Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Llyfrgell Dogfennau

Mae'r Llyfrgell Dogfennau yn cynnwys gwahanol fathau o ddogfennau a gaiff eu gosod yn swyddogol gerbron y Cynulliad neu a gaiff eu hadneuo yn Llyfrgell y Cynulliad

Cwestiynau ac atebion ysgrifenedig

Caiff Cwestiynau Ysgrifenedig eu cyflwyno i un o Weinidogion Cymru neu'r Cwnsler Cyffredinol yn ymwneud â materion y maent yn gyfrifol amdanynt, a bydd y Comisiwn hefyd yn ateb Cwestiynau Ysgrifenedig yn ymwneud â'i gyfrifoldebau.

Datganiadau Barn

Gall unrhyw Aelod, ac eithrio aelodau o'r Llywodraeth, gyflwyno Datganiad Barn ar fater sy'n effeithio ar Gymru; gall unrhyw Aelod arall gefnogi, gwrthwynebu neu, fel arall, roi sylwadau ysgrifenedig ar Ddatganiad o'r fath. Mae Datganiadau Barn yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cynulliad, ond nid ydynt yn destun penderfyniad gan y Cynulliad.

Papurau wedi'u hadneuo

Mae papurau yn cael eu hadneuo yn y Llyfrgell fel arfer, ond nid bob amser, o ganlyniad i ymrwymiad gan Weinidog a wnaed mewn ymateb i Gwestiwn Cynulliad, neu yn ystod dadl yn y Cynulliad neu gyfarfod pwyllgor. Er nad oes gan Aelodau'r Cynulliad, ac eithrio aelodau o'r Llywodraeth, yr hawl i adneuo dogfennau yn y Llyfrgell, gallant gyflwyno achos ar gyfer adneuo papurau y cyfeiriwyd atynt yn nhrafodion y Cynulliad yn y Llyfrgell, a hynny o dan awdurdod y Llywydd.

Dogfennau a osodwyd

Mae Rheol Sefydlog 15 yn nodi'r pum categori o ddogfen y gellir ei gosod gerbron y Cynulliad. 'Gosod' yw'r broses benodol ar gyfer cyflwyno dogfennau'n ffurfiol gerbron y Cynulliad. Mae'r term hwn yn deillio o'r arfer o osod dogfennau a fydd yn destun dadl ar y bwrdd y tu allan i'r siambr drafod yn Nhŷ'r Cyffredin.

Datganiadau Ysgrifenedig

Mae Datganiadau Ysgrifenedig yn cael eu cyhoeddi yn brydlon ar ôl iddynt gael eu derbyn gan Gofnod y Trafodion.

Partners & Help