05/11/2019
CR-LD12850 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd9113689KB05/11/2019
CR-LD12851 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)457 – Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8806486KB05/11/2019
SUB-LD12853 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd254976249KB05/11/2019
SUB-LD12853-EM - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd171008167KB05/11/2019
PRI-LD12142-EM-R - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Memorandwm Esboniadol diwygiedigDogfennau a osodwyd41943044MB05/11/2019
CR-LD12846 - Y Pwyllgor Cyllid - Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru Dogfennau a osodwyd10393601015KB04/11/2019
LCM-LD12844 - Memorandwm Cysyniad Deddfwriaethol - Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)Dogfennau a osodwyd7270471KB30/10/2019
SUB-LD12845 - Rheoliadau Materion Gwledig a’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6553664KB30/10/2019
SUB-LD12845-EM - Rheoliadau Materion Gwledig a’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd161792158KB30/10/2019
CR-LD12843 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddluDogfennau a osodwyd683008667KB30/10/2019
SUB-LD12840-EM - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd107520105KB29/10/2019
SUB-LD12841-EM - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd108544106KB29/10/2019
SUB-LD12841 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB29/10/2019
GEN-LD12842 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Hydref 2019 - Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd167936164KB29/10/2019
CR-LD12839 - Adroddiad byr ar radio cymunedol yng Nghymru Dogfennau a osodwyd175104171KB29/10/2019
SUB-LD12840 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB29/10/2019
CR-LD12838 - Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd112640110KB28/10/2019
SUB-LD12835 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd6758466KB25/10/2019
SUB-LD12835-EM - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol(Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd157696154KB25/10/2019
AGR-LD12836 - Amcangyfrif o’r Incwm a’r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw I Ben 31 Mawrth 2021. Swyddfa Archwilio Cymru.Dogfennau a osodwyd10485761MB25/10/2019
SUB-LD12837 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB25/10/2019
SUB-LD12837-EM - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd184320180KB25/10/2019
AGR-LD12834 - Adroddiad Interim - Asesiad o’r gynnydd a wnaed o’I gymharau a’n Cynllun Blynyddol 2019-20 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019Dogfennau a osodwyd865280845KB25/10/2019
CR-LD12832 - Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n wellDogfennau a osodwyd10485761MB24/10/2019
SUB-LD12833 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd10035298KB24/10/2019
SUB-LD12833-EM - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd153600150KB24/10/2019

Partners & Help