Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD11782 - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Tai Carbon Isel: yr HerDogfennau a osodwyd284672278KB17/10/2018
CR-LD11780 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Effaith Brexit ar Bysgodfeydd yng NghymruDogfennau a osodwyd784384766KB16/10/2018
SUB-LD11781 - Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd185344181KB16/10/2018
SUB-LD11781-EM - Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd168960165KB16/10/2018
SUB-LD11775 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd268288262KB15/10/2018
SUB-LD11775-EM - Schedule 3 of the Flood and Water Management Act 2010 for sustainable drainage, explanatory memorandum, incorporating the regulatory impact assessment and explanatory notes, October 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd977920955KB15/10/2018
SUB-LD11776 - Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Apelau) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd235520230KB15/10/2018
SUB-LD11776-EM - Schedule 3 of the Flood and Water Management Act 2010 for sustainable drainage, explanatory memorandum, incorporating the regulatory impact assessment and explanatory notes, October 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd977920955KB15/10/2018
SUB-LD11777 - Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd231424226KB15/10/2018
SUB-LD11778-EM - Schedule 3 of the Flood and Water Management Act 2010 for sustainable drainage, explanatory memorandum, incorporating the regulatory impact assessment and explanatory notes, October 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd977920955KB15/10/2018
SUB-LD11777-EM - Schedule 3 of the Flood and Water Management Act 2010 for sustainable drainage, explanatory memorandum, incorporating the regulatory impact assessment and explanatory notes, October 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd977920955KB15/10/2018
SUB-LD11778 - Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd182272178KB15/10/2018
SUB-LD11779 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd196608192KB15/10/2018
SUB-LD11779-EM - Schedule 3 of the Flood and Water Management Act 2010 for sustainable drainage, explanatory memorandum, incorporating the regulatory impact assessment and explanatory notes, October 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd977920955KB15/10/2018
CR-LD11773 - Y Pwyllgor Cyllid - Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddioDogfennau a osodwyd10485761MB12/10/2018
CR-LD11774 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd4915248KB12/10/2018
SUB-LD11772 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd10485761MB11/10/2018
AGR-LD11771 - Caffael Capasiti Trin Gwastraff Gweddilliol a Gwastraff BwydDogfennau a osodwyd20971522MB11/10/2018
SUB-LD11772-EM - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB11/10/2018
GEN-LD11768 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau sy'n dwyn y teitl Diwydiant 4.0 - dyfodol CymruDogfennau a osodwyd370688362KB10/10/2018
CR-LD11769 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)257 – Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd113664111KB10/10/2018
CR-LD11770 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 08 Hydref 2018Dogfennau a osodwyd7168070KB10/10/2018
CR-LD11767 - Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Craffu ar reoliadau a wneir o dan y Bil MasnachDogfennau a osodwyd633856619KB08/10/2018
CR-LD11766 - Deiseb P-04-628 Gwella mynediad at addysg a gwasanaethau mewn Iaith Arwyddion PrydainDogfennau a osodwyd451584441KB05/10/2018
LCM-LD11765 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd175104171KB04/10/2018
CR-LD11764 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)256 – Cod Trefniadaeth YsgolionDogfennau a osodwyd7782476KB03/10/2018
AGR-LD11761 - Cyfrif Ardrethi Annomestig (Cymru) 2017-18Dogfennau a osodwyd212992208KB02/10/2018
CR-LD11763 - Pwyllgor Busnes - Diwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheolau Sefydlog 24, 25 a 27 – Gorchmynion Adran 116CDogfennau a osodwyd258048252KB02/10/2018
GEN-LD11762 - Cynigion Cyllideb Ddrafft Amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-2020Dogfennau a osodwyd158720155KB02/10/2018
AGR-LD11760 - Cyfrifon Cronfeydd Cyfunol Cymru 2017-18Dogfennau a osodwyd10485761MB01/10/2018
CR-LD11758 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Gwerthu Cymru i'r BydDogfennau a osodwyd10485761MB27/09/2018
SUB-LD11759-EM - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymadael tua’r Dwyrain a thua’r Gorllewin wrth Gyffordd 28 (Cyfnewidfa Parc Tredegar), Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd112640110KB27/09/2018
SUB-LD11759 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymadael tua’r Dwyrain a thua’r Gorllewin wrth Gyffordd 28 (Cyfnewidfa Parc Tredegar), Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2018Dogfennau a osodwyd167936164KB27/09/2018
CR-LD11757-R - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Gweithredu Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.Dogfennau a osodwyd369664361KB27/09/2018
GEN-LD11727-R - Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar: Addasiadau TaiDogfennau a osodwyd155648152KB26/09/2018
GEN-LD11751 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deisebau sy’n dwyn y teitl: Deiseb P-04-682 – Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 Mewn Plant a Phobl IfancDogfennau a osodwyd169984166KB26/09/2018
CR-LD11752 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)253 - Rheoliadau Trwyddedu Petrolewm (Ffioedd) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd103424101KB26/09/2018
CR-LD11753 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)243 - Gorchymyn y Cynllun Effeithlonrwydd Ynni CRC (Dirymu ac Arbedion) 2018Dogfennau a osodwyd6246461KB26/09/2018
CR-LD11754 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)226 - Rheoliadau Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018Dogfennau a osodwyd8499283KB26/09/2018
CR-LD11755 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)252 - Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd105472103KB26/09/2018
GEN-LD11756 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Cyllideb ddrafft 2019-20Dogfennau a osodwyd83886088MB26/09/2018
CR-LD11757 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Gweithredu Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.Dogfennau a osodwyd3788837KB26/09/2018
CR-LD11748 - Y Pwyllgor Cyllid - Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UEDogfennau a osodwyd20971522MB25/09/2018
CR-LD11750 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 24 Medi 2018Dogfennau a osodwyd7680075KB25/09/2018
GEN-LD11746 - Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - Adroddiad Blynyddol y Cynghorwyr Cenedlaethol 2018Dogfennau a osodwyd257024251KB24/09/2018
SUB-LD11747 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd214016209KB24/09/2018
SUB-LD11747-EM - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd235520230KB24/09/2018
CR-LD11736 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 17 Medi 2018Dogfennau a osodwyd8294481KB21/09/2018
CR-LD11737 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)237 – Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd9830496KB21/09/2018
CR-LD11738 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)239 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018Dogfennau a osodwyd9523293KB21/09/2018

Partners & Help