Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7987278KB16/07/2019
CR-LD12660 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 15 Gorffennaf 2019Dogfennau a osodwyd6553664KB16/07/2019
SUB-LD12655-EM-R - Memorandwm Esboniadol i'r Cod Ymarfer er Lles CathodDogfennau a osodwyd185344181KB16/07/2019
GEN-LD12661 - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol S4C 2018/19Dogfennau a osodwyd41943044MB16/07/2019
SUB-LD12662 - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd151552148KB16/07/2019
SUB-LD12662-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd137216134KB16/07/2019
SUB-LD12663 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd203776199KB16/07/2019
SUB-LD12663-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd149504146KB16/07/2019
GEN-LD12646-R - Cynllun Ieithoedd Swyddogol: Adroddiad Blynyddol 2018 - 19Dogfennau a osodwyd1572864015MB15/07/2019
AGR-LD12658 - Financial Report and Accounts of The Board of Trustees of Amgueddfa Genedlaethol Cymru –The National Museum of Wales 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB15/07/2019
GEN-LD12657 - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru - Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2017-2018.Dogfennau a osodwyd489472478KB15/07/2019
WS-LD12659 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd149504146KB15/07/2019
AGR-LD12656 - ESTYN Annual Report and Accounts 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd41943044MB15/07/2019
GEN-LD12654 - Ofwat Annual Report and Accounts 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB12/07/2019
SUB-LD12655-EM - Memorandwm Esboniadol i'r Cod Ymarfer er Lles CathodDogfennau a osodwyd1843218KB12/07/2019
SUB-LD12655 - Cod Ymarfer er Lles CathodDogfennau a osodwyd345088337KB12/07/2019
GEN-LD12652 - Comisiynydd Safonau - Adroddiad Blynyddol 1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018Dogfennau a osodwyd731136714KB12/07/2019
GEN-LD12653 - Adroddiad Blynyddol 2018-2019 Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol CymruDogfennau a osodwyd31457283MB12/07/2019
GEN-LD12649 - Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y Swyddfa Gyfathrebiadau Am y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd20971522MB11/07/2019
GEN-LD12650 - Agriculture and Horticulture Development Board Annual Report and Accounts 2018/19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB11/07/2019
GEN-LD12648 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Cyfrifon Blynyddol A Chyfrifon Am Y Flwyddyn Yn Diweddu 31 Mawrth 2019 Dogfennau a osodwyd10485761MB11/07/2019
GEN-LD12647 - Adroddiad Rheoleiddiol Blynyddol CCAUC 2017/18 Dogfennau a osodwyd664576649KB11/07/2019
CR-LD12651 - Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar yr ystyriaeth o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n deillio o'r Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) ('y Bil') Dogfennau a osodwyd110592108KB11/07/2019
CR-LD12643 - Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Cyllido Ysgolion yng Nghymru Dogfennau a osodwyd20971522MB10/07/2019
GEN-LD12644 - Adroddiad Y Pwyllgor Newid Hinsawdd ar Cynnydd wrth baratoi ar gyfer newid hinsawdd (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd41943044MB10/07/2019
GEN-LD12645 - Adroddiad Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ar Lleihau Allyriadau'r DU Dogfennau a osodwyd20971522MB10/07/2019
GEN-LD12646 - Cynllun Ieithoedd Swyddogol: Adroddiad Blynyddol 2018 - 19Dogfennau a osodwyd1945619KB10/07/2019
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7884877KB09/07/2019
DP-1820-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 3 July 2019 regarding access to corneal cross linking treatment in WalesPapurau wedi’u hadneuo246784241KB09/07/2019
DP-1821-16-21 Llythyr at Hefin Davies AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i OAQ53150 ar 9 Ionawr 2019 ynghylch argaeledd cyffuriau fferyllol dros y cownterPapurau wedi’u hadneuo270336264KB09/07/2019
CR-LD12637 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 8 Gorffennaf 2019Dogfennau a osodwyd7270471KB09/07/2019
CR-LD12638 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)425 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd114688112KB09/07/2019
PRI-LD12642 - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Deddfwriaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd5939258KB09/07/2019
GEN-LD12635 - Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ‘Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd’Dogfennau a osodwyd244736239KB09/07/2019
CR-LD12636 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Cefnogi a hybu’r GymraegDogfennau a osodwyd745472728KB09/07/2019
AGR-LD12639 - NHS (Wales) Summarised Accounts 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB09/07/2019
CR-LD12640 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)427 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhadau) (Diwygiadau Amrywiol) 2019Dogfennau a osodwyd9318491KB09/07/2019
CR-LD12641 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)430 – Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6451263KB09/07/2019
Panel Arbenigol i Ail-greu AddysgDatganiadau ysgrifenedig168960165KB09/07/2019
Ymateb Llywodraeth Cymru i Waith Teg CymruDatganiadau ysgrifenedig167936164KB09/07/2019
CR-LD12631 - Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a GweithreduDogfennau a osodwyd914432893KB08/07/2019
PRI-LD12632-EM - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) – MEMORANDWM ESBONIADOLDogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2019
PRI-LD12632 - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Dogfennau a osodwyd9113689KB08/07/2019
PRI-LD12632-POS - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd DeddfwriaetholDogfennau a osodwyd5939258KB08/07/2019
CR-LD12633 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Dogfennau a osodwyd3379233KB08/07/2019
CR-LD12634 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus: Ymateb y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth CymruDogfennau a osodwyd212992208KB08/07/2019
Memorandwm Esboniadol: Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) yn fuanDatganiadau ysgrifenedig10485761MB08/07/2019
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) yn fuanDatganiadau ysgrifenedig211968207KB08/07/2019
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Datganiadau ysgrifenedig9113689KB08/07/2019
DP-1817-16-21 Davies AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 26 June 2019 regarding financial accounting and audit issues at Swansea Bay University Health Board Papurau wedi’u hadneuo276480270KB05/07/2019

Partners & Help