Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD12805 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hyn Cyngor Sir Ynys MônDogfennau a osodwyd616448602KB14/10/2019
PRI-LD12802-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd6860867KB14/10/2019
PRI-LD12803 - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd6860867KB14/10/2019
CR-LD12804 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5734456KB14/10/2019
PRI-LD12803-EM - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - MEMORANDWM ESBONIADOLDogfennau a osodwyd10485761MB14/10/2019
SUB-LD12801 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5836857KB11/10/2019
SUB-LD12801-EM - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd108544106KB11/10/2019
CR-LD12797 - Adroddiad gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Eiddo Gwag Dogfennau a osodwyd20971522MB10/10/2019
CR-LD12798 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Partneriaethau Sgiliau RhanbartholDogfennau a osodwyd10485761MB10/10/2019
SUB-LD12799 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd105472103KB10/10/2019
SUB-LD12799-EM- Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd186368182KB10/10/2019
GEN-LD12800 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Hydref 2019 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd172032168KB10/10/2019
GEN-LD12795 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu - Ymateb YchwanegolDogfennau a osodwyd120832118KB09/10/2019
GEN-LD12796 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu - GwreiddiolDogfennau a osodwyd243712238KB09/10/2019
GEN-LD12792 - Comisiynydd y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol 2018-19Dogfennau a osodwyd20971522MB08/10/2019
GEN-LD12793 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Odeolion Hyn Cyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenDogfennau a osodwyd755712738KB08/10/2019
SUB-LD12794 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd10035298KB08/10/2019
SUB-LD12794-EM - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd130048127KB08/10/2019
CR-LD12790 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 7 Hydref 2019Dogfennau a osodwyd8192080KB08/10/2019
CR-LD12791 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol sydd ag adroddiadau clir, a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn ddarostyngedig i graffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3 - 7 Hydref 2019Dogfennau a osodwyd153600150KB08/10/2019
AGR-LD12789 - Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau CyhoeddusDogfennau a osodwyd20971522MB08/10/2019
SUB-LD12788-EM - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd112640110KB07/10/2019
SUB-LD12788 - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019Dogfennau a osodwyd109568107KB07/10/2019
AGR-LD12675-R - Cyfrifon Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2018-19Dogfennau a osodwyd291840285KB04/10/2019
SICM-LD12787 - Rheoliadau (Diwygio) Plaladdwyr 2019Dogfennau a osodwyd10035298KB04/10/2019
SICM-LD12787 - Memorandwm Esboniadol i ' r Rheoliadau Plaleiddiaid (Diwygio) 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd4300842KB04/10/2019
GEN-LD12785 - Datganiad Ysgrifenedig - 3 Hydref 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd163840160KB03/10/2019
SUB-LD12758-EM-R-R Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cyfrifo Gwerth Digollediad) (Dirymiadau) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd196608192KB03/10/2019
SUB-LD12754-EM-R-R - Gorchymyn Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 (Amrywio Atodlen 8) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd175104171KB03/10/2019
GEN-LD12786 - Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Casgliadau yn Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20Dogfennau a osodwyd450560440KB03/10/2019
AGR-LD12781 - Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Dosbarthiad Loteri Genedlaethol Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 Dogfennau a osodwyd20971522MB03/10/2019
CR-LD12782 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a. Seilwaith Gwefru Cerbydau TrydanDogfennau a osodwyd10485761MB03/10/2019
AGR-LD12784 - Tlodi TanwyddDogfennau a osodwyd838656819KB03/10/2019
AGR-LD12783 - Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd31457283MB03/10/2019
CR-LD12780 - Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl BrexitDogfennau a osodwyd31457283MB02/10/2019
AGR-LD12768 - Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng 1999-00 a 2017-18Dogfennau a osodwyd10485761MB01/10/2019
AGR-LD12769 - LLESIANT POBL IFANC - ADRODDIAD CRYNODogfennau a osodwyd175104171KB01/10/2019
AGR-LD12770 - LLESIANT POBL IFANC - OEDOLION IFANC SY’N OFALWYRDogfennau a osodwyd371712363KB01/10/2019
AGR-LD12771 - LLESIANT POBL IFANC - DIGARTREFEDD IEUENCTIDDogfennau a osodwyd500736489KB01/10/2019
AGR-LD12772 - LLESIANT POBL IFANC - GWASANAETHAU IECHYD MEDDWLDogfennau a osodwyd524288512KB01/10/2019
AGR-LD12773 - LLESIANT POBL IFANC - RHIENI IFANCDogfennau a osodwyd480256469KB01/10/2019
AGR-LD12774 - LLESIANT POBL IFANC - SGILIAU A CHYFLOGADWYEDDDogfennau a osodwyd461824451KB01/10/2019
SUB-LD12776-EM - Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd153600150KB01/10/2019
SUB-LD12776 - Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd167936164KB01/10/2019
CR-LD12777 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)442 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd10137699KB01/10/2019
CR-LD12778 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)443 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd8396882KB01/10/2019
SUB-LD12779 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd172032168KB01/10/2019
SUB-LD12779-EM - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd168960165KB01/10/2019
SUB-LD12754-EM-R - Gorchymyn Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 (Amrywio Atodlen 8) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd1843218KB01/10/2019
SUB-LD12758-EM-R - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cyfrifo Gwerth Digollediad) (Dirymiadau) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd1843218KB01/10/2019

Partners & Help