Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD11614 - Cynnig y Gyllideb Atodol 2018-19Dogfennau a osodwyd339968332KB19/06/2018
PRI-LD11613-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd189440185KB18/06/2018
CR-LD11610 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)221 - Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd290816284KB15/06/2018
CR-LD11611 -Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)217 - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Microbelenni) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd303104296KB15/06/2018
SUB-LD11612 - Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd309248302KB15/06/2018
SUB-LD11612-EM - Memorandwm Esboniadol - Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd232448227KB15/06/2018
CR-LD11595 - Taro'r Tant - Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad atiDogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
AGR-LD11596 - Betsi Cadwaladr University HB 2017-18 accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB14/06/2018
AGR-LD11597 - Welsh Ambulance Services NHS Trust Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
AGR-LD11598 - Public Health Wales NHS Trust Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
AGR-LD11599 - Powys Teaching HB Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB14/06/2018
AGR-LD11601 - Aneurin Bevan Health Board- 2017-18 accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
AGR-LD11600 - Cwm Taf Health Board Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB14/06/2018
AGR-LD11604 - Hywel Dda Health Board Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB14/06/2018
AGR-LD11603 - Velindre NHS Trust Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
AGR-LD11602 - Cardiff and Vale University Health Board Annual Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
SUB-LD11605 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd308224301KB14/06/2018
SUB-LD11605-EM - The Hazardous Waste (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2018 - Explanatory Memorandum / SUB-LD11605-EM - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd234496229KB14/06/2018
SUB-LD11606 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd300032293KB14/06/2018
SUB-LD11606-EM - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd218112213KB14/06/2018
AGR-LD11607 - Abertawe Bro Morgannwg University Health Board- 2017-18 accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
CR-LD11608 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)220 – Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd285696279KB14/06/2018
GEN-LD11609 - YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I ARGYMHELLION ADRODDIAD Y PWYLLGOR NEWID HINSAWDD, AMGYLCHEDD A MATERION GWLEDIG: ADBORTH AR GYNLLUN MOROL CENEDLAETHOL CYMRU - DRAFFTDogfennau a osodwyd10485761MB14/06/2018
SUB-LD11588 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hepgoriadau o’r Gofrestr a Gyhoeddwyd) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd6144060KB13/06/2018
SUB-LD11588-EM - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hepgoriadau o’r Gofrestr a Gyhoeddwyd) (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd207872203KB13/06/2018
CR-LD11589 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 11 Mehefin 2018Dogfennau a osodwyd197632193KB13/06/2018
PRI-LD11230-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd6144060KB13/06/2018
CR-LD11590 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)222 – Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd133120130KB13/06/2018
CR-LD11591 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)223 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid a Phasbortau Anifeiliaid Anwes (Ffioedd) (Cymru) 2018 Dogfennau a osodwyd129024126KB13/06/2018
CR-LD11566-R - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Gwaith Craffu ar ôl Deddfu ar Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013Dogfennau a osodwyd10485761MB13/06/2018
CR-LD11592 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer ystyried Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5529654KB13/06/2018
CR-LD11593 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)Dogfennau a osodwyd5529654KB13/06/2018
CR-LD11594 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion) Dogfennau a osodwyd5427253KB13/06/2018
AGR-LD11587 - Perthynas Llywodraeth Cymru â PinewoodDogfennau a osodwyd10485761MB12/06/2018
PRI-LD11586-EM - Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) memorandwm esboniadolDogfennau a osodwyd10485761MB11/06/2018
PRI-LD11586 - Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Dogfennau a osodwyd129024126KB11/06/2018
PRI-LD11585-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru)Dogfennau a osodwyd186368182KB11/06/2018
AGR-LD11581 - Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18Dogfennau a osodwyd83886088MB08/06/2018
AGR-LD11582 - Wales Audit Office - Final Audit Findings Report - Year Ended 31 March 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd580608567KB08/06/2018
SUB-LD11583 - Rheoliadau Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018Dogfennau a osodwyd307200300KB08/06/2018
SUB-LD11583 - Rheoliadau Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd473088462KB08/06/2018
CR-LD11584 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Gwrandawiad cyn penodi – Ymgeisydd a Ffefrir ar gyfer Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i GymruDogfennau a osodwyd669696654KB08/06/2018
LCM-LD11580 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion)Dogfennau a osodwyd120832118KB07/06/2018
PRI-LD11578 - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd6144060KB06/06/2018
GEN-LD11579 - Ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion o Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Bywyd ar y Strydoedd: Atal a Mynd i’r Afael â Chysgu ar y Stryd yng NghymruDogfennau a osodwyd299008292KB06/06/2018
PRI-LD11577-EM - MEMORANDWM ESBONIADOL I FIL IECHYD Y CYHOEDD (ISAFBRIS AM ALCOHOL) (CYMRU)Dogfennau a osodwyd31457283MB05/06/2018
GEN-LD11575 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar Meithrin Cydnerthedd: Ymchwiliad i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydauDogfennau a osodwyd168960165KB04/06/2018
CR-LD11576 - Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â BwydDogfennau a osodwyd720896704KB04/06/2018
SUB-LD11574 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd584704571KB01/06/2018
SUB-LD11574-EM - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd270336264KB01/06/2018

Partners & Help